TÁJÉKOZTATÓ

 

Jelen kötet Krúdy Gyula 1909-1912 között írt elbeszéléseinek legjavát tartalmazza. Szerkezetileg abban tér el a Válogatott Elbeszélések első és második kötetétől (A fehérlábú Gaálné I-II., 1959.), hogy amíg ott szoros időrendben követték egymást az elbeszélések, addig itt nyolc ciklusba rendeződnek.

A fehérlábú Gaálné két kötetében Krúdy igen termékeny pályakezdetét követtük nyomon, A szerelmi bűvészinas elbeszélései viszont már teljes érettségében mutatják be a magyar irodalom egyik legsajátosabb alkotóegyéniségét. E korszakban – egészen pontosan: az 1911. év elején – jelenik meg Szindbád, a hajós – a Krúdy-alteregók e legjellegzetesebbike – s vele együtt célhoz ér az író, akiközel két évtizeden át kereste sajátos élményanyagának és írói attitüdjének a legjobb kifejezési formát. Most, amikor életre keltette azt, akivel képzelete minden eddiginél messzibbre szárnyalhat, szinte újrarendezi egész élményanyagát, szinte újra eljátszatja kedvenc hősével mindazokat a szerepeket, amelyeket tűnékeny hősei már egyszer vagy többször is eljátszottak, újraálmodja Szindbáddal mindazt, ami életében feljegyzésre méltó volt.

Ilyenformán szinte minden e korszak kezdetén írt elbeszélés egy-egy előtanulmány Szindbádhoz, és ennek megfelelően majdnemhogy önmagából (tematikai beosztás szerint) elhelyezkedik egyik vagy másik ciklusban. Emellett a ciklusos rendezés legfontosabb indoka a Szindbád-elbeszélések és a hozzájuk hasonlóan lírai önvallomás-jellegű De Ronch-elbeszélések együtt-tartásának szükségessége volt. Az 1909-1912 között írt válogatott elbeszélések legjava kronológikus kiadása ugyanis azt jelentette volna, hogy e korszak Szindbád-elbeszéléseit (Szindbád ifjúsága, 1911. – Szindbád utazásai, 1912., valamint öt, az író életében kötetben nem publikált Szindbád-elbeszélés) és a De Ronch-elbeszéléseket (többségük az 1913-ban kiadott, De Ronch kapitány csodálatos kalandjai c. kötetben jelent meg) egymástól el kellett volna választanunk. Ez csökkentette volna ezeknek az elbeszéléseknek hatását, az olvasót zavarta volna az író fejlődésének áttekintésében és sértette volna az írói intenciót is. Az elbeszélések pontos időrendjét egyébként az olvasó könnyűszerrel megállapíthatja a függelékben közölt bibliográfiából, ahol a válogatásunkba felvett elbeszéléseket az első megjelenés helyén kiemeltük. Ugyanakkor minden elbeszélés végén a zárójelbe tett évszám is tájékoztat az első megjelenés évéről.

A fentieknek megfelelően e négy évre terjedő korszak elbeszéléseit a következő nyolc ciklusban adjuk közre:

A KÖZÉPKORI VÁROS (mintegy folytatásaként A fehérlábú Gaálné néhány e témakörhöz tartozó elbeszélésének: Jézuska csizmája, Középkori álom stb.) a középkori Szepesség világát eleveníti fel;
a KÁRPÁTI SZÉL az egykorú felvidéki történetek ciklusa;
a RÉGI KOCSIKON a Nyírség, Nyíregyháza, az ifjúkor emlékeit idézi;
A SZÁZGALLÉROS a múlt század 40-es, 50-es éveinek irodalmi közéletéből villant fel képeket, főszereplői: Petőfi Sándor, Petőfi Zoltán, Szendrey Júlia;
a SOUVENIR DE PESTH azokat az egykorú pest-budai életképeket foglalja össze, amelyek az 1913 elején megjelent A vörös postakocsi c. regén
y előtanulmányainak tekinthetők;
AZ ÁBRÁNDOS ÁBRÁNDI ÚTJA színészek, újságírók és más bohémek társaságába vezeti el az olvasót; a SZINDBÁD IFJÚSÁGA ÉS UTAZÁSAI c. ciklus a két Szindbád-kötet anyagát, valamint az író életében kötetben nem publikált öt további Szindbád-elbeszélést foglalja magába;
és végül a DE RONCH KAPITÁNY CSODÁLATOS KALANDJAI-nak a hasoncímű, 1913-ban megjelent kötet adja a gerincét s ezenkívül öt, kötetben mindeddig ki nem adott De Ronch-elbeszélés kap itt helyet.

Két ciklusról külön is szólnunk kell. Az egyik a Szindbád ifjúsága és utazásai, amely – mint már említettük – a két Szindbád-kötet anyagán túl még öt Szindbaíd-elbeszélést tartalmaz. Ezek közül három (Szindbád és a csók, A régi hang, Szindbád az állomáson) először 1957-ben jelent meg kötetben (Szindbád, Bp. 1957. Magvető. I. kötet), kettő pedig újonnan került elő s először válogatásunkban jelenik meg kötetben. (A szerelem vége, Pesti Napló, 1911. július 5.; Hófúvásban, Pesti Napló, 1912. február 16.)

Az egyes ciklusokon belül az elbeszélések időrendjét általában megtartottuk. A két utolsó ciklusban azonban kivételt kellett tennünk.

A Szindbád-ciklusban az Ifjú évek c. elbeszélést az első helyre előrehoztuk, miután ezt megkívánta az elbeszélések cselekménylogikája, és mert így tett maga az író is az életében megjelent utolsó kiadásban (Szindbád ifjúsága, Bp. [1925] Athenaeum. Krúdy Gyula Munkái, Gyűjteményes kiadás III.) Ugyane ciklusban visszaállítottuk a Szindbád a hajós, Szindbád második útja, Női arckép a kisvárosban, A hídon, Szindbád útja a halálnál c. elbeszélések első kiadásban (Szindbád ifjúsága, Bp. 1911. Nyugat kiadása) követett sorrendjét, mivel az utóbbi három elbeszélés A harmadik út, Negyedik út, Ötödik út alcímmel jelent meg. Itt azért nem tudtuk követni az utolsó kiadás (l. fent) sorrendjét, mert az író ismeretlen okból a gyűjteményes kiadásból kihagyta a Szindbád második útja c. elbeszélést. Egyébként az eredeti sorrend visszaállítását itt is elsősorban az elbeszélések cselekményi összetartozása indokolja.

Megjegyezzük még, hogy a Szindbád ifjúsága c. kötet elbeszéléseit kiadásunkban – az 1957. évi kiadástól eltérően – nem az első kiadás, hanem az író által gondozott, utolsó, életében megjelent 1925. évi kiadás (l. fent) alapján rendeztült sajtó alá. Az író életében megjelent utolsó kiadásnak megfelelt szöveget természetesen a többi elbeszélés sajtó alá rendezésénél is szem előtt tartottuk.

Az utolsó ciklusról, a De Ronch kapitány csodálatos kalandjairól is külön kell szólnunk. Itt a ciklus elejére helyeztük a hasoncímű, 1913-ban megjelent kötet elbeszélésfüzérét, és azt követve időrendben adjuk a többi ez időszakban megjelent De Ronch-elbeszélést. Az 1913-ban kötetben kiadott elbeszélések (kivéve a 3. és 8. fejezetet, a Lovassági roham... és a Jó estét, szerelem címűt) már 1912-ben, időszaki kiadványokban napvilágot láttak. Ezért helyesnek véltük a teljes sorozatot válogatásunkba felvenni. Egyébként valószínűnek kell tartanunk, hogy az író e két fejezetet, valamint az egyes részletek kiigazítását (pl, a Nagyapám kivándulása... című elbeszélésben) a kötetben történő kiadás részére külön készítette el.

A válogatásunkban megjelend elbeszélésekre vonatkozó egyéb felvilágosításokat az olvasó a függelékben közölt bibliográfiában találja meg.

 

 

ÚTMUTATÓ
a bibliográfia használatához

 

A bibliográfiai táblázat öt oszlopra tagozódik:

Az első oszlopban az írásmű megjelenésének pontos idejét tüntetjük fel. A kötetben kiadott műveket (az elbeszélésköteteknél a tartalom részletezésével) – a szokásos bibliográfiai felvételnek megfelelően – mindig az adott év elején soroljuk fel. (Ismételt kiadásnál a tartalmat csak változás esetén adjuk meg). A kötetkiadások után – pontos időrendben – a napisajtóban, hetilapokban, folyóiratokban megjelent írások következnek. Végül az évet – a következő évre általában karácsony táján kiadott – naptárakban, almanachokban megjelent művek jegyzéke zárja le.

A második oszlop az időszaki kiadvány (napilap, hetilap, folyóirat) rövidített címét tünteti fel. (A rövidítések jegyzékét ezen útmutató után találja meg az olvasó.)

A harmadik oszlop az írásmű címét tartalmazza (a gyűjtőcímek, sorozatcímek, alcímek elhagyásával). Az elbeszéléseknél nem tüntetjük fel a műfaji megjelölést, miután az írások nagyrésze ehhez a műfajhoz tartozik. Az ifjúsági írásokat sem jelöltük meg külön, ha azok valamelyik ifjúsági lapban (Az Én Újságom, Magyar Lányok stb.) jelentek meg. Az egyéb műfajhoz tartozó írásokat külön megjelöltük. Pl.: Reg. = Regény, Jel. = Jelenet stb. A válogatásunkban megjelent elbeszéléseket az első megjelenés helyén kiemeltük. Az elbeszéléskötetek tartalomjegyzékénél is kiemeltük mindazokat az elbeszéléseket, amelyeket válogatásunkban megtalál az olvasó (akkor is, ha esetleges korábbi megjelenési helyükön is ki voltak már emelve).

A negyedik oszlopban azoknak az elbeszélésköteteknek a rövidítését tüntettük fel, amelyekben az írásmű – 1915-ig bezárólag – megjelent. (A kötetrövidítések jegyzékét ezen útmutató után találja meg az olvasó.)

Az ötödik oszlop a megjegyzéseket tartalmazza.

1.      Utal az esetleges korábbi megjelenésre.
Miután egy-egy írásmű gyakran négy-ötször is megjelent, az összes korábbi megjelenési helyek közlése nehézségbe ütközött volna. Ezért mindig csak a közvetlenül megelőző megjelenésre utaltunk. Így az olvasó láncszerűen megtalálhatja az összes korábbi megjelenési helyeket. Megjegyezzük, hogy miután a kötetben való megjelenést minden esetben külön is feltüntetjük (az előző oszlopban), ez az utalás is képezheti a lánc egyik szemét. Tehát, ha az olvasó megkeresi a megadott kötet tartalomjegyzékét, ott utalást talál az esetleges még korábbi megjelenésre.

2.      Utal az elbeszélés esetleges folytatásának (folytatásainak) megjelenési idejére.

3.      Feltünteti az esetleges címváltozást, illetve utal a variánsokra. (Tekintettel a Krúdy-elbeszélések igen nagy számára, a variánsokat – címváltozás esetén nem mindig sikerült felkutatnunk.)

4.      Közli, ha az írás nem az író teljes nevével (álnéven, betűjellel stb.) jelent meg.

Egyébiránt felhívjuk az olvasó figyelmét A fehérlábú Gaálné I. kötetéhez adott bibliográfiai tájékoztatónkra (639-645 o.), ahol a Krúdy-bibliográfia történetéről, valamint a Krúdy-álnevekről részletes felvilágosítást adtunk.

B. A.

 

RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE

a) napilapok, hetilapok, folyóiratok stb.

A.

= Arad és Vidéke

 

M. Nemz.

= Magyar Nemzet

B. N.

= Budapesti Napló

 

M. Salon

= Magyar Salon

Bp.

= Budapest (napilap)

 

Nagyb.

= Nagybánya

Cél

= A cél

 

Nap

= A Nap

Egy.

= Egyetértés

 

P. N.

= Pesti Napló

Énujs.

= Az Én Újságom

 

Pol. H.

= Politikai Hetiszemle

H.

= Hazánk

 

Polg.

= Polgár

Hét

= A Hét

 

T. V. L.

= Tolnai Világlapja

K. Cs. L.

= Képes Családi Lapok

 

Új I.

= Új Idők

K. H.

= Képes Hét

 

Új Sz.

= Új Század

K. H. K.

= Képes Heti Krónika

 

Új V.

= Új Világ

Kis U.

= Kis Újság

 

Ujs.

= Az Újság

K. N.

= Képes Néplap

 

Vas. U.

= Vasárnapi Újság

M. Divat

= Magyar Divat

 

 

 

M. Figy.

= Magyar Figyelő

 

 

 

M. Köz.

= Magyar Közélet

 

 

 

M. L.

= Magyar Lányok

 

 

 

 

(Rövidítés nélkül jelöljük a következő időszaki kiadványokat: Élet, Bazár, Világ, Nyugat)

b) kötetcímek

BE.

= Bűvös erszény (1908, 1909)

 

MCS.

= Mihály csizmája (1910)

CST.

= Csurli és társai (1913)

 

NYCS.

= Nyíri csend (1903)

DK.

= Diákkisasszonyok (1905)

 

NÉ.

= A negyvenes évekből (1909)

DR.

= De Ronch kapitány csodálatos kalandjai (1913)

 

P.

= Puder (1914)

E.

= Előre (1905)

 

PA.

= Palotai álmok (1914)

EU.

= Esti út (1911)

 

PG.

= Pajkos Gaálék (1906)

FG.

= A fehérlábú Gaálné I-II. (1959)

 

PM.

= Pogány magyarok (1903)

FN.

= Falu a nádasban (1910)

 

PT.

= A podolini takácsné (1911)

HSZ.

= Hét szilvafa (1907)

 

SZI.

= Szindbád ifjúsága (1911)

HT.

= Hazám tükre (1905, 1909, 1910)

 

SZR.

= A szerelem rejtélyei (1908)

KF.

= A komáromi fiú (1903)

 

SZSZ.

= A szakállszárítón (1906)

LI.

= A lumpok iskolája (1909)

 

SZU.

= Szindbád utazásai (1912)

LSZ.

= Letűnt századok (1902)

 

ZO.

= Zenélő óra (1915)

 

A bibliográfiát Kozocsa Sándor anyagának részbeni felhasználásával Barta András állította össze.

 

 

Megje-

 

 

 

 

lenés

Helye

Cím

Kötet

Megjegyzések

kelte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1909

 

ANDRÁSCSIK

 

Új I. 1906. VII.

 

 

ÖRÖKSÉGE Re-

 

I.-IX. 16-ig foly-

 

 

gény. Bp., (1909)

 

tatásokban, And-

 

 

Singer és Wolfner.

 

ráscsik örökösei

 

 

160 l. Universális

 

címen

 

 

Könyvtár

 

 

 

 

BŰVÖS ERSZÉNY

 

 

 

 

és egyéb elbeszé-

 

 

 

 

lések Bp., 1909.

 

 

 

 

Franklin. 237

 

 

 

 

(3) l.

 

 

 

Tartalom:

Megegyezik az 1908.

 

 

 

 

évi első kiadással

 

 

 

 

GYÉMÁNT MESÉK

 

Gyula bácsi névvel

 

 

Bp., 1909. Révai.

 

 

 

 

124 l.

 

 

 

Tartalom:

A gyermek álma

 

 

 

 

A hold leányai

 

 

 

 

A másvilágon

 

 

 

 

A tűz paripája

 

 

 

 

A medve

 

 

 

 

Bábszínház

 

 

 

 

Az aranyfejű ember

 

 

 

 

A piros harisnya

 

 

 

 

Egy kis nyúl története

 

 

 

 

A patkó mese

 

 

 

 

Szent Péter vargája

 

 

 

 

Hogy mászunk

 

 

 

 

a hegyre?

 

 

 

 

Az első pipa

 

 

 

 

A fababák

 

 

 

 

A hintaló

 

 

 

 

Az aranyszemű madár

 

 

 

 

Az emberevő

 

 

 

 

A vörös szikla

 

 

 

 

Miért sárga a Zagyva?

 

 

 

 

A bohóc

 

 

 

 

A koldus királyfi

 

 

 

 

A fekete macska

 

 

 

 

országa

 

 

 

 

A felhők

 

 

 

 

A királyfi vándorlása

 

 

 

 

A kis fiú és a törpék

 

 

 

 

A kis malac

 

 

 

 

Miről beszélnek a babák

 

 

 

 

A hosszú szakállú királyok

 

 

 

 

A vén varjú hetedik fia

 

 

 

 

A három Mihály

 

 

 

 

A vén jegenyefa

 

 

 

 

*GYERMEKSZÍN-

 

 

 

 

HÁZ (Jelenetek)

 

Gyula bácsi névvel

 

 

Ifjabb és serdültebb

 

 

 

 

gyermekek számára

 

 

 

 

Bp., 1909. Révai.

 

 

 

 

80. l., 4. (Illuszt-

 

 

 

 

rált.)

 

 

 

 

A LUMPOK IS-

 

 

 

 

KOLÁJA Elbeszé-

 

 

 

 

szélések

 

 

 

 

Bp., 1909. Schenk

 

 

 

 

Ferenc 63 (1) l.

 

 

 

 

Mozgó Könyvtár. 36.

 

 

 

Tartalom:

A lumpok iskolája

 

vö. Mikszáth

 

 

 

 

Almanach az 1908.

 

 

 

 

évre

 

 

A ló meg a szoknya

PG., FG.

 

 

 

A babonás ing

PG.

 

 

 

A NEGYVENES

 

 

 

 

ÉVEKBŐL (Elbe-

 

 

 

 

szélések) Mühlbeck

 

 

 

 

Károly rajzaival

 

 

 

 

Bp., 1909. Ku-

 

 

 

 

nossy-Szilágyi.

 

 

 

 

110 (2) l.

 

 

 

 

Petőfi Könyvtár.

 

 

 

 

16.

 

 

 

Tartalom:

Petrovicsék

 

 

 

 

A költő megjelen

SZ.R.

 

 

 

A negyvenes évek

 

vö. Élet, 1909. III.

 

 

 

 

28. Egy pesti lion

 

 

 

 

címen

 

 

A rejtvények

 

 

 

 

nagymestere

 

vö. P. N. 1909. VI.

 

 

 

 

9. (II. rész)

 

 

Künn a pusztán

 

 

 

 

Petőfi csizmadiája

FG.

vö. Két Pisztoly

 

 

 

 

címen P. N. 1908.

 

 

 

 

XII. 2. (II. rész)

 

 

PÁLYAVÁLASZTÁS

 

vö. M. L. 1908.

 

 

ELŐTT Páros

 

VIII. 23.

 

 

jelenet

 

 

 

 

Bp., 1909. Singer

 

 

 

 

és Wolfner. 8 l.

 

 

 

 

Monológok. 187.

 

 

 

 

VÖRÖS SAPKÁSOK

 

 

 

 

HAZÁM TÜKRE

 

 

 

 

(ifj. elbeszélések)

 

 

 

 

Bp., 1909. Magyar

 

 

 

 

Kereskedelmi Köz-

 

 

 

 

löny. 127 (1) l.

 

 

 

Tartalom:

(Megegyezik a

 

 

 

 

HAZÁM TÜKRE

 

 

 

 

1905. évi kiadásá-

 

 

 

 

nak tartalmával, ki

 

 

 

 

egészítve az alábbi

 

 

 

 

ifj. elbeszélésekkel)

 

 

 

 

A vértanú árvája

 

 

 

 

Lohner kapitány

 

 

 

 

Rákóczi jön

 

 

 

 

Rákóczi halála

 

 

 

 

(Az 1905. évi ki-

 

 

 

 

adásban Bátor

 

 

 

 

Erzsébet címen megj.

 

 

 

 

elbeszélés itt

 

 

 

 

A hős menyasszony,

 

 

 

 

A tokaji vár c.

 

 

 

 

pedig Tököli hajdúi

 

 

 

 

címen)

 

 

 

 

 

 

 

(1909)

 

 

 

 

jan. 1.

M. Köz.

A kivándorló fiú

 

vö. T. V. L. 1903.

 

 

levelei

 

VII. 26.

1.

Énujs.

Csillag a Kárpá-

 

márc. 28-ig, 13

 

 

tok felett

 

folytatásban

2.

M. Nemz.

Az ördög alszik

FG.

vö. Ujs. 1904. VIII.

 

 

 

 

18.

10.

T. V. L.

Jávorka diák

LSZ.

Aranyifjúság c.

 

 

 

 

mellékletben, név

 

 

 

 

nélkül

17.

Élet

Holdas este

 

 

19.

P. N.

Csoda

 

 

24.

Hét

Korvin lelke

PT.

 

31.

T. V. L.

Éjféli mise

 

vö. Bp. 1900. XII.

 

 

 

 

25.

31.

Vas. U.

Tenesse és hadai

 

vö. Vas. U. 1906.

 

 

 

 

I. 31.

febr. 1.

M. Divat

Jávorka diák

LSZ.

Ifjúság c. mellék-

 

 

 

 

letben, név nélkül

 

 

 

 

vö. T. V. L. 1909.

 

 

 

 

I. 10.

15.

M. Divat

A családi ezüst

 

vö. T. V. L. 1908. X.

16.

M. Nemz.

A Gaálok bolond-

FG.

vö. Hét, 1906.

 

 

ságaiból

 

IV. 22.

20.

P. N.

Jakab-napi muzsi-

 

 

 

 

kások

 

 

21.

Élet

A mindentudó

PT.

A PT.-ban Misley

 

 

asztalka

 

pipázott címen

21.

Új I.

A Boldogságosnak

 

A PT.-ban Őszi

 

 

Mennyországba

PT.

nap falun. A SZI.-

 

 

 

SZI.

ban Őszi nap címen

márc. 1.

Bazár

A családi ezüst

 

vö. M. Divat 1909.

 

 

 

 

II. 15.

14.

T. V. L.

A kapu be van

 

vö. Új. Sz. (Bp.)

 

 

zárva

 

1901. IX. 22.

18.

P. N.

Az utolsó magyar író

 

 

21.

Hét

Szónya

 

 

21.

T. V. L.

A holicsi út

E.

Aranyifjúság c.

 

 

 

 

mellékletben

28.

Élet

Egy pesti lion

NÉ.

A NÉ.-ben A negy-

 

 

 

 

venes évek címen

28.

Énujs.

Két bajtárs

 

Gyula bácsi aláír.

ápr. 1.

Bazár

A Krimóczy-

E.

Kis Lapok c.mellék-

 

 

huszárok

 

letben

1.

M. Divat

A holicsi út

E.

Az Ifjúság c. mel-

 

 

 

 

lékletben, vö. T.

 

 

 

 

V. I. 1909. márc.

 

 

 

 

21.

7.

P. N.

A boszorkány

 

 

11.

Énujs.

A legöregebb

 

 

 

 

honvéd

 

 

11.

M. Nemz.

Kép a múltból

 

vö. P. N. 1907.

 

 

 

 

III. 28.

11.

P. N.

A muskétás

 

 

11.

Ujs.

A kisdobos (Mese)

 

 

21.

P. N.

A külváros vezére

 

 

25.

Élet

Vadrózsa háza

 

 

 

 

és házatája

 

 

25.

Hét

Bodó-lányok

 

 

25.

Vas. U.

A költő háza

 

 

máj. 2.

T. V. L.

Régi szüretek

 

 

 

 

(Rajz)

 

 

6.

P. N.

Pénzverők

 

 

26.

P. N.

Kakasvári Ilona

 

 

30.

Énujs.

Az utolsó vörös-

 

 

 

 

sapkás

 

 

jún. 5.

Ujs.

Három Nyigrai

 

 

 

 

(Mese)

 

 

6.

Élet

Puki úr

 

Az ápr. 25-én megj.

 

 

 

 

elb.folytatása

9.

P. N.

A rejtvények

 

A NÉ.-ben megj.

 

 

nagymestere

NÉ.

elb. első fele

13.

T. V. L.

Pribéki uram

E.

A Gyermekvilág c.

 

 

mentéje

 

mellékletben

13.

T. V. L.

Szegény Vilma

 

 

20.

Énujs.

Az öreg honvédek

 

folyt. június 27-én

 

 

apja

 

 

29.

E gy.

Álom

 

 

júl. 6.

P. N.

Erdei remete

 

 

11.

Énujs.

Gábor Áron inasa

 

 

11.

. Hét

A podolini takácsné

PT.

 

13.

Egy.

Mai legenda

 

 

15.

Ujs.

Madame Louise

 

 

 

 

délutánjai

 

 

18.

Élet

Két pisztoly

NÉ. FG.

A NÉ. c. kötet

 

 

 

 

Petőfi csizmadiája

 

 

 

 

c. elb. első felének

 

 

 

 

korábbi változata

 

 

 

 

Az elb. II. fele

 

 

 

 

a P. N. 1908. XII.

 

 

 

 

2. sz.-ban jelent

 

 

 

 

meg.

18.

Énujs.

A diákok és az

 

Gyula bácsi aláír.

 

 

öreg honvédek

 

 

 

Egy.

Zöld vadász

 

 

25.

Énujs.

A legkisebb honvéd

 

 

27.

P. N.

A takácsné és a

 

 

 

 

szíve

 

 

aug. 1.

Vas. U.

A Prakovy-kis-

 

 

 

 

asszonyok hozo-

 

 

 

 

mánya

 

 

3.

Egy.

A fehér asszony

 

 

11.

Egy.

A barátok

 

 

11.

P. N.

A folyó mellett

PT.

 

12.

Ujs.

Egy régi bál

PT.

 

15.

Egy.

A vörös rák és

 

 

 

 

társai

 

 

15.

Énujs.

A Lenkey-huszárok

 

 

 

 

kürtöse

 

 

15.

M. Kör..

Régi szüretek

 

vö. T. V. L. 1909.

 

 

(Rajz)

 

V. 2.

15.

M. L.

A Tisza fia

HT.

 

15.

T. V. L.

Hideg, kopott szoba

 

 

22.

Énujs.

A mese vége

 

 

22.

Hét

Régi toronytetők

EU.

 

 

 

között

 

 

26.

Énujs.

Az utolsó tanú

 

Gyula bácsi aláír.

29.

Élet

A regényhősnő

 

 

29.

Énujs.

Az utolsó parancs

 

Gyula bácsi aláír.

29.

Uj. I.

Arany álarc

 

 

szept. 9.

Ujs.

Kaland a régi

 

 

 

 

királlyal

 

 

11.

Egy.

Út a pokolba

 

 

19.

T. V. L.

Az ágyúgolyó

 

 

25.

Ujs.

A betörő

SZSZ.,

 

 

 

 

LSZ.

Az Aranyifjúság c.

 

 

 

 

mellékletben, vö.

 

 

 

 

Énujs. 1902. II. 9.

okt. 1.

M. Divat

Az ágyúgolyó

SZSZ.,

Az Ifjúság c. mel-

 

 

 

LSZ.

lékletben, vö. T.

 

 

 

 

V. L. 1909. IX. 19.

3.

Élet

Régi szélkakasok

 

dec. 12-ig folytatá-

 

 

között (Reg.)

 

sokban

3.

T. V. L.

Simplex

 

vö. P. N. 1907.

 

 

 

 

IV. 23.

9.

Ujs.

A hazug lengyel

 

 

 

 

(ifj. elb.)

 

 

9.

P. N.

Ezüst nyírfa

 

 

10.

Énujs.

Gárdonyi Géza és

 

 

 

 

a rikkancs

 

 

10.

M. L.

A széncinkék

 

 

17.

T. V. L.

Az utolsó vörös-

 

Az Aranyifjúság c.

 

 

sapkás

 

mellékletben vö.

 

 

 

 

Énujs. 1909. V. 30

17.

Vas. U.

Egy régi történet

 

 

24.

B. N.

Vad vizek mentén

NYCS. és

 

 

 

 

BE.

 

31.

Egy.

Hogyan halt meg

 

 

 

 

Vadrózsa?

 

 

31.

Énujs.

A kis Tréki

 

 

 

 

csizmája

 

 

31.

P. N.

Aludj!

 

vö. Hét, 1907.

 

 

 

 

VIII. 11.

nov. 1.

M. Divat

Az utolsó vörös-

 

Az Ifjúság c. mel-

 

 

sapkás

 

lékletben, vö. T.

 

 

 

 

V. L. 1909. X. 17.

1.

M. Divat

Hideg, kopott

 

vö. T. V. L. 1909.

 

 

szoba

 

VIII. 15. IX. 1.

7.

Új I.

Egy kalandor

 

 

 

 

naplójából

 

 

15.

Bazár

Hideg, kopott

 

vö. M. Divat 1909.

 

 

szoba

 

XI. 1.

16.

P. N.

A fejedelem udvara

 

 

21.

Énujs.

Kozsnyiczky,

 

 

 

 

a lengyel

 

 

dec. 5.

Énujs.

A drótos tót

 

 

9.

Ujs.

Az éjjel elmúlt

 

 

14.

P. N.

Arany

 

 

25.

M. Nemz.

A pelikán

 

 

 

 

utolsó fia

 

 

25.

P. N.

A fehéredő női fej

 

 

25.

Ujs.

Az álomfejtők

 

A karácsonyi mell.-

 

 

 

 

ben

25.

Ujs.

Az elvarázsolt

 

A karácsonyi mell.-

 

 

ház (ifj. elb.)

 

ben

26.

Élet

A herceg frakkja

 

 

29.

P. N.

A Budeusz-féle

 

 

 

 

gyerekek

 

 

 

 

Az a bolond

 

Mikszáth Alma-

 

 

Zathureczky

 

nach az 1910. évre

 

 

 

 

Bp., (1909) Singer

 

 

 

 

és Wolfner. 117. o.

 

 

 

 

 

1910

 

*FALU A NÁDAS-

 

 

 

 

BAN Elbeszé-

 

 

 

 

lések Bp., 1910.

 

 

 

 

Wodianer. 46 l.

 

 

 

 

Népkönyvtár. 10.

 

 

 

 

GYÉMÁNT MESÉK

 

 

 

 

2. kiadás

 

Gyula bácsi névvel

 

 

Bp., (1910) Magyar

 

 

 

 

Kereskedelmi

 

 

 

 

Közlöny :24 l.

 

 

 

Tartalom:

Megegyezik az 1909.

 

 

 

 

évi e1ső kiadással

 

 

 

 

HORTOBÁGY

 

 

 

 

Elbeszélés. (ifj.)

 

1. kiadás: 1901.

 

 

2. kiadás

 

 

 

 

Bp., 1910. Singer

 

 

 

 

és Wolfner. 64 l.

 

 

 

 

Piros könyvek. 12.

 

 

 

 

*MIHÁLY CSIZMÁJA

 

 

 

 

Elbeszélések. Bp., 1910.

 

 

 

 

Wodianer. 48 l.

 

 

 

 

Népkönyvtár. 2.

 

 

 

 

MIKLÓS KALANDJAI

 

 

 

 

Ifjúsági regény

 

 

 

 

3. (?) kiadás

 

1. kiadás: 1906.

 

 

Bp., 1910 (?)

 

A cirkuszkirály,

 

 

Magyar kereske-

 

2. kiadás: 1908.

 

 

Közlöny. 105 (5) l.

 

(?) A kötéltáncos

 

 

(Illusztrált)

 

regénye címen.

 

 

UTAZÁS A TISZÁN

 

 

 

 

Elbeszélés. (Ifj.)

 

 

 

 

2. kiadás

 

1. kiadás: 1901.

 

 

Bp., 1910. Lampel. 66 l.

 

 

 

 

Benedek Elek Kis

 

 

 

 

Könyvtára 117-

 

 

 

 

118. (U. ez. megj.

 

 

 

 

a kötésen a Frank-

 

 

 

 

lin kiadó feltün-

 

 

 

 

tetésével ez évben

 

 

 

 

Sárándy István:

 

 

 

 

Persenszky vitéz

 

 

 

 

és Palásthy Mar-

 

 

 

 

cell: A jó barátok

 

 

 

 

c.füzetekkel egy-

 

 

 

 

bekötve, az Olcsó

 

 

 

 

Ifjúsági Könyv-

 

 

 

 

tár 16. köteteként is.)

 

 

 

 

UTAZÁS A TISZÁN

 

 

 

 

(Ifj. elbeszélés)

 

 

 

 

Borítékkiadás (?)

 

 

 

 

Bp., 1910. Lampel. 66 l.

 

 

 

 

Utazások Magyarországon

 

 

 

 

A VÖRÖSSAPKÁSOK

 

 

 

 

- HAZÁM TÜKRE

 

 

 

 

(Ifj.elbeszélések)

 

 

 

 

2. kiadás

 

 

 

 

Bp., (1910) Magyar

 

 

 

 

Kereskedelmi

 

 

 

 

Közlöny. 127 (1) l.

 

 

 

Tartalom:

Megegyezik az 1909.

 

 

 

 

évi első kiadással

 

 

 

 

A bujdosó

 

Jókai Album. A

 

 

(Emlékezés

 

Pesti Napló elő-

 

 

Jókairól)

 

fizetőinek Hor-

 

 

 

 

nyánszky ny. Bp.

 

 

 

 

1910. 57. o.

 

Cél

A néni és egy régi

 

A megj. idejének

 

 

délután

 

pontos megjelö-

 

 

 

 

lése nélkül, a 10.

 

 

 

 

oldalon

(1910)

 

 

 

 

jan. 6.

P. N.

A vőlegény halála

 

 

9.

Vas. U.

Menyasszonyi ruha

 

 

16.

T. V. L.

A legkisebb honvéd

 

Az Aranyifjúság c.

 

 

 

 

mellékletben, vö.

 

 

 

 

Énújs. 1909. VII.

 

 

 

 

25.

22.

P. N.

Vilma útrakél

 

 

23.

Élet

Aki örökké várt

 

 

23.

Énujs.

A fejedelem

 

 

 

 

csizmája

 

 

febr. 1.

M. Divat

A legkisebb honvéd

 

Az Ifjúság c. mel-

 

 

 

 

lékletben vö. T.

 

 

 

 

V. L. 1910. I. 16.

1.

M. Salon

Az enyiczki

SZSZ., FG

 

 

 

menyecskék

 

 

1.

P. N.

Tél

 

 

10.

P. N.

Éjjeli futás

 

 

10.

Ujs.

Ki parancsol az

 

 

 

 

asszonyoknak?

 

 

24.

P. N.

A bőgő itt marad

 

 

26.

K. N.

Egy régi történet

 

folyt. márc. 5-én

 

 

 

 

vö. Vas. U. 1909.

 

 

 

 

X. 17.

27.

Élet

Régi képek

 

 

 

 

1. A nemzetiségi

 

vö. Uj. V. 1903.

 

 

kutya

 

V. 31.

 

 

2. Tutajosok

 

vö. Bp. 1903.

 

 

 

 

VIII. 23.

27.

Énujs.

Lámpások a tenger

 

Gyula bácsi aláír.

 

 

fenekén

 

 

27.

Új I.

A tótok elfogynak

PT.

 

márc. 6.

Énújs.

A Rákóczy-torony

 

 

 

 

csókái

 

 

6.

Vas. U.

Régi ház régi

 

 

 

 

lakója (Rajz)

 

 

13.

Hét

A lőcsei tulipánok

 

 

16.

P. N.

Száműzöttek

 

 

19.

Ujs.

A Poprád nem jön

 

 

 

 

haza

 

 

23.

P. N.

Barna úr szíve

 

 

27.

Élet

Régi képek

 

 

 

 

1. A budai

FG.

vö. Bp. 1903. I. 6.

 

 

bakter

 

 

 

 

2. Az ördög

 

vö. T. V. L. 1904.

 

 

cimborája

 

IX. 25.

27.

P. N.

Ponyatovszky

 

 

 

 

(Tréfa)

 

 

ápr. 7.

P. N.

Egy kis mese

 

 

 

 

Kamilláról

 

 

10.

T. V. L.

Gábor Áron inasa

 

A Gyermekvilág c.

 

 

 

 

mellékletben

14.

P. N.

Gyászmise

 

 

15.

M. Nemz.

Az álomfejtők

 

vö. Ujs. 1909.

 

 

 

 

XII. 29.

17.

Énujs.

Csengő Palkó

 

Gyula bácsi aláír.

24.

Hét

Kázmér, az asz-

PT.

A PT.-ban Kázmér

 

 

szony

 

címen

24.

P. N.

Mikszáth levelei (Cikk)

 

 

24.

M. Nemz.

Kisvárosi bohémek

 

vö. Ujs. 1908. V. 27.

máj. 1.

Bazár

Gábor Áron

 

A Kis Lapok c.

 

 

inasa

 

mellékletben, vö.

 

 

 

 

T. V. L. 1910.

 

 

 

 

IV. 10.

1.

Énújs.

A kis török

 

Gyula bácsi aláír.

1.

M. Nemz.

A költők arany-

 

 

 

 

korából

 

 

3.

Világ

A Poprád szeme

 

 

4.

P. N.

Éjjel az ablak alatt

 

 

8.

Élet

Falusi szél

SZR., PT.

A PT.-ban Falu

 

 

 

 

címen

13.

M. Nemz.

Krisztus velünk

 

vö. P. N. 1907.

 

 

van!

 

VII. 30.

15.

Egy.

Hunok és avarok

 

a pünkösdi mellék-

 

 

 

 

letben

15.

Világ

Májusi nász (Rajz)

 

 

17.

P. N.

A piros mente

PT.

A PT.-ban A

 

 

 

 

Hartwig címen

22.

M. Nemz.

Falu

SZR., PT.

vö. Élet 1910. V. 8.

 

 

 

 

Falusi szél címen

24.

P. N.

A zöldkalapos ember

 

 

29.

Énujs.

A hortobágyi

 

 

 

 

csikós

 

 

29.

Világ

Kártyajáték

 

 

 

 

milliókban

 

-y jelzéssel

31.

P. N.

Kárpáti szél

 

 

31.

Világ

Szent Péter eser-

 

 

 

 

nyője alatt (Rajz)

 

 

jún. 5.

ölet

A falu rossza

 

 

5.

Hét

A középkori város

SZU.

 

5.

P. N.

Kárpáti éj

 

 

5.

Világ

Reviczki és az éjjel

 

 

 

 

(Írói portré)

 

 

9.

M. Nemz.

Az asszony

 

vö. P. N. 1908.

 

 

imádkozik

 

V. 5.

12.

Világ

Az öreg Jókai

 

 

 

 

(Emlékezés)

 

 

 

 

 

 

 

15.

P. N.

Lengyel felhők

 

 

17.

M. Nemz.

A boszorkány

 

vö. P. N. 1909.

 

 

 

 

IV. 7.

19.

Világ

A régi Nemzeti

 

K. Gy. jelzéssel

 

 

(Emlékezés)

 

 

25.

M. Nemz.

A szerelem és a

FG.

vö. Ujs. 1908.

 

 

játék

 

X. 29.

25.

Világ

A szamárfejű

EU.

 

 

 

Szaniszló

 

 

29.

M. Nemz.

Mai legenda

 

vö. Egy. 1909.

 

 

 

 

VII. 13.

júl. 2.

P. N.

Lengyel tánc

 

 

3.

Énujs.

A sztropkói

 

 

 

 

muzsikás

 

 

3.

M. Nemz.

Arany

 

vö. P. N. 1909.

 

 

 

 

XII. 14.

3.

Világ

A mécses elalszik

 

vö. A magyar jako-

 

 

(Regény)

 

binusok c. regény-

 

 

 

 

nyel, aug. 5-ig 29

 

 

 

 

folytatásban

6.

Világ

Tokaj (Rajz)

 

 

7.

M. Nemz.

Az írók mind sze-

 

 

 

 

gények

 

 

9.

Világ

Pillangós papucsok

EU.

 

10.

Énujs.

Kiöntött a Tisza

 

Gyula bácsi aláír.

10.

M. Nemz.

Madame Louise

 

vö. Ujs. 1909. VII.

 

 

délutánjai

 

15.

10.

Világ

Az utolsó bujdosó

 

 

 

 

(Rajz)

 

 

16.

Világ

A lepecsételt asszony

EU.

 

 

 

A detektív

 

 

17.

M. Nemz.

 

 

vö. Ujs. 1908. X. 7.

17.

Világ

Szepesi egyetem

 

 

 

 

(Rajz)

 

 

21.

P. N.

A kisvárosi ördög

 

 

23.

M. Nemz.

A külváros vezére

 

vö. P. N. 1909.

 

 

 

 

IV. 21.

24.

Énujs.

A hortobágyi

 

 

 

 

juhászok

 

 

24.

Világ

A gyermek szeme

 

 

 

 

(Rajz)

 

 

26.

Hét

Ferenc császár

SZU.

 

 

 

éjszakája

 

 

27.

Világ

Krisztus takácsa

EU.

 

28.

M. Nemz.

A vőlegény halála

 

vö. P. N. 1910. I. 6.

30.

P. N.

Arany Bárány

 

 

31.

Élet

Hét bagoly

 

 

31.

Világ

Öreg hölgy

 

K. Gy. jelzéssel

 

 

meséje (Rajz)

 

 

aug. 2.

M. Nemz.

Ezüstnyírfa

 

vö. P. N. 1909.

 

 

 

 

X. 9.

2.

Világ

Esti út

EU.

 

7.

Énujs.

A debreceni hajdú-

 

Gyula bácsi aláír.

 

 

süvegek

 

 

7.

Hét

Bőrcsuha

SZU.

A SZU.-ban A ka-

 

 

 

 

tona címen

7.

M. Nemz.

Kakasvári Ilona

 

vö. P. N. 1909.

 

 

 

 

V. 26.

7.

Világ

Ali Musztafa útja

 

 

 

 

(Rajz)

 

 

9.

P. N.

Budai este

 

 

10.

Vllág

Középkori éjjelen

EU.

 

12.

M. Nemz.

Korvin

 

vö. P. N. 1908.

 

 

 

 

IX. 5.

14.

Vas. U.

A pápa

 

vö. P. N. 1910.

 

 

 

 

III. 16. Szám-

 

 

 

 

űzöttek címen

14.

Világ

Mit mond

 

K. Gy. jelzéssel

 

 

az újságíró? (Rajz)

 

 

20.

Világ

A régi Magyar-

 

 

 

 

országból (Rajz)

 

 

24.

P. N.

Az asszonyok sarka

 

 

27.

M. Nemz.

Buruzuzuzu (Mese)

 

vö. P. N. 1908.

 

 

 

 

I. 30.

28.

Élet

A Vilma-lak

 

 

 

 

szökevényei

 

 

30.

P. N.

A kártyás

 

 

30.

Világ

A hiúság

 

 

szept. 1.

M. Nemz.

Papodi (Jel.)

FG.

vö. Ujs. 1908. VI.

 

 

 

 

12.

4.

Énujs.

A kárpáti sasok

 

Gyula bácsi aláír.

4.

Világ

Szeptember (Rajz)

 

 

6.

Világ

A bankóhamisító

 

 

7.

P. N.

Egy régi szerelem

 

 

8.

M. Nemz.

Nyíri virtus

 

 

11.

Világ

A betyár (Rajz)

 

 

14.

M. Nemz.

Kárpáti éj

 

vö. P. N. 1910.

 

 

 

 

VI. 5.

14.

Világ

A kék vadász

 

 

17.

M. Nemz.

Éjjel a Két Pisz-

 

vö. P. N. 1908.

 

 

tolyban

.,

XII. 2. A NÉ.-

 

 

 

FG.

ben Petőfi csizma-

 

 

 

 

diája címen megj.

 

 

 

 

elb. II. része

17.

P. N.

Mari apja

 

 

18.

Énujs.

A sarkantyús

HT.

Gyula bácsi aláír.

 

 

csizma

 

 

18.

T. V. L.

Pattantyús Simon

LSZ.

Az Aranyifjúság c.

 

 

 

 

mellékletben, vö.

 

 

 

 

Énujs. 1902. I. 1.

18.

Világ

Eszterházy (Rajz)

 

 

21.

M. Nemz.

Pénzverők

 

vö. P. N. 1909. V. 6.

22.

Világ

Rózsamáli

 

 

25.

Világ

Kaland a levegőben

 

 

28.

M. Nemz.

Remeték iskolája

 

vö. P. N. 1908.

 

 

 

 

II. 29.

okt. 1.

Bazár

Zapetykó, a híres

HT.

A Kis Lapok c.

 

 

huszár

 

mellékletben

1.

M. Divat

Az öreg honvédek

 

Az Ifjúság c. mel-

 

 

apja

 

lékletben, vö.

 

 

 

 

Énujs. 1909. VI.

 

 

 

 

20.

1.

M. Divat

A garibaldisták

HT.

Az Ifjúság c. mel-

 

 

 

 

lékletben, aláírás

 

 

 

 

nélkül

2.

Élet

Régi Magyarország

 

 

2.

M. Nemz.

Csoda.

 

vö. P. N. 1909.

 

 

 

 

I. 19.

2.

Világ

Futtatás (Rajz)

 

aláírás nélkül

9.

Világ

A régi pesti polgár

 

 

 

 

(Rajz)

 

 

9.

Énujs.

A nyíri nádasok

 

Gyula bácsi aláír.

9.

M. Nemz.

A zöldkalapos

 

vö. P. N. 1910.

 

 

ember

 

V. 24.

11.

P. N.

Babona

 

 

15.

Bazár

Marcsa

HT.

A Kis Lapok c.

 

 

 

 

mellékletben

15.

M. Divat

Zapetykó,

HT.

Az Ifjúság c. mel-

 

 

a híres huszár

 

lékletben, vö.

 

 

 

 

Bazár, 1910. X. 1.

16.

Énujs.

A kufsteini rab

 

Gyula bácsi aláír.

16.

T. V. L.

Az öreg honvédek

 

Az Aranyifjúság c.

 

 

apja

 

mellékletben, vö.

 

 

 

 

M. Divat, 1910.

 

 

 

 

X. 1.

21.

M. Nemz.

A bőgő itt marad

 

vö. P. N. 1910.II. 24.

25.

Világ

Hollósy Gézáról

 

 

 

 

(Rajz)

 

 

29.

K. N.

A pápa

 

vö. Vas. U. 1910.

 

 

 

 

VIII. 14.

29.

Világ

Rózsamáli életéből

 

 

30.

Élet

A Hartwig

PT.

vö. P. N. 1910.

 

 

 

 

V. 17. A piros

 

 

 

 

mente címen

30.

M. Nemz.

Kaland

 

vö. Ujs. 1909.

 

 

a régi királlyal

 

IX. 9.

nov. 1.

Bazár

Bátor Erzsébet

HT.

A Kis Lapok c.

 

 

 

 

mellékletben

1.

Bazár

Garibaldisták

HT.

A Kis Lapok c.

 

 

 

 

mellékletben, K.

 

 

 

 

Gy. jelzéssel, vö.

 

 

 

 

M. Divat, 1910.

 

 

 

 

X. 1.

1.

M. Divat

Marcsa

HT.

Az Ifjúság c. mel-

 

 

 

 

lékletben, vö.

 

 

 

 

Bazár 1910. X. 15.

2.

P. N.

Az inges kisfiák

 

 

6.

M. L.

Repülj, fecském!

 

csak a tartalom-

 

 

 

 

jegyzékben sze-

 

 

 

 

repel (?!)

6.

Világ

A Jakab-bástya

 

 

 

 

alatt

 

 

11.

M. Nemz.

A kapu

 

 

 

 

be van zárva

 

 

13.

Énujs.

A bécsi kapu

 

Gyula bácsi aláír.

13.

T. V. L.

A vén toronyóra

PM.

A Gyermekvilág c.

 

 

 

 

mellékletben

15.

M. Divat

Bátori Erzsébet

HT.

Az Ifjúság c. mel-

 

 

 

 

lékletben, vö.

 

 

 

 

Bazár 1910. XI. 1.

15.

M. Divat

Toldi első hőstettei

 

Az Ifjúság c. mel-

 

 

 

 

lékletben

15.

M. Divat

A garibaldisták

HT.

Az Ifjúság c. mel-

 

 

 

 

lékletben, K. Gy.

 

 

 

 

jelzéssel, vö. Bazár

 

 

 

 

1910. XI. 1.

17.

P. N.

A hadnagy estéje

 

 

19.

M. Nemz.

Száműzöttek

 

vö. A pápa c.-en

 

 

 

 

K. N. 1910. X. 29.

20.

Hét

Régi kocsikon

SZU.

 

20.

Világ

Zizi útrakél

 

 

27.

Énujs.

A királyné

 

 

 

 

sólyommadara

 

 

27.

Vas. U.

A Sebestyén utcai

 

 

 

 

bolt

 

 

dec. 1.

Nyugat

Egy régi délibáb

SZI.

 

4.

Élet

Húnszív

 

vö. Mikszáth Al-

 

 

 

 

manach az 1909.

 

 

 

 

évre

8.

M. Nemz.

A hőskorból

 

vö. P. N. 1908.

 

 

 

 

VII. 25.

11.

T. V. L.

A debreceni

 

A Gyermekvilág c.

 

 

hajdúsüvegek

 

mellékletben, vö.

 

 

 

 

Énujs. 1910. aug.

 

 

 

 

7.

11.

Új I.

Egy régi fogadó

 

 

 

 

utolsó napjai

 

 

16.

P. N.

Úti kép

 

 

25.

Élet

Zathureczky

 

 

 

 

utolsó tréfája

 

 

25.

M. Nemz.

A skiz

SZR.

vö. Ujs. 1908. II. 6.

25.

P. N.

Gróf Szemere

 

 

25.