A Jósa András Múzeum felhívása

 

Mintegy két éve megindult megyénkben és városunkban író­ink kéziratainak és könyveinek gyűjtése. Kb. 500 kézirat és könyv gyűlt össze, de főként két-három ember fáradozása ré­vén. Szeretnénk ezt a mozgal­mat társadalmi mozgalommá tenni, főleg a sajtó és az isko­lák segítségével.

A Jósa András Múzeum Iro­dalmi Gyűjteménye felkéri a megye közönségét és az iskolák tanulóit, hogy legyenek a Mú­zeum segítségére irodalmi ha­gyományaink gyűjtésében és megőrzésében. A Múzeum haj­landó anyagi áldozatokat is hoz­ni.

Elsősorban megyénk legna­gyobb szülötteire: Bessenyei Györgyre, Kölcsey Ferencre, Krúdy Gyulára, Móricz Zsig­mondra, Vasvári Pálra, Zalka Mátéra vonatkozó adatok, to­vábbá ezeknek az íróknak eset­leges kéziratai és könyvei, főleg első kiadásban, lennének érté­kesek.

Azután megyénk más írói kö­zül pl. Ábrányi Emil, Ábrányi Kornél, Bessenyei Sándor, Fekete Ignác, Czobel Minka, Czobel István, Király József Pál, Komócsi József, Lőrinczy György, Margitay Dezső, Vietorisz József írók, Benczúr Dénes, Berkeszi István, Farbaky István, Görög Demeter, Jurányi Lajos, Korányi Frigyes, Kosutány Tamás, Medgyesi Pál, Némethy Géza, Pethe Ferenc, Tanhoffer Lajos tudományos írók esetleges kéziratai és munkái érdekelné a Múzeumot.

Ezenkívül természetesen értékes lenne minden olyan irodalmi kézirat, vagy nyomtatásban megjelent munka, amely kapcsolatban van megyénk művelődéstörténetével, elsősorban irodalomtörténetével. És ezen-felül minden irodalmi kézirat vagy irodalmi mű, amely jelentőséggel bír az általános magyar irodalmi élet vagy irodalomtörténet szempontjából.

A megkereséseket kérjük a Jósa András Múzeum Irodalmi Gyűjteményének címére: Nyíregyháza, Megyei Tanács-épület.

 

(Keletmagyarország (Nyíregyháza), 1958/34. /február 9./ 4. p.)