Emlékezés Szindbádról a Krisztinavárosban

Nyolcvan beszélgetés – „Muzsikáltam Krúdynak

Vasárnap délelőtt a Krisz­tina téri Szilágyi Erzsébet Leánygimnázium önképzőkö­re tartott Krúdy emlékülést. Fent, az iskolaépület legfelső emeletén, az ablakon kiha­jolva, a Vár képe tárul elénk, a Krisztinaváros, meg a Vízi­város, ám, annyira másképp fest — sok megmaradt, öreg házával is — minden ma már, mint ahogy Szindbád rajzolta.


Dömötör Jutka a IV/c-ből, az önképzőkör s e Krúdy emlékmatiné elnöke, azt mondja: sokuknak legkedve­sebb íróját megünnepelni jöttek össze. Nemcsak azok a lányok, akik irodalmárnak, pedagógusnak, vagy a mú­zsákkal kapcsolatot tartó más pályára készülnek, fe­ledkeznek bele Krúdy bűvöletes stílusába, helyzeteinek megejtő bájába, hanem a jö­vendő elektromérnökök, atomfizikusok, orvosok, agronómusok is.

Megnyitója után Kampós Katalin, III/c, szavalta el Fodor József Szindbád kará­csonyi éneke című versét, majd Fodor József Kossuth-díjas költő állt a lányok elé, hogy emlékezzék egykori ba­rátjára, akit épp negyven esztendővel ezelőtt ismert meg. „Álmatag írásmódjával, dekomponált, szeszélyes komponáltságával számomra ma is az igazi magyar próza megteremtője... E század­ban, Ady mellett, a legna­gyobb magyar költő, csak prózában írt... Belső világa mélyebb, különösebb, színe­sebb volt, mint a külvilág... Álom és valóság csodálatos megjelenítő erővel folyik össze írásaiban... Szabályta­lan, furcsa, de nagy mű az, amelyet alkotott...” — mon­dotta egyebek közt.

Azután Krúdy Mária, az író lánya és az iskola történelemtanárnője beszélt, édes­apjáról, egykori otthonukról, amely sokszor rendezetlen anyagi gondok közé szorult ugyan, de amely otthonban olvasás nélkül megmaradni nem lehetett, amely otthon­ban a könyv, az újság, az írott szó, a nyomtatott betű volt az egyedüli valóságos közeg, amiben léteztek.

Tóbiás Áron, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár tudo­mányos kutatója lépett ez­után a lányok elé, egy kis magnetofonnal. Nyolcvan be­szélgetést örökített meg a magnó tekercsein, a sajtó alatt levő Krúdy világa című emlékkötet számára. A nyolcvan közül háromét a gimnazista lányoknak most feltette s lejátszotta Tóbiás. Az egyik emlékező: Tapalczai Jolán színésznő, Vízvári Mariska színésznő leánya, a másik a Nagyváradról indult, szép öregségét Máriaremetén élő 82 éves költő: Dutka Ákos, aki épp itt, az öreg Tabánban, Poldi bácsi legen­dás pincéjében ismerkedett meg Krúdyval, a harmadik az időközben elhunyt nagy kritikus: Kárpáti Aurél.

S végül, a 81 éves Parádi Józsi bácsi, nyugdíjas ci­gányzenész állt a lányok elé. Eljátszotta a Tejbe’ fürdik az én rózsám, ha felkelt, a Cifra szűröm szögre van akasztva s a Repülj, fecském című dalokat. „De sokat mu­zsikáltam Krúdy úrnak! Ezek voltak a legkedvesebb nó­tái!”— mondja.

„Milyen kár, hogy az ak­kori világ nem is tudta, kit veszített el Krúdyban!” — mondotta a magnószalagra az egyik emlékező. S mi örömmel hozzátehetjük: mi­lyen jó, hogy ez a mai világ már ezt is pontosan tudja.

Barabás Tamás

 

(Esti Hírlap, 1963/99. /április 29./ 2. p.)