TÁJÉKOZTATÓ

Jelen kötet Krúdy Gyula 1909-1912 között írt elbeszéléseinek legjavát tartalmazza. Szerkezetileg abban tér el a Válogatott Elbeszélések első és második kötetétől (A fehérlábú Gaálné I-II., 1959.), hogy amíg ott szoros időrendben követték egymást az elbeszélések, addig itt nyolc ciklusba rendeződnek.

A fehérlábú Gaálné két kötetében Krúdy igen termékeny pályakezdetét követtük nyomon, A szerelmi bűvészinas elbeszélései viszont már teljes érettségében mutatják be a magyar irodalom egyik legsajátosabb alkotóegyéniségét. E korszakban – egészen pontosan: az 1911. év elején – jelenik meg Szindbád, a hajós – a Krúdy-alteregók e legjellegzetesebbike – s vele együtt célhoz ér az író, akiközel két évtizeden át kereste sajátos élményanyagának és írói attitüdjének a legjobb kifejezési formát. Most, amikor életre keltette azt, akivel képzelete minden eddiginél messzibbre szárnyalhat, szinte újrarendezi egész élményanyagát, szinte újra eljátszatja kedvenc hősével mindazokat a szerepeket, amelyeket tűnékeny hősei már egyszer vagy többször is eljátszottak, újraálmodja Szindbáddal mindazt, ami életében feljegyzésre méltó volt.

Ilyenformán szinte minden e korszak kezdetén írt elbeszélés egy-egy előtanulmány Szindbádhoz, és ennek megfelelően majdnemhogy önmagából (tematikai beosztás szerint) elhelyezkedik egyik vagy másik ciklusban. Emellett a ciklusos rendezés legfontosabb indoka a Szindbád-elbeszélések és a hozzájuk hasonlóan lírai önvallomás-jellegű De Ronch-elbeszélések együtt-tartásának szükségessége volt. Az 1909-1912 között írt válogatott elbeszélések legjava kronológikus kiadása ugyanis azt jelentette volna, hogy e korszak Szindbád-elbeszéléseit (Szindbád ifjúsága, 1911. – Szindbád utazásai, 1912., valamint öt, az író életében kötetben nem publikált Szindbád-elbeszélés) és a De Ronch-elbeszéléseket (többségük az 1913-ban kiadott, De Ronch kapitány csodálatos kalandjai c. kötetben jelent meg) egymástól el kellett volna választanunk. Ez csökkentette volna ezeknek az elbeszéléseknek hatását, az olvasót zavarta volna az író fejlődésének áttekintésében és sértette volna az írói intenciót is. Az elbeszélések pontos időrendjét egyébként az olvasó könnyűszerrel megállapíthatja a függelékben közölt bibliográfiából, ahol a válogatásunkba felvett elbeszéléseket az első megjelenés helyén kiemeltük. Ugyanakkor minden elbeszélés végén a zárójelbe tett évszám is tájékoztat az első megjelenés évéről.

A fentieknek megfelelően e négy évre terjedő korszak elbeszéléseit a következő nyolc ciklusban adjuk közre:

A KÖZÉPKORI VÁROS (mintegy folytatásaként A fehérlábú Gaálné néhány e témakörhöz tartozó elbeszélésének: Jézuska csizmája, Középkori álom stb.) a középkori Szepesség világát eleveníti fel;
a KÁRPÁTI SZÉL az egykorú felvidéki történetek ciklusa;
a RÉGI KOCSIKON a Nyírség, Nyíregyháza, az ifjúkor emlékeit idézi;
A SZÁZGALLÉROS a múlt század 40-es, 50-es éveinek irodalmi közéletéből villant fel képeket, főszereplői: Petőfi Sándor, Petőfi Zoltán, Szendrey Júlia;
a SOUVENIR DE PESTH azokat az egykorú pest-budai életképeket foglalja össze, amelyek az 1913 elején megjelent A vörös postakocsi c. regény előtanulmányainak tekinthetők;
AZ ÁBRÁNDOS ÁBRÁNDI ÚTJA színészek, újságírók és más bohémek társaságába vezeti el az olvasót; a SZINDBÁD IFJÚSÁGA ÉS UTAZÁSAI c. ciklus a két Szindbád-kötet anyagát, valamint az író életében kötetben nem publikált öt további Szindbád-elbeszélést foglalja magába;
és végül a DE RONCH KAPITÁNY CSODÁLATOS KALANDJAI-nak a hasoncímű, 1913-ban megjelent kötet adja a gerincét s ezenkívül öt, kötetben mindeddig ki nem adott De Ronch-elbeszélés kap itt helyet.

Két ciklusról külön is szólnunk kell. Az egyik a Szindbád ifjúsága és utazásai, amely – mint már említettük – a két Szindbád-kötet anyagán túl még öt Szindbaíd-elbeszélést tartalmaz. Ezek közül három (Szindbád és a csók, A régi hang, Szindbád az állomáson) először 1957-ben jelent meg kötetben (Szindbád, Bp. 1957. Magvető. I. kötet), kettő pedig újonnan került elő s először válogatásunkban jelenik meg kötetben. (A szerelem vége, Pesti Napló, 1911. július 5.; Hófúvásban, Pesti Napló, 1912. február 16.)

Az egyes ciklusokon belül az elbeszélések időrendjét általában megtartottuk. A két utolsó ciklusban azonban kivételt kellett tennünk.

A Szindbád-ciklusban az Ifjú évek c. elbeszélést az első helyre előrehoztuk, miután ezt megkívánta az elbeszélések cselekménylogikája, és mert így tett maga az író is az életében megjelent utolsó kiadásban (Szindbád ifjúsága, Bp. [1925] Athenaeum. Krúdy Gyula Munkái, Gyűjteményes kiadás III.) Ugyane ciklusban visszaállítottuk a Szindbád a hajós, Szindbád második útja, Női arckép a kisvárosban, A hídon, Szindbád útja a halálnál c. elbeszélések első kiadásban (Szindbád ifjúsága, Bp. 1911. Nyugat kiadása) követett sorrendjét, mivel az utóbbi három elbeszélés A harmadik út, Negyedik út, Ötödik út alcímmel jelent meg. Itt azért nem tudtuk követni az utolsó kiadás (l. fent) sorrendjét, mert az író ismeretlen okból a gyűjteményes kiadásból kihagyta a Szindbád második útja c. elbeszélést. Egyébként az eredeti sorrend visszaállítását itt is elsősorban az elbeszélések cselekményi összetartozása indokolja.

Megjegyezzük még, hogy a Szindbád ifjúsága c. kötet elbeszéléseit kiadásunkban – az 1957. évi kiadástól eltérően – nem az első kiadás, hanem az író által gondozott, utolsó, életében megjelent 1925. évi kiadás (l. fent) alapján rendeztült sajtó alá. Az író életében megjelent utolsó kiadásnak megfelelt szöveget természetesen a többi elbeszélés sajtó alá rendezésénél is szem előtt tartottuk.

Az utolsó ciklusról, a De Ronch kapitány csodálatos kalandjairól is külön kell szólnunk. Itt a ciklus elejére helyeztük a hasoncímű, 1913-ban megjelent kötet elbeszélésfüzérét, és azt követve időrendben adjuk a többi ez időszakban megjelent De Ronch-elbeszélést. Az 1913-ban kötetben kiadott elbeszélések (kivéve a 3. és 8. fejezetet, a Lovassági roham... és a Jó estét, szerelem címűt) már 1912-ben, időszaki kiadványokban napvilágot láttak. Ezért helyesnek véltük a teljes sorozatot válogatásunkba felvenni. Egyébként valószínűnek kell tartanunk, hogy az író e két fejezetet, valamint az egyes részletek kiigazítását (pl, a Nagyapám kivándulása... című elbeszélésben) a kötetben történő kiadás részére külön készítette el.

A válogatásunkban megjelend elbeszélésekre vonatkozó egyéb felvilágosításokat az olvasó a függelékben közölt bibliográfiában találja meg.

 

ÚTMUTATÓ
a bibliográfia használatához

A bibliográfiai táblázat öt oszlopra tagozódik:

Az első oszlopban az írásmű megjelenésének pontos idejét tüntetjük fel. A kötetben kiadott műveket (az elbeszélésköteteknél a tartalom részletezésével) – a szokásos bibliográfiai felvételnek megfelelően – mindig az adott év elején soroljuk fel. (Ismételt kiadásnál a tartalmat csak változás esetén adjuk meg). A kötetkiadások után – pontos időrendben – a napisajtóban, hetilapokban, folyóiratokban megjelent írások következnek. Végül az évet – a következő évre általában karácsony táján kiadott – naptárakban, almanachokban megjelent művek jegyzéke zárja le.

A második oszlop az időszaki kiadvány (napilap, hetilap, folyóirat) rövidített címét tünteti fel. (A rövidítések jegyzékét ezen útmutató után találja meg az olvasó.)

A harmadik oszlop az írásmű címét tartalmazza (a gyűjtőcímek, sorozatcímek, alcímek elhagyásával). Az elbeszéléseknél nem tüntetjük fel a műfaji megjelölést, miután az írások nagyrésze ehhez a műfajhoz tartozik. Az ifjúsági írásokat sem jelöltük meg külön, ha azok valamelyik ifjúsági lapban (Az Én Újságom, Magyar Lányok stb.) jelentek meg. Az egyéb műfajhoz tartozó írásokat külön megjelöltük. Pl.: Reg. = Regény, Jel. = Jelenet stb. A válogatásunkban megjelent elbeszéléseket az első megjelenés helyén kiemeltük. Az elbeszéléskötetek tartalomjegyzékénél is kiemeltük mindazokat az elbeszéléseket, amelyeket válogatásunkban megtalál az olvasó (akkor is, ha esetleges korábbi megjelenési helyükön is ki voltak már emelve).

A negyedik oszlopban azoknak az elbeszélésköteteknek a rövidítését tüntettük fel, amelyekben az írásmű – 1915-ig bezárólag – megjelent. (A kötetrövidítések jegyzékét ezen útmutató után találja meg az olvasó.)

Az ötödik oszlop a megjegyzéseket tartalmazza.

  1. Utal az esetleges korábbi megjelenésre.
    Miután egy-egy írásmű gyakran négy-ötször is megjelent, az összes korábbi megjelenési helyek közlése nehézségbe ütközött volna. Ezért mindig csak a közvetlenül megelőző megjelenésre utaltunk. Így az olvasó láncszerűen megtalálhatja az összes korábbi megjelenési helyeket. Megjegyezzük, hogy miután a kötetben való megjelenést minden esetben külön is feltüntetjük (az előző oszlopban), ez az utalás is képezheti a lánc egyik szemét. Tehát, ha az olvasó megkeresi a megadott kötet tartalomjegyzékét, ott utalást talál az esetleges még korábbi megjelenésre.
  2. Utal az elbeszélés esetleges folytatásának (folytatásainak) megjelenési idejére.
  3. Feltünteti az esetleges címváltozást, illetve utal a variánsokra. (Tekintettel a Krúdy-elbeszélések igen nagy számára, a variánsokat – címváltozás esetén nem mindig sikerült felkutatnunk.)
  4. Közli, ha az írás nem az író teljes nevével (álnéven, betűjellel stb.) jelent meg.

Egyébiránt felhívjuk az olvasó figyelmét A fehérlábú Gaálné I. kötetéhez adott bibliográfiai tájékoztatónkra (639-645 o.), ahol a Krúdy-bibliográfia történetéről, valamint a Krúdy-álnevekről részletes felvilágosítást adtunk.

B. A.

 

RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE

a) napilapok, hetilapok, folyóiratok stb.

A.

= Arad és Vidéke

 

M. Nemz.

= Magyar Nemzet

B. N.

= Budapesti Napló

 

M. Salon

= Magyar Salon

Bp.

= Budapest (napilap)

 

Nagyb.

= Nagybánya

Cél

= A cél

 

Nap

= A Nap

Egy.

= Egyetértés

 

P. N.

= Pesti Napló

Énujs.

= Az Én Újságom

 

Pol. H.

= Politikai Hetiszemle

H.

= Hazánk

 

Polg.

= Polgár

Hét

= A Hét

 

T. V. L.

= Tolnai Világlapja

K. Cs. L.

= Képes Családi Lapok

 

Új I.

= Új Idők

K. H.

= Képes Hét

 

Új Sz.

= Új Század

K. H. K.

= Képes Heti Krónika

 

Új V.

= Új Világ

Kis U.

= Kis Újság

 

Ujs.

= Az Újság

K. N.

= Képes Néplap

 

Vas. U.

= Vasárnapi Újság

M. Divat

= Magyar Divat

 

 

 

M. Figy.

= Magyar Figyelő

 

 

 

M. Köz.

= Magyar Közélet

 

 

 

M. L.

= Magyar Lányok

 

 

 


(Rövidítés nélkül jelöljük a következő időszaki kiadványokat:
Élet, Bazár, Világ, Nyugat)
 

b) kötetcímek

BE.

= Bűvös erszény (1908, 1909)

 

MCS.

= Mihály csizmája (1910)

CST.

= Csurli és társai (1913)

 

NYCS.

= Nyíri csend (1903)

DK.

= Diákkisasszonyok (1905)

 

NÉ.

= A negyvenes évekből (1909)

DR.

= De Ronch kapitány csodálatos kalandjai (1913)

 

P.

= Puder (1914)

E.

= Előre (1905)

 

PA.

= Palotai álmok (1914)

EU.

= Esti út (1911)

 

PG.

= Pajkos Gaálék (1906)

FG.

= A fehérlábú Gaálné I-II. (1959)

 

PM.

= Pogány magyarok (1903)

FN.

= Falu a nádasban (1910)

 

PT.

= A podolini takácsné (1911)

HSZ.

= Hét szilvafa (1907)

 

SZI.

= Szindbád ifjúsága (1911)

HT.

= Hazám tükre (1905, 1909, 1910)

 

SZR.

= A szerelem rejtélyei (1908)

KF.

= A komáromi fiú (1903)

 

SZSZ.

= A szakállszárítón (1906)

LI.

= A lumpok iskolája (1909)

 

SZU.

= Szindbád utazásai (1912)

LSZ.

= Letűnt századok (1902)

 

ZO.

= Zenélő óra (1915)


 
A bibliográfiát Kozocsa Sándor anyagának részbeni felhasználásával Barta András állította össze.
 

Megje-

 

 

 

 

lenés

Helye

Cím

Kötet

Megjegyzések

kelte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1909

 

ANDRÁSCSIK

 

Új I. 1906. VII.

 

 

ÖRÖKSÉGE Re-

 

I.-IX. 16-ig foly-

 

 

gény. Bp., (1909)

 

tatásokban, And-

 

 

Singer és Wolfner.

 

ráscsik örökösei

 

 

160 l. Universális

 

címen

 

 

Könyvtár

 

 

 

 

BŰVÖS ERSZÉNY

 

 

 

 

és egyéb elbeszé-

 

 

 

 

lések Bp., 1909.

 

 

 

 

Franklin. 237

 

 

 

 

(3) l.

 

 

 

Tartalom:

Megegyezik az 1908.

 

 

 

 

évi első kiadással

 

 

 

 

GYÉMÁNT MESÉK

 

Gyula bácsi névvel

 

 

Bp., 1909. Révai.

 

 

 

 

124 l.

 

 

 

Tartalom:

A gyermek álma

 

 

 

 

A hold leányai

 

 

 

 

A másvilágon

 

 

 

 

A tűz paripája

 

 

 

 

A medve

 

 

 

 

Bábszínház

 

 

 

 

Az aranyfejű ember

 

 

 

 

A piros harisnya

 

 

 

 

Egy kis nyúl története

 

 

 

 

A patkó mese

 

 

 

 

Szent Péter vargája

 

 

 

 

Hogy mászunk

 

 

 

 

a hegyre?

 

 

 

 

Az első pipa

 

 

 

 

A fababák

 

 

 

 

A hintaló

 

 

 

 

Az aranyszemű madár

 

 

 

 

Az emberevő

 

 

 

 

A vörös szikla

 

 

 

 

Miért sárga a Zagyva?

 

 

 

 

A bohóc

 

 

 

 

A koldus királyfi

 

 

 

 

A fekete macska

 

 

 

 

országa

 

 

 

 

A felhők

 

 

 

 

A királyfi vándorlása

 

 

 

 

A kis fiú és a törpék

 

 

 

 

A kis malac

 

 

 

 

Miről beszélnek a babák

 

 

 

 

A hosszú szakállú királyok

 

 

 

 

A vén varjú hetedik fia

 

 

 

 

A három Mihály

 

 

 

 

A vén jegenyefa

 

 

 

 

*GYERMEKSZÍN-

 

 

 

 

HÁZ (Jelenetek)

 

Gyula bácsi névvel

 

 

Ifjabb és serdültebb

 

 

 

 

gyermekek számára

 

 

 

 

Bp., 1909. Révai.

 

 

 

 

80. l., 4. (Illuszt-

 

 

 

 

rált.)

 

 

 

 

A LUMPOK IS-

 

 

 

 

KOLÁJA Elbeszé-

 

 

 

 

szélések

 

 

 

 

Bp., 1909. Schenk

 

 

 

 

Ferenc 63 (1) l.

 

 

 

 

Mozgó Könyvtár. 36.

 

 

 

Tartalom:

A lumpok iskolája

 

vö. Mikszáth

 

 

 

 

Almanach az 1908.

 

 

 

 

évre

 

 

A ló meg a szoknya

PG., FG.

 

 

 

A babonás ing

PG.

 

 

 

A NEGYVENES

 

 

 

 

ÉVEKBŐL (Elbe-

 

 

 

 

szélések) Mühlbeck

 

 

 

 

Károly rajzaival

 

 

 

 

Bp., 1909. Ku-

 

 

 

 

nossy-Szilágyi.

 

 

 

 

110 (2) l.

 

 

 

 

Petőfi Könyvtár.

 

 

 

 

16.

 

 

 

Tartalom:

Petrovicsék

 

 

 

 

A költő megjelen

SZ.R.

 

 

 

A negyvenes évek

 

vö. Élet, 1909. III.

 

 

 

 

28. Egy pesti lion

 

 

 

 

címen

 

 

A rejtvények

 

 

 

 

nagymestere

 

vö. P. N. 1909. VI.

 

 

 

 

9. (II. rész)

 

 

Künn a pusztán

 

 

 

 

Petőfi csizmadiája

FG.

vö. Két Pisztoly

 

 

 

 

címen P. N. 1908.

 

 

 

 

XII. 2. (II. rész)

 

 

PÁLYAVÁLASZTÁS

 

vö. M. L. 1908.

 

 

ELŐTT Páros

 

VIII. 23.

 

 

jelenet

 

 

 

 

Bp., 1909. Singer

 

 

 

 

és Wolfner. 8 l.

 

 

 

 

Monológok. 187.

 

 

 

 

VÖRÖS SAPKÁSOK

 

 

 

 

– HAZÁM TÜKRE

 

 

 

 

(ifj. elbeszélések)

 

 

 

 

Bp., 1909. Magyar

 

 

 

 

Kereskedelmi Köz-

 

 

 

 

löny. 127 (1) l.

 

 

 

Tartalom:

(Megegyezik a

 

 

 

 

HAZÁM TÜKRE

 

 

 

 

1905. évi kiadásá-

 

 

 

 

nak tartalmával, ki

 

 

 

 

egészítve az alábbi

 

 

 

 

ifj. elbeszélésekkel)

 

 

 

 

A vértanú árvája

 

 

 

 

Lohner kapitány

 

 

 

 

Rákóczi jön

 

 

 

 

Rákóczi halála

 

 

 

 

(Az 1905. évi ki-

 

 

 

 

adásban Bátor

 

 

 

 

Erzsébet címen megj.

 

 

 

 

elbeszélés itt

 

 

 

 

A hős menyasszony,

 

 

 

 

A tokaji vár c.

 

 

 

 

pedig Tököli hajdúi

 

 

 

 

címen)

 

 

 

 

 

 

 

(1909)

 

 

 

 

jan. 1.

M. Köz.

A kivándorló fiú

 

vö. T. V. L. 1903.

 

 

levelei

 

VII. 26.

1.

Énujs.

Csillag a Kárpá-

 

márc. 28-ig, 13

 

 

tok felett

 

folytatásban

2.

M. Nemz.

Az ördög alszik

FG.

vö. Ujs. 1904. VIII.

 

 

 

 

18.

10.

T. V. L.

Jávorka diák

LSZ.

Aranyifjúság c.

 

 

 

 

mellékletben, név

 

 

 

 

nélkül

17.

Élet

Holdas este

 

 

19.

P. N.

Csoda

 

 

24.

Hét

Korvin lelke

PT.

 

31.

T. V. L.

Éjféli mise

 

vö. Bp. 1900. XII.

 

 

 

 

25.

31.

Vas. U.

Tenesse és hadai

 

vö. Vas. U. 1906.

 

 

 

 

I. 31.

febr. 1.

M. Divat

Jávorka diák

LSZ.

Ifjúság c. mellék-

 

 

 

 

letben, név nélkül

 

 

 

 

vö. T. V. L. 1909.

 

 

 

 

I. 10.

15.

M. Divat

A családi ezüst

 

vö. T. V. L. 1908. X.

16.

M. Nemz.

A Gaálok bolond-

FG.

vö. Hét, 1906.

 

 

ságaiból

 

IV. 22.

20.

P. N.

Jakab-napi muzsi-

 

 

 

 

kások

 

 

21.

Élet

A mindentudó

PT.

A PT.-ban Misley

 

 

asztalka

 

pipázott címen

21.

Új I.

A “Boldogságosnak

 

A PT.-ban Őszi

 

 

Mennyországba”

PT.

nap falun. A SZI.-

 

 

 

SZI.

ban Őszi nap címen

márc. 1.

Bazár

A családi ezüst

 

vö. M. Divat 1909.

 

 

 

 

II. 15.

14.

T. V. L.

A kapu be van

 

vö. Új. Sz. (Bp.)

 

 

zárva

 

1901. IX. 22.

18.

P. N.

Az utolsó magyar író

 

 

21.

Hét

Szónya

 

 

21.

T. V. L.

A holicsi út

E.

Aranyifjúság c.

 

 

 

 

mellékletben

28.

Élet

Egy pesti lion

NÉ.

A NÉ.-ben A negy-

 

 

 

 

venes évek címen

28.

Énujs.

Két bajtárs

 

Gyula bácsi aláír.

ápr. 1.

Bazár

A Krimóczy-

E.

Kis Lapok c.mellék-

 

 

huszárok

 

letben

1.

M. Divat

A holicsi út

E.

Az Ifjúság c. mel-

 

 

 

 

lékletben, vö. T.

 

 

 

 

V. I. 1909. márc.

 

 

 

 

21.

7.

P. N.

A boszorkány

 

 

11.

Énujs.

A legöregebb

 

 

 

 

honvéd

 

 

11.

M. Nemz.

Kép a múltból

 

vö. P. N. 1907.

 

 

 

 

III. 28.

11.

P. N.

A muskétás

 

 

11.

Ujs.

A kisdobos (Mese)

 

 

21.

P. N.

A külváros vezére

 

 

25.

Élet

Vadrózsa háza

 

 

 

 

és házatája

 

 

25.

Hét

Bodó-lányok

 

 

25.

Vas. U.

A költő háza

 

 

máj. 2.

T. V. L.

Régi szüretek

 

 

 

 

(Rajz)

 

 

6.

P. N.

Pénzverők

 

 

26.

P. N.

Kakasvári Ilona

 

 

30.

Énujs.

Az utolsó vörös-

 

 

 

 

sapkás

 

 

jún. 5.

Ujs.

Három Nyigrai

 

 

 

 

(Mese)

 

 

6.

Élet

Puki úr

 

Az ápr. 25-én megj.

 

 

 

 

elb.folytatása

9.

P. N.

A rejtvények

 

A NÉ.-ben megj.

 

 

nagymestere

NÉ.

elb. első fele

13.

T. V. L.

Pribéki uram

E.

A Gyermekvilág c.

 

 

mentéje

 

mellékletben

13.

T. V. L.

Szegény Vilma

 

 

20.

Énujs.

Az öreg honvédek

 

folyt. június 27-én

 

 

apja

 

 

29.

E gy.

Álom

 

 

júl. 6.

P. N.

Erdei remete

 

 

11.

Énujs.

Gábor Áron inasa

 

 

11.

. Hét

A podolini takácsné

PT.

 

13.

Egy.

Mai legenda

 

 

15.

Ujs.

Madame Louise

 

 

 

 

délutánjai

 

 

18.

Élet

Két pisztoly

NÉ. FG.

A NÉ. c. kötet

 

 

 

 

Petőfi csizmadiája

 

 

 

 

c. elb. első felének

 

 

 

 

korábbi változata

 

 

 

 

Az elb. II. fele

 

 

 

 

a P. N. 1908. XII.

 

 

 

 

2. sz.-ban jelent

 

 

 

 

meg.

18.

Énujs.

A diákok és az

 

Gyula bácsi aláír.

 

 

öreg honvédek

 

 

 

Egy.

Zöld vadász

 

 

25.

Énujs.

A legkisebb honvéd

 

 

27.

P. N.

A takácsné és a

 

 

 

 

szíve

 

 

aug. 1.

Vas. U.

A Prakovy-kis-

 

 

 

 

asszonyok hozo-

 

 

 

 

mánya

 

 

3.

Egy.

A fehér asszony

 

 

11.

Egy.

A barátok

 

 

11.

P. N.

A folyó mellett

PT.

 

12.

Ujs.

Egy régi bál

PT.

 

15.

Egy.

A vörös rák és

 

 

 

 

társai

 

 

15.

Énujs.

A Lenkey-huszárok

 

 

 

 

kürtöse

 

 

15.

M. Kör..

Régi szüretek

 

vö. T. V. L. 1909.

 

 

(Rajz)

 

V. 2.

15.

M. L.

A Tisza fia

HT.

 

15.

T. V. L.

Hideg, kopott szoba

 

 

22.

Énujs.

A mese vége

 

 

22.

Hét

Régi toronytetők

EU.

 

 

 

között

 

 

26.

Énujs.

Az utolsó tanú

 

Gyula bácsi aláír.

29.

Élet

A regényhősnő

 

 

29.

Énujs.

Az utolsó parancs

 

Gyula bácsi aláír.

29.

Uj. I.

Arany álarc

 

 

szept. 9.

Ujs.

Kaland a régi

 

 

 

 

királlyal

 

 

11.

Egy.

Út a pokolba

 

 

19.

T. V. L.

Az ágyúgolyó

 

 

25.

Ujs.

A betörő

SZSZ.,

 

 

 

 

LSZ.

Az Aranyifjúság c.

 

 

 

 

mellékletben, vö.

 

 

 

 

Énujs. 1902. II. 9.

okt. 1.

M. Divat

Az ágyúgolyó

SZSZ.,

Az Ifjúság c. mel-

 

 

 

LSZ.

lékletben, vö. T.

 

 

 

 

V. L. 1909. IX. 19.

3.

Élet

Régi szélkakasok

 

dec. 12-ig folytatá-

 

 

között (Reg.)

 

sokban

3.

T. V. L.

Simplex

 

vö. P. N. 1907.

 

 

 

 

IV. 23.

9.

Ujs.

A hazug lengyel

 

 

 

 

(ifj. elb.)

 

 

9.

P. N.

Ezüst nyírfa

 

 

10.

Énujs.

Gárdonyi Géza és

 

 

 

 

a rikkancs

 

 

10.

M. L.

A széncinkék

 

 

17.

T. V. L.

Az utolsó vörös-

 

Az Aranyifjúság c.

 

 

sapkás

 

mellékletben vö.

 

 

 

 

Énujs. 1909. V. 30

17.

Vas. U.

Egy régi történet

 

 

24.

B. N.

Vad vizek mentén

NYCS. és

 

 

 

 

BE.

 

31.

Egy.

Hogyan halt meg

 

 

 

 

Vadrózsa?

 

 

31.

Énujs.

A kis Tréki

 

 

 

 

csizmája

 

 

31.

P. N.

Aludj!

 

vö. Hét, 1907.

 

 

 

 

VIII. 11.

nov. 1.

M. Divat

Az utolsó vörös-

 

Az Ifjúság c. mel-

 

 

sapkás

 

lékletben, vö. T.

 

 

 

 

V. L. 1909. X. 17.

1.

M. Divat

Hideg, kopott

 

vö. T. V. L. 1909.

 

 

szoba

 

VIII. 15. IX. 1.

7.

Új I.

Egy kalandor

 

 

 

 

naplójából

 

 

15.

Bazár

Hideg, kopott

 

vö. M. Divat 1909.

 

 

szoba

 

XI. 1.

16.

P. N.

A fejedelem udvara

 

 

21.

Énujs.

Kozsnyiczky,

 

 

 

 

a lengyel

 

 

dec. 5.

Énujs.

A drótos tót

 

 

9.

Ujs.

Az éjjel elmúlt

 

 

14.

P. N.

Arany

 

 

25.

M. Nemz.

A pelikán

 

 

 

 

utolsó fia

 

 

25.

P. N.

A fehéredő női fej

 

 

25.

Ujs.

Az álomfejtők

 

A karácsonyi mell.-

 

 

 

 

ben

25.

Ujs.

Az elvarázsolt

 

A karácsonyi mell.-

 

 

ház (ifj. elb.)

 

ben

26.

Élet

A herceg frakkja

 

 

29.

P. N.

A Budeusz-féle

 

 

 

 

gyerekek

 

 

 

 

Az a bolond

 

Mikszáth Alma-

 

 

Zathureczky

 

nach az 1910. évre

 

 

 

 

Bp., (1909) Singer

 

 

 

 

és Wolfner. 117. o.

 

 

 

 

 

1910

 

*FALU A NÁDAS-

 

 

 

 

BAN Elbeszé-

 

 

 

 

lések Bp., 1910.

 

 

 

 

Wodianer. 46 l.

 

 

 

 

Népkönyvtár. 10.

 

 

 

 

GYÉMÁNT MESÉK

 

 

 

 

2. kiadás

 

Gyula bácsi névvel

 

 

Bp., (1910) Magyar

 

 

 

 

Kereskedelmi

 

 

 

 

Közlöny :24 l.

 

 

 

Tartalom:

Megegyezik az 1909.

 

 

 

 

évi e1ső kiadással

 

 

 

 

HORTOBÁGY

 

 

 

 

Elbeszélés. (ifj.)

 

1. kiadás: 1901.

 

 

2. kiadás

 

 

 

 

Bp., 1910. Singer

 

 

 

 

és Wolfner. 64 l.

 

 

 

 

Piros könyvek. 12.

 

 

 

 

*MIHÁLY CSIZMÁJA

 

 

 

 

Elbeszélések. Bp., 1910.

 

 

 

 

Wodianer. 48 l.

 

 

 

 

Népkönyvtár. 2.

 

 

 

 

MIKLÓS KALANDJAI

 

 

 

 

Ifjúsági regény

 

 

 

 

3. (?) kiadás

 

1. kiadás: 1906.

 

 

Bp., 1910 (?)

 

A cirkuszkirály,

 

 

Magyar kereske-

 

2. kiadás: 1908.

 

 

Közlöny. 105 (5) l.

 

(?) A kötéltáncos

 

 

(Illusztrált)

 

regénye címen.

 

 

UTAZÁS A TISZÁN

 

 

 

 

Elbeszélés. (Ifj.)

 

 

 

 

2. kiadás

 

1. kiadás: 1901.

 

 

Bp., 1910. Lampel. 66 l.

 

 

 

 

Benedek Elek Kis

 

 

 

 

Könyvtára 117-

 

 

 

 

118. (U. ez. megj.

 

 

 

 

a kötésen a Frank-

 

 

 

 

lin kiadó feltün-

 

 

 

 

tetésével ez évben

 

 

 

 

Sárándy István:

 

 

 

 

Persenszky vitéz

 

 

 

 

és Palásthy Mar-

 

 

 

 

cell: A jó barátok

 

 

 

 

c.füzetekkel egy-

 

 

 

 

bekötve, az Olcsó

 

 

 

 

Ifjúsági Könyv-

 

 

 

 

tár 16. köteteként is.)

 

 

 

 

UTAZÁS A TISZÁN

 

 

 

 

(Ifj. elbeszélés)

 

 

 

 

Borítékkiadás (?)

 

 

 

 

Bp., 1910. Lampel. 66 l.

 

 

 

 

Utazások Magyarországon

 

 

 

 

A VÖRÖSSAPKÁSOK

 

 

 

 

- HAZÁM TÜKRE

 

 

 

 

(Ifj.elbeszélések)

 

 

 

 

2. kiadás

 

 

 

 

Bp., (1910) Magyar

 

 

 

 

Kereskedelmi

 

 

 

 

Közlöny. 127 (1) l.

 

 

 

Tartalom:

Megegyezik az 1909.

 

 

 

 

évi első kiadással

 

 

 

 

A bujdosó

 

Jókai Album. “A

 

 

(Emlékezés

 

Pesti Napló elő-

 

 

Jókairól)

 

fizetőinek” Hor-

 

 

 

 

nyánszky ny. Bp.

 

 

 

 

1910. 57. o.

 

Cél

A néni és egy régi

 

A megj. idejének

 

 

délután

 

pontos megjelö-

 

 

 

 

lése nélkül, a 10.

 

 

 

 

oldalon

(1910)

 

 

 

 

jan. 6.

P. N.

A vőlegény halála

 

 

9.

Vas. U.

Menyasszonyi ruha

 

 

16.

T. V. L.

A legkisebb honvéd

 

Az Aranyifjúság c.

 

 

 

 

mellékletben, vö.

 

 

 

 

Énújs. 1909. VII.

 

 

 

 

25.

22.

P. N.

Vilma útrakél

 

 

23.

Élet

Aki örökké várt

 

 

23.

Énujs.

A fejedelem

 

 

 

 

csizmája

 

 

febr. 1.

M. Divat

A legkisebb honvéd

 

Az Ifjúság c. mel-

 

 

 

 

lékletben vö. T.

 

 

 

 

V. L. 1910. I. 16.

1.

M. Salon

Az enyiczki

SZSZ., FG

 

 

 

menyecskék

 

 

1.

P. N.

Tél

 

 

10.

P. N.

Éjjeli futás

 

 

10.

Ujs.

Ki parancsol az

 

 

 

 

asszonyoknak?

 

 

24.

P. N.

A bőgő itt marad

 

 

26.

K. N.

Egy régi történet

 

folyt. márc. 5-én

 

 

 

 

vö. Vas. U. 1909.

 

 

 

 

X. 17.

27.

Élet

Régi képek

 

 

 

 

1. A nemzetiségi

 

vö. Uj. V. 1903.

 

 

kutya

 

V. 31.

 

 

2. Tutajosok

 

vö. Bp. 1903.

 

 

 

 

VIII. 23.

27.

Énujs.

Lámpások a tenger

 

Gyula bácsi aláír.

 

 

fenekén

 

 

27.

Új I.

A tótok elfogynak

PT.

 

márc. 6.

Énújs.

A Rákóczy-torony

 

 

 

 

csókái

 

 

6.

Vas. U.

Régi ház régi

 

 

 

 

lakója (Rajz)

 

 

13.

Hét

A lőcsei tulipánok

 

 

16.

P. N.

Száműzöttek

 

 

19.

Ujs.

A Poprád nem jön

 

 

 

 

haza

 

 

23.

P. N.

Barna úr szíve

 

 

27.

Élet

Régi képek

 

 

 

 

1. A budai

FG.

vö. Bp. 1903. I. 6.

 

 

bakter

 

 

 

 

2. Az ördög

 

vö. T. V. L. 1904.

 

 

cimborája

 

IX. 25.

27.

P. N.

Ponyatovszky

 

 

 

 

(Tréfa)

 

 

ápr. 7.

P. N.

Egy kis mese

 

 

 

 

Kamilláról

 

 

10.

T. V. L.

Gábor Áron inasa

 

A Gyermekvilág c.

 

 

 

 

mellékletben

14.

P. N.

Gyászmise

 

 

15.

M. Nemz.

Az álomfejtők

 

vö. Ujs. 1909.

 

 

 

 

XII. 29.

17.

Énujs.

Csengő Palkó

 

Gyula bácsi aláír.

24.

Hét

Kázmér, az asz-

PT.

A PT.-ban Kázmér

 

 

szony

 

címen

24.

P. N.

Mikszáth levelei (Cikk)

 

 

24.

M. Nemz.

Kisvárosi bohémek

 

vö. Ujs. 1908. V. 27.

máj. 1.

Bazár

Gábor Áron

 

A Kis Lapok c.

 

 

inasa

 

mellékletben, vö.

 

 

 

 

T. V. L. 1910.

 

 

 

 

IV. 10.

1.

Énújs.

A kis török

 

Gyula bácsi aláír.

1.

M. Nemz.

A költők arany-

 

 

 

 

korából

 

 

3.

Világ

A Poprád szeme

 

 

4.

P. N.

Éjjel az ablak alatt

 

 

8.

Élet

Falusi szél

SZR., PT.

A PT.-ban Falu

 

 

 

 

címen

13.

M. Nemz.

Krisztus velünk

 

vö. P. N. 1907.

 

 

van!

 

VII. 30.

15.

Egy.

Hunok és avarok

 

a pünkösdi mellék-

 

 

 

 

letben

15.

Világ

Májusi nász (Rajz)

 

 

17.

P. N.

A piros mente

PT.

A PT.-ban A

 

 

 

 

Hartwig címen

22.

M. Nemz.

Falu

SZR., PT.

vö. Élet 1910. V. 8.

 

 

 

 

Falusi szél címen

24.

P. N.

A zöldkalapos ember

 

 

29.

Énujs.

A hortobágyi

 

 

 

 

csikós

 

 

29.

Világ

Kártyajáték

 

 

 

 

milliókban

 

-y jelzéssel

31.

P. N.

Kárpáti szél

 

 

31.

Világ

Szent Péter eser-

 

 

 

 

nyője alatt (Rajz)

 

 

jún. 5.

ölet

A falu rossza

 

 

5.

Hét

A középkori város

SZU.

 

5.

P. N.

Kárpáti éj

 

 

5.

Világ

Reviczki és az éjjel

 

 

 

 

(Írói portré)

 

 

9.

M. Nemz.

Az asszony

 

vö. P. N. 1908.

 

 

imádkozik

 

V. 5.

12.

Világ

Az öreg Jókai

 

 

 

 

(Emlékezés)

 

 

 

 

 

 

 

15.

P. N.

Lengyel felhők

 

 

17.

M. Nemz.

A boszorkány

 

vö. P. N. 1909.

 

 

 

 

IV. 7.

19.

Világ

A régi Nemzeti

 

K. Gy. jelzéssel

 

 

(Emlékezés)

 

 

25.

M. Nemz.

A szerelem és a

FG.

vö. Ujs. 1908.

 

 

játék

 

X. 29.

25.

Világ

A szamárfejű

EU.

 

 

 

Szaniszló

 

 

29.

M. Nemz.

Mai legenda

 

vö. Egy. 1909.

 

 

 

 

VII. 13.

júl. 2.

P. N.

Lengyel tánc

 

 

3.

Énujs.

A sztropkói

 

 

 

 

muzsikás

 

 

3.

M. Nemz.

Arany

 

vö. P. N. 1909.

 

 

 

 

XII. 14.

3.

Világ

A mécses elalszik

 

vö. A magyar jako-

 

 

(Regény)

 

binusok c. regény-

 

 

 

 

nyel, aug. 5-ig 29

 

 

 

 

folytatásban

6.

Világ

Tokaj (Rajz)

 

 

7.

M. Nemz.

Az írók mind sze-

 

 

 

 

gények

 

 

9.

Világ

Pillangós papucsok

EU.

 

10.

Énujs.

Kiöntött a Tisza

 

Gyula bácsi aláír.

10.

M. Nemz.

Madame Louise

 

vö. Ujs. 1909. VII.

 

 

délutánjai

 

15.

10.

Világ

Az utolsó bujdosó

 

 

 

 

(Rajz)

 

 

16.

Világ

A lepecsételt asszony

EU.

 

 

 

A detektív

 

 

17.

M. Nemz.

 

 

vö. Ujs. 1908. X. 7.

17.

Világ

Szepesi egyetem

 

 

 

 

(Rajz)

 

 

21.

P. N.

A kisvárosi ördög

 

 

23.

M. Nemz.

A külváros vezére

 

vö. P. N. 1909.

 

 

 

 

IV. 21.

24.

Énujs.

A hortobágyi

 

 

 

 

juhászok

 

 

24.

Világ

A gyermek szeme

 

 

 

 

(Rajz)

 

 

26.

Hét

Ferenc császár

SZU.

 

 

 

éjszakája

 

 

27.

Világ

Krisztus takácsa

EU.

 

28.

M. Nemz.

A vőlegény halála

 

vö. P. N. 1910. I. 6.

30.

P. N.

Arany Bárány

 

 

31.

Élet

Hét bagoly

 

 

31.

Világ

Öreg hölgy

 

K. Gy. jelzéssel

 

 

meséje (Rajz)

 

 

aug. 2.

M. Nemz.

Ezüstnyírfa

 

vö. P. N. 1909.

 

 

 

 

X. 9.

2.

Világ

Esti út

EU.

 

7.

Énujs.

A debreceni hajdú-

 

Gyula bácsi aláír.

 

 

süvegek

 

 

7.

Hét

Bőrcsuha

SZU.

A SZU.-ban A ka-

 

 

 

 

tona címen

7.

M. Nemz.

Kakasvári Ilona

 

vö. P. N. 1909.

 

 

 

 

V. 26.

7.

Világ

Ali Musztafa útja

 

 

 

 

(Rajz)

 

 

9.

P. N.

Budai este

 

 

10.

Vllág

Középkori éjjelen

EU.

 

12.

M. Nemz.

Korvin

 

vö. P. N. 1908.

 

 

 

 

IX. 5.

14.

Vas. U.

A pápa

 

vö. P. N. 1910.

 

 

 

 

III. 16. Szám-

 

 

 

 

űzöttek címen

14.

Világ

Mit mond

 

K. Gy. jelzéssel

 

 

az újságíró? (Rajz)

 

 

20.

Világ

A régi Magyar-

 

 

 

 

országból (Rajz)

 

 

24.

P. N.

Az asszonyok sarka

 

 

27.

M. Nemz.

Buruzuzuzu (Mese)

 

vö. P. N. 1908.

 

 

 

 

I. 30.

28.

Élet

A Vilma-lak

 

 

 

 

szökevényei

 

 

30.

P. N.

A kártyás

 

 

30.

Világ

A hiúság

 

 

szept. 1.

M. Nemz.

Papodi (Jel.)

FG.

vö. Ujs. 1908. VI.

 

 

 

 

12.

4.

Énujs.

A kárpáti sasok

 

Gyula bácsi aláír.

4.

Világ

Szeptember (Rajz)

 

 

6.

Világ

A bankóhamisító

 

 

7.

P. N.

Egy régi szerelem

 

 

8.

M. Nemz.

Nyíri virtus

 

 

11.

Világ

A betyár (Rajz)

 

 

14.

M. Nemz.

Kárpáti éj

 

vö. P. N. 1910.

 

 

 

 

VI. 5.

14.

Világ

A kék vadász

 

 

17.

M. Nemz.

Éjjel a Két Pisz-

 

vö. P. N. 1908.

 

 

tolyban

NÉ.,

XII. 2. A NÉ.-

 

 

 

FG.

ben Petőfi csizma-

 

 

 

 

diája címen megj.

 

 

 

 

elb. II. része

17.

P. N.

Mari apja

 

 

18.

Énujs.

A sarkantyús

HT.

Gyula bácsi aláír.

 

 

csizma

 

 

18.

T. V. L.

Pattantyús Simon

LSZ.

Az Aranyifjúság c.

 

 

 

 

mellékletben, vö.

 

 

 

 

Énujs. 1902. I. 1.

18.

Világ

Eszterházy (Rajz)

 

 

21.

M. Nemz.

Pénzverők

 

vö. P. N. 1909. V. 6.

22.

Világ

Rózsamáli

 

 

25.

Világ

Kaland a levegőben

 

 

28.

M. Nemz.

Remeték iskolája

 

vö. P. N. 1908.

 

 

 

 

II. 29.

okt. 1.

Bazár

Zapetykó, a híres

HT.

A Kis Lapok c.

 

 

huszár

 

mellékletben

1.

M. Divat

Az öreg honvédek

 

Az Ifjúság c. mel-

 

 

apja

 

lékletben, vö.

 

 

 

 

Énujs. 1909. VI.

 

 

 

 

20.

1.

M. Divat

A garibaldisták

HT.

Az Ifjúság c. mel-

 

 

 

 

lékletben, aláírás

 

 

 

 

nélkül

2.

Élet

Régi Magyarország

 

 

2.

M. Nemz.

Csoda.

 

vö. P. N. 1909.

 

 

 

 

I. 19.

2.

Világ

Futtatás (Rajz)

 

aláírás nélkül

9.

Világ

A régi pesti polgár

 

 

 

 

(Rajz)

 

 

9.

Énujs.

A nyíri nádasok

 

Gyula bácsi aláír.

9.

M. Nemz.

A zöldkalapos

 

vö. P. N. 1910.

 

 

ember

 

V. 24.

11.

P. N.

Babona

 

 

15.

Bazár

Marcsa

HT.

A Kis Lapok c.

 

 

 

 

mellékletben

15.

M. Divat

Zapetykó,

HT.

Az Ifjúság c. mel-

 

 

a híres huszár

 

lékletben, vö.

 

 

 

 

Bazár, 1910. X. 1.

16.

Énujs.

A kufsteini rab

 

Gyula bácsi aláír.

16.

T. V. L.

Az öreg honvédek

 

Az Aranyifjúság c.

 

 

apja

 

mellékletben, vö.

 

 

 

 

M. Divat, 1910.

 

 

 

 

X. 1.

21.

M. Nemz.

A bőgő itt marad

 

vö. P. N. 1910.II. 24.

25.

Világ

Hollósy Gézáról

 

 

 

 

(Rajz)

 

 

29.

K. N.

A pápa

 

vö. Vas. U. 1910.

 

 

 

 

VIII. 14.

29.

Világ

Rózsamáli életéből

 

 

30.

Élet

A Hartwig

PT.

vö. P. N. 1910.

 

 

 

 

V. 17. A piros

 

 

 

 

mente címen

30.

M. Nemz.

Kaland

 

vö. Ujs. 1909.

 

 

a régi királlyal

 

IX. 9.

nov. 1.

Bazár

Bátor Erzsébet

HT.

A Kis Lapok c.

 

 

 

 

mellékletben

1.

Bazár

Garibaldisták

HT.

A Kis Lapok c.

 

 

 

 

mellékletben, K.

 

 

 

 

Gy. jelzéssel, vö.

 

 

 

 

M. Divat, 1910.

 

 

 

 

X. 1.

1.

M. Divat

Marcsa

HT.

Az Ifjúság c. mel-

 

 

 

 

lékletben, vö.

 

 

 

 

Bazár 1910. X. 15.

2.

P. N.

Az inges kisfiák

 

 

6.

M. L.

Repülj, fecském!

 

csak a tartalom-

 

 

 

 

jegyzékben sze-

 

 

 

 

repel (?!)

6.

Világ

A Jakab-bástya

 

 

 

 

alatt

 

 

11.

M. Nemz.

A kapu

 

 

 

 

be van zárva

 

 

13.

Énujs.

A bécsi kapu

 

Gyula bácsi aláír.

13.

T. V. L.

A vén toronyóra

PM.

A Gyermekvilág c.

 

 

 

 

mellékletben

15.

M. Divat

Bátori Erzsébet

HT.

Az Ifjúság c. mel-

 

 

 

 

lékletben, vö.

 

 

 

 

Bazár 1910. XI. 1.

15.

M. Divat

Toldi első hőstettei

 

Az Ifjúság c. mel-

 

 

 

 

lékletben

15.

M. Divat

A garibaldisták

HT.

Az Ifjúság c. mel-

 

 

 

 

lékletben, K. Gy.

 

 

 

 

jelzéssel, vö. Bazár

 

 

 

 

1910. XI. 1.

17.

P. N.

A hadnagy estéje

 

 

19.

M. Nemz.

Száműzöttek

 

vö. A pápa c.-en

 

 

 

 

K. N. 1910. X. 29.

20.

Hét

Régi kocsikon

SZU.

 

20.

Világ

Zizi útrakél

 

 

27.

Énujs.

A királyné

 

 

 

 

sólyommadara

 

 

27.

Vas. U.

A Sebestyén utcai

 

 

 

 

bolt

 

 

dec. 1.

Nyugat

Egy régi délibáb

SZI.

 

4.

Élet

Húnszív

 

vö. Mikszáth Al-

 

 

 

 

manach az 1909.

 

 

 

 

évre

8.

M. Nemz.

A hőskorból

 

vö. P. N. 1908.

 

 

 

 

VII. 25.

11.

T. V. L.

A debreceni

 

A Gyermekvilág c.

 

 

hajdúsüvegek

 

mellékletben, vö.

 

 

 

 

Énujs. 1910. aug.

 

 

 

 

7.

11.

Új I.

Egy régi fogadó

 

 

 

 

utolsó napjai

 

 

16.

P. N.

Úti kép

 

 

25.

Élet

Zathureczky

 

 

 

 

utolsó tréfája

 

 

25.

M. Nemz.

A skiz

SZR.

vö. Ujs. 1908. II. 6.

25.

P. N.

Gróf Szemere

 

 

25.

Ujs.

Jávor András

 

 

 

 

bocskora (Mese)

 

 

 

 

 

 

 

(1911)

 

ANDRÁSCSIK

 

 

 

 

ÖRÖKÖSE

 

 

 

 

Regény. (2. kiadás)

 

1. kiadás: 1909.

 

 

Bp., (1911) Singer

 

Andráscsik örök-

 

 

és Wolfner. 159

 

sége címen

 

 

(1) l. Egyetemes

 

 

 

 

Regénytár XXVII.

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

ESTI ÚT

 

 

 

 

Elbeszélések

 

 

 

 

Bp., (1911) Nyugat

 

 

 

 

57 (7) l.

 

 

 

 

Nyugat Könyvtár 23

.

 

 

Tartalom:

A szamárfejű

 

vö. Világ, 1910.

 

 

Szaniszló

 

V I. 25.

 

 

Pillangós papucsok

 

vö. Világ, 1910.

 

 

 

 

VII. 9.

 

 

A lepecsételt asszony

 

vö. Világ, 1910.

 

 

 

 

VlI. 16.

 

 

Krisztus takácsa

 

vö. Világ, 1910.

 

 

 

 

VII. 27.

 

 

Esti út

 

vö. Világ, 1910.

 

 

 

 

VIII. 2.

 

 

Középkori éjjelen

 

vö. Világ, 1910.

 

 

 

 

VIII. 10.

 

 

Régi toronytetők

 

vö. Hét, 1909.

 

 

között

 

VIII. 22.

 

 

A KIRÁLY

 

 

 

 

PALÁSTJA (Ifj.

 

 

 

 

elb. 2. kiadás

 

1. kiadás: 1902.

 

 

Bp., 1911. Singer

 

 

 

 

és Wolfner. 46

 

 

 

 

(2) l.

 

 

 

 

Filléres Könyv-

 

 

 

 

tár. 136.

 

 

 

 

A KOMÁROMI

 

 

 

 

FIÚ Történeti

 

 

 

 

elb. (ifj.)

 

 

 

 

Mühlbeck Károly

 

 

 

 

rajzaival

 

 

 

 

2. kiadás Bp.,

 

1. kiadás: 1903

 

 

1911. Singer és

 

 

 

 

Wolfner.

 

 

 

 

79 (1) l.

 

 

 

 

LETŰNT SZÁZADOk

 

 

 

 

Kilenc történeti

 

 

 

 

elb. (ifj.) 2. (?)

 

 

 

 

kiadás (Bp. 1911.)

 

 

 

 

Singer és Wolfner.

 

 

 

 

47 (1) l. Filléres

 

 

 

 

Könyvtár. 132.

 

 

 

Tartalom:

Megegyezik az 1902.

 

 

 

 

évi első kiadással

 

 

 

 

A PODOLINI

 

 

 

 

TAKÁCSNÉ ÉS

 

 

 

 

A TÖBBIEK

 

 

 

 

(Elbeszélések)

 

 

 

 

Bp., 1911. Singer

 

 

 

 

és Wolfner 1. 197.

 

 

 

Tartalom:

A podolini takácsné

 

vö. Hét, 1909.

 

 

 

 

VII. 11.

 

 

A tótok elfogynak

 

vá. Új I. 1910. II. 27.

 

 

A fejnélküli barát

FG.

vö. Új I. 1908. V. 31.

 

 

Jézuska csizmája

FG.

vö. Új I. 1908.

 

 

 

 

II. 16.

 

 

Ábrándok

 

vö. Új I. 1908.

 

 

 

 

VI. 14.

 

 

Gyurkovay haza-

FG.

vö. Új I. 1908.

 

 

ballag

 

IV. 26.

 

 

Dickens úr

FG.

vö. Új I. 1907.

 

 

barátai

 

VI. 30.

 

 

Zathureczky agarai

 

vö. Új I. 1906:

 

 

 

 

II. 11.

 

 

Asszonyok inspek-

 

vö. Új I. 1907.

 

 

ciója

 

IV. 21.

 

 

A kapitány

 

vö. Új I. 1906

 

 

kalapja

 

XII. 16.

 

 

A gárdista bundája

FG.

vö. Új I. 1906. I. 7.

 

 

A bujdosó földes-

FG.

vö. Új I. 1906.

 

 

uraságról

 

III. 11.

 

 

Korvin lelke

 

vö. Hét, 1909. I. 24.

 

 

Kázmér

 

vö. Hét, 1910. IV.

 

 

 

 

24. Kázmér az

 

 

 

 

asszony címen

 

 

Falu

SZR.

vö. M. Nemz. 1910.

 

 

 

 

V. 22.

 

 

A Hartrwig

 

vö. Élet, 1910.

 

 

 

 

X. 30.

 

 

 

 

A piros mente címen

 

 

Egy régi bál

 

vö. Újs. 1909.

 

 

 

 

VIII. 12.

 

 

Őserdőben (Rajz)

 

 

 

 

Misley pipázott

 

vö. Élet, 1909. II.

 

 

 

 

21. A mindentudó

 

 

 

 

asztalka c.

 

 

A folyó mellett

 

vö. P. N. 1909.

 

 

 

 

VIII. 11.

 

 

Őszi nap falun

 

vö. Új I. 1909. II.

 

 

 

 

21. A “Boldog-

 

 

 

 

ságosnak

 

 

 

 

Mennyországba” címen

 

 

Az enyicki menyecskék

SZSZ., FG.

vö. M. Salon, 1910. II. 1.

 

 

Egy végzett földes-

 

 

 

 

úr történetéből

 

vö. Egyetemes Re-

 

 

 

 

génytár Almanach

 

 

 

 

az 1907. évre

 

 

Öreg idő

SZSZ., FG.

 

 

 

SZINDBÁD

 

 

 

 

IFJÚSÁGA Próza

 

 

 

 

(Elbeszélések) Bp.

 

 

 

 

1911. Nyugat.

 

.

 

 

193 (3) l.

 

 

 

Tartalom:

Szindbád a hajós

 

vö. I. rész: P. N.

 

 

 

 

1911. I. 26. II. rész

 

 

 

 

Világ, 1911. I. 17.

 

 

 

 

Egy kis tánciskola

 

 

 

 

címen

 

 

Szindbád második

 

vö. P. N. 1911.

 

 

útja

 

II. 2.

 

 

Női arckép

 

vö. P. N. 1911.

 

 

a kisvárosban

 

IV. 7. és 18-án,

 

 

 

 

az utóbbi Mósusz

 

 

 

 

címen

 

 

A hídon

 

vö. P. N. 1911. II.

 

 

 

 

15. Útikép címen

 

 

Szindbád útja

 

vö. P. N. 1911.

 

 

a halálnál

 

III. 17.

 

 

Egy régi udvar-

 

vö. P. N. 1911.

 

 

házból

 

IV. 26. és V. 4-én,

 

 

 

 

az utóbbi Szind-

 

 

 

 

bád ifjúsága címen

 

 

Az első virág

 

vö. P. N. 1911. V. 9.

 

 

 

 

Szindbád ifjúsága

 

 

 

 

címen

 

 

A három

 

vö. P. N. 1911.

 

 

muskatéros

 

V. 25. Szinbád

 

 

 

 

ifjúsága címen

 

 

Az álombeli lovag

 

vö. P. N. 1911.

 

 

 

 

VI. 6.

 

 

Szindbád titka

 

vö. P. N. 1911.

 

 

 

 

VII. 14., VII. 28.,

 

 

 

 

VIII. 16. és VIII.

 

 

 

 

25-én folytatások-

 

 

 

 

ban

 

 

Utazás éjjel

 

vö. P. N. 1911.

 

 

 

 

IX. 11.

 

 

Őszi nap

PT.

vö. Új. I. 1909.

 

 

 

 

II. 21. A Boldog-

 

 

 

 

ságosnak menny-

 

 

 

 

országba címen

 

 

 

 

A PT.-ban Őszi

 

 

 

 

nap falun címen

 

 

Szindbád őszi útja

 

vö. Nyugat, 1911.

 

 

 

 

X. 16.

 

 

Egy régi délibáb

 

vö. Nyugat, 1910.

 

 

 

 

XII. 1.

 

 

Szegény lányok

 

vö. Új I. 1911. X. 1.

 

 

élete

 

 

 

 

Szegény lány

 

vö. Uj I. 1911.

 

 

szerelme

 

X. 8.

 

 

Szegény lányok

 

vö. Uj I. 1911.

 

 

kenyere

 

X. 22.

 

 

Özvegy asszony

 

vö. Hét, 1911. X.

 

 

álma

 

22.

 

 

Filkóné

FG.

Csoda Album. A

 

 

 

 

Pesti Napló elő-

 

 

 

 

fizetőinek készült

 

 

 

 

kiadás, Szerk. Szi-

 

 

 

 

ni Gyula Bp. 1911.

 

 

 

 

119. o. vö. Hét,

 

 

 

 

1908. II. 16.

(1911)

 

 

 

 

jan. 1.

Cél

Őszre hajlik (Cikk)

 

 

1.

Élet

Régi és új

 

ápr. 30-ig, 18 foly-

 

 

emberek (Kisreg.)

 

tatásban

1.

M. Divat

A mesék leányai

DK.

Az Ifjúság c. mel-

 

 

 

 

lékletben

1.

M. L.

Az öreg Budeusz

 

 

1.

M. Nemz.

A csipkekendő

PG., FG.

 

1.

Nyugat

A bújdosó P. B.

 

 

 

 

(Emlékezés)

 

 

1.

Világ

Boris

 

 

3.

P. N.

A kékhajú

 

 

5.

M. Nemz.

A lord

PG., FG.

 

8.

Vas. U.

Öreg írók “dali-

 

 

 

 

dója”. (Emlékezés)

 

Balázs Sándor

 

 

 

 

köpenyege alcímen

11.

M. Nemz.

Szoknya

PG.

 

12.

P. N.

Mély hegedűn

 

 

 

 

(Rajz)

 

 

19.

Világ

Egy kis tánciskola

SZI.

A Szindbád a hajós

 

 

 

 

c. elb. második

 

 

 

 

része, Szindbád

 

 

 

 

első útja alcímmel

18.

Hét

A nagyapám jó

SZU.

 

 

 

táncos volt

 

 

22.

Új I.

A fejnélküli asszony

 

 

22.

M. Nemz.

A babonás ing

PG., LI.

 

26.

P. N.

Sinbad, a hajós

SZI.

A Szindbád a hajós

 

 

 

 

c. elb. első része,

 

 

 

 

Első utazása al-

 

 

 

 

címmel

27.

M. Nemz.

A báróné pipái

PG., FG.

 

febr. 1.

Világ

Éjjel a Biasiniban

 

 

2.

P. N.

Sinbad második

SZI.

 

 

 

útja

 

 

5.

M. Nemz.

A ló meg a szoknya

PG., LI., FG.

 

12.

M. Nemz.

Hét szilvafa

PG., FG.

 

14.

Világ

Éji madár

 

 

15.

P. N.

Úti-kép

SZI.

A SZI.-ban A hídon

 

 

 

 

címen

22.

M. Nemz.

Az ördöngős kutya

PG.

 

26.

Világ

Czinka kesergője

 

 

28.

M. Nemz.

Dáma

PG.

 

márc. 1.

M. Nemz.

A legnagyobb

PG., FG.

vö. Új I. 1908. I. 5.

 

 

bolond

 

 

1.

P. N.

Sinbad és a csók

PG., FG.

 

7.

M. Nemz.

Hamis bankó

 

 

7.

Világ

Kárpáti tél

 

 

10.

M. Nemz.

Egy kis gyertya

 

 

 

 

kialszik

PG., FG.

 

12.

Élet

Az öreg

 

vö. Bp. 1903. III. 8.

 

 

zászlótartó

 

 

12.

T. V. L.

A vén sétapálca

PM.

A Gyermekvilág c.

 

 

(Mese)

 

mellékletben

12.

Új I.

Misley pipázott

PT.

 

16.

M. Nemz.

Öreg idő

SZSZ., PT., FG.

 

17.

P. N.

Sinbad útja

SZI.

 

 

 

a halálnál

 

 

19.

M. Nemz.

Az utolsó nemesi

PG., FG.

 

 

 

felkelés

 

 

21.

Világ

Tavaszi munka

 

 

 

 

(Tréfa)

 

 

23.

M. Nemz.

A megye özvegye

PG., FG.

 

28.

M. Nemz.

Falu a nádasban

PG., FN.

 

ápr. 2.

M. Nemz.

A fehérlábú

 

 

 

 

Gaálné

SZSZ., FG.

 

 

M. Nemz.

Öreg írnokok

SZSZ.,

 

 

 

szobájából

FG.

 

7.

P. N.

Női arckép

SZI.

A SZI. hasoncímű

 

 

a kisvárosban

 

elbeszélésének első

 

 

 

 

része

15.

M. Nemz.

A nagymama

SZSZ.,

vö. M. L. 1908.

 

 

levelei

FG.

VII. 12.

16.

Énujs.

Törőkverő Miska

 

Gyula bácsi aláír.

18.

P. N.

Mósusz

SZ.

A SZI.-ban Női

 

 

 

 

arckép a kisváros-

 

 

 

 

ban címen megj.

 

 

 

 

elb. második része

19.

M. Nemz.

A királynő főztje

SZSZ.

 

26.

P. N.

Egy régi udvar-

SZI.

A SZI. hasoncímű

 

 

házból

 

elbeszélésének első

 

 

 

 

része

29.

M. Nemz.

A bölcsesség

SZSZ.,

 

 

 

mustármagva

FG.

 

máj. 1.

Bazár

Miről beszélnek

PM.

A Kis Lapok c.

 

 

a mozdonyok?

 

mellékletben

1.

M. Figy.

Tavaszi ár

 

 

4.

P. N.

Sinbad ifjúsága

SZI.

A SZI.-ban Egy

 

 

 

 

régi udvarházból

 

 

 

 

címen megj. elb.

 

 

 

 

második része

7.

Élet

A vén kakas

 

vö. Bp. 1903. V. 1.

9.

P. N.

Sinbad ifjúsága

SZI.

A SZI.-ban Az első

 

 

 

 

virág címen

14.

T. V. L.

Miről beszélnek a

PM.

A Gyermekvilág c.

 

 

mozdonyok?

 

mellékletben, vö.

 

 

 

 

Bazár, 1911. V. 1.

25.

P. N.

Sinbad ifjúsága

SZI.

A SZI.-ban A há-

 

 

 

 

rom muskatéros

 

 

 

 

címen

jún. 3.

M. Nemz.

Az enyicki

SZSZ.,

 

 

 

menyecskék

PT.,

 

 

 

 

FG.

 

6.

P. N.

Az álombeli lovag

SZI.

 

10.

M. Nemz.

Ócska házak

SZSZ., FG.

 

11.

Énujs.

A fejedelem harangja

 

Gyula bácsi aláír.

16.

M. Nemz.

Az öreg kasznár

SZSZ.

június 23-ig, 7 foly-

 

 

 

 

tatásban

16.

P. N.

A régi hang

 

 

18.

Énujs.

Tisztelgés

 

Gyula bácsi aláír.

 

 

a másvilágra

 

 

23.

Hét

Hogy adják el

 

 

 

 

a hazát?

 

 

23.

M. Nemz.

Az ágyúgolyó

SZSZ.,

június 28-ig, 5 foly-

 

 

 

LSZ., FG.

tatásban

25.

Új I.

A kétfejű

 

 

 

 

Kertyi Pál

 

 

29.

M. Nemz.

Egy ebéd

PG.,

július a-ig, 4 foly-

 

 

története

FG.

tatásban

júl. 2.

Énujs.

A világító torony

 

Gyula bácsi aláír.

 

 

hősei

 

 

2.

M. L.

Tizenhat város

 

szept. 3-ig foly-

 

 

tizenhat lánya

 

tatásokban

 

 

(Ifj. kisreg.)

 

 

2.

Vas. U.

A kócsag,

 

 

 

 

a hajnal...

 

 

4.

M. Nemz.

Nyíri pajkosok

SZSZ.,

július 7-ig, 4 foly-

 

 

 

 

tatásban

5.

P. N.

A szerelem vége

 

 

7.

M. Nemz.

Egy sikkasztás

SZSZ.,

július 11-ig, 4 foly-

 

 

története

FG.

tatásban

12.

M. Nemz.

A holt asszony

SZSZ.

júl. 14-ig, 3 foly-

 

 

udvarlója

 

tatásban

14.

M. Nemz.

Az elátkozott nektár

SZSZ., FG

júl. 16-ig, 3 foly-

tatásban

14.

P. N.

Sinbad titka

SZI.

A SZI. hasoncímű

 

 

 

 

elb. -nek első része

18.

M. Nemz.

Csörsz

PG., FG.

júl. 21-ig, 4 foly-

 

 

 

 

tatásban

23.

Élet

Őserdőben (Rajz)

PT.

 

28.

P. N.

Sinbad titka

SZI.

A SZI. hasoncímű

 

 

 

 

elb. -nek második

 

 

 

 

része

aug. 2.

M. Nemz.

A nagyapám

SZU.

vö. Hét, 1911. I. 18.

 

 

jó táncos volt

 

 

9.

M. Nemz.

A folyó mellett

PT.

 

13.

Hét

Duna mentén

SZU.

 

13.

Új I.

Egy régi házasság

 

 

16.

P. N.

Sinbad titka

SZI.

A SZI. hasoncímű

 

 

 

 

elb.-nek harmadik

 

 

 

 

része

17.

M. Nemz.

A csók

 

vö. P. N. 1911.

 

 

 

 

III. 1. Sinbad és

 

 

 

 

a csók címen

22.

M. Nemz.

A Hartwig

PT.

 

25.

P. N.

Sinbad titka (Vége)

SZI.

A SZI. hasoncímű

 

 

 

 

elb.-nek negyedik

 

 

 

 

része

szept. 1.

M. Nemz.

A mindentudó

PT.

A PT.-ban Misley

 

 

asztalka

 

pipázott címen vö.

 

 

 

 

Új I. 1911. III. 12.

1.

P. N.

Utazás éjjel

SZI.

 

7.

M. Nemz.

Egy régi bál

PT.

 

17.

T. V. L.

A köd

 

vö. Egy. 1898. IX.

 

 

 

 

27.

19.

F. N.

Ifjú évek

SZU.

A SZU. hasoncímű

 

 

 

 

elb.-nek első része

23.

M. Nemz.

A “Boldogságosnak

PT.,

A PT.-ban Őszi

 

 

Mennyországba”

SZI.

nap falun, a SZI.-

 

 

 

 

ban Őszi nap címen

28.

M. Nemz.

A szamárfejű

EU.

 

 

 

Szaniszló

 

 

okt. 1.

Hét

Szent Jusztina

SZU.

A SZU.-ban Szent

 

 

estéjén

 

Jusztina estéje

 

 

 

 

címen

1.

Új I.

Szegény lányok

SZI.

 

 

 

élete

 

 

4.

M. Nemz.

Pillangós papucsok EU.

 

 

6.

P. N.

Sinbad halála

SZU.

A SZU.-ban Szind-

 

 

 

 

bád álma c. elb.

 

 

 

 

első része

8.

Énújs.

A híres Gegéczi

 

 

8.

Új I.

Szegény lány

SZI.

 

 

 

szerelme

 

 

13.

P. N.

Sinbad halála

SZU.

A SZU.-ban Szind-

 

 

 

 

bád álma c. elb.

 

 

 

 

második része

14.

M. Nemz.

A lepecsételt

EU.

 

 

 

asszony

 

 

15.

Új I.

Őszi gyep (Rajz)

 

K. Gy. jelzéssel

16.

Nyugat

Szindbád őszi útja

SZI.

 

19.

M. Nemz.

Esti út

EU.

 

22.

Hét

Özvegyasszony

SZI.

 

 

 

álma

 

 

22.

Új I.

Szegény lányok

SZI.

 

 

 

kenyere

 

 

22.

Vas. U.

Zathureczky jó-

 

 

 

 

kedve

 

 

26.

M. Nemz.

Krisztus takácsa

EU.

 

29.

Énújs.

A lőcsei kakas

 

 

29.

T. V. L.

Egy öreg szív

 

vö. K. Cs. L. 1906.

 

 

búja

 

VI. 15.

29.

Új I.

Szegény lány

 

 

 

 

jegyessége

 

 

nov. 1.

Nyugat

Balázs Sándor

 

vö. Vas. U. 1911.

 

 

köpenyege (Emlé-

 

I. 8. Öreg írók

 

 

kezés)

 

“dalidója” címen

2.

P. N.

A hős fiú

SZU.

A SZU.-ban Ifjú

 

 

 

 

évek c. elb. máso-

 

 

 

 

dik része

11.

M. Nemz.

Középkori éjjelen

EU.

 

15.

M. Nemz.

Régi toronytetők

EU.

 

 

 

között

 

 

17.

P. N.

Sinbad halála

SZU.

A SZU.-ban Szind-

 

 

 

 

bád álma c. elb.

 

 

 

 

harmadik része

19.

Hét

Szindbád színésznőt

SZU.

A SZU.-ban Szind-

 

 

keres

 

bád és a színésznő

 

 

 

 

címen

19.

Új I.

Szegény lány

 

 

 

 

lakodalma

 

 

19.

Új I.

Novemberi kép

 

K. Gy. jelzéssel

 

 

(Rajz)

 

 

dec. 2.

M. Nemz.

Unghi berkek

NYCS., FG.

 

6.

M. Nemz.

Az ősök

HSZ., FG.

 

6.

P. N.

Kósza szél

 

 

10.

Új I.

A hadnagy

 

 

 

 

története

 

 

12.

M. Nemz.

Vízparton

NYCS.

vö. H. 1903. VI. 20.

16.

Nyugat

Cholnoky

 

 

 

 

Viktorról

 

 

 

 

(Nekrológ)

 

 

17.

Énújs.

Öreg huszár

 

Gyula bácsi aláír.

21.

M. Nemz.

Vad vizek mentén

NYCS., BE.

vö. B. N. 1909.

 

 

 

 

X. 24.

24.

Énújs.

Az utolsó honvé-

 

1912. márc. 17-ig,

 

 

dek

 

13 folytatásban

24.

M. Nemz.

Luzsányi

NYCS.

vö. Nagyb. 1904.

 

 

 

 

IX. 1.

28.

M. Nemz.

Egy jeles

HSZ.

 

 

 

mulattatóról

 

 

29.

P. N.

Nyíri hangok

 

 

31.

Hét

Szindbád utolsó

SZU.

a SZU.-ban Szind-

 

 

útja

 

bád álma c. elb.

 

 

 

 

második része

 

 

Szindbád színész-

SZU.

Mikszáth Alma-

 

 

nőt keres

 

nach az 1912.évre,

 

 

 

 

165. o., vö. Hét,

 

 

 

 

1911. XI. 19.

 

 

Szállások

 

Pesti Hírlap Nap-

 

 

 

 

tára az 1912. évre,

 

 

 

 

54. o.

 

 

 

 

 

1912

 

FRANCIA KASTÉLY

 

 

 

 

Bp., 1912. Singer

 

vá. Új I. 1912.

 

 

és Wolfner. 192 l.

 

III. 10.-VI. 16-ig.

 

 

 

 

–Regény

 

 

KÁRPÁTI KALAND

 

 

 

 

(Színmű) Bp., 1912.

 

 

 

 

Eke. 30 (2) l.

 

 

 

 

Az Új Színpad

 

 

 

 

Könyvtára. 2.

 

 

 

 

A MAGYAR

 

 

 

 

JAKOBINUSOK

 

 

 

 

Bp., 1912 .Vári

 

vö. Világ, 1910.

 

 

Dezső. 128 l.

 

VII. 3-VIII. 5-ig.

 

 

A Képes Hét

 

A mécses elalszik

 

 

Könyvtára

 

címen

 

 

SZINDBÁD

 

 

 

 

UTAZÁSAI

 

 

 

 

(Elbeszélések)

 

 

 

 

Bp., 1912. Singer és

 

 

 

 

Wolfner. 186 (6) l.

 

 

 

Tartalom:

Ifjú évek

 

vö. P. N. 1911.

 

 

 

 

IX. 19 és XI. 2.,

 

 

 

 

az utóbbi A hős

 

 

 

 

fiú címen

 

 

Szindbád álma

 

vö. P. N. 1911.

 

 

 

 

X. 6., X. 13. és

 

 

 

 

XI. 17. Szindbád

 

 

 

 

halála címen, va-

 

 

 

 

lamint a negyedik

 

 

 

 

rész: Hét, 1911.

 

 

 

 

XII. 31. Szindbád

 

 

 

 

utolsó útja címen

 

 

Duna mentén

 

vö. Hét, 1911.

 

 

 

 

VIII. 13.

 

 

Szindbád

 

vö. Hét, 1911. XI.

 

 

és a színésznő

 

19. Szindbád szí-

 

 

 

 

nésznőt keres címen

 

 

Szent Jusztina

 

vö. Hét, 1911. X. 1.

 

 

estéje

 

 

 

 

Nagyapám

 

vö. M. Nemz, 1911.

 

 

jó táncos volt

 

VIII. 2.

 

 

A katona

 

vö. Hét, 1910. VIII.

 

 

 

 

7. Bőrcsuha címen

 

 

Régi kocsikon

 

vö. Hét, 1910.

 

 

 

 

XI. 20.

 

 

Ferenc császár

 

vö. Hét, 1910.

 

 

éjszakája

 

VI. 26.

 

 

A középkori város

 

vö. Hét, 1910. VI. 5.

 

 

Fru-fru

 

vö. Új I. 1912. I. 28.

 

 

Régi kép

 

vö. P. N. 1912.

 

 

 

 

I. 17.

 

 

Téli út

 

vö. Hét, 1912. II.

 

 

 

 

29. és III. 31,

 

 

 

 

Szindbád utazása

 

 

 

 

címen

 

 

Pesti farsang

 

vö. Nyugat, 1912.

 

 

 

 

I. 1.

 

 

Régi pesti fametszet

 

vö. M. Figy. 1912.

 

 

 

 

III. 1.

(1912)

 

A költők arany-

 

Budapesti Újság-

 

 

korából

 

írók Egyesülete

 

 

 

 

Almanachja. 1912.

 

 

 

 

246. old. (Képpel)

 

 

 

 

vö. M. Nemz. 1910.

 

 

 

 

V. 1.

jan. 1.

Nyugat

Pesti farsang

SZU.

 

1.

T. V. L.

Az elzüllött ember

 

 

2.

M. Nemz.

A hóbortos Kaveczky

HSZ., FG.

jan. 5-ig, 4 foly-

tatásban

6.

M. Nemz.

A lusta Gaálok

HSZ., FG.

jan. 9-ig, 3 foly-

tatásban

10.

M. Nemz.

Nyíri csend

NYCS., FG.

jan. 10-ig, 2 részben

12.

M. Nemz.

Családi legenda

HSZ., FG.

jan. 14-ig, 3 foly-

tatásban

14.

Énújs.

A Flórián-kapu

 

Kuruc Levente ál-

 

 

őre

 

néven, Gulyás ál-

 

 

 

 

név lexikon sze-

 

 

 

 

rint Krúdy (?!)

17.

P. N.

Régi kép

SZU.

 

21.

T. V. L.

A mesék leányai

DK.

Az Aranyifjúság c.

 

 

 

 

mellékletben, vö.

 

 

 

 

M. Divat, 1911.

 

 

 

 

I. 1.

26.

M. Nemz

Erdei történet

NYCS.

K. H. K. 1903. X. 3.

28.

Énújs.

A debreceni török

 

Kuruc Levente ál-

 

 

 

 

néven, lásd a jan.

 

 

 

 

14-i elb.-nél tett

 

 

 

 

megj.-t.

28.

Hét

Farsangi éjszaka

 

A Zoltánka c. szín-

 

 

(jel).

 

mű (1913) I. fele.

 

 

 

 

8. 9. és 10. jele-

 

 

 

 

netének változata

28.

Új I.

Fru-fru

SZU.

 

febr. 1.

Nyugat

Író a kocsin (Cikk)

 

 

 

M. Figy.

Juliette

FG.

vö. A. 1906. VIII.

 

 

 

 

3. A francia lány

 

 

 

 

címen

4.

P. N.

A bujdosó (Szín-

 

 

 

 

darabvázlat)

 

 

8.

M. Nemz.

A híres Gaál-kis-

HSZ.,

febr. 10-ig, 3 foly-

 

 

asszonyok

FG.

tatásban

11.

M. Nemz.

Egy különös fiatal-

NYCS.,

febr. 14-ig, 3 foly-

 

 

emberről

BE.

tatásban

14.

M. Nemz.

Urambátyáméknál

NYCS.

febr. 16-ig, 3 foly-

 

 

 

 

tatásban, vö. Bp.

 

 

 

 

1903. VI. 7.

16.

P. N.

Hófúvásban

 

 

17.

M. Nemz.

Rideg napok

NYCS.

 

18.

Új I.

Szép magyar farsang

 

K. Gy. jelzéssel

 

 

(Rajz)

 

 

22.

M. Nemz.

A tótok elfogynak

PT.

febr. 23-ig, 2 részben

23.

M. Nemz.

A fejnélküli barát

PT.

febr. 25-ig, 3 foly-

 

 

 

 

tatásban

25.

Hét

Szindbád utazása

SZU.

A SZU.-ban Téli

 

 

 

 

út címen megj.

 

 

 

 

elb. első része

25.

K. H.

Egy női arckép

SZI.

A SZI.-ban Női arc-

 

 

 

 

kép a kisvárosban

 

 

 

 

címen megj. elb.

 

 

 

 

első része

23.

M. Nemz.

Jézuska csizmája

PT.

febr. 28-ig, 3 foly-

 

 

 

FG.

tatáysban

29.

M. Nemz.

Ábrándok

PT.

márc. 1-ig, két rész-

 

 

 

 

ben

márc. 1.

M. Figy.

Régi pesti famet-

szet

SZU., PA.

 

 

 

 

 

 

1.

M. Nemz.

Gyurkovay haza-

PT., FG.

márc. 5-ig, 4 foly-

 

 

ballag

 

tatásban

5.

M. Nemz.

Dickens úr barátai

PT., FG.

márc. 7-ig, 3 foly-

 

 

 

 

tatásban

8.

M. Nemz.

Zathureczky agarai

PT.

márc. 9-ig, 2 foly-

 

 

 

 

tatásban

9.

M. Nemz.

Asszonyok

PT.

márc. 12-ig, 3 foly-

 

 

inspekciója

 

tatásban

10.

Új I.

Francia kastély

 

június 16-ig, 16

 

 

(Regény)

 

folytatásban

10.

Vas. U.

Krumaszta

 

 

 

 

örököse

 

 

12.

M. Nemz.

A kapitány

PT.

márc. 14-ig, 3 foly-

 

 

kalapja

 

tatásban

15.

M. Nemz.

A gárdista bundája

PT., FG.

márc. 16-ig, 2 foly-

 

 

 

 

tatásban

15.

P. N.

Egy régi nász

 

 

 

 

(Jelenet)

 

 

16.

M. Nemz.

A bújdosó földes-

PT., FG.

márc. 17-ig, 2 foly-

 

 

uraságról

 

tatásban

17.

M. Nemz.

Korvin lelke

PT.

márc. 21-ig, 4 foly-

 

 

 

 

tatásban

22.

M. Nemz.

Kázmér

PT.

márc. 26-ig, 3 foly-

 

 

 

 

tatásban

24.

T. V. L.

A magyar temető

 

 

 

 

(Rajz)

 

 

24.

Új I.

Két kis pajtásom-

 

K. Gy. jelzéssel

 

 

nak (Rajz)

 

 

26!

M. Nemz.

Falu

SZR.,

márc. 27-ig, 2 foly-

 

 

 

PT.

tatásban

27.

M. Nemz.

A Hartwig

PT.

márc. 29-ig, 3 foly-

 

 

 

 

tatásban, vö. M.

 

 

 

 

Nemz. (!) 1911.

 

 

 

 

VIII. 22.

29.

M. Nemz.

Egy régi bál

PT.

márc. 30-ig, 2 foly-

 

 

 

 

tatásban, vö. M.

 

 

 

 

Nemz. (1) 1911.

 

 

 

 

IX. 7.

31.

Hét

Szindbád utazása

SZU.

A SZU.-ban Téli út

 

 

 

 

c. elb. második

 

 

 

 

része

31.

M. Nemz.

Őserdőben (Rajz)

PT.

ápr. 2-ig, 2 foly-

 

 

 

 

tatásban

ápr. 1.

M. Divat

Pribéki uram

E.

Az Ifjúság c. mel.

 

 

mentéje

 

lékletben, vö. T.

 

 

 

 

V. L. 1909. VI.

 

 

 

 

13.

2.

M. Nemz.

Misley pipázott

PT.

ápr. 4-ig, 3 foly-

 

 

 

 

tatásban, vö. M.

 

 

 

 

Nemz. (!) 1911.

 

 

 

 

IX. z.

 

 

 

 

A mindentudó asz-

 

 

 

 

talka címen

3.

M. Nemz.

A folyó mellett

PT.

ápr. 6-ig, 2 foly-

 

 

 

 

tatásban, vö. M.

 

 

 

 

Nemz. (!) 1911.

 

 

 

 

VIII. 9.

5.

P. N.

A színészek

 

 

6.

M. Nemz.

Őszi nap falun

PT.,

ápr. 10-ig, 4 foly-

 

 

 

SZI.

tatásban, a PT.-

 

 

 

 

ban Őszi nap címen,

 

 

 

 

vö. M. Nemz. (!),

 

 

 

 

1911. IX. 23, A

 

 

 

 

“Boldogságosnak

 

 

 

 

Mennyországba”

 

 

 

 

címen

7.

Énujs.

Ferenc József

 

 

 

 

huszárjai

 

 

7.

Új I.

Tavaszi dolgok

 

K. Gy. jelzéssel

 

 

(Rajz)

 

 

10.

M. Nemz.

A podolini

PT.

 

 

 

takácsné

 

 

14.

Énújs.

A játékcsináló

 

 

 

 

tótok

 

 

15.

P. N.

Tavaszi játék

 

 

21.

K. H.

Útszéli fogadó

 

 

21.

T. V. L.

Pribéki uram

 

Az Aranyifjúság c.

 

 

mentéje

 

mellékletben, vö.

 

 

 

 

M. Divat, 1912.

 

 

 

 

IV. 1.

28.

M. L.

Pipis

 

 

28.

Új I.

Hidak

 

Kr. Gy. jelzéssel

máj. 3.

P. N.

Egy megbízható

DR.

vö. a DR. Elő-

 

 

memoárból

 

hangjával

19.

K. H.

A csónakon

SZU.

a SZU.-ban Ifjú

 

 

 

 

évek címen megj.

 

 

 

 

elb. második része

19.

P. N.

Pesti május

 

 

 

 

(Rajz)

 

 

21.

P. N.

A nők megjelenése

PA.

A PA.-ban Folyó-

 

 

 

 

parton címen

26.

Énujs.

A mármarosi

 

 

 

 

gyémánt

 

 

26.

Hét

A hűtelen szív-

 

 

 

 

hölgyek

 

 

jún. 1.

M. Divat

Jávorka a diák

LSZ.

Az Ifjúság c. mel-

 

 

 

 

lékletben, vö. M.

 

 

 

 

Divat, 1909. II. 1.

1.

M. Figy.

Zoltán estéje

PA.

 

2.

Új I.

Az áradó Május

 

K. Gy. jelzéssel

 

 

(Rajz)

 

 

15.

P. N.

A nők eltávozása

 

 

16.

Énujs.

A fehérvári

 

 

 

 

bicska

 

 

16.

T. V. L.

Jávorka, a diák

 

Az Aranyifjúság c.

 

 

 

 

mellékletben, vö.

 

 

 

 

M. Divat, 1912.

 

 

 

 

VI. 1.

16.

Vas. U.

Öreg író alkonya

 

 

 

 

(Nekrológ Erdélyi

 

 

 

 

Gyuláról)

 

 

21.

M. Nemz.

A királyfi halála

 

vö. P. N. 1906.

 

 

 

 

XI. 23.

22.

P. N.

Leány-hang éjjel

DR.

vö. a DR. VII.

 

 

 

 

fej.-vel, (A követ-

 

 

 

 

kező részben...

 

 

 

 

cíművel)

30.

Énujs.

Sándor Móric lova

 

Gyula bácsi aláír.

30.

Új I.

A kerti házikó

 

 

júl. 3.

M. Nemz.

A francia lány

FG.

vö. M. Figy., 1912.

 

 

 

 

II. 1. Juliette cí-

 

 

 

 

men

6.

M. Nemz.

A halak

 

vö. P. N. 1906.VI. 9.

7.

Élet

A bűvészinas

 

 

7.

Új I.

Szindbád

 

 

 

 

az állomáson

 

 

12.

M. Nemz.

Régi magyar élete

 

 

12.

P. N.

Mécses az ablakon

 

 

16.

M. Nemz.

Egy régi csárdá-

 

vö. Nap, 1905.

 

 

ról

 

III. 9.

21.

Énujs.

A zöld vadász

 

 

21.

K. H.

Budai történet

SZU.

vö. Új I. 1912. I. 28

 

 

 

 

Fru-fru címen

24.

M. Nemz.

Sarkantyúk az

 

vö. Pol. H. 1906.

 

 

üstökössel

 

X. 28.

24.

P. N.

Ne hazudj!

DR.

vö. a DR. V. fej.-

 

 

 

 

vel, (az Ábécérő1...

 

 

 

 

cíművel)

30.

M. Nemz.

A kis Dombey

 

 

 

 

György és a ron-

 

vö. Újs. 1908. IV.

 

 

gyos Huck Finn

 

19.

 

 

(ifj.)

 

 

aug. 4.

Új I.

A kávéház (Rajz)

 

 

7.

M. Nemz.

Az inzurgens

 

vö. P. N. 1906.

 

 

 

 

V. 19.

7.

P. N.

Ábrándozás

DR.

vö. a DR. VI. fej.-

 

 

a nőkrő1

 

vel (A műlovar-

 

 

 

 

nő... cíművel)

11.

Élet

Montmorency lába

 

 

júl. 11.

Énujs:

Mókás Pál,

 

 

 

 

a trombitás

 

 

11.

K. H.

Vezéri bátyánk

 

 

11.

Új I.

A szerelmi bűvész-

 

 

 

 

inas

 

 

13.

M. Nemz.

Egy rossz leány-

 

 

 

 

ról

 

 

15.

Kis U.

Falu a nádasban

PG.

Mutatvány a Nép-

 

 

 

FN.

könyvtárból al-

 

 

 

 

címmel, vö. M.

 

 

 

 

Nemz. 1911. III.

 

 

 

 

28.

15.

P. N.

Este

DR.

vö. a DR. IX. fej.-

 

 

 

 

vel, (A Nagy-

 

 

 

 

atyám kirándulása

 

 

 

 

... kezdetűvel),

 

 

 

 

változat

20.

M. Nemz.

A keresztlány

 

vö. P. N. 1906.

 

 

 

 

XII. 25.

25.

Új I.

Nyári tánc (Rajz)

 

 

szept. 1.

K. H.

Régi emlékek

SZU.

vö. M. Figy. 1912.

 

 

 

PA.

III. 1., Régi pesti

 

 

 

 

fametszet címen

8.

Kis U.

Mihály csizmája

MCS.

Mutatvány a Nép-

 

 

 

FG.

könyvtárból al-

 

 

 

 

címmel, vö. Polg.

 

 

 

 

1906. VI. 3.

8.

Új I.

Az őszi diák (Rajz)

 

Kr. Gy. jelzéssel

10.

P. N.

A mödlingi lány

 

 

20.

P. N.

A halott szerető

 

 

29.

Élet

Esti tájon

 

 

okt. 1.

M. Divat

Sárga csizma ezüst

 

Az Ifjúság c. mel-

 

 

sarkantyúval

 

lékletben, vö.

 

 

 

 

Énújs. 1904. V. 8.

4.

P. N.

Falusi éjszakák

 

 

6.

K. H.

Szindbád

SZU.

A SZU.-ban Ifjú

 

 

 

 

évek címen megj.

 

 

 

 

elb. első része

6.

Új I.

Szüreti kedv (Rajz)

 

Kr. Gy. jelzéssel

13.

Énujs.

A cifra ménes

 

Gyula bácsi aláír.

20.

T. V. L.

Sárga csizma ezüst

 

Az Aranyifjúság c.

 

 

sarkantyúval

 

mellékletben, vö.

 

 

 

 

M. Divat, 1912.

 

 

 

 

X. 1.

23.

P. N.

A kassai püspök

CST.

 

27.

Új I.

A reménytelen

 

Kr. Gy. jelzéssel

 

 

szerelem (Rajz)

 

 

nov. 1.

M. Divat

Rákóczi útján

 

Az Ifjúság c. mel-

 

 

 

 

lékletben

1.

P. N.

A színész estéje

 

 

3.

Hét

Egy fiatalúr

DR.

vö. a DR. II. és

 

 

mulatságai

 

III. fej.-vel (A

 

 

 

 

derék kapitány...

 

 

 

 

és a Kis feljegyzés

 

 

 

 

kezdetűvel)

3.

Új I.

Az utca (Rajz)

 

Kr. jelzéssel

100.

P. N.

Luca széke (Rajz)

 

 

10.

Új I.

Novemberi kép

 

 

 

 

(Rajz)

 

 

14.

P. N.

Lionel

CST.

 

17.

P. N.

Novemberi

 

 

 

 

délelőtt (Rajz)

CST.

 

17.

T. V. L.

Rákóczi útján

 

Az Aranyifjúság c.

 

 

 

 

mellékletben, vá.

 

 

 

 

M. Divat, 1912.

 

 

 

 

XI. 1.

17.

Új I.

Rumfy Artur

DR. PA.

 

22.

P. N.

A hóember felesége

P.

A P.-ban A hóember

 

 

 

 

szeretője címen

dec. 1.

M. Divat

A nagysallói csata

 

Az Ifjúság c. mel-

 

 

hősei

 

lékletben

1.

M. Figy.

A százgalléros

PA.

 

3.

P. N.

Virágné

CST.

A CST.-ban Csurli

 

 

 

 

címen

8.

P. N.

Bogárka, a kis

CST.

 

 

 

táncosnő

 

 

8.

Új I.

A folyó (Rajz)

 

 

15.

Énujs.

Zápolyáné medvéje

 

 

15.

T. V. L.

A nagysallói csata

 

Az Aranyifjúság c.

 

 

hősei

 

mellékletben, vö.

 

 

 

 

M. Divat, 1912.

 

 

 

 

XII. 1.

13.

Új I.

A folyóparton

PA.

vö. P. N. 1912. V.

 

 

 

 

21. A nők meg-

 

 

 

 

jelenése címen

18.

P. N.

Souvenir: Pesth

P.

A P.-ban Souvenir,-

 

 

 

 

Pesth, a ZO.-ban

 

 

 

ZO.

Souvenir de Pesth

 

 

 

 

címen

22.

Új I.

Karácsonyi ólom-

 

 

 

 

katona (Rajz)

 

 

22.

Vas. U.

A nemzeti ládából

 

 

22.

Vas. U.

A kalendáriumbéli

 

A Karácsony c. mel-

 

 

fiú

 

lékletben

25.

P. N.

A kéményseprő

P.

 

29.

Hét

Az ábrándos

 

 

 

 

Ábrándi útja

ZO.

 

 

 

Jézuska csizmája

PT.

Mikszáth Alma-

 

 

 

FG.

nach az 1912. évre

 

 

 

 

(1913), vö. P.N.

 

 

A bástyán

FG.

1908. XI. 3. A

 

 

 

 

király vigyáz az

 

 

 

 

erkölcsre c. elb.-sel


* A kötet a bibliográfia összeállítása idején sem a jelentősebb közkönyvtárakban, sem pedig az ismertebb magángyűjteményekben nem volt fellelhető. Ezért tartalomjegyzékét közölni nem áll módunkban.

(A szerelmi bűvészinas.
Magvető, 1960. 657-704. p.)