A magyar „Sasfiók”

 

Száz évvel ezelőtt, 1870. novem­ber 6-án temették el a Kerepesi úti temetőben Petőfi Zoltánt, a nagy költő egyetlen gyermekét, aki alig huszonkét éves korában halt meg tüdőbajban. Az egykori lapok néhány soros tudósításban megírták, hogy gyönge testalka­tát korán megtörte az élet, a vándorszínészkedés sok nyomo­rúsága és „szép tehetségei nem érhették el a fejlődés azon fokát, melyen apja nevére magát mél­tónak bizonyíthatta volna.” A nagy név varázsa szokatlanul nagy kísérő sereget gyűjtött ko­porsója körül. Ott volt a temeté­sen nagyatyja, az akkor már ki­lencvenedik évében járó Szendrey Ignác, mostohaapja, dr. Hor­váth Árpád egyetemi tanár, va­lamint a költő öccse, Petrovics István.

Petőfi Zoltán, aki megdicsőült apja nagy hírnevének árnyéká­ban élve égő vágyakozással sze­retett volna maga is híres költő, nagy színész lenni, nem kerülhe­tett be a magyar irodalom tör­ténetbe. Emléke mégis ihletője volt egy irodalmi alkotásnak. Krúdy Gyula „Zoltánka” néven négy képből álló színjátékot írt életéről. A hajdani Magyar Szín­ház mutatta be, címszerepben az ifjú Törzs Jenővel.

Krúdy Gyula színműve témájá­nak megírásához kivallatott olyan öreg színészeket, akik ifjú ko­rukban még ismerték Petőfi nyug­talan lelkű fiát. Színjátéka bemu­tatójának napján (1913. november 15.) maga írta a „Magyar Szín­pad” című színházi lapban, hogy „szent öreg költők, koldusok és borisszák, rongyosok, halálosan betegek és züllöttek” beszéltek neki „éjszaka a kis kocsmá­ban ... kipirult arccal, égő malaszttal megmámorosodva, egy gyönyörű rímtől haldokolva, egy versestrófeától megtébolyodva” Petőfiről, Júliáról és Zoltánról. Ezek voltak forrásai színjátéká­hoz, ezek kísértetét idézte fel a lelkes és bohém vándorszínészek­ben, hogy a fiúnak atyjáról be­széljenek. Színművében Petőfi Zoltán jellemrajzát akarta feste­ni, egy fiatal szív benső vívódá­sát rajzolta meg, vergődését az ellenséges körülmények között. Mindenki apjáról beszélt neki, apja barátai, a csizmadia, a szí­nészek. A harmadik felvonásban Zoltánka egy kis kocsmároslánnyal a gödöllői erdőben sétál, hol atyja is sokat járt, s az ő példá­jára verset akar írni a leányhoz, de atyja igézete alatt áll s el­nyomja őt. Krúdy Gyula úgy vélte: Zoltánka sorsa Napóleon fiáéhoz hasonlít és ezt Krúdy magával Zoltánnal mondatja el. Az apai emlék és a példa vará­zsa, amelyet követni nem tud­nak, közös a két „sasfiók” törté­netében. Edmond Rostand-nak akkoriban oly nagy feltűnést keltett színműve, a „Sasfiók” (L'aiglon) nyilván hatással volt Krúdyra és ezért is sok a ha­sonlóság. Zoltánka úgy keresi fel a gödöllői erdőt, mint a reichstadti herceg atyja nagy csatájának emlékét a wagrami síkságon. Zoltánka is tüdőbajban halt meg, mint a reichstadti her­ceg. A végső szín mindegyik da­rabban haldoklás: a királyfi a császári bölcsőt hozatja magához, Zoltánkát, atyja, a vándorszínész emléke keresi fel. Ezt a bánatos sorsú életet törte össze száz évvel ezelőtt az önként vállalt sok sanyarúság.

 

(Fejér megyei Hírlap /Székesfehérvár/, 1970/259. /november 4./ 6. p.)