Bajor Nagy Ernő:

Krúdy fekete napja

(Részletek az Irodalmi Színpadon elhangzott emlékbeszédből)

Mindenes cselédje, Szűcs Juliska talált rá a halott Krú­dy Gyulára. Délelőtt tíz volt s a gazda meghagyása szerint ébreszteni akarta őt, mert az író a városba készült. A halál beálltát orvos, dr. Boér Kál­mán konstatálta: szerinte szívbénulás ölte meg az el­hunytat, aki rövid haláltusájá­ban föltehetően alig szenve­dett. Egy szemtanú szerint a halott Krúdy széles rézágyon pihent, vékony karja mellére simult, mindkét lábán haris­nya volt, a harisnyás lábak előtt összegyűrt farkasprém hevert. Éjjeli szekrényén félig égett gyertyát látott a ripor­ter, egy doboz cigarettát, szemüveget, ceruzákat. Ott volt utolsó írása is, egy levél, melyet Halasi Fischer Ödön­nek címzett s azt közölte ben­ne: szeretné megtekinteni a Nemzetközi Vásárt...

A magyar toll mágusa halá­lának napja nem szűkölködött újságba kívánkozó esemé­nyekben. Abban a huszonnégy órában tört ki botrány amiatt, hogy a nagy hatalmú Wolff Károly keresztfiát neveztette ki a fővároshoz főorvossá... Berek Sándor 21 éves költő saját verseit szórta az első emeleti karzatról a képviselőházban tanácskozó honatyák közé, előállították a rendőr­ségre. Aznap Hitlerék százá­val tartóztatták le Németor­szágban a baloldali politikuso­kat... Oravecz Imre 38 éves nagyidai parasztfestő 12 kép­ből álló életművével Buda­pestre érkezett... Gyermek­tartásra kötelezték az albert­falvai katolikus egyházközsé­get... Péterffy Ferenc vecsési orvos anyagi gondjai miatt fejbelőtte magát... S még egy esemény: a büntetőtörvényszék Szemák tanácsa ítéletet hirdetett ab­ban a perben, amelyet kom­munista értelmiségiek nagy csoportja ellen folytattak. Az ítélet többek között másfél évi börtönnel sújtotta Széli Jenő egyetemi hallgatót, három hó­napra ítélték Olt Károly ma­gántisztviselőt, egy-egy hóna­pot kapott Kelemen János és E. Kovács Kálmán. Békés Ist­vánt, Darvas Józsefet Szántó Piroskát és József Attilát a vád alól felmentették.

A halott Krúdyval nyomban békét kötött a kormányzat. Maga a vallás és közoktatásügyi miniszter táviratozott az özvegynek: „Mély részvéttel értesültem szeretett férje elhunytáról stop enyhítse nagy­ságos asszonyom fájdalmát a fölemelő tudat, hogy a meg­boldogult kiváló munkássága maradandó értéke lesz irodal­munknak” Aláírás: Hóman Bálint.

A nagyságos asszonynak ab­ban a helyzetben másra lett volna szüksége, mint felemelő tudatra. Ismert tény, hogy ép­pen kilakoltatási eljárás folyt a család ellen, a lakásból pe­dig díjkifizetési hátralék miatt kikapcsolta a villanyt az Elek­tromos Művek.

Micsoda ellentmondás! Négyszobás lakás, háztartási alkalmazottal, de nincs pénze a legelemibb kiadások fedezé­sére. Utolsó írásainak egyiké­ben azt mondta el, hogyan tett vagyontalansági esküt a törvényszék előtt, melynél csődöt kértek ellene... Az írás két befejező mondata: „Esküt tettem, hogy semmim sincs. Vajon lehet semmi nél­kül élni?”

Az a bizonyos semmi a hi­vatalosan számba vett 6919 pengő 23 fillér tartozáson kí­vül a következő személyes ru­hadarabokból állt: „Két lepe­dőből varrott fehér vászon öl­töny, egy sál, egy selyemzseb­kendő, tizennégy puha és há­rom keménygallér, tíz nyak­kendő, egy pár fehér glaszékesztyű, egy szürke kamásni, három pár magasszárú, szür­ke, antilopbetétes gombos ci­pő, hat pár harisnya, egy szür­ke halszálkás felöltő, két fe­ketecsíkos nadrág, egy fekete zakó mellénnyel, egy rövid bá­ránybőr bekecs, egy barna szvetter, egy zöld és egy szür­ke kalap, két nadrágtartó, nyolc ing, hat alsónadrág, négy hálóing, kilenc zsebken­dő, egy sötétkék öltöny és egy frakk.’’

Krúdy a magyar toll eddig legszorgalmasabb munkása volt. Önmagára rótt napi pen­zuma elérte, néha meghaladta a tizenhat gépelt oldalt. Be­járta az emberi lélek Antarktiszát és trópusi vidékeit. Ki mondhatná teljes felelősséggel, hogy életművének alkímiája nélkülözhette volna a vissza­térő mámor, a könyörtelen versenyizgalom, vagy a célta­lannak tetsző, költséges ba­rangolások hatóanyagát?! Utolsó éveinek sok gondja, ke­serűsége testében, kedélyében is megvénítette őt. Talán sa­ját sorsának borús sejtelme komorlott az 1933. év legelején írt cikkben, melyet e szavakkal zárt le: „Vajon mit írunk az 1933-iki esztendőről, ha megérjük, átbírjuk és befejez­hetjük?’’

Nem fejezhette be. Május 12-én, immár negyven eszten­deje ennek, hasztalan költögették... És még aznap föl­röppentek az újabb Krúdy- legendák. Mert Petőfit és Adyt is beleértve sem volt még egy magyar író, akinek életéről annyi mende-monda, igaz anekdotikus történet és koholt história keringett vol­na. Hogy hányszor párbajo­zott; ki ugrott le miatta az emeletről; miként rázatta ma­gát konflison egy jó ebédért Pestről – Füredig; kikkel ivott a Mélypincében: kikkel Kéhlinél; miért járt Fresser Anna vendéglőjébe; miként töltötte az időt a Vén Eperfá­ban...

Halála napjától a Krúdy-történetek mondhatni osztó­dással és immár ellenőrizhe­tetlenül szaporodtak. A teme­tés külsőségei akaratlanul is a legendákat sokasították. Ti­zennyolc kandelláber gyertyái­nak lidérclángja lobogta kö­rül a koporsót. Gyöngyvirág, tulipán, orgona, szegfű árasz­totta el a ravatalt. Zene kísér­te utolsó útján. Krúdyn frakk volt és fehér nyakkendő. Egy szemtanú szerint „Utolsó sze­gény éveinek utolsó élő pilla­natában oly fejedelmin ele­gáns volt mint egy herceg.” Míg temették, a szél fújt, eső verte a várost, mennydörgés kísérte a szertartást.

A Reggel című újság nyil­vános gyűjtést kezdett, hogy megsegítse az író családját. Az első napon 585 pengőt ajánlottak meg Krúdy tiszte­lői...

Ma már világosan látjuk, fejedelmi hagyaték maradt a vagyontalansági esküt tett író után. Legalább hatvan regény, háromezer elbeszélés, szín­művek, publicisztikák sora. Életműve a régi újságokban szunnyadó novellákkal és folytatásos regényekkel együtt mintegy 150 kötetre, összesen 45 ezer nyomtatott oldalra te­hető.

Mi ma emlékezzünk az em­berre, aki nem tudta maga mellé hódítani a szerencsét; aki – bár sokan szerették – boldognak talán sohasem val­lotta magát; aki – jóllehet rajongói mindig voltak – bi­zalmas barátra nem lelt: aki nem tartozott csoportokhoz, karrier-kovács érdekszövet­ségekhez... Emlékezzünk rá, aki negyven éve megpihent, de mindaddig él, amíg tiszteli a szép szót és gondozza iro­dalmát a magyar.

 

(Dolgozók Lapja /Tatabánya/, 1973/131. /június 7./ 6. p.)