Antalffy Gyula

Krúdy koronatanúi

1.

Egy fűzött könyv van ki­nyitva előttem, a »Szindbád ifjúsága és szomorúsága«, 1917. évi Táltos-féle kiadása. Első lapján ez a beírás: »Hargitay Pistának, a kitartás és hűség bajnokának, szeretettel Krúdy Gyula. 1924. ősz.«

Ki volt ez a Hargitay Pista, s miért lett a kitartás és hű­ség bajnoka? Több Krúdy-könyv vissza-visszatérő hőse ő, felleghajtó köpenyegben járó garabonciás, az utolsó szegénylegény. A »Velszi herceg «-ben Margitta Pongrác néven szerepel, s így ábrá­zolja az író: »Apja volt a ga­rabonciás diák, nagyapja a világjáró katona, aki minde­nütt harcolt, ahol megélheté­sét megtalálta. Cimbora volt és pártfogó. Szegényebb a koldusnál, de mindig hordott magánál egy szót, amely csak az övé volt, és egyedül ő ajándékozhatta el. Nem is­merte a vetett ágyat, de vá­rosvégi szobájában újságpa­piroson mindig adott pihenő­helyet olyan embereknek, akiknek lakásuk sem volt. Ijesztő volt a nyomorúsága, és csábító a szabadsága. Szá­nandó volt rongyos köpenye­ge, de imádnivaló a bátorsá­ga, amellyel elindult villámos, zivataros éjszakába...« Az utolsó Krúdy-könyvben, »Az élet álom«-ban a budai része­ken járó garabonciás diák­ként jelenik meg, akinek »az volt a főfoglalkozása, hogy a főváros és környéke három­ezerkétszáznegyven vendéglő­jét, bormérését, csárdáját egytől-egyig meglátogassa, ta­pasztalatait feljegyezze és a kocsmák neveztességeit kalendáriomába írja.« Egyébkén azok közé a ritka emberek közé tartozott, »akik mindig kéznél vannak, ha más em­bernek ég a háza, fuldokló gyermeket kell a folyóból ki­menteni, terhesasszony elé ug­rani, mielőtt az elájulna a veszettkutya előtt, koporsót segíteni vinni, mikor az özvegy tehetetlenül néz körül...«

A kitartás és a hűség baj­noka kitüntető címet pedig azért kapta Krúdytól a Ga­rabonciás, mert ő volt az el­válhatatlan kísérő, aki soha­sem maradt el a csapszékből csapszékbe való vándorlás so­rán, akire a pesti éjszaka minden váratlan helyzetében számítani lehetett, aki soha nem dőlt ki a boros bajví­vásban, akit mindig biztosan megtalált maga mellett Szind­bád, ha a társaság többi tag­ja meg is szökött volna már a kocsmaasztal mellől. Hosszú éveken át együtt kezdték a napot, és együtt fejezték be.

Krúdynak nagy társasága volt, de annál kevesebb ba­rátja. Az egyetlen ember, akit teljesen közel engedett ma­gához, a garabonciás hírű Hargitay Pista volt. Egyedül neki beszélt terveiről, készülő írásairól, könyvei hőseiről, családi élete kudarcairól. Nem­egyszer aludt a Garabonciás parányi hónaposszobájában, padlóra vetett télikabátokon, újságkötegeken, miként a »Velszi herceg«-ben a Szindbáddal azonos Bimy elmeséli: »Az utolsó szegénylegény adott kvártélyt Bimynek a Tabánban, az Aranykakas ut­cában, régi Egyetértésekből vetett ágyat az elárvult fiatal­ember alá, és megosztotta vele bátorságát, valamint da­rabka szalonnáját. És levetet­te a kedvéért rongyos köpe­nyegét, ha Bimy fázott.« Hargitay Pistát levitte Krúdy Nyíregyházára özvegy édes­anyjához is, és elvezette a Morgó temetőbe, ahol csene­vész akácok és lenge szomo­rúfüzek alatt bújt meg »A szécsénykovácsi Krúdy-család sírboltja«, mélyében az édesapával és a 48-as kapi­tány nagyapával. Aztán elő­állott három fiakker, s a nyíregyházi Kis Koronából konflison elindultak Mádra, egy-két korty hamisítatlan to­kajiért.

Előttem kopott kis fény­kép: a kétlovas bérkocsik egymás nyomában ügetnek az országúton, s a háttérben már felkéklenek a Hegyalja szőlős halmai. A fakó amatőrfelvételt Hargitay Pista hagyta rám, amikor érezvén halálát, átadta megőrzésre tiszti kard­bojtját, családi fényképeit, legkedvesebb könyveit, köz­tük a Táltos-féle Szindbád-kötetet, Krúdy vallomás­szerű bejegyzésével.

2.

A Garabonciással 1947-ben találkoztam először. Akkori­ban a Kis Újság felelős szer­kesztője voltam, s Krúdy ha­lála évfordulóján egy emlé­kező tárcát hozott a lapnak. Az írás megjelent, s ettől kezdve H. P. gyakran felke­reste az Eötvös utcai szer­kesztőséget, de évente legfel­jebb egy kéziratot hozott, a többi anyagát lassanként el­mesélgette az úgynevezett »Hivatal«-ban. Ez az intéz­mény — amely viselte a »Révkapitányság« nevet is — egy mozgalmas csapszék volt az Eötvös utca és a Szófia utca sarkán, a Hunyadi téri csarnok kofáinak és a Füg­getlen Nyomda szedőinek, mettőrjeinek kedvelt találko­zó helye. A Kis Újság na­ponta két kiadásban jelent meg, a közbenső idő alatt meg lehetett ebédelni a Hiva­talban, sőt egy kis borozgatásos beszélgetésre is futotta. Hargitay Pista a Hivatalban lassanként teljesen hozzánk nőtt, naponta pontosan meg­jelent, s mindig hozott ma­gával egy-két történetet.

Ekkor már tizennegyedik esztendeje Krúdy nélkül rót­ta a pesti utcákat a Gara­bonciás. Magányos volt, ki­ismerhetetlen. Senki sem tud­ta, miből él, hol lakik, milye­nek a családi körülményei. Csak sejtettük, hogy valahol a legtávolabbi budai hegyekben lakik — halála után tudtuk meg, hogy Csillaghegyen, az erdők alján —, ahová több órás gyaloglással jutott ki, ha elment az utolsó HÉV. Hogy felesége van, az is csak az óbudai temetőben derült ki, amikor végső búcsút vet­tünk tőle. Nőkről különben soha nem beszélt, egyszerűen tudomást sem vett róluk. »Gondolatait nem, zavarták a nők apró csapdái, kézimun­kái, kiszámított hurokvetései« így említi Krúdy is. Hogy valami foglalkozása lett vol­na valaha, erre sem emléke­zett senki. Nagy ritkán meg-megjelent egy-egy kis írása a Mai Napban — amíg Szakács Andor szerkesztette —, de lap kötélékébe soha sem tartozott. Mesélni szeretett, és csendben iddogálni, részegen azonban nem látta soha sen­ki. A Hivatalban körülülték a nyomdászok, újságírók és kofák, s hallgatták ízes szép székely szavát. Arca olyan volt, mint egy tuskóból ke­mény vágásokkal kibontott faszobor, kétoldalt tatárosan csorgott le hosszú bajúsza. Hangja csendes volt és sze­líd, szemérmesebb férfit nem ismertem nála. Soha egy két­értelmű szót ki nem mondott, soha valótlant nem állított — még a mese kedvéért sem, amely pedig kiapadhatatlanul áradt belőle.

A hivatalbeli összejövetel hétről hétre népesebb lett. Gyakran megjelent H. P. asz­talánál Tersánszky Józsi Jenő, Kittenberger Kálmán — aki az Eötvös utcában szerkesztgette a Nimród Vadászújságot —, Parragi György, Berda József és dr. Kiss Mihály, a korábbi karcagi tisztifőor­vos, a társaság »háziorvosa«, aki az italfogyasztás mérté­kére ügyelt jóságos szigorral. A Garabonciás pedig lassan­ként elmondta Krúdy minden titkát. Leleplezte regényhősei­nek modelljeit, azokat a külö­nös lényeket, akik benépe­sítik a Szindbád-könyveket. Föltámadtak régi halottak, ódon arcok jöttek elő távoli ködökből, megtudtuk ki volt a valóságban az óbudai cso­dadoktor, aki meg nem tör­téntté tudta tenni a lányok­nál azt, ami megtörtént, ki volt Kisilonka Jácint, Simli Mariska, az aranykeblű Kecseginé, , Bordali, Toronygom­bi, Nyergesújfalusi, a »Pesti nőrabló« Csinosija és Rombolaija, kiről mintázta Krúdy Szortiment, Habfehéri, Mortimer, Késő Fáni, Kövi Dinka, Fátyol Szilvia, Kronprincz Irma, Bonifác Béla alakját, ki jelenik meg a »Boldogult úrflkoromban« oldalain Es­peres, Szerkesztő, Jenőke, Kriptái úr néven, s ki volt a többi Krúdy-hős, a regé­nyek és novellák százainak fő- és mellékalakja. Ezeknek a figuráknak a legtöbbje testi valóságában ott üldögélt esténként Szindbád köze­lében a tabáni csapszé­kek kadarkafoltos abrosszal leterített asztalai mellett, s álomalakjuk ott formáló­dott ki a végtelen hallgatások­ból és beszélgetésekből, a ci­gány muzsikájából, a sziva­rok füstjéből, a borok illatá­ból.

A bor! — be sokszor vallat­tuk erről a Garabonciást. Min­den szavára emlékezem — s emlékeznék akkor is, ha nem lett volna velünk íródeák, aki lejegyezte a fabulákat — kü­lönös erővel most, hogy ol­vasgatom a Fővárosi Könyv­tár nagyszerű kiadványát, a »Krúdy világa« címmel közreadott gyűjteményt. Gyönyörű­séges könyv ez, varázslatos le­vegőt teremt, csak egy hibája van: rögzíti — és szinte hite­lesíti — azt a hamis Krúdy-képet, amely különböző legendagyártók nagyotmondásainak hatására az utóbbi két évtizedben kialakult a köztudatban. E legendák szerint Krúdy mámoros bacchanáliák garáz­da hőse, részeges kocsmatölte­lék, aki heteken át egyfolytá­ban iszik, duhaj verekedő, aki összetöri a csapszék berende­zését, mindenkibe beleköt, tör, zúz, ront és pusztít. A »Krúdy világa« szaporítja e legendá­kat. Az egyik visszaemlékező szerint előfordult, hogy csü­törtöktől vasárnapig megállás nélkül fröccsözött, a másik szerint napi négy-öt liter bort ivott meg, a harmadik hallo­másból tudja, hogy egyetlen napon át száz fröccsöt szolgált ki neki az óbudai kocsma pin­cére. Olyan is van, aki azt állítja, hogy egy hétig a kocsma-lócán aludt.

3.

Hogy ivott Krúdy? Mit val­lott erről »a kitartás és hűség bajnoka«, az elmaradhatatlan társ a fehér asztal mellett? Mindig könnyű bort rendelt, savanyú kocsis bort, szódával. Csendesen iszogatott, fáradt mélasággal, ritkán nyúlt a pohárhoz, s gyakran fél éjszakán át elüldögélt egy liter bor mellett. Kocsmáról kocsmára vándorlás közben sem az ivás volt a fontos — hiszen egy helyen gyakran csak egyetlen spric­cert (ma nagyfröccsnek hív­ják) fogyasztott —, hanem a helyváltoztatás, az új meg új emberarcok. Mert amíg bora előtt órákon át elüldögélt, fé­lig ébren, félig alva egyre fi­gyelte a körülötte levő aszta­loknál zsongó embereket, hallgatta szavukat, leste moz­dulataikat. Munkahely volt neki a kocsma, adatgyűjtés, élményanyag-forrás. Asztaltársait is folyton beszéltette, ma­ga ritkán szólalt még, leeresztett szempillákkal fogadta magába az egymást követő históriákat. Részeg embert nem bírt maga körül, szemé­nek egyetlen villanásával el­parancsolta asztalától; annál jobban szerette a hosszan mesélgetőket, a gazdag emlékanyagot őrző, sokat próbált embereket. Asztaltársai egyút­tal modelljei is voltak, ugyan­akkor mese-forrásai.

Miről zsongott a mese a húnyt szemű Szindbád körül? Az álomfejtésről, arról, hogy ki mit álmodott az elmúlt éj­szaka, s mire következtet ál­mából. A bajúszpedrésről és a szakállviseletről, az ökörsü­tésről, a tehénhús 68-féle elké­szítéséről, nagy párbajokról, híres lóverseny-nyerésekről, nevezetes vadászatokról, vad kártyacsatákról, krúgató vadludakról, ugató rókákról, bot­rányos részegeskedésekről. (»Nincsen a világnak utálato­sabb teremtménye, mint a ré­szeg ember« jegyezte meg ekkor csendesen Kr. Gy.). Itt jelennek meg, az asztaltársa­ság mesélgetéseiben, a kisvá­rosi gavallérok, a vadfű-fürtű szegénylegények, a dévaj öregurak, a rabviselt úriembe­rek, a teltkeblű kalaposnék, a pomádés cupringerek, az előkelősködő fertálymágnások. Itt kél életre Zirzilla, a vidé­ki postamesterlány, Szolyvai, az örömháztulajdonos, Siketánc, az öreg ügyvédi írnok, Estella, az aranymívesné, Szénfi, a fuvolás, Szerafin, a delejesnő, kinek közelében megállnak az óramutatók a gavallérok mellényzsebében. Itt hangzanak el hiteles históriák hétszilvafás nemesurakról, befőtt-piros falusi kisasszonyokról, érzelmes kékfestőnékről, jól főző örömlányokról. Itt je­lennek meg a macskabajszú nyírségi gavallérok, az elpusz­tított, felfalt, szétmarcangolt búcsújáró asszonyok, az ada­kozó kedvű vidéki nők, a szenteskedő arcú soványak és a puha húsú buja kövérek. Szindbád hallgatta órákon át az áradó mesét, s csend­ben ért szívében a beszély a bolondos históriák lepárolt szeszéből.

Kik voltak azok, akikkel ál­landóan együtt ült, akikkel beszélgetett, álmodozott, iszo­gatott, akik hiteles tanúk éj­szakáiról. Öccse, Krúdy Péter névsorba szedte őket, »az égő lámpás lovagjait«, ahogy asz­taltársaságának tagjait nevez­ték, s így sorakoztatja elénk: Ábrányi Kornél, Baghy Lász­ló, Bátaszéki Lajos, Hargitay István, Herczeg Elemér, Ká­dár Lehel, Kállay István, Kálnay László, Krúdy Gyula, Krúdy Péter, Ring Pál, Szirmay István (az akkori idők ismert rendőri riportere), Várkonyi Titusz. »Az égő lámpás lovagjai« asztaltársaság tag­jain kívül Krúdy Szakács An­dorral, Szemere Györggyel, Kauser Jenővel, Bródy Sán­dorral, Szép Ernővel, Kún Andorral és Kárpáti Auréllal volt legtöbbször együtt. Egye­dül az ő tanúvallomásaik a hitelesek Krúdy Gyula éjsza­káiról, de nem fogadhatjuk el szavahihető »visszaemlékezőknek« azokat, akik csak messzi­ről látták, hírét hallották, vagy csak néha kaptak engedélyt, hogy leüljenek asztala végébe. Márpedig épp ezek keltik ha­mis hírét: az irodalom budoárjába beleselkedő pletykaírók, az újságírói nagyotmondás bajnokai. Jellemzésükre mond­juk el, hogy van egy klasszi­kus Krúdy-adoma, amely sze­rint az elbóbiskolt Szindbád az asztala mellől szökni próbál­kozó ivócimborát úgy parancsolta vissza, hogy borosüveget vágott feléje. Erről az anekdotáról a »Krúdy világa« visszaemlékezői közül ketten is állítják, hogy velük történt meg. Így terjedt a szelíden ál­modozó, csendben darvadozó író rabiátus híre. Mert akik közelről ismerték, éveket töl­töttek vele és mellette, azok ugyanúgy vallanak róla, mint »a kitartás és hűség bajnoka«, Hargitay István. Kárpáti Aurél, aki majd egy évtize­den át mindennap találkozott vele — mint másik szigetlakó — nem látta soha ittasnak, legfeljebb »egy kis spicce volt«.

Első pesti éveiben persze nem volt ritkaság a reggelig tartó muri, de a Szigeten, s később a Templom utcában olyan serényen munkálkodva éldegélt, akár egy bennszülött óbudai polgár. Máskülönben hogyan is született volna meg egy olyan életmű, amelyhez csak a Jókaié hasonlítható: 120 kötet könyv és több mint 2000 újságcikk. Voltak reggelig tar­tó boros kalandozásai, de a hajnal legtöbbször íróasztala mellett találta. 1925 júniusá­ban így ír békéscsabai kiadójához, Tevan Andorhoz: »Min­den nap várom önt felkelé­semtől: reggeli 4 órától kezd­ve délelőtt 10 óráig.« 1930-ban ezt jegyzi fel magáról: »Reggel 6-kor kelek és dolgozom«, s a fia szerint is haj­naltól délig dolgozott minden­nap, egy ültőhelyében megírt egy ívet, akárcsak Jókai.

4.

Az utolsó garabonciás, így emlékezett ezekre a hajnali órákra:

— Az óbudai harangszó tíz esztendőn át minden hajnalon pontosan megérkezett a mar­gitszigeti régi kastélyhoz, és besurrant a zöld zsalugáter kopott lapjai között, ott talál­va a korán kelő Krúdyt a gör­belábú százéves kicsi asztal mellett. Az asztalka az ablak előtt volt, s első kézből kapta keletről a felbukkanó nap­fényt, amely vörös sugaraival beférkőzött a féligzárt zsalugáteren, és a múltszázadbeli porcelán tintatartón és por­zótartón reszketve, szivár­ványszínnel hintette tele a diósgyőri árkust, amelyen pá­ratlan gyorsasággal szaporod­tak a lilatintás sorok. A zsa-lugáter, mely az elhagyott szülőföld, és egy régi ház fe­lejthetetlen hangulatát vará­zsolta vissza, gondos őrzője volt egy-egy sonkacsontnak is, amelyen még bőségesen talál­hatott a szentesi csillagos bicska jóízű faragnivalót, továbbá egész, vagy fél rozske­nyérnek, s annak a sötétzöld üvegnek, amely hasonlatos volt a bibliabeli özvegyasszony olajos korsójához, mert nem volt olyan reménytelen nap, ami felett ez az üveg ne dia­dalmaskodott volna. Amint ez a készlet az ablak közül az asztalra került, az engedelme­sen rohanó toll egy időre ud­variasan visszavonult a tele­írt többrendbeli árkussal együtt, s eltűntek a nélkülöz­hetetlen pajtások is, akik álomban és valóságban egyaránt elmulattatták az előkelő házigazdát. De azért, csak úgy fél szemmel, az utol­só papiroslapra pillantott és a számozás vigasztaló könnyedséggel örvendeztette meg. A legfelső árkuson levő szám ugyanis azt mutatta, hogy az elkészült kézirat túlságosan is kielégíti majd valamelyik szerkesztőt...

A munkaasztalnál hajnalozó írónál persze »szenzációsabb« volt a napi száz fröccsöt ivó korhely. Így tették meg izgá­ga duhajnak, gyorsan ütő ve­rekedőnek, garázda lumpnak, akaratát mindenkire ráerősza­koló, félelmetes. kegyetlen embernek. Akik azonban valóban ismerték, pontosan el­lenkező képet hagytak ránk róla. Hargitay Pista szerint hallgatagon mélázó, csendben álmodozó férfi volt Szind­bád. Herczeg Károly, a szigeti ezermester, aki tíz esztendeig élt közvetlen közelében, ga­lambnál is finomabb ember­nek ismerte, s kedves főpin­cére szerint »olyan halkszavú úr volt, hogy nincsen párja«. Móricz Zsigmond is Krúdy legigazibb arcát mutatta meg felejthetetlen szépségű nekro­lógjában: »Ártatlan ember, aki soha életében annyira sem bántott meg senkit, hogy va­lakin mosolygott volna.«

A koronatanúknak higgyünk.

 

(Magyar Nemzet, 1964/111. /május 14./ 7. p.)