Krúdy emlékest a Juhász Gyula Művelődési Otthonban

 

Hiába igyekeztek élve el­temetni utolsó éveiben az írót, Krúdy Gyula feltámadt. Életművének elevenségét ta­núsítja olvasóinak népes tá­bora, mely csütörtökön este megtöltötte a Juhász Gyula Művelődési Otthon nagyter­mét az író halálának 30. év­fordulója alkalmából rende­zett emlékesten. Lánya, Krú­dy Zsuzsa emlékezett vissza Krúdy Gyula utolsó éveire, melyeket a Margit-szigetről kitelepítve, az óbudai Temp­lom utcában egy kis házacs­kában töltött családjával. Tóbiás Áron irodalomtörté­nész, a fővárosi Szabó Er­vin Könyvtár gondozásában készülő — körülbelül egy hó­nap múlva megjelenő — ál­tala szerkesztett Krúdy vi­lága című emlékkönyvről számolt be. Az emlékkönyv hat részre osztva, családi emlékeken, költők hozzá­írt versein, irodalomtörténé­szek leírásából, az általa és hozzá írt leveleken keresz­tül, régi kritikákkal és kor­társak megemlékezéseiből mutatja be Krúdy Gyula életét, jelentőségét. Elmon­dotta, hogy 1963 úgyszólván Krúdy esztendeje a magyar irodalomtörténetben: má­jusban halálának 30., októ­berben pedig születésének 85. évfordulójára emléke­zünk. Tóbiás Áron előadását végül a kortársak magneto­fonszalagra felvett megem­lékezéseivel színesítette. Kü­lön élményt jelentett a hall­gatóságnak Jancsó Adrienne előadóművésznő lebilincselő, Krúdy színes, hangulatos stílusát megelevenítő elő­adásában az írónak A tetsz­halott című elbeszélése.

A színvonalas műsorban az Irodalmi Színpad tagjai közül Bende Ildikó és Len­gyel István működött közre, Takács László által összeál­lított számokkal. Juhász Endre három Chopin-számot adott elő zongorán.

 

(Dél-Magyarország /Szeged/, 1963/113. /május 17./ 5. p.)