Kelecsényi László: Krúdy Gyula összegyűjtött művei I.

Regények és nagyobb elbeszélések; Kalligram, Pozsony., 2005

 

 

Barátaim, nem tagadom, bajban vagyok. Örvendezek mégis, pedig talán „ szerkesztő-bosszantó észrevételeket” kell fűznöm a most induló – mintegy 50 kötetre tervezett összegyűjtött művek jegyzetelési elveihez. De haragudjék önmagára a szerkesztő, mert Ő kérte ezt tőlem!

Első szavam persze az, hogy végre megjelent az „opera omnia” első kötete. Kelecsényi Lászlótól a Regények és nagyobb elbeszélések” szerkesztőjétől egy remekül jegyzetelt, és gondosan magyarázott kötetet kaptunk – mi Krúdy-hívők . Megjelent a Kalligram Könyvkiadónál a Regények és nagyobb elbeszélések I. köteteként. Jóval egyszerűbb lenne a feladatom, ha egy lelkes hangú, „na végre, ezt is megértük” jellegű írás megfogalmazásába foghatnék. Ezt – a közös örömünket is egy másik írásban szeretném majd elmondani. Azt akarom megírni, hogy a Szerkesztő megajándékozta a Krúdy-rajongók egyre bővülő táborát egy gondos és példásan szép kiadás első kötetével! Le fogom tehát írni személyes impresszióimat is. Mert boldog vagyok, hogy a jelentős vállalkozás két kiváló szakember – Bezeczky Gábor és Kelecsényi László összefogásában megindult. „Habemus editionem!”

 

Most azonban arról kell számot adnom, hogy milyennek találtam a Jegyzetek nagyon is fontos apparátusának felépítését. Örömmel be kell vallanom, hogy Kelecsényi Laci nem sok lehetőséget hagyott az észrevételekre nekem, a Jegyzetek elemzőjének. (Aki végül is nem több, mint egyfajta advocatus diaboli) . Azonban így is megkísérlek felvázolni néhány kiegészítést, másképp is végiggondolható értelmezést.

Ne feledjük el, hogy a legkorábbi regények stílusa, szókincse a regények nyelve, az itt olvasható írások hangja még a felnövekvő „gyerek Krúdy” hangja. A szerkesztő pedig ezt értelmezi a Jegyzeteiben!

Szinte mondhatnám, hogy borostyánkő kövületében maradt ránk néhány sajátsága a XIX. század végének, egy pályakezdő író szókincsének, nyelvhasználatának. Ezekből az első regény-próbálkozásokból kellett szerkesztőnknek dolgoznia. Valószínű az is, hogy esetenként túlmagyarázom az egyes értelmezendő-értelmezhető nyelvi szóháttér jelenségeket.

Azonban abból indulok ki, hogy napjaink olvasója számára a XIX. század vége stílusa sokszor értelmezhetetlen. Így a művek egyes kifejezéseit nem érthetjük meg mindig. Első példám: a „Hat napig kerékpáron” Ez a regény pl. egy 17 éves fiú írása. Egyik hőse, Desireé életrajzában ez olvasható „apját leütötte egy hajókötél, anyja mosónő volt” (11. l.) Ez ismert tréfás szófordulat. Csak tudnám, hogy honnan ismerem? Valaha mintha ez a meghatározás lett volna a vadromantika stílus gúnyolása! Talán mintha Karinthynál is olvastam volna… Krúdy elmondja, hogy „milyen nagy nélkülözéseket kell kiállani egy pikolónak” Desireé főpincér, (10. l) a pikoló azaz kispincér, ez is a 11. lapon olvasható. Én talán megmagyaráznám ezt is. Ki ismeri már kispincérként a pikolót?

Aztán itt van a fűszeres Framington úr. Ő „újságot olvasott; kijegyzett minden sajtóhibát a Lloydból”. A Jegyzetek szerint a Lloyd „hajózási és biztosítási társaság”. Azt hiszem azonban, Krúdy a Pester Lloydra gondolt, erre az 1854-től 1945-ig megjelenő német napilapra. (15. l) A IV. Budapest – Kolozsvár fejezetben pedig (33. l) ezt olvashatjuk: „A nyáron Mukival találkoztam a turfon.(…) Az utolsó napjai voltak már a meetingnek”. Az utóbbi szó magyarázata a Jegyzetek szerint ez: „találkozó, összejövetel”. – Attól tartok, hogy sok nem lóversenyező olvasónak még a turf szó is megmagyarázandó. De a két szó együtt, úgy sejtem: lóversenyként, lófuttatásként értelmezhető. Krúdy írt egy társszerzővel egy művet a turfról, ott talán ez megtalálható.

Még mindig a „Hat napig…” regény. Márton a kerékpározás helyett a repülést javasolja társainak. A repülés! Ez is izgatta a századvég fiait: „…feljebb akarunk szállni, mint annak idején Leiter Jakab (…) mi a pedállal nem a kereket, hanem a szárnyakat fogjuk hajtani.” (44. l). Itt feltétlenül benne rejlik a mondatban a híres-hírhedt leiterjakab. De mivel Márton „szállni akar”, talán az eredeti jelentés a Biblia szövegében is elérhető. Még pedig Jákob álmában Mózes I. könyvében olvasható: „egy lajtorja van a földön felállítva, melynek teteje az eget éri vala, és ímé az Istennek Angyalai fel – és alá járnak vala azon” (1 Mózes 28.12.)

 

Egy következő értelmezési kérdésem a Szeretlek c. regényhez, Ilvér Tamás újságíró szerkesztőjének személyéhez fűződik. (210. l.)

 „A szerkesztő úr ifjabb korában kereskedősegéd volt, de megunta a pudlit, mert rokonságban érezte magát a múzsával, mint ő ezt kifejezte”. (210. l) (Tegyük hozzá, már a regényben az Ilvér Tamás és Ubul György neve bennem – talán Bennetek is komikus hatást kelt.) De a pudli itt biztosan nem uszkár. Az a kézikönyv, amit XIX. századi szövegek értelmezésénél elő szoktam venni,(ha gyanúm van,) Ballagi Mór: Új teljes német és magyar szótára (Bp. 1881.) Ez a pudli csak a „Bude” – tehát a kis bolt, fasátor kicsinyített alakja lehet, a „Budel” – ami Krúdy németségében pudli. Olyasmi ez a szó, mint a Jegyzetek utána következő szómagyarázata, a pöbli – azaz a „Pöbel” – a csőcselék. Talán jiddis-német…

 

Magyarázhatnám másképpen talán a „jukkerasszonyok” fogalmát is. „Ellenben mulatságosnak találta a jukkerasszonyok meg lányok dúsan tenyésző faját,…” Ez szerintem az olyan dzsentri asszony és lány megfelelője, (193. l.) akik a jukkeren, tehát gyors járású kocsin járnak.

Mit kezdjek továbbá az Ifjúság regény pagony szavával? ”A találkozás a pagonyban, az álmok, a napfényes őszi délutánok” (111. l.) Ballaginál a pagony „Revier” az erdőkerület. A ma olvasójának alighanem ismeretlen… Ismerik-e az olvasók egész összefüggésében svindlert? 1880-ban Ballaginál „szél – áros, ámító, szédelgő…” Tolnai Lajos még családnévként is használja… Vertán Pál író az Ifjúság-ban „szonettek helyett disznótori dikciókat komponál” (105/2. l) Ki ismeri a dico – dicere értelmét? A latint az un. „oktatási reformokkal” „szerencsésen” – szerencsétlenkedve kiirtottuk. A latin nyelvnek még az elemeit is eltöröltük az oktatásból a legtöbb középiskolában!

 

Az „Üres a fészek” regényben a „Tararabumdié” refrén talán valami német kuplé vége lehetett: (116. l.). Hanna pedig „mazurkalépésben járta végig a szobákat” (123. l.) Ismeri-e biztosan még az olvasó ezt a keringőszerű lengyel eredetű táncot? Szinte ajándékként találtam meg egy mondatot a regényszövegben: „A gyertyák leégtek a tartóban” (157. l.) A ritkaságszámba menő könyv az „Üres a fészek”. Ezt a regényt pedig Márai aligha ismerhette. Vagy mégis? Mert „A gyertyák csonkig égtek” Márai regény címe és az előbb idézett mondat meglepően összecseng a férjét elhagyó Hanna és szerelme, Barna románcában Márai regénye címével! Azt persze nem tudom, gyűjtött-e Márai Krúdy-ritkaságokat!? (Aligha tudjuk meg valaha is, hogy mi pusztult el Márai Mikó utcai könyvtárában 1944-45- ben …)

Ízlelgetem és bajlódom a regények néhány utcanevével is! Bár van már Krúdy-helynévtárunk is! Kell-e foglalkoznunk ezekkel? Ilyenek pl. az Andrássy út fakockái, az Újvásártér (117. l.) vagy a bécsi „Schottenring” (159. l.) Az utóbbi bécsi körút név a később annyiszor megírt császárvárost idézi!

A „Hamu”-ban, a regény lapjait olvasva szinte visszaérkeztünk a régi Nyíregyházára! Török Krisztin elvált asszony ura, Levente János úr. A későbbi Krúdy művekben számolhatatlanul sokszor fog feltűnni a gróf, a legidősebb Krúdy Gyula: az unoka Krúdy írásaiban. A gróf, aki „Feltétlen hódolója a nőknek, tanulván a gavallériát a negyvenes és ötvenes évek dalidóin fehérpiros arcú ábrándos szép asszonyoktól és leányoktól, …” (250. l.) Ez a részlet, ez a mondat akár tíz év múltán is kiragyogna egy érettebb Krúdy-írásból. Én még a gavalléria szó ismeretében sem vagyok biztos, de a dalidóval bajban vagyok. Ki ismeri – ki ismerheti? Azt hiszem, ezt is magyarázni kellene! Megmagyarázza a Jegyzet a quadrillt is, meg a vizavit is, külön-külön, – de ez együtt az egymással szembe táncolók táncmozdulata! (253. l.) Gomperzné „ – aki temérdek szőke haját úgy horta (!) fején, mint egy középkori várbástyát” (254. l.) A horta szó szedéshiba, nyilvánvaló, hogy a nyomda ördöge lehet…

A tánc közben „Flóra sanszirozott” (255. l.) Talán inkább a lábát váltogatja tánc közben, a megváltoztat, elcserél értelmezés mellett ez a valószínűbb!

 

Itt is felvillan a későbbi Krúdy – nyelvi csodája! „Szürke ég alatt fekete földre száll az alkonyi köd. Az ősz ásít elő mindenből, messze, egy sárga dombtetőn, merengve áll a nagy csősz”. Jól teszi a sajtó alá rendező, és még korábban jól vette észre a néhai Katona Béla, itt már a születőben levő Krúdy hangnemre figyelhetünk fel! Talán magyarázni kellene a reputációt is, ezt latin-német kifejezést is. A die Reputation Ballaginál becsület, hírnév, Tacitus meggondolás, megfontolásként használja. Az elveszett reputáció a becsület-vesztés Török Náci, a kivénhedt színész életében, Náci a Szindbád történetek későbbi Ketvényi Nagy Sámueljének, elődje, ez az ő kínja! (278. l.)

Ezért nézett csodálkozva ugyanitt a világba a nagy orra is. „– Ó náze, ó náze, te vén becsületes náze. Egyszerűbben”. Lehet, hogy túlzás a feltételezés, de talán a Nase – orr összefüggés sem ismert mindenki számára? (278. l.) Amikor Náci bevallja Jóbnak, hogy ő igazában sohasem volt jelentősebb színész, csak a súgóságig vitte, bár álmodott szerepeit büszkén emlegeti.

„– Még Hamlet előtt sem voltam soha ilyen izgatott. Leart pedig snóbliztam.” Nekem vidéken élő sógorom magyarázta el, hogy mi is az a snóblizás. Pénzérmék marokba rejtése: ez egykor tiltott szerencsejáték volt. Az egymás ellen játszóknak azt kellett kitalálniuk, hogy mekkora összeget rejtett el a másik fél. A tenyérbe dugott pénzzel játszott szerencsejáték csak előttem rejtély? (289. l.)

 

A kis szürke Pepi „A reuniókon, amint végigsanzsirozott a termen és dúdolgatta boldogan, ringatózva” (296. l.) Biztos-e, hogy az egyesülés itt a jó magyarázó szó? Nem az újra kezdett táncról ír itt Krúdy? Ilka, most már Pety úr neje, megcsókolja nevelt lányát, és közli vele, „Itt a homokember (…) és megcsókolta az ő csepp mostohalányát, és elhagyta a barátságos, kis meleg zugot” (297. l.) Ismeri-e mindenki a Sandmann – az álommanó alakját?

A lomhosan jövő estén a beszélgető tűzbe nézve „ ülnek egymás közelében” Ilka és Jób. (297. l.) Ez a lomhos talán tájszó is lehetne, vagy ez is egy apró sajtóhiba a lompos helyett? „A barett tollai a lehető legnagyobb sebességgel mozogtak” Pepi néni fején. (301. l.)

A barett a Jegyzetekben „lapos, ellenző nélküli sapka” Nekem erről a sapka - meghatározásról a férfi fejfedő jut eszembe, de Pepi néni női fejfedőjét tollal díszíti. Akkor pedig a barett női kalap is? „Csak a mesében reperálódnak meg könnyelmű atyák” (302. l.) Rémlik egy Dankó Pista nótából: „A hegedűm majd megreperálom”… Biztosan engem kellene megreperálni, mert gyanakodom. De félek, hogy a javítás efféle konyhalatin megreperálás változatát sem ismeri mindenki.

 

„Öregem, folytatnám, de unnád” – idézem a József Attilától, a Tőkehaszon-balladájából. Ennyi kérdést tudtam hamarjában összegereblyézni. Ez pedig, hála Istennek, sem sok… Azt bizonyítja mindez a kérdés – ha egyáltalán bizonyít valamit, hogy jegyzeteket írni egyáltalán nem könnyű feladat.

Előttünk fekszik egy kitűnő Krúdy szövegkiadás, ennek jegyzeteihez próbáltam néhány ötlettel szolgálni. Újra mondom, csupán néhány ötlettel. Lehet, hogy igazam volt a Lloyd, a pudel, a jukkerasszony és jukkerlány esetében. Talán a dalidó is titok marad az olvasónak. A többi pedig újabb értelmezési próbálkozás, vagy nem is kell értelmezni, hiszen a náze kitalálható az orrból, Náci reputációja pedig nem is olyan fontos. Annak is külön örülök, hogy sajtóhibát pedig mutatóban is alig találtam. Tehát szíves türelmeteket köszönöm, et „salvavi animam meam…”

 

Gratulálhatunk, és gratulálunk is Kelecsényi Lászlónak, mégpedig Krúdysta üdvözlettel! Bár feltehetném már a könyvespolcomra mind a gyönyörű, tervezett 50 kötetet! De hová, barátaim, de hová? A könyvespolcaim megteltek. A dolgozó szobámban az ágyamat (egyik rendetlen könyvraktáramat) le kellett raknom üresre! Úrnőm és parancsolóm, a 2 és fél éves Enikő unokám kiadta az utasítást: „Nappapa, ezt ledobjuk!” A hölgy ugyanis ugrálni szeret a pihenőhelynek készült, raktárrá váló ágyamon, ha vasárnaponként meglátogatja a nagypapát. Tehát ide nem jöhetnek a Kalligram kötetek! Majd polcra kell raknom őket. Ígérem Nektek: később pedig Enikőből is Krúdy-rajongót nevelek… Majd Ő örökli a többi Krúdy-kincsemet is!

 

Budaörs, 2005. június 10.

 

Kovács József László