Krúdy Gyula:

DUDORÁSZI

Mennyire örültünk és bámultunk, ami­kor Illyés Gyula Kosztolányi halála után több mint tíz kötetre való kis remekmű­vet bányászott elő az egykori napilapok­ból, folyóiratokból. Pedig Kosztolányi­nak nem jelent meg nagyon sok könyve és többször volt életében hivatásos újság­író. Mennyivel fokozottabb hát az örö­münk Krudyval kapcsolatban, aki egy­részt Jókaival vetekszik könyvei számát illetőleg, másrészt pedig sohasem volt hivatásos, fixfizetéses újságíró, akinek az a kötelessége, hogy napról napra tárcá­kat kanyarítson az (akkor még papírban bővelkedő) hírlapok hasábjaira. A méla „Dudorászi”, az ábrándos „Cornélia emléktárgyai”, a jellegzetes, kaján Krudy-humort árasztó „Utolsó lengyel kifüstölése” (amelyben a hordószerű, évenkint öt szót beszélő Gönczi-ikrek érte jönnek évtizedes „vendégükért”, Ponyatovszkiért) és a kötet többi pompás kis elbeszélése mind a húszas évek valamelyik napilap­jában húzódott meg, míg a Krudy-tábor (mely talán sohasem volt olyan erős, mint éppen ma) igénye nem követelte meg, hogy egy szorgalmas és tudós férfiú ki­ássa és egy kötet napvilágára hozza azokat. Ebből a kötetből is az a tanul­ság, hogy — minden problematizmusa mellett! — nincs egy írása Krudynak, mely ne a legtisztább, legkiforrottabb stílusmű­vészetet mutatná fel, melyben ne árasz­taná tömény formában a magyar iroda­lom fejlődését és legnemesebb örökségét. A Révai Könyvtár, amely talán csak Mor­gan „Az üres szobá-ján kívül különben is mindig a legfinomabb és legritkább irodalmi delikatesszek gyűjteménye — gazdagabbá tette irodalmunkat a „Dudorászi”-val.

— a[ntal]. g[ábor]. —

(Politika, 1948/30. /július 24./ 8. p.)