Krúdy emlékkiállítás a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárban

 

Az első meglepetés — kelle­mes és élményszerű —, a Krúdy-kiállítás megnyitóján, a jelenlévők nagy száma. De nem ám csak az idősebb irodalmá­rok, szakállas professzorok, ódivatú urak és hölgyek, „hi­vatalból” érkezett újságírók, kötelességszerűen megjelent rokonok, hanem sok fiatal lány és fiú, még csak nem is egye­temista, de gimnazista ko­rúak. Okunk van tehát hinni, hogy a fiatalok közt is szép­számú olvasótábora van Reze­da Kázmér megalkotójának.

Gondolom, több, mint vala­ha. Hiszen itt, a kiállításon lát­ható a Franklin Társulat veze­tőinek levele a nagybeteg író­hoz. Mély tisztelettel s alkal­masint őszinte szeretettel kí­vánnak jobbulást, ám, kérésé­nek teljesítését — hogy az ál­landó anyagi gondokkal küsz­ködő író munkáiból új kiadá­sokat jelentessenek meg —, ke­reken elutasítják. Mert mind­egyik kötetéből tekintélyes mennyiség van raktáron...

Eredeti levél és eredeti kéz­irat, zsebóra (6 óra 8 percet mutat) és toll, meg tollszár, újságkivágás és könyvborító, rajz és karikatúra (a Major „Sicué — róla), tőle származó és róla szóló hírlapi cikkek (köztük Móricz Zsigmond bú­csúztatója, a Magyarországban: „Krúdy elaludt”), margitszigeti belépőjegy és népfölkelői iga­zolvány, születési bizonyítvány és halotti levél, eredeti fényké­pek és különböző reproduk­ciók, a legváltozatosabb mű­fajú dokumentumok, izgalmas adatok, kíváncsiságot ébresztő érdekességek sorakoznak egy­más mellett ezen a Tóbiás Áron tudományos kutató (és — tegyük hozzá büszkén — kiváló újságíró) által rendezett, nagy gonddal, féltő szeretettel, ter­mékeny kegyelettel összeállí­tott kiállításon. S az egész együtt ízelítője csupán annak a még nagyobb gonddal összeállított, sokkalta gazdagabb emlékanyagot tartalmazó, úgy­szintén Tóbiás Áron szerkesz­tette emlékkötetnek, a Krúdy világának, amely a nyomda jó­voltából néhány héten belül már az olvasó asztalára ke­rül.

Nívós kiállítást még rango­sabbá tesz a megnyitót mondó személye, s mondandója. A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár kiállítása erről is jó érzékkel gondoskodott. Benedek Marcellt kérték fel a kiállítás meg­nyitására.

Három dologról szólt csupán, tömören. Elsőül Krúdy bohémségéről. S hozzá fölemlítette a többiekét, Csokonaitól Bródy Sándoron át Heltai Jenőig, em­lékeztetvén: minő hatalmas életmű, mennyi jó munka ke­letkezett a bohémek tollán! Mert bohémek voltak bár ab­ban, hogy áttörték a polgári élet korlátait, kávéházba jár­tak s éjszakáztak, mulattak is olykor, de nem voltak köteles­ségmulasztók, felelősségérzet­től mentesek. Megszállottai vol­tak az írásnak, szenvedélyük volt a betű!

Másodjára Krúdyt, mint múltban élő írót elemezte Be­nedek Marcell. Csakugyan, a lelkében élő, aranyködbe bur­kolt múltban élt Szinbád, de azért-e csak, hogy nosztalgiát ébresszen olvasóiban a régi idők iránt? Inkább azért, hogy fölmutassa e folytonosságból kiformálódó változásokat, azt a világot, amelyből a miénk (vagyis a Krúdyé) keletkezett, azokat a rózsaszínű vétkeket, amelyekből történelmileg tör­vényszerűen keletkeztek a nagy társadalmi bűnök s igazságta­lanságok.

Végül Krúdy stílusát boncol­ta. Egyetlen mondatáról is fel­ismerjük a szerzőt, annyira eredeti ez a stílus, s bizony a korunk irodalmában elhara­pódzott fogalmazási szürke­ségből felpillantva, nem árt ezt a tanulságot megjegyezni! — szólt a ma irodalmáraihoz Benedek Marcell.

S így fejezte be: .,Szeressük-e Krúdyt? De hiszen önök va­lamennyien nyilván azért van­nak itt, mert szeretik!”

BARABÁS TAMÁS

 

(Élet és Irodalom, 1963/19. /május 11./ 9. p.)