Írók – írások

SZINDBÁD utazásai

(Arab eredetiből fordította dr. Honti Rezső, Budapest kiadás.)

Szindbád a hajós egyike a világiroda­lom legrégibb és legnépszerűbb alakjai­nak; mondhatnánk az első autonom iro­dalmi egyéniség, akit már nem istenek küldtek a csatába vagy a tengerbe, hanem önmaga épített vállalkozó kedvéből hajót és amikor a különböző vészek ellen harcrakelt, ezt nemcsak azért tette, hogy ön­magát megmentse, hanem hogy javait is. Szindbád — (vagy ahogy a keletiek mond­ják, Szindibád) — nemcsak hajós és hős, hanem kereskedő is, legalább is a keres­kedés legősibb, közelkeleti és „hódító” formájában. De ahogyan a most végre kezünkbe került ízes és elragadó eredeti „Szindbádot” látjuk a merész és okos ha­jós alakja alkalmas arra, hogy túléljen minden korszakot, minden társadalmi és történelmi változást, hogy megmaradjon és szórakoztasson — egészen a mai napig.

A magyar irodalomra Szindbád ka­landjai nem csekély hatással voltak (nem­csak Krúdy Gyulára gondolunk itt, ha­nem például magára Jókaira, aki több beszélyt írt Szindbádról és nem egy re­gényében tűnik fel a hajós alakja), igen örvendetes tehát, hogy végre a maga ere­deti formájában kerül Szindbád regénye (mert regény ez, a szó legszabályosabb és legmodernebb értelmében) a magyar olvasók körében. Dr. Honti Rezső gondos és világos fordítói munkáját dicséret illeti.

[…]

― a[ntal]. g[ábor]. ―

 

(Politika, 1948/22. /május 29./ 8. p.)