BIBLIOGRÁFIAI TÁJÉKOZTATÓ

 

Amikor útjára bocsátjuk Krúdy Gyula válogatott elbeszéléseinek első és második kötetét, egyúttal szeretnénk tájékoztatást adni — az érdeklődő olvasó és az irodalomtörténész számára egyaránt — arról a bibliográfiai kutatómunkáról, melyet e kötetek összeállításával kap­csolatosan folytattunk. Annál is inkább szükségét érezzük ennek, mert az író számszerűségekben is lenyűgöző életművének teljes bib­liográfiai felmérésére mindeddig még senki sem vállalkozott.

Kelemen (Perkátai) László 1938-ban megjelent doktori értekezése[1] mellékleteként kísérletet tett ugyan a kötetben megjelent Krúdy-művek összeállítására; tiszteletre méltó szándéka azonban nem feled­tetheti tévedéseit és hiányosságait. Ezenkívül Gulyás Pál az író halálának évében az Irodalomtörténetben (1933; 180-181. l.) egy biobibliográfiát tett közzé. Az utóbbi években megjelent Krúdy-kiadások — különösképpen azok, amelyek Kozocsa Sándor szerkesz­tésében jelentek meg — függelékükben számos értékes bibliográfiai adatot tartalmaznak, de mindenkor csak az adott kötetben publikált Krúdy-írásokra szorítkoznak.

A Krúdy-bibliográfia mindeddig legjelentősebb eredménye Ko­zocsa Sándor kéziratos anyaga, amely az író életművének kötetben megjelent részére, valamint a kötetekkel foglalkozó bírálatokra és általában az íróval foglalkozó tanulmányokra, esszékre és megemlé­kezésekre terjed ki.

Krúdy életművének jelentős része azonban időszaki kiadványok­ban: napilapokban, folyóiratokban, hetilapokban, naptárakban és almanachokban látott napvilágot, s mint ilyen, igen nehezen hozzá­férhető az érdeklődő olvasó számára. Az első és második kötet bibliográfiájának és válogatásának összeállításához mintegy 60 különböző napilapot, hetilapot és folyóiratot (mindegyiknél átlagban 8—1o évfolyamot) és kb. 50 kötet naptárt és almanachot vizsgáltunk át. Ennek eredményeképpen az első és második kötethez mellékelt — kizárólag szépirodalmi jellegű írásokat magábafoglaló! — biblio­gráfia közel 1500 adatot tartalmaz. Ez azt jelenti, hogy az újraközlé­seket leszámítva, Krúdy tizenhat évre terjedő, igen hosszúra nyúlt pályakezdete idején 2 regényt, 6 kisregényt és kb. 1200 elbeszélést írt! (Az elbeszélések közül mintegy 200 ifjúsági írás.) Ezekkel az írásokkal mintegy húsz ilyen kötetet lehetne megtölteni, mint ami­lyent az olvasó most a kezében tart.

Az előbb említett 1200 elbeszélésből eddig mindössze egy tizedrész jelent meg kötetben, és az is többnyire legutóbb 30—40 évvel ezelőtt, tehát az első és második kötethez csatolt bibliográfia több, mint ezer olyan ifjúkori Krúdy-elbeszélésről ad számot, amely eddig kötetben még egyáltalán nem jelent meg. Úgy gondoljuk, hogy ez még akkor is jelentős tény, ha ezeknek az elbeszéléseknek nagy része — éppen az utószóban részletesebben taglalt kísérletező jel­leg és Mikszáth-hatás következtében — természetszerűleg nem éri el az érett Krúdy-írások színvonalát. Miután bibliográfiánk a nem szépirodalmi jellegű írásokra nem terjed ki, tájékoztatásul közöljük, hogy ezeknek legnagyobb része (mintegy kétszáz különböző cikk, riport, színikritika stb.) a Debreceni Ellenőr 1895. évi számában található. Emellett publicisztikai írásai jelentek meg még a Szabolcsi Szabad­sajtóban (1893), a Szabadságban (Nagyvárad, 1896), az Orsova és Vidékében (1894), az Előkelő Világban (1899) és a Fővárosi Lapok­ban (1897).

Mielőtt rátérünk a tájékoztató gyakorlati részére, szeretnénk még köszönetét mondani Kemény G. Gábornak, az Irodalomtörténeti Intézet osztályvezetőjének és Szabó Györgynek, az Intézet tudomá­nyos munkatársának, akik a XX. századi irodalmi-katalógust voltak szívesek rendelkezésünkre bocsátani, és ezzel nagymértékben meg­könnyítették az 1900—1905 közötti anyag összegyűjtését.

*

A bibliográfiai táblázat öt oszlopra tagozódik.

Az első oszlopban az írásmű megjelenésének pontos idejét tün­tettük fel. A kötetben megjelent műveket (a tartalom részletezésé­vel) a szokásos bibliográfiai felvételnek megfelelően mindig az adott év elejére soroltuk. (Az újabb kiadásoknál a tartalmat csak eset­leges bővülés esetén tüntettük fel.) Ezután következnek pontos idő­rendben a napisajtóban, hetilapokban, folyóiratokban megjelent írá­sok. Végül az évet a következő évre általában karácsonytájban ki­adott naptárakban, almanachokban foglalt Krúdy-írások jegyzéke zárja le.

A második oszlop az időszaki kiadványokban való megjelenés pontos helyét tünteti fel rövidített formában. (A rövidítések jegyzé­két kötetenként külön, közvetlenül az adatfelsorolások előtt kö­zöljük.)

A harmadik oszlop az írásmű teljes címét tartalmazza (a gyűjtő­címek, sorozatcímek, alcímek elhagyásával). Az elbeszéléseknél, raj­zoknál és tárcáknál külön műfaji megjelölést nem alkalmaztunk. Egy­részt azért, mert az írások túlnyomó többsége ebbe a kategóriába tartozik, másrészt azért, mert e kisepikai írásoknál az egyes műfajok között Krúdynál különösen nehéz különbséget tenni. Amennyiben az írásmű ettől eltérő műfajú, külön jelölést alkalmaztunk. (Pl. Reg = regény, Jel. = jelenet stb.) Az ifjúsági írásokat sem jelöltük meg külön, ha azok valamelyik ifjúsági lapban (Az Én Újságom, Magyar Lányok, Ifjúság) jelentek meg. A kötetünkbe felvett elbeszélése­ket az első megjelenés helyén kiemeltük. Emellett a kötetek tarta­lomjegyzékénél mindazokat az elbeszéléseket kiemeltük (akkor is, ha esetleges korábbi megjelenési helyükön is ki vannak emelve), amelyek válogatásunkban is megjelentek. Itt jegyezzük meg, hogy az elbeszéléseket kiadásunkba természetszerűleg az első megjelenés alapján összeállított sorrendben vettük fel.

A negyedik oszlopban azoknak a köteteknek a rövidítését tün­tettük fel, amelyben az elbeszélés esetleg (1909-ig bezárólag) meg­jelent. A később megjelent kötetek közül csak hármat jelölünk, A negyvenes évekből c. (1909). A podolini takácsné c. (1911) és a Piros és a többiek c. (1913) köteteket, mert ezeknek anyaga nagyrészt még 1909 előtt jelent meg. (A rövidítések jegyzékét — kötetenként külön — közvetlenül az adatok felsorolása előtt adjuk meg.)

Az ötödik oszlop a megjegyzéseket tartalmazza.

1. Utal az esetleges korábbi megjelenésre.

Miután van olyan Krúdy-elbeszélés, amelyik háromszor-négyszer is megjelent, az adatközlésnél nehézségbe ütközött volna minden meg­jelenési hely közlése. Ezért mindig csak a közvetlenül előző meg­jelenésre hivatkozunk. Így láncszerűen megtalálható az elbeszélés összes korábbi megjelenési helye. Megjegyezzük, hogy miután a kötetben való megjelenést minden esetben külön is feltüntetjük (az előző rovatban), ez a jelölés is képezheti a lánc egyik szemét. (Pl. az Ismerőseim c. elbeszélés 1899. jan. 22-én megjelent a Magyar Szemlében. Itt feltüntettük, hogy az Ifjúság c. kötetben is megtalál­ható, e kötet tartalomjegyzékének felsorolásánál pedig újabb hivat­kozást találunk az Egyetértésben, 1897. dec. 21-i megjelenésre.)

2. Utal az elbeszélés esetleges folytatásának megjelenési idejére.

3. Feltünteti az esetleges címváltozást, illetve utal az esetleges variánsokra. (Tekintettel az elbeszélések igen nagy számára, a varián­sokat csak ritkán sikerült felkutatni. Több mint ezer elbeszélést egybevetni, a címváltozásokat és variánsokat megállapítani igen nehéz feladat lett volna. Ezért megjegyzéseink között csak a vélet­lenszerűen előkerült variánsokra utalunk.)

4. Megjelöli azokat az elbeszéléseket, melyek nem az író teljes nevével, illetve álnéven jelentek meg. Tekintettel ennek a probléma­körnek bonyolult voltára, ezzel a kérdéssel a következőkben részle­tesen foglalkoznunk kell. Elöljáróban felsorolásszerűen közöljük a Krúdy által e korszakban használt betűjegyek, jelzések és álnevek jegyzékét (Gulyás Pál álnév-lexikonának Krúdyra vonatkozó részét több adattal kiegészítve).

Jelzés: ***. Betűjegyek és rövidítések: K. Gy., K...y, Kgy., K...y Gyula, R. Álnevek: Toll Harcos, Gyula, Masque, Rezeda, Rezeda Marcell, Gyula bácsi, Török Gedeon(?).

JEGYZET A NÉVTELENÜL VAGY ÁLNÉVEN MEGJELENT KRÚDY-NOVELLÁKHOZ

Bibliográfiánkba néhány név nélkül vagy álnéven megjelent Krúdy-novellát is felvettünk. Valószínű, hogy jóval több ilyen elbe­szélés is lappang még az egykori újságokban és folyóiratokban, mi azonban csak azokat soroztuk be összeállításunkba, amelyekről két­séget kizáróan megállapítottuk, hogy Krúdy-írások.

Ide tartozik Krúdy legelső nyomtatásban megjelent írása is, amely Miért ölte meg Kain Ábelt? címmel a Szabolcsi Szabadsajtó 1892. október 30-i számában jelent meg, K. Gy. névjellel. Hogy ez az el­beszélés valóban Krúdy-írás, arra maga Krúdy enged következtetni, aki több önéletrajzában is megírta, hogy első írása a Piringer János szerkesztésében megjelenő Szabolcsi Szabadsajtóban látott napvilágot, tizenhárom éves korában. (Pl. Egy élettörténet, Az ötvenéves Nyírvidék Albuma.) Ez a kormegjelölés nem egészen pontos, miután azonban ilyen korai időből más Krúdy-írás nem található a lapban, valószínűnek tartjuk, hogy a K. Gy. Krúdy Gyula nevét jelzi.

1894 nyarán a Nyíregyházi Hírlap című hetilapban, amelyet az akkor még diák Krúdy irodalomtanára és osztályfőnöke, Porubszky Pál szerkesztett, öt novella jelent meg névtelenül, illetve az író neve helyén három csillaggal. Ezekre a novellákra, pontosabban az öt közül csak háromra, Klár István hívta fel először a figyelmet az Irodalomtörténeti Közlemények 1957. évi 4. számában, Legifjabb Krúdy Gyula című cikkében. Klár István diáktársa volt Krúdynak, néhány osztállyal lejjebb járt, és így egyrészt személyes emlékei, másrészt az elbeszélések stílusa alapján állítja, hogy a három csillag Krúdy neve helyett állt. Ilyen távolságból már sem a személyes emlékezés, fiatalkori novellák esetében pedig a stílusvizsgálat sem lenne elegendő bizonyíték. Van azonban más bizonyítékunk is! Klár István csak három névtelenül megjelent elbeszélést említ. Kettő — úgy látszik — elkerülte a figyelmét. Pedig éppen ezek egyike szol­gáltatja a kétségbevonhatatlan bizonyítékot. Ez az elbeszélés Az én nótáimból címmel jelent meg a Nyíregyházi Hírlap 1894. augusztus 30-1 számában. Nem sokkal később, még ugyanez év október 15-én újra felbukkant ez a cím sorozatcímként a Debreceni Ellenőrben, de ott már Krúdy nevével. Ezzel az alcímmel jelent meg például A poéta regénye, A szívek dala, A hetedik szimfónia és Az esték romantikája című novellája. Ma már nehéz lenne eldönteni, mi volt az író célja ezzel a gyűjtőcímmel. Talán egy tervezett novelláskötet vagy elbeszélés-ciklus címéül szánta. Annyi azonban bizonyos, hogy a Nyíregyházi Hírlapban ilyen címen névtelenül megjelent és a ha­sonló jelzéssel ellátott, másik négy elbeszélés is Krúdy-írás.

A névtelenül megjelent írások mellett találunk olyanokat is, ame­lyeket az író álnévvel jelölt. Álnevei között vannak általánosan is­mertek, amelyeket később is használt. Így például Rezeda Marcell néven adta ki a Nyíregyházi Hírlapban Pillangó-asszony című elbe­szélését. A Rezeda Marcell nevet debreceni újságíró korától hasz­nálta, s később Kázmérra változtatva regényeibe is bevonult ez a név, mint képmásának Szindbád mellett leggyakrabban használt neve.

Vannak azonban olyan fiatalkori álnevei, amelyek ismeretlenek az eddigi Krúdy-irodalomban, s amelyekről a Gulyás-féle álnév-lexi­kon sem tud. Így az Orsova című lapban, amelybe diákkorában igen sokat írt, használta hosszabb ideig a Toll Harcos álnevet. Főként a Heti Krónika című rovatba írt publicisztikai jellegű írásait jelöli ezzel a névvel, de van egy novellája is ezzel az aláírással: Egy kopott esernyőről (1894. jún. 24.). Hogy a Toll Harcos valóban Krúdy álneve, arra számos bizonyítékunk van. A szerkesztői üzenetek­ben többször is üzennek Toll Harcosnak, Nyíregyházára. Persze még így is gondolhatnánk, hogy valaki más is küldözhetett írásokat Nyír­egyházáról az Orsovának. A Toll Harcos által írt Heti Krónika rovat megindításakor azonban a szerkesztőség következő megjegyzését ol­vassuk a lapban: „E rovat ezentúl állandó lesz lapunkban. Egy szor­galmas munkatársunk szerkeszti, kit tárcái és elbeszélései után már ismer a közönség.” (Orsova, 1894. április 1.) Aki átlapozza az Orsova szóban forgó évfolyamát, könnyen meggyőződhet róla, hogy ez a jellemzés csak Krúdyra illik rá. Ő szinte minden számba írt, más­nak viszont az egész évfolyamban sem igen jelent meg egynél több tárcája vagy novellája a lapban. Ugyanezt bizonyítja az Orsova 1894. szeptember 16-i számában Toll Harcos aláírással megjelent levél a szerkesztőséghez, amelyben az Orsovánál kifejtett, egyéves működésére pillant vissza az író, s ez a leírás pontosan Krúdy szerepé­nek felel meg.

Még sokkal fontosabb, jelentősebb egy másik álnevének felfede­zése — ugyancsak az Orsovában —, mert ennek révén 14 elbeszélés­nek jutottunk a birtokába. Az 1894/95-ös évfolyamokban 14 novellát találunk, Masque aláírással. Voltaképpen keretes elbeszélés-ciklusról van szó. Gyűjtőcíme: Az „öreg” meséiből, s 14 önálló novellából épül fel. Krúdy szerzőségét sejteti már a sorozat első darabjával egy időben megjelent szerkesztői üzenet is: „K. Gy. úrnak, Nyháza. Köszönettel vettem, s amint számozva vannak, úgy fog megjelenni.” (Orsova, 1894. dec. 16.) Az igazi bizonyítékot azonban maguk a novellák nyújtják. A ciklus XI. darabjának, a Rózsabokréta címűnek egy része azonos az Orsova 1894. április 22-i számában megjelent Egy kevés romantika című novellával. A sorozat utolsó elbeszélése, a Történet a régi szerelemről pedig szó szerint megegyezik a Szabolcsi Szabadsajtó 1893. október 15, 22 és 29-i számában, folytatásokban megjelent A komédiás leány című novellával, amely Krúdy teljes nevével látott napvilágot. Ezek az egyezések megcáfolhatatlanul iga­zolják, a Masque álnév Krúdy neve helyett áll, hogy az egész ciklus Krúdy munkája.

Végül ugyancsak Krúdy-írásnak tartjuk az Orsova 1894. július 1-i számában Gyula aláírással megjelent Saroltához című tárcáját, ame­lyet az tesz irodalomtörténetileg is érdekessé, hogy végig rímes próza, ahogyan a szerző maga is megjelöli alcímében: makáma. Tudomásunk szerint ez Krúdy egyetlen kísérletezése a verseléssel. Hogy Krúdytól származik, azt a Gyula aláíráson kívül az írásnak mind témája, mind pedig hangvétele valószínűvé teszi. De emellett tanúskodik a Sarolta név is, amelyet abban az időben elbeszéléseiben előszeretettel használt. Számos hősnőjét nevezte el így. Többek között pl. a Megyek vissza! (Orsova, 1894. okt. 7.), Három kis leányról (Orsova, 1894. dec. 9.), Egy kopott esernyőről (Orsova, 1894. jún. 24.) stb. c. elbeszélésekben.

Krúdynak a rímes prózával való kísérletére minden valószínűség szerint hatással lehetett Kálnay László, az akkor neves, ma már tel­jesen elfelejtett nyíregyházi íróbohém, akivel meleg barátságban volt, s aki elbeszéléseinek nagy részét rímes prózában írta. Ez a tény is erősíti azon feltevésünket, hogy a szóban forgó makáma szerzője Krúdy Gyula.

A bibliográfiát részben Kozocsa Sándor anyagának felhasználásá­val Barta András és Katona Béla állította össze.

 

RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE

a) napilapok, hetilapok, folyóiratok stb.:

A.

=

Arad és Vidéke

M. Nők L.

=

Magyar Nők Lapja

Alkom.

=

Alkotmány

M. o.

=

Magyarország

Barcs

=

Barcs és Vidéke

M. Sz.

=

Magyar Szalon

B. H.

=

Budapesti Hírlap

M. Szle.

=

Magyar Szemle

B. N.

=

Budapesti Napló

M. Szó

=

Magyar Szó

Bp.

=

Budapest (napilap)

M. Tp.

=

Magyar Tengerpart

B. T. H.

=

Bács-Topolyai Hírlap

M. V.

=

Művészvilág

D.

=

Debrecen (napilap)

Misk. N.

=

Miskolci Napló

D. Ell.

=

Debreceni Ellenőr

Műv.

=

Művészet

D. H.

=

Debreceni Hírlap

N.

=

Nagyvárad (hírlap)

D. R. Ú.

=

Debreceni Reggeli

Nagyb.

=

Nagybánya (hírlap)

 

 

Újság

N. N.

=

Nagyváradi Napló

D. Sz.

=

Divat Szalon

Ny. H.

=

Nyíregyházi Hírlap

Egy.

=

Egyetértés

O.

=

Orsova és Vidéke

ÉNÚ.

=

Az Én Újságom

O. V.

=

Ország-Világ

E. V.

=

Előkelő Világ

P. H.

=

Pesti Hírlap

F. L.

=

Fővárosi Lapok

P. N.

=

Pesti Napló

G.

=

Galánta és Vidéke

Szab.

=

Szabadság (Nagyvárad)

H.

=

Hazánk

Sz. H.

=

Szabolcsi Híradó

Hét

=

A Hét

Sz. Sz.

=

Szabolcsi Szabadsajtó

Jöv.

=

Jövendő

Tolna vm

=

Tolnavármegye

K. Cs. L.

=

Képes Családi Lapok

T. V. L.

=

Tolnai Világlapja

K. H. K.

=

Képes Heti Krónika

U.

=

Ugocsa (hírlap)

Magys.

=

Magyarság

Új I.

=

Új Idők

M. B.

=

Magyar Bazár

Újs.

=

Az Újság

M. G.

=

Magyar Géniusz

Új Sz.

=

Új Század

M. H.

=

Magyar Hírlap

Új V.

=

Új Világ

M. L.

=

Magyar Lányok

Vas. L.

=

Vasárnapi Lapok

b) kötetcímek

ÁH.

=

Az álmok hőse (1906)

KL.

=

Kun László (1902)

BE.

=

A bűvös erszény (1908)

LSZ.

=

Letűnt századok (1902)

DK.

=

Diákkisasszonyok (1905)

NYCS.

=

Nyíri csend (1903)

E.

=

Előre (1905)

PG.

=

Pajkos Gaálék (1906)

HSZ.

=

Hét szilvafa (1907)

PM.

=

Pogány magyarok (1903)

HT.

=

Hazám tükre (1905)

SZSZ.

=

A szakállszárítón (1906)

IFJ.

=

Ifjúság (1899)

ÜF.

=

Üres a fészek (1897)

KF.

=

A komáromi fiú (1903)

VIG.

 

A víg ember bús meséi (1900)

 

 

BIBLIOGRÁFIA

 

Megjelenés kelte

Helye

Cím

Kötet

Megjegyzések

1892

okt. 30.

Sz. Sz.

Miért ölte meg Káin Ábelt?

 

K. Gy. aláírás

1893

júl. 23.

Sz. Sz.

Temetőben

 

 

aug. 10.

Ny. H.

Színház után

 

 

20.

Sz. Sz.

Gergely...

 

 

okt. 15.

Sz. Sz.

A komédiás lány

 

folyt. okt. 22. és 29-én

dec. 10.

O.

A jó barát

 

 

24.

K. Cs. L.

Falusi kisasszonyok

 

 

24.

O.

Thewr Ádám

 

 

24.

Sz. Sz.

Karácsony estéjén

 

K. Gy. aláírás

31.

O.

Mese a boldog­ságról

 

 

1894

jan. 7.

O.

Csendes délutánok

 

 

28.

O.

Festék alatt

 

 

febr. 4.

O.

Irodalmi levél

 

 

11.

O.

Miria

 

 

18.

O.

Muzslai Kamélia

 

folyt. febr. 25., márc. 4. és 11-én

márc. 25.

O.

Dal arról a bizo­nyos szőke művésznőről

 

 

ápr. 1.

O.

Dal az utcáról

 

 

1.

O.

Az ügyvéd regé­nye

 

folyt. ápr. 8. és 15-én

8.

O.

Válasz egy kedves orsovai asszonykának

 

 

22.

O.

Egy kevés ro­mantika

 

 

29.

O.

Boulevard tör­ténet

 

folyt. máj. 6. és 13-án

máj. 13.

Ú.

Skribler történet

 

 

20.

O.

Ikarus

 

 

jún. 3.

K. Cs. L.

A gyermek

 

 

17.

O.

Levél Pánhoz

 

...y ...a aláírás

24.

O.

Egy kopott esernyőről

 

Toll Harcos alá­írás

júl. 1.

O.

Saroltához (Makáma.)

 

Gyula aláírás

8.

K. Cs. L.

Megyek az édesanyámhoz

 

 

15.

O.

Álmos történet

 

 

19.

Ny. H.

Mikor a bimbó kifakadt

 

*** aláírás

29.

O. V.

Megy haza

 

 

aug. 2.

Ny. H.

Szürke történet

 

*** aláírás

5.

K. Cs. L.

Három kis leány­ról

 

 

9.

Ny. H.

Dal a szerelemről

 

*** aláírás

19.

O.

Út a boldogság felé

 

 

26.

O.

Augusztus végén

 

 

30.

Ny. H.

„Az én nótáim”-ból

 

*** aláírás

szept. 1.

M. o.

Augusztus végén

 

nem azonos az O.-ban aug. 26-án megj. elb.-sel

2.

K. Cs. L.

Éjszakák

 

 

3.

D. Ell.

Augusztus végén

 

vö. M. o. 1894. IX. 1.

7.

D. Ell.

A vén fiú

 

 

9.

O.

Augusztus végén

 

vö.: D. Ell. 1894. IX. 3.

13.

Ny. H.

János és Mari tör­ténete

 

*** aláírás

16.

O.

Éjszakák

 

vö. K. Cs. L. 1894. IX. 2.

30.

K. Cs. L.

Megyek vissza

 

 

okt. 4.

D. Ell.

Hajnali történet

 

 

5.

D. Ell.

Október

 

 

7.

O.

Megyek vissza

 

vö. K. Cs. L. 1894. IX. 30.

8.

D. Ell.

Fővárosi képek

 

 

9.

D. Ell.

Hangulat

 

 

15.

D. Ell.

A poéta regénye

 

 

15.

D. Ell.

A kis tiszthelyet­tes története

 

 

17.

D. Ell.

Dal a Múzsák fiairól

 

K. Gy. aláírás

20.

D. Ell.

A fészek regéje

 

 

22.

D. Ell.

A szívek dala

 

 

25.

D. Ell.

Az én szívem

 

 

27.

Szab.

A szívek dala

 

vö. D. Ell. 1894. X. 22.

29.

D. Ell.

A hetedik szim­fónia

 

 

nov. 4.

Szab.

A fészek regéje

 

vö. D. Ell. 1894. X. 20.

6.

D. Ell.

Az esték roman­tikája

 

 

7.

D. Ell.

Rege Elemérről

 

K. Gy. aláírás

8.

Ny. H.

A digue románca

 

 

10.

D. Ell.

Nagy Józsefné

 

 

20.

D. Ell.

Te vagy az János?

 

K. Gy. aláírás

22.

Szab.

Dal a tenger mellől

 

vö. Ny. H. 1894. XI. 8. A digue románca címen

29.

D. Ell.

A Sonnenthal cég esernyői

 

K. Gy. aláírás

dec. 4.

D. Ell.

Két hangulat

 

K. Gy. aláírás

5.

D. Ell.

Mese a kis fekete emberről

 

 

9.

O.

Három kis leány­ról

 

vö. K. Cs. L. 1894. VIII. 5.

12.

D. Ell.

Aszfalt történet

 

 

16.

O.

Dénes szerelme

 

Masque aláírás

21.

D. Ell.

A Faltér Katinka története

 

 

23.

D. R. Ú.

Mariska elment

 

 

30.

O.

Valami a szere­lemről

 

Masque aláírás, folyt. 1895. I. 6-án

1895

jan. 6.

K. Cs. L.

Hajnali történet

 

folytatás I. 13-án, vö. D. Ell. 1894. X. 4.

6.

Ú.

Akácvirágok

 

 

13.

D. R. Ú.

Séták Pantocsek úr karján

 

K. Gy. aláírás

13.

O.

A szomszéd szobaúr

 

Masque aláírás

13.

Szab.

Hófehérke és a hét törpe

 

 

15.

D. Ell.

A kaszárnya árvája

 

folyt. jan. 16-án

20.

O.

Lemondás

 

Masque aláírás

22.

D. R. Ú.

Mi lesz a láncvirágból?

 

 

22.

Szab.

Annuska férjhez megy

 

 

23.

D. Ell.

Költő és tündér

 

 

27.

O.

Csak egy asszonyért

 

Masque aláírás

febr. 1.

D. R. Ú.

A papkisasszo­nyok

 

 

3.

O.

Dezső aszkéta lesz

 

Masque aláírás

3.

O. V.

Az én utcám

 

 

6.

D. Ell.

Annuska bicik­lizik

 

 

10.

O.

Nyári történet

 

Masque aláírás

13.

D. Ell.

Levél egy kis­asszonyhoz

 

Rezeda Marcell aláírás

15.

D. R. Ú.

Kormos lesz a szí­vünk

 

 

16.

D. Ell.

Mi lesz Bandiká­ból?

 

 

17.

O.

Befútta az utat a hó...

 

Masque aláírás

17.

Ú.

Romantika a me­zőkön

 

 

19.

D. Ell.

Nagyságos asszonyom a doktor

 

Rezeda Marcell aláírás

19.

D. R. Ú.

A cápa

 

K. Gy. aláírás

27.

D. R. Ú.

Betegek vagyunk

 

 

28.

D. R. 0.

Szocialisták a büróban

 

 

márc. 2.

D. R. Ú.

Ha egyszer meg­vénülünk

 

 

3.

K. Cs. L.

Fut az idő

 

 

3.

O.

Jégvirágok

 

Masque aláírás

3.

O.

Rózsabokréta

 

Masque aláírás, részben másod­közlés, vö. O. 1894. IV. 22. Egy kevés romantika c. elb.-sel

3.

O. V.

Dal a tenger mellől

 

vö. Szab. 1894. XI. 22.

5.

D. Ell.

A nagy kalapú kacér leány

 

 

10.

O.

Riczi

 

folyt. márc. 24-én. Masque aláír.

14.

D. R. Ú.

Márciusi hangu­latok

 

 

15.

D. Ell.

Kié a legdrágább korzett?

 

 

15.

D. R. Ú.

Csillagok az éj­szakában

 

 

22.

Szab.

Dobogó szívek

 

 

24.

D. R. Ú.

Végtelenség

 

 

27.

D. Ell.

Mese egy vén em­berről

 

K. Gy. aláírás

27.

D. Ell.

Fifi

 

K...y Gyula aláírás

30.

D. R. Ú.

Egy pár ember

 

 

ápr. 6.

O.

Demi monde

 

Masque aláír., folyt. ápr. 28-án és máj. 5-én

6.

O.

Ábrándos asszony

 

Masque aláír.

7.

D. R. Ú.

A propos!

 

 

14.

D. R. 0.

Húsvéti elmél­kedés

 

 

16.

D. Ell.

Mese egy rút asszonyról

 

 

18.

D. R. Ú.

Szeretek egy asszonyt

 

 

19.

D. R. Ú.

Szenvedélyes asszonyok

 

 

20.

Szab.

Mese egy rút asszonyról

 

vö. D. Ell. 1895. IV. 16.

21.

O. V.

Hat napig ke­rékpáron

 

10 folytatásban

22.

D. Ell.

Történet, ame­lyiknek nincs vége

 

folyt. ápr. 23-án

28.

K. Cs. L.

Dobogó szívek

 

vö. Szab. 1895. III. 22.

máj. 7.

D. R. Ú.

Zola inkognitóban

 

 

9-

D. Ell.

Siralmas törté­net

 

folyt. máj. 1o-én

9-

D. R. Ú.

Itt van a Náci!

 

 

12.

O.

Történet a régi szerelemről

 

Masque aláír., vö. Sz. Sz. 1893. X. 15., 22. és 29-én A komédiás lány c. elb.-sel, folyt, máj. 19., 26. és június 2-án

22.

D. R. Ú.

Mi az élet?

 

 

jún. 1.

D. R. Ú.

Éjszakák az utcán

 

 

11.

D. R. Ú.

Tavaszi öngyil­kosok

 

 

12.

D. Ell.

Éjfélutáni han­gulatok

 

 

12.

D. R. Ú.

Közönséges tör­ténet

 

 

13.

D. R. Ú.

Köd

 

 

júl. 7.

K. Cs. L.

Megyünk a ta­nyára

 

 

14.

O. V.

Szerelem a réten

 

 

18.

Ny. H.

Egy darab hajnal

 

 

23.

Szab.

Titus Livius in­kognitóban

 

 

25.

D. Ell.

Titus Livius in­kognitóban

 

vö. az előbbivel

aug. 1.

Ny. H.

Pipacsok a réten

 

 

4.

0. V.

Itt van a Náci!

 

vö. D. R. Ú. 1895. V. 9.

13.

D. Ell.

Szöktetés a fürdőből

 

 

13.

D. H.

Pipacsok a réten

 

vö. Ny. H. 1895. VIII. 1.később A tarlók romantikája c.

18.

O. V.

Augusztus 15.

 

 

24.

D. R. Ú.

Az időjárásról

 

 

28.

D. Ell.

Asszonyi illat

 

 

29.

D. R. Ú.

Tragédia a havason

 

 

szept. 1.

0. V.

Szökés a tutajról

 

 

2.

D. Ell.

Hajnal az utcán

 

 

13.

D. Ell.

Hat napig ke­rékpáron

 

okt. 11-ig 20 foly­tatásban, vö. O. V. 1895. IV. 21.

14.

D. Ell.

Itt van a Náci!

 

vö. O. V. 1895. VIII. 4.

15.

K. Cs. L.

Szenvedő szívek

 

 

18.

D. H.

Egy vén fiú val­lomásaiból

 

 

19.

Szab.

Itt van a Náci!

 

vö. D. Ell. 1895. IX. 14.

21.

D. Ell.

Az én utcám

 

vö. O. V. 1895. II. 3.

25.

D. H.

Hajnal

 

 

28.

D. Ell.

Az én szívem

 

vö. D. Ell. 1894. X. 25.

okt. 5.

D. Ell.

Október

 

 

8.

D. Ell.

Hangulat

 

vö. D. Ell. 1894. X. 9. Rezeda aláír.

9.

D. Ell.

A fészek regéje

 

vö. Szab. 1894. XI. 4.

11.

D. Ell.

Józsához

 

Rezeda aláír.

12.

Szab.

A fészek regéje

 

vö. D. Ell. 1895. X. 9.

15.

D. Ell.

Levél haza

 

 

16.

D. Ell.

A tarlók roman­tikája

 

Rezeda aláír., vö. O. V. 1895. VIII. 18. Augusztus 15 címmel

24.

D. Ell.

Egy rossz fiú naplójából

 

Rezeda aláír.

28.

D. Ell.

Regény az asz­faltról

 

 

nov. 1.

D. H.

Halottak napján

 

 

4.

D. Ell.

Egy rossz fiú

 

 

6.

D. H.

Holdfény

 

 

11.

D. Ell.

Ez a ház kiadó

 

R. aláírás

12.

D. H.

Az élet

 

 

13.

Tiszántúl

Egy kis fekete ember

 

 

15.

Szab.

Holdfény

 

vö. D. H. 1895. XI. 6.

19.

D. R. Ú.

Dobogó szivek

 

vö. K. Cs. L. 1895. IV. 28.

20.

D. Ell.

Egy levelezőlap

 

Rezeda aláírás

20.

D. H.

Bibliai virágok

 

 

21.

D. Ell.

Emberek

 

 

21.

D. Ell.

Egy levelezőlap (2)

 

Rezeda aláírás

30.

D. H.

Hópelyhek

 

 

dec. 8.

Szab.

Mi lesz a lánc­virágból?

 

vö. D. R. Ú. 1895. I. 22.

14.

Szab.

Nyáréji álmok

 

 

21.

D.

Mi lesz a lánc­virágból?

 

vö. Szab. 1895. XII. 8.

21.

Szab.

A hadsereg

 

vö. D. Ell. 1895. VII. 19. Szöktetés a fürdőből c. elb.-sel

22.

O. V.

Csendőrök a fa­luban

 

 

25.

D. H.

Agarak és lovak

 

a mellékletben

25.

Szab.

A pusztai csa­vargó

 

 

26.

Ny. H.

A pusztai csa­vargó

 

vö. az előbbivel

30.

D. Ell.

A mi várme­gyénk

 

1896. jan. 8-ig 8 folytatásban

1896

jan. 5.

K. Cs. L.

Megnyugtató történet

 

fényképpel, mely a kötet elején található

9.

Szab.

Hajnal

 

 

19.

O. V.

Csend

 

 

20.

D. Ell.

Kötélen és lovon

 

 

21.

Szab.

Csillagok

 

vö. D. R. Ú. 1895. III. 15. Csilla­gok az éjszaká­ban c. elb.-sel

25.

Szab.

Toloncok

 

 

28.

Szab.

Hat napig kerékpáron

 

12 folyt.-ban vö. D. Ell. 1895. IX. 13.

30.

Szab.

A mesélő Hoffman

 

 

febr. 7.

Szab.

Úton

 

 

8.

D. Ell.

Úton

 

vö. az előbbivel

13.

Szab.

Uránia

 

 

14.

D.

Uránia

 

vö. az előbbivel

20.

Szab.

A Mócs Zsiga szíve

 

 

21.

D.

A Mócs Zsiga szíve

 

vö. az előbbivel

23.

K. Cs. L.

Álmok a télben

 

 

márc. 1.

Szab.

Levél Mary kis­asszonyról

 

 

11.

Szab.

Füst-karikák

 

 

15.

K. Cs. L.

A szőke Guszti mint életmentő

 

 

18.

D. Ell.

A válasz

 

 

19.

D.

Füst-karikák

 

vö. Szab. 1896. III. 11.

22.

O. V.

Variációk Maryról

 

vö. Szab. 1896. III. 1. Levél Mary kisasszonyról c. elb.-sel

23.

D. Ell.

A népszerűtlen­ség gyönyöre

 

 

29.

Szab.

Az örök dragonyos

 

 

ápr. 5.

Szab.

Körösparti hajnalok

 

 

7.

D.

Az örök dragonyos

 

vö. Szab. 1896. III. 29.

14.

Szab.

A herceg megszökött

 

folyt. 15-én

18.

D. Ell.

Süttkei megszökött

 

folyt. 20-án

19.

O. V.

Ágyúszó

 

 

30.

Ny. H.

A nóta és az óra

 

 

máj. 10.

K. Cs. L.

Arcképemhez

 

folyt. máj. 17-én

17.

O. V.

Gerzson, a pap

 

 

19.

D.

Ahol a rózsák nyílnak

 

5 folytatásban máj. 26-ig

24.

Szab.

Az apák bűne

 

 

jún. 10.

Szab.

A népszerűtlenség gyönyöre

 

vö. D. Ell. 1896. III. 23.

11.

Ny. H.

Egy rab megszökött

 

 

14.

O. V.

Dal a karikásról

 

 

júl. 2.

D.

Levél Mary kisasszonyhoz

 

vö. Szab. 1896. III. 1. Levél Mary kisasszony­ról c. elb.-sel, Krudi Gyula aláír.

19.

K. Cs. L.

Egy kisleány keservei

 

 

26.

O. V.

Itt van az anyja

 

 

aug. 16.

O. V.

Regény egy gyerekről

 

 

30.

M. Szle.

Az élet nehéz

 

 

szept. 13.

K. Cs. L.

Hamvadó tüzek

 

 

15.

D. Ell.

A görbékről és egyenesekről

 

 

20.

O. V.

Örök szeretet

 

 

okt. 18.

M. Szle.

A Hallgató-utcán

 

 

18.

K. Cs. L.

Egy ember meg egy rongyos kabát

 

folyt. okt. 25-én „Lapunk pályanyertes műve”

25.

M. Szle.

A nyomtatott betű

IFJ.

8 folytatásban 1896. XII. 13-ig, Az Ifjúság c. kötetben Ifjúság címen szerepel

29.

Ny. H.

Aranyos felhők

 

 

31.

D. Ell.

Aranyos felhők

 

vö. az előbbivel

nov. 6.

Egy.

Aranyos felhők

 

vö. az előbbiekkel

8.

O.

Egy ember meg egy rongyos kabát

 

folyt. nov. 15-én vö. K. Cs. L. 1896. X. 18.

30.

Egy.

Gondok és álmok

 

 

dec. 8.

Egy.

Történet a szegény lányokról

ÜF.

 

10.

Ny. H.

Pillangó-asszony

 

Rezeda Marcell aláír.

20.

M. Szle.

Ének a kis Pétörről

 

ua. M. Szle. Em­lékalbuma. 1898.

25.

Egy.

Románc az árva fiúról

 

 

1897

 

 

ÜRES A FÉSZEK és egyéb történe­tek. (Elbeszélé­sek.) Bp. 1897. Országos Iro­dalmi Rt. 178 l. — Bevezetéssel

 

 

Tartalom:

 

Üres a fészek
Történet a szegény leányokról
Kerekesékről való románc
Utak és sóhajok
Vallomások a ta­vaszról
Regény a zöld házról
A kisfiú a zöld házban
Tavaszi hullámok

 

vö. Egy. 1896. XII. 8.

 

 

ÜRES A FÉSZEK és egyéb törté­netek. Bp., 1897. Rózsa Kálmán és neje. 88. l. Kny az előbbi könyvből?

 

 

jan. 11.

Egy.

Mese otthonról

 

 

17.

M. Szle.

Utak

 

 

25.

Egy.

Történet Kereke­sekről

Ü F.

A kötetben Kere­kesékről való ro­mánc címen je­lent meg

29.

F. L.

A múlt

 

 

febr. 6.

Egy.

Keresztek

 

 

7.

M. Szle.

Itt van a Náci!

 

vö. Szab. 1895. IX. 19.

14.

Egy.

Szimfónia a régi szerelemről

 

 

21.

Egy.

Regény a zöld házról

ÜF.

 

28.

M. o.

Történet Kereke­sékről

ÜF.

vö. Egy. 1897. I. 25.

márc. 5.

Egy.

A kis bolond Pal­kó románca

 

 

14.

Egy.

Tavaszi hullámok

Ü F.

 

21.

Egy.

Március

 

 

21.

M. Szle.

Tavaszi hullámok

ÜF.

vö. Egy. 1897. III. 14.

28.

Egy.

Rózsák az udva­ron

 

 

ápr. 10.

Egy.

Pitypalatty

 

 

11.

M. Szle.

Itthon

 

 

25.

M. Szle.

Ki kopog?

 

 

29.

Egy.

A kapu be van zárva

 

 

máj. 5.

F. L.

A bég felesége

 

2 folytatásban

9.

M. Szle.

Vallomások a tavaszról

Ü F.

 

15.

F. L.

Májusi mámor

 

 

22.

Egy.

Túl a loncsövényen

 

 

23.

F. L.

A szív örökké álmodik

 

mellékletben

30.

M. Szle.

A pávás leányról való mese

 

 

jún. 1.

F. L.

Nyári hangok

 

folyt. jún. 20-án

6.

Egy.

Egy fiú vallomá­saiból

 

 

9.

F. L.

Vallomások a holdról

 

 

17.

Egy.

Rózsabokor a domboldalon

 

 

26.

Új F. L.

Csönd lakik a házban

 

 

27.

Egy.

Ilka románca

 

 

27.

M. Szle.

Elbeszélés Keserű Vad Mihályról

 

 

júl. 7.

Új F. L.

Jetti, az édes

 

 

8.

D. Ell.

Egy fiú vallomá­saiból

 

folyt. júl. 9-én. vö. Egy. 1897. VI. 6.

9.

Új F. L.

Szeretlek! (Regény.)

 

17 folytatásban júl. 28-ig

11.

Egy.

Mari

 

 

14.

B. H.

Történet a sze­gény leányokról

Ü F.

 

18.

Egy.

Megy a csillagos ég alatt

 

 

25.

Egy.

A fészek készen vár

 

 

27.

B. H.

Regény az öz­vegyekről

 

 

aug. 1.

Egy.

Álmok

 

 

1.

M. Nők L.

Utak és sóhajok

Ü F.

 

15.

M. G.

Kereszt az em­ber vállán

 

 

18.

B. H.

Nyári románc

 

 

20.

Egy.

Feketeség

 

 

27.

B. H.

Fecske-mese

 

 

szept. 4.

B. H.

Vanda és gaz­dája

 

 

5.

M. Szle.

Rege a holnapról

 

 

8.

Egy.

Apró mese a csókról és a só­hajokról

 

 

23.

Egy.

Az ura várja

IFJ.

 

26.

M. G.

Gomb Péter, ro­kon

 

 

26.

M. Szle.

Írás Flóráról

 

 

okt. 3.

M. o.

Régesrégen

 

 

10.

M. Nők L.

Régesrégen

 

vö. az előbbivel

10.

M. Szle.

A fiam poéta

 

 

12.

M. o.

Pitymallat

 

 

17.

M. o.

Illatos nóta

 

 

24.

M. G.

A szép asszony meg a lovak

 

 

26.

Egy.

Ama régi dél után

 

 

27.

M. o.

A szomorú asszony

 

 

31.

M. Szle.

A vén emberek­ről szóló történet

 

 

nov. 3.

M. o.

Történet a vén bagolyról

 

 

5.

P. H.

Mese a vén kút­ról

IFJ.

 

10.

Egy.

A kályha körül

 

 

10.

M. o.

Régi estvék

 

 

14.

M. o.

Románc a kis sárga szoknyáról

 

 

14.

M. Szle.

Ím este van

 

 

16.

Egy.

Téli bácsi. Zoé a selymes cica.

 

 

17.

P. N.

Rejtelmek

 

 

19.

M. o.

A Kaján Koxi a házban van

VÍG.

 

19.

P. H.

Ite missa est

 

 

23.

M. o.

Őszi álom

 

 

dec. 5.

Egy.

Apró regény

 

 

5.

M. Szle.

Jettika, a szegény szamár leányka

 

 

9.

P. H.

A ház csöndes marad

IFJ.

 

11.

P. N.

Halovány színek

 

 

15.

M. o.

Köd

 

vö. D. R. Ú. 1895. VI. 13.

19.

M. o.

Csak két asszonyról

 

 

19.

M. Szle.

Kipp-kopp

 

 

21.

Egy.

Ismerőseim

IFJ.

 

23.

M. o.

Az utcánkbéli Matiászról

 

 

23.

P. H.

Az özvegy nem barátja a ma­daraknak

 

 

24.

P. N.

A tánciskola

 

a mellékletben

31.

P. H.

A Krisztin öreg barátja

IFJ.

 

 

 

Szénrajz

 

A Pesti Hírlap. Naptára az 1898. évre, Légrády Testvérek. Bp.

1898

jan. 1.

Egy.

Regény a nagy­szobából

 

 

2.

M. Szle.

Fehér színek

 

 

5.

M. o.

Az utolsó „Elő­re”

 

 

8.

M. o.

Kis Hubáról, a pletykásról

 

 

9.

Egy.

Sirató