MŰVÉSZET – Film

B. NAGY LÁSZLÓ:

A költészet diadala

Az esemény Jön és elsuhan
Az emléknek száz ideje van

Weöres Sándor

Ha Huszárik Zoltán és Sára Sán­dor varázslatosan szép – s mint majd kitérünk rá: varázslatosan talányos – Szindbád-jának más érdeme nem is volna, mint az, hogy ismételt lappangás után újra a felszínre hozta Krúdy szellemi örökét – már ezzel is az elmúlt évek filmtermésének elejére, a „magyar avantgarde” legjelesebb alkotásai közé kívánkoznék. De vajon csak Krúdy támad föl e filmben, afféle új divatként, a neoromantika ínyenc csemegéjeként? Ilyen múló jelenést átéltünk már. Például a harmincas évek forduló­ján, vagy akár később, polgárszépelgésként vagy menekülésként a kor nyersebb összeütközései elől, ám a mű súlyosabbnak és tágabb érvényűnek mutatkozott, hogy sem az anti-világ lidércévé lehetett volna testetleníteni. Dús aranytelér inkább, mélynek szeszélyesen szét­ágazó, némelykor szándékkal mély­re temetett ragyogása nemkevésbé tartós és átütő, mint az iker­géniusz Móriczé, hiszen a tőle időben-szándékban oly távoleső mű­veken is átdereng, mint Gellérié, Tamási Ároné, – az ikertestvér Esti Kornélról nem is beszélve. Mindenesetre Krúdy utóélete is olyasféleképp alakult, mint a ke­let-európai irodalom sok más alko­tójáé: tárgya s a belőle szőtt áb­ránd olykor eltakarta, hogy a mű­vészet belső várába húzódva a szemlélet, az alkotásmód forradal­mára, a teremtő képzelet felszaba­dítója volt. A költő helyét perelte vissza a magyar prózában.

S íme: a filmen is. De ez már a tolmácsok: Huszárik és Sára ér­deme. Tolmácsok? Krúdyt lehetet­len illusztrálni, afféle vetített ké­peskönyvet állítani össze belőle. Rendező és operatőr nem is a „nyersanyagot” (erősen kérdéses, hogy a Szindbád-írásoknál lehet-e nyersanyagról, epikai tárgyról be­szélni), hanem az emlékezet, vagy sokkal inkább a képzelet működési elvét, külön belső univerzumát fedezték föl Krúdyban. Ezt az elvet és nem szerzőjüket követik, bár a forgatókönyvüknek nemhogy a dialógusai, de az egyes képek le­írása, az úgynevezett „baloldal” szövege is szinte szó szerint Krúdytól való.

Csodálatosképpen a film mégsem a betű szerinti hűség; a passzív il­lusztráció példája. Ellenkezőleg. Olyan radikális törvénybontás, il­letve új törvényrend megteremtése, amire tudtommal még nem volt példa. a kortársi filmművészetben. Sem nálunk, sem másutt. Igaz, a történetmondás, a képekkel mesélés régi konvencióinak ma már szokás hadat üzenni. A „szubjek­tív idő” filmi fölfedezése sem Hu­szárik érdeme. Felírni és a francia „új hullám” első mestereinek jó­voltából már eszközrendszere, spe­ciális dramaturgiája is kialakult. És epigonok, kommersz-kismesterek hangya-raja mászik ma is az első fölfedezők után. Ha azonban behatóan megvizsgáljuk a példa­műveket, nyomban kiderül, hogy az „új hullámnak” még Proustig, vagy Pirandellóig sem sikerült vissza (vagy inkább előre) tarajlania – más szavakkal a század irodalmi klasszikusai intenzívebb és teljesebb képét tárják föl a „szubjektív időnek”, mint a nyo­mukba szegődő kamera. Talán azért, mert Resnais-nek Proust he­lyett egy közepes írónő locskasága alapján kellett „korszakot nyit­nia”, Fellini pedig a szubjektív időt össztévesztette az autobiográfiával, s önlelkét hitte a teremtés köz­pontjának? Balhiedelmek, sőt rossz források is lehetnek a remekmű­vek mögött. Nem, másutt rejlik a félmegoldások, a későbbi elpangások gyökere, nem a föloldhatatlan magány bölcseleti tételezésében, vagy az isten nélküli világ bergmani látomásában. Inkább ott, hogy a régi, színpadtól kölcsönzött dramaturgiát elvetették ugyan, de nem szakítottak a hagyományos érveléssel, a logika lineáris rend­szerével. Akármilyen messze me­részkedtek is műveikben, vagy egyes képsoraikban: e kartéziánus eredetű logika helyére nem tudtak más érvényes rendszert állítani. Pedig éppen ez a logika vált kér­désessé, – illetve korlátozott ér­vénykörűvé, ennek a gondolkozási rendszernek a rekviemjét láthat­tuk Antonioni Nagyításában.

A Szindbád nem azért unikum a maga nemében, mert Huszárik e logikát söpörte félre, hanem egy másféle tudatforma, emberi magatartás, a képzelet működésének elvileg új törvényrendjét teremtette meg. A Szindbád, ha alaposan utánagondolunk, nem valamilyen „szubjektív időben” játszódik, nem valami filmre váltott szolipszizmus, mint a filozófusok mondanák. Képsoraiból az emlékezés, a fan­tázia egyneműsége, egyidejűsége derül ki. Krúdy gyakorta emlegeti, hogy hőse mesés kort, több száz évet élt meg, lényegében mégis ugyanaz maradt. Ugyanaz, még fagyöngyé változva is, s az olvasó, mihelyt a mű előterébe kerül, éppúgy természetesnek veszi e kü­lön dimenzió szabályrendjét, mint a népmesék égigérő életfáját, vagy fanyűvő óriását És éppen így vá­lik elhanyagolhatóvá a Szindbád köré szőtt képi látomásban is, hogy melyik epizód mikor játszódik, mi­kor „történt meg” és megtörtént-e egyáltalán, amint azon se töpren­günk, hogy a hősnek egyszer deres a haja, árkos az arca, másszor pedig deli gavallér. Innen a „csoda” is, hogy jóllehet a film játékideje több mint másfél óra (és lehetett volna akár három óra is, annyira gazdag az anyaga), a „történése” – ha egyáltalán van ilyen –, vol­taképp csak a másodperc törtrésze – a szó szoros értelmében „időn túl” folyik. Mert a másodperc e töredéke alatt megszületik és be­teljesedik egy emberi lélek, egy hiánytalan belső univerzum. Saj­náljuk. elsiratjuk, amikor kihuny – mintha egy világ veszett volna el. De valóban kihúnyt elveszett? Hisz „száz ideje van”, mint a film – és e kritika mottójában a költő kijelenti.

*

Bár igyekezett már alakuló for­májában is megismerkedni vele, ez csak az első szó a film elragad­tatott kritikusától. A Szindbád filmverziója éveken át érlelődött (talán tovább is, mint ez termé­szetes lett volna) – a hatásához, s még inkább e hatás pontos kifej­téséhez is el kell telnie valame­lyes időnek. Az idő lehet igazolása annak a sejtésemnek is, hogy a Szindbádnak sikerült a filmművé­szet egy régóta vajúdó szemléleti problémáját megoldania. Legalább­is a megoldás közvetlen közelébe jutnia. Valami túlburjánzott pro­vincializmus okán mondom ezt? Mindössze örülök, hogy e film itt született És röstellem, hogy e reveláció megrendültségében nem szólhattam érdemükhöz illőn az al­kotótársakról. Latinovits Zoltán roppant – s győzelemmel koroná­zott – párbajáról a tulajdon mű­vészi alkatával. Dayka Margit Maj­munkájáról s a főhős körül pom­pázó asszonyi faunáról, mely oly gazdag és kápráztató, hogy az élet tán nem is, csak hamar elillanó képességünk, a kamasz-ábrándozás tudhatja megteremteni. Milyen jó, hogy Huszárik és Sára megőrizték ezt magukban. Az elragadóan stílushű és fantáziadús díszletekért Valter Tamásnak, a kísérőzenéért Jeney Zoltánnak jár köszönet.

 

(Élet és Irodalom, 1971/48. /november 27./ 12. p.)