BALÁZS SÁNDOR:

Emlékeimből

[...]

KRÚDY

Szép tavaszi reggel volt, június eleje, amikor egy átkártyázott éj­szaka után az Otthon kapujában búcsúzkodtunk: Turcsányi Elek, Szász Menyhért és én. Ekkor lé­pett ki a kapun Krúdy Gyula, aki szintén részt vett a kártyacsatá­ban, és ahogy láttuk, sokat nyert.

– Szervusztok, fiúkák, mit csi­náltok? – kérdezte. (Neki min­denki fiúka volt, mint ahogy ő mindenkinek Gyula bácsi.)

– Megyünk haza, a jól megér­demelt nyugalomba – mondta Turcsi.

– Várjatok csak, fiúkák. Most telefonáltak az Arany Sasból, hogy megjött Bécsből a hizlalt marhahús, már kész is a leves, várnak. Gyertek, elviszlek benne­teket – És már intett is a túlsó járda mellett szunyókáló konflis­nak, hogy hajtson oda.

– Sajnos, én nem mehetek – mondtam –, ma érettségiztetek magyarból és addig alszom még egy órát.

– No, csak gyere, fiúka, egy ilyen húsleves felér egy éjszakai alvással – mondta Gyula bácsi, vasmarokkal megragadta a karo­mat én engem is beültetett a konflisba.

No jó, gondoltam, majd meglé­pek az Arany Sasból.

Ez a vendégfogadó, ha jól em­lékszem, a Gerlóczy utcában volt, a Városház oldalán, afféle beálló hely vidéki árusoknak, kupeceknek. A tágas udvaron most is volt két kóberos szekér, a lovaik fején zabostarisznya, mindenütt szét­szórt szalma, piszok, rendetlenség. De az ivóban rend és tisztaság volt. Krúdyt, aki itt gyakori ven­dég lehetett, nagy tisztelettel fo­gadták és ebből kijárt nekünk is, a „szerkesztő uraknak”. Hamaro­san hozták a forró, kitűnő levest, utána a híres hizlalt bécsi mar­hahúst (ami tudvalevőleg Bécsbe szállított magyar ökrökből szár­mazott). Ezt Krúdy maga dara­bolta fel saját csontnyelű késével és adott belőle mindegyikünknek. Mellette jó savanykás asztali bor – mondhatom, kitűnően éreztük magunkat. Nekem ugyan gyak­ran eszembe jutott az érettségi, de gondoltam, még messze van nyolc óra és meglépni úgysem le­hetett, mert Gyula bácsi, élve a gyanúperrel, nem engedte el a karomat.

Mi hárman, élvezve a szokat­lan helyzetet, fecsegtünk, nagyo­kat nevettünk, Gyula bácsi pedig félrebillent fejjel hallgatott és biztatott bennünket, hogy csak beszéljünk. Én vidám diákhistó­riákat adtam elő, Turcsi elmond­ta, hogy az anyja cselédelhelyező irodát tart fenn és így jut ő gyak­ran szép kalandhoz, Szász Meny­hért pedig a verseiből szavalt el néhányat. Eközben, mint valami giccses regényben, valahonnan előkerült két cigány és elkezdték húzni Krúdy kedvenc nótáját: Tejben fürdik az én rózsám ha fölkel...

Ettől fogva nekünk már nem­igen volt szavunk, hallgattuk Krúdy nótázását, szép férfias hangját egymásután a sok szép magyar dalt. Nem mondtuk ki, de tulajdonképpen nagyon meg voltunk tisztelve, hogy a három nagy közül (Ady, Móricz, Krúdy) az egyik köztünk mulat. Én most már mehettem is, Gyula bácsi már elengedte a karomat. Búcsúz­tam.

– Isten vele, Gyula bácsi. Me­gyek. Már úgyis alaposan elkés­tem. Hogy ki fogok én kapni Pin­tértől!

– Miféle Pintértől? – kérdezte Krúdy.

– Pintér Jenőtől, a főigazgató­tól. Ő az érettségi elnök.

– Várj csak, fiúka – mond­ta Gyula bácsi és elővett a tárcá­jából egy névjegyet, előkotort a zsebéből egy csonka ceruzát és szép krúdys betűkkel ráírta: Üd­vözöl Krúdy Gyula. – Ezt add át neki – mondta.

– Ismeri Gyula bácsi Pintért? – kérdeztem.

– Nem. De ő biztosain ismer engem...

Fél kilenc volt, mire beértem a gimnáziumba. Pintér mellett volt egy üres szék, oda ültem.

– Micsoda dolog ez, megkésni az érettségiről – sustorogta fe­lém dühösen Pintér.

– Nem tudtam hamarább jönni. Krúdyval voltam – mondtam és átnyújtottam neki Krúdy névjegyét.

Pintér Jenőről sok rosszat lehet mondani, de azt nem lehet tagad­ni (mint azt már Bóka László is megírta), hogy az irodalmat sze­rette és az írókat tisztelte. Alapo­san megnézte Krúdy névjegyét, aztán gondosan betette a tárcá­jába.

– Az más – mondta megbé­kélve. – Folytassuk az érettségit.

Folytattuk. Derült hangulatban. Mindenki átment.

 

(Élet és Irodalom, 1975/22. /május 31./ 4. p.)