TÁJÉKOZTATÓ

Kötetünk a Krúdy Válogatott Elbeszélések sorozat negyedik tagja, az író 1913-1915 között írt elbeszéléseinek legjavát tartalmazza. A sorozat első és második kötetében (A fehérlábú Gaálné I-II., 1959.) az igen termékeny pályakezdet legjobb elbeszéléseit adtuk közre, a harmadik kötet (A szerelmi bűvészinas, 1960.), az 1909-1912-es évekből készült válogatás, már teljes érettségében mutatta be az egyéni hangját megtaláló írót. A jelen Éji zene c. kötet Krúdy sajátos alkotóművészetének további érlelődéséről ad számot, és abból az időszakból meríti anyagát, amikor az író – közel húszéves, igen termékeny publikálás után! – végre az országos érdeklődés középpontjába kerül, népszerűsége eléri tetőfokát.

Az 1913-as esztendő jelentős mérföldkő Krúdy írói pályafutásán. Ez év január 12-én kezdi meg A Hét c. folyóirat A vörös postakocsi folytatásos közlését. Ez a regény a szenzáció erejével tört be irodalmunkba, egy csapásra rendkívüli népszerűségre emelte íróját, s ma is Krúdy írásművészetének egyik szimbólumaként szerepel a köztudatban. A páratlan sikerre jellemző, hogy a folytatásos közlést követő három hónapon belüli első kötet-megjelenést egy éven belül újabb három kiadás követi, és a regény példányszáma néhány hónap alatt meghaladja az akkori időkben fantasztikusnak számító húszezres számot. A kritikusi közvélemény Ady Endrével és Schöpflin Aladárral az élen elragadtatva ünnepli ezt a „könnyes, drága, gyönyörű” könyvet, amely „szerelmetes, mindenkitől nemesen különböző, erős poéta” írásaként, a minden oldalú dicséret által emelt diadalkapun át vonul be a magyar irodalomba. A hivatalos irodalom Petőfi Társaság-i tagsággal fejezi ki elismerését. A kiadók úgyszólván egymás kezéből kapkodják, és sorra adják ki Krúdy korábban írt és sokszor méltatlanul mellőzött műveit, a Singer és Wolfner kiadó hét kötetben közrebocsátja az író „Összegyűjtött Munkái”-t.

*

A jelen kötet három sorozatba foglalja az 1913-15 között írt legjobb elbeszéléseket: Éji zene címen kronológikus sorrendben adjuk az időszak kisebb jelentőségű köteteinek legjavát (Csurli és társai, 1913. - Első szerelem, 1914. - Púder, 1914.), valamint azokat a novellákat, amelyeket a mind ez ideig kötetben nem publikált írások közül válogattunk ki; a második ciklust, az 1914-15-ben írt és kötetben első ízben 1916-ban kiadott Aranykéz utcai szép napok összes elbeszélései alkotják; a harmadik ciklusban pedig a Szindbád: A feltámadás címen, 1916-ban megjelent kötet valamennyi írását találja meg az olvasó. Az első ízben 1915-ben, a Magyarország c. napilap hasábjain publikált Szindbád-sorozathoz csatoltuk azt a három ez időszakból újabban előkerült Szindbád-elbeszélést is, amely első ízben most jelenik meg kötetben (Báléj egy régi fogadóban, P. N. 1913. VII. 1. – Az érzelgős utas, M. o. 1915. máj. 1. – Margit nem jött el, M. o. 1915. VII. 30.), valamint a Púder c. kötet Szindbád-elbeszélését (Az átszúrt szív szerenádja). E rendszerezés kettős célt kíván szolgálni: egyrészt az Éji zene c. sorozatban lehetővé teszi az 1913-15 közötti időszakban írt Krúdy-elbeszélések tematikában és stílus tekintetében egyaránt igen változatos anyagának bemutatását – másrészt a Szindbád feltámadása és az Aranykéz utcai szép napok c. sorozatokban az író által is ciklusos rendben kiadott elbeszéléseket együtt tartja.

Az Éji zene c. sorozatban a kronológikus sorrendet általában megtartottuk; ez alól csak akkor tettünk kivételt, ha ezt egyes elbeszélések együvé tartozása megkívánta. (Pl. a Minden órának virágát és Szilvafa hamva, valamint a Lujza utazásai, A felvidéki úr hazugságai és A templomi énekesnő szíve c. elbeszélések.) Az Aranykéz utcai szép napok elbeszéléseit az író által a kötet-kiadás számára összeállított sorrendben közöljük. A Szindbád feltámadása c. ciklushoz a következő megjegyzéseket fűzzük: 1. Itt adjuk közre azt a Szindbád c. előhangot, amely első ízben 1917-ben jelent meg a Szindbád ifjúsága és szomorúsága című Táltos-kiadványban. 2. Ugyancsak itt közöljük azt a „Tájékoztató”-t is, amely első ízben szintén a Szindbád ifjúsága és szomorúsága c. kötet bevezetőjeként jelent meg, és azóta szerves része minden jelentősebb Szindbád-kiadásnak. Ezt a Tájékoztatót Krúdy a Szindbád: A feltámadás (1916) című könyve Szökés a nőktől (Tájékoztatás) c. elbeszéléséből és ugyancsak e könyv Éjjeli vendégség c. elbeszélésének első részéből olvasztotta össze, végleges szövegét az 1925. évi gyűjteményes kiadás III., a Szindbád ifjúságát magában foglaló kötetben olvashatjuk. 3. A ciklus elbeszéléseit az 1916. évi kiadás szerinti sorrendben közöljük; az időrendben korábbi, két újabb Szindbád-elbeszélést (Báléj egy régi fogadóban és Az átszúrt szív szerenádja) a ciklus elé illesztettük, míg a másik két újabb Szindbád-elbeszélést (Az érzelgős utas és Margit nem jött el) a ciklus végére helyeztük.

Az elbeszélések pontos időrendjét az olvasó egyébként könnyűszerrel megállapíthatja a függelékben közölt bibliográfiából, ahol a válogatásunkba felvett elbeszéléseket kiemeltük; ugyanakkor minden elbeszélés végén zárójelbe tett évszám is tájékoztat az első megjelenés évéről.

 

ÚTMUTATÓ
A BIBLIOGRÁFIA HASZNÁLATÁHOZ

 

A bibliográfiai táblázat öt oszlopra tagozódik:

Az első oszlopban az írásmű megjelenésének pontos idejét tüntetjük fel. A kötetben kiadott műveket (az elbeszélés-köteteknél a tartalom részletezésével) – a szokásos bibliográfiai felvételnek megfelelően – mindig az adott év elején soroljuk fel. (Ismételt kiadásnál a tartalmat csak változás esetén adjuk meg.) A kötetkiadások után – pontos időrendben – a napisajtóban, hetilapokban, folyóiratokban megjelent írások következnek.

A második oszlop az időszaki kiadvány (napilap, hetilap, folyóirat) rövidített címét tünteti fel. (A rövidítések jegyzékét ezen útmutató után találja meg az olvasó.)

A harmadik oszlop az írásmű címét tartalmazza (a gyűjtőcímek, sorozatcímek, alcímek elhagyásával). Az elbeszéléseknél külön nem tüntettünk fel műfaji megjelölést, miután az írások nagy része ehhez a műfajhoz tartozik. Az ifjúsági írásokat sem jelöltük meg külön, ha azok valamelyik ifjúsági lapban (Az Én Újságom, Magyar Lányok stb.) jelentek meg. Az egyéb műfajhoz tartozó írásokat külön megjelöltük. (Pl.: R. = Regény, Jel. = Jelenet stb.) A válogatásunkban megjelent elbeszéléseket a felsorolásban kiemeltük.

A negyedik oszlopban azoknak az elbeszélésköteteknek a rövidítését tüntettük fel, amelyben az írásmű – 1916-ig bezárólag – megjelent. Két 1916-os kiadványra (Szindbád: A feltámadás és az Aranykéz utcai szép napok) azért utalunk e rovatban, mert e kötetek teljes anyaga 1914-15-ben jelent meg különböző időszaki kiadványokban. Ugyancsak e rovatban utalunk arra is, ha az elbeszélés válogatásunk egyik előző kötetében jelent meg. (FG., SZB.)

Az ötödik oszlop a megjegyzéseket tartalmazza.

1. A kötetek tartalomjegyzékének felsorolásánál utal az első megjelenés idejére és helyére. (Itt jegyezzük meg, hogy e kötetben – az előző háromtól eltérően – egyszerűsítettük a bibliográfiai felsorolást, és csak az első megjelenés helyén tüntetjük fel a műveket. – Kivételt ez alól csak a kötetmegjelenések tartalomjegyzékének felsorolásánál kellett tennünk, miután itt gyakran vegyül eredeti és újraközölt anyag. – Erre az egyszerűsítésre az újraközlések rendkívüli megszaporodása miatt került sor.)

2. Utal az elbeszélés v. regény esetleges folytatásainak megjelenési idejére.

3. Feltünteti az esetleges címváltozást, illetve utal a variánsokra. (Tekintettel a Krúdy-elbeszélések igen nagy számára, a variánsokat – címváltozás esetén – nem mindig sikerült felkutatnunk.)

4. Közli, ha az írás nem az író teljes nevével (hanem álnéven, betűjellel stb.) jelent meg.

Egyébiránt felhívjuk az olvasó figyelmét A fehérlábú Gaálné I. kötetéhez adott bibliográfiai tájékoztatónkra (639-645. o.), ahol a Krúdy-bibliográfia történetéről, valamint a Krúdy-álnevekről részletes felvilágosítással szolgáltunk.

Végezetül megjegyezzük, hogy bibliográfiánk kizárólag Krúdy szépirodalmi munkásságára tered ki, és nem tartalmazza sem az író ez időszakban mind sűrűbben megjelenő cikkeit, kritikáit, sem pedig azokat a „színes”, alkalmi írásokat, amelyek többnyire a napi publicisztika express munkájában, nem elsődlegesen szépirodalmi igénnyel születtek.

 

RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE

 

a) napilapok, hetilapok, folyóiratok stb.

D. Sz.

= Debreceni Szemle

 

M. o.

= Magyarország

Egy.

= Egyetértés

 

Orsz.

= Ország

Énujs.

= Az Én Újságom

 

P. N.

= Pesti Napló

H.

= Hazánk

 

Sz. L.

= Századok Legendái

Hét

= A Hét

 

Új I.

= Új Idők

K. H.

= Képes Hét

 

Új N.

= ÚJ Nemzedék

M. F.

= Magyar Figyelő

 

Újs.

= Az Újság

M. L.

= Magyar Lányok

 

Vas. Ú.

= Vasárnapi Újság

 

b) kötetek

ASZ.

= Aranykézutcai  szépnapok (1916)

 

P.

= Púder (1914)

CST.

= Csurli és társai (1913)

 

PÁ.

= Palotai álmok (1914)

DR.

= De Ronch kapitány (1913)

 

PM.

= Pogány magyarok (1903)

E.

= Előre (1905)

 

SZB.

= A szerelmi bűvészinas (1960)

ESZ.

= Első szerelem (1914)

 

SZF.

= Szindbád: A feltámadás (1916)

FG.

= A fehérlábú Gaálné I.-II. (1959)

 

SZSZ.

= A szakállszárítón (1906)

HT.

= Hazám tükre (1905, 1909, 1910)

 

SZU.

= Szindbád utazásai (1912)

IFJ.

= Ifjúság (1899)

 

ZÓ.

= Zenélő óra (1915)

MK.

= Mákvirágok kertje (1914)

 

   

 

A bibliográfiát Kozocsa Sándornak az Irodalomtörténeti Intézet Bibliográfiai Osztálya tulajdonában levő, a Krúdy kötetkiadásokra vonatkozó anyagának részbeni felhasználásával állítottuk össze.

 

 

Megje

 

 

 

 

lenés

Helye

Cím

Kötet

Megjegyzések

kelte

 

 

 

 

1913

 

 

 

 

 

 

AZ ARANY MEG AZ ASSZONY

 

vö. Sz. L. 1913. II.

 

 

Színmű. Bp.,

 

 

 

 

1913. Országos

 

 

 

 

Monográfiai

 

 

 

 

Társaság.8 l.

 

 

 

 

(Illusztrált.)

 

 

 

 

Kny. a Száza-

 

 

 

 

dok Legendái-

 

 

 

 

ból.

 

 

 

 

ZOLTÁNKA

 

 

 

 

Színjáték. Bp.,

 

 

 

 

1913. Franklin.

 

 

 

 

100 l.

 

 

 

 

AZ UTOLSÓ

 

vö. Énújs. 1911.

 

 

HONVÉDEK

 

XII. 24.-1912.

 

 

(Ifjúsági elbe-

 

III. 17-ig, 13

 

 

szélések.) Mühl-

 

folytatásban

 

 

beck Károly

 

 

 

 

rajzaival. Bp.,

 

 

 

 

1913. Singer és

 

 

 

 

Wolfner.73 (2) l.

 

 

 

 

Filléres

 

 

 

 

Könyvtár.

 

 

 

 

332-333.

 

 

 

 

AZ UTOLSÓ

 

 

 

 

VÖRÖSSAP-

 

 

 

 

KÁS és más tör-

 

 

 

 

ténelmi elbeszé-

 

 

 

 

lések. Bp., 1913.

 

 

 

 

Singer és Wolf-

.

 

 

 

ner. 46 (2) l.

 

 

 

 

Filléres Könyv-

 

 

 

 

tár 340.

 

 

 

Tartalom:

Az utolsó vörös-

 

vö. Énújs. 1909.

 

 

sapkás

 

V. 30.

 

 

Az öreg honvé-

 

vö. Énújs. 1909.

 

 

dek apja

 

VI. 20. és 27.

 

 

Két bajtárs

 

vö. Énújs. 1909.

 

 

 

 

III. 28.

 

 

Sánta honvéd

 

vö. Énújs. 1905.

 

 

 

 

VII. 9.

 

 

Thurzó György

E.

vö. Énújs. 1904.

 

 

fiai

 

XII. 25.

 

 

Harang György,

 

vö. Énújs. 1905.

 

 

a kuruc

 

I. 15.

 

 

A kis Toldi

PM., HT.

vö. Énújs. 1905.

 

 

 

 

II. 19.

 

 

A debreceni csó-

 

vö. Énújs. 1907.

 

 

kák

 

VIII. 7.

 

 

A VÖRÖS POS-

 

vö. Hét, 1913. I.

 

 

TAKOCSI Re-

 

12.-IV.20-ig,

 

 

gény. Bp., 1913.

 

15 folytatásban

 

 

Singer és Wolf-

 

 

 

 

ner. 238 (2) l.

 

 

 

 

CSURLI ÉS

 

 

 

 

TÁRSAI Elbe-

 

 

 

 

szélések. Bp.,

 

 

 

 

1913. Athenae-

 

 

 

 

um. 61 (1) l.

 

 

 

 

Modern Könyv-

 

 

 

 

tár. 346-347.

 

 

 

Tartalom:

Csurli

 

 

 

 

Bogárka, a tán-

 

vö. P. N. 1912.

 

 

cosnő

 

XII. 8.

 

 

Navarrai Margit

 

vö. P. N. 1913.

 

 

 

 

IV. 16.

 

 

A szegények örö-

 

vö. Újs. 1913.

 

 

me

 

IV. 8.

 

 

Este a középkor-

 

vö. Újs. 1906.

 

 

ban

 

XII. 25.

 

 

Régi regények

 

vö. P. N. 1913.

 

 

 

 

III. 1.

 

 

A lengyel asz-

 

 

 

 

szony

 

 

 

 

A kassai püspök

 

vö. P. N. 1912.

 

 

 

 

X. 23.

 

 

Tavaszi játék

 

vö. P. N. 1912.

 

 

 

 

IV. 19.

 

 

Novemberi dél-

 

vö. P. N. 1912.

 

 

előtt

 

XI. 17.

 

 

Lionel

 

vö. P. N. 1912.

 

 

 

 

XI. 14.

 

 

DE RONCH

 

 

 

 

KAPITÁNY

 

 

 

 

CSODALATOS

 

 

 

 

KALANDJAI

 

 

 

 

(Elbeszélések.)

 

 

 

 

Bp., 1913. Athe-

 

 

 

 

naeum. 60 l.

 

 

 

 

Modern Könyv-

 

 

 

 

tár. 225-226.

 

 

 

Tartalom:

De Ronch kapi-

SZB.

részletei megje-

 

 

tány

 

lentek a P. N.

 

 

 

 

1912. V. 3., VI.

 

 

 

 

22., VII. 24.,

 

 

 

 

VIII. 7., VIII.

 

 

 

 

15. és Hét 1912.

 

 

 

 

XI. 3.

 

 

Rumfy Artúr

PÁ., SZB.

vö. Új I. 1912.

 

 

 

 

XI. 17.

 

 

PIROS ÉS A

 

 

 

 

TÖBBIEK El-

 

 

 

 

beszélések. Bp.,

 

 

 

 

1913. Franklin.

 

 

 

 

61 (1) l. Magyar

 

 

 

 

Könyvtár. 698.

 

 

 

Tartalom:

Piros

 

 

 

 

Ódivatú történe-

 

vö. Újs. 1906. I.

 

 

tek

 

26. Ódivatú tör-

 

 

 

 

ténet c.-en

 

 

Eltűnt

 

 

 

 

Öreg ügyvédek

 

 

 

 

Sakk

 

vö. Orsz. 1906.

 

 

 

 

VIII. 14.

 

 

A várasszony

 

vö. Vas. Ú. 1906.

 

 

 

 

I. 21.

(1913)

 

 

 

 

jan. 1.

P. N.

Dombey

P.

 

5.

Énújs.

A macskavári

 

 

 

 

sasok

 

 

5.

Élet

Mari, a tél leá-

 

Az Andráscsik

 

 

nya

 

örököse c. re-

 

 

 

 

gény 1914. évi

 

 

 

 

kiadásában A

 

 

 

 

pajzsos ember

 

 

 

 

c.-en, III. 9-ig

 

 

 

 

folytatásokban

5.

Vas. Ú.

Mákvirágok

 

febr. 23-ig, 8

 

 

kertje (R.)

 

folytatásban

10.

P. N.

Budai este

P.

 

12.

Hét

A vörös posta-

 

ápr. 20-ig, 15

 

 

kocsi (R.)

 

Folytatásban

19.

P. N.

Borbála

P.

 

19.

Énújs.

A márciusi erdő

 

 

29.

P. N.

A kártya nem

P.

 

 

 

hazudik

 

 

febr.

Sz. L.

Az arany meg az

 

 

 

 

asszony (Egy-

 

 

 

 

felvonásos)

 

 

19.

P. N.

Matskaházi

 

 

23.

Új I.

Szarvasgomba

 

 

 

 

emberek

 

 

márc. 1.

P. N.

Régi regények

CST.

 

8.

P. N.

Márciusné dél-

P.

 

 

 

utánja

 

 

16.

Énújs.

Hős cincér

 

 

16.

M. F.

Az áruló barátja

ZÓ.

A ZÓ.-ban A tá-

 

 

 

 

bornok barátja

 

 

 

 

c.-en

19.

P. N.

A kapcabetyár

P.

 

30.

Énújs.

Síró ország

 

 

ápr. 5.

P. N.

A hőstett

P.

 

6.

Új I.

Az öreg költő

 

 

8.

Újs.

A szegények

CST.

 

 

 

öröme

 

 

16.

P. N.

Navarrai Margit

CST.

 

20.

Új I.

A vén színész

 

 

22.

M. L.

A táncosnő

 

 

26.

P. N.

Nagybotos Viola

P.

 

máj. 3.

P. N.

Minden órának

P.

 

 

 

virágát

 

 

17.

P. N.

Kornél regényei

 

 

24.

Újs.

Az ázsiai kendő

 

 

25.

Énújs.

A cseresznye-

 

 

 

 

virág

 

 

30.

P. N.

Szilvafák hamva

P.

 

jún. 1.

M. P.

Holdas este

MK.

 

 

 

Füreden

 

 

1.

Vas. U.

Falusi reggel

 

 

1.

P. N.

A kártyások le-

 

 

 

 

gendája

 

 

8.

Újs.

A gödöllői erdő

 

 

 

 

(Párjelenet)

 

 

8.

Új I.

A szerelem órája

 

 

15.

Énújs.

A fekete kecske

 

Gyula bácsi

 

 

 

 

aláír.

21.

P. N.

Régi templom

P.

 

 

 

Tabánban

 

 

22.

Hét

A fuvolás törté-

 

 

 

 

nete

 

 

júl. 1.

M. F.

Palotai álmok

 

szept. 16-ig foly-

 

 

(R.)

 

tatásokban

1.

P. N.

Báléj egy régi fo-

 

 

 

 

gadóban

 

 

6.

Újs.

A bujdosó és tár-

 

 

 

 

sai

 

 

15.

P. N.

Cenci

 

 

20.

Énújs.

A Bogárka csa-

 

Gyula bácsi

 

 

csija

 

aláír.

20.

P. N.

Farkas-rét

MK.

 

20.

Új I.

Francia négyes

PÁ.

 

20.

Újs.

Tempe-völgy

MK.

 

27.

Énújs.

A zugi malom

 

 

aug. 1.

P. N.

Szerenád

MK.

 

3.

Újs.

Ferencz Jóska

MK.

 

9.

P. N.

Vallomás régi

MK.

 

 

 

dolgokról

 

 

17.

Új I.

Árvalányhaj

PÁ.

 

20.

P. N.

T. L.

 

 

szept. 1.

Sz. L.

Mátyás király

 

 

 

 

válik

 

 

3.

P. N.

Az ősz és a bor-

 

 

 

 

bély

 

 

7.

Újs.

Első szerelem

ESZ.

 

14.

Vas. Ú.

Bús lovag

 

 

21.

Új I.

Roncsy úr

PÁ.

 

21.

Újs.

Krinolin

 

 

okt. 5.

Újs.

Cilinder

 

 

12.

Újs.

Esti órák

FSZ., MK.

 

16.

M. F.

Virág az ima-

 

 

 

 

könyvben

 

 

19.

P. N.

Egy régi színda-

 

 

 

 

rabból ( Jel.)

 

 

19.

Újs.

A silbak

FSZ.

 

26.

M. L.

Petőfi színész

 

 

 

 

lesz.

 

 

26.

Új I.

Az őszi gavallér

 

 

26.

Újs.

Régi ház

ESZ., MK.

 

nov. 23.

K. H.

Őszi fuvola

 

Mutatvány az

 

 

 

 

1914. évi Mik-

 

 

 

 

száth Alma-

 

 

 

 

nachból

23.

Új I.

Eszterházy

 

 

23.

Újs.

Anyám

P.

A P.-ban Szent-

 

 

 

 

anyám c.-en

30.

Újs.

Micskei és Mats-

P.

 

 

 

kási

 

 

dec. 6.

P. N.

High-life

 

 

7.

Újs.

Reggeli imádság

P.

 

20.

D. Sz.

Lionel

CST.

 

21.

P. N.

Éji zene

ESZ.

 

21.

Újs.

Betyár

ESZ.

 

25.

Új N.

Sámuel báró

 

 

25.

Újs.

Egy kis táncis-

 

 

 

 

kola története

 

 

27.

P. N.

Sneider Fáni

ESZ.

 

28.

Vas. Ú.

Zenélő óra

ESZ.

 

 

 

 

 

 

1914

 

A PRÓBA-BÁL

 

vö. M. L. 1908. I.

 

 

(Jelenet.) Bp.,

 

5.

 

 

1914. Singer és

 

 

 

 

Wolfner. 8 l.

 

 

 

 

Monológok. 200.

 

 

 

 

MARGIT TÖR-

 

 

 

 

TÉNETE és

 

 

 

 

egyéb (ifjúsági)

 

 

 

 

elbeszélések. Bp.,

 

 

 

 

1914. Tolnai Vi-

 

 

 

 

láglapja. 190 l.

 

 

 

Tartalom:

Margit története

 

 

 

 

A tengerekről

 

 

 

 

jött boldogság

 

 

 

 

Nem hozzák az

 

 

 

 

új bútorokat

 

 

 

 

Meglepetések

 

 

 

 

Egy leánycipőcs-

 

 

 

 

ke nyomai

 

 

 

 

Az első ábránd

 

 

 

 

A kis Panni

 

 

 

 

A falusi boltosék

 

 

 

 

A boldog és a

 

 

 

 

boldogtalan

 

 

 

 

A táncmester

 

 

 

 

leánya

 

 

 

 

A két barátnő

 

 

 

 

Történet a kis

 

 

 

 

öregről

 

 

 

 

Erős lesz a gyön-

 

 

 

 

ge leány

 

 

 

 

Tavaszi hangok

 

 

 

 

Az öreg honvé-

 

 

 

 

dek apja

 

 

 

 

A VÖRÖS POS-

 

 

 

 

TAKOCSI. Re-

 

 

 

 

gény. 2. kiadás.

 

 

 

 

7-10 ezer. Bp.,

 

 

 

 

1914. Singer és

 

 

 

 

Wolfner. 205 (1) l.

 

 

 

 

A VÖSRÖS POS-

 

 

 

 

TAKOCSI Re-

 

 

 

 

gény. 3. kiadás.

 

 

 

 

10-15 ezer.

 

 

 

 

Bp., 1914. Sin-

 

 

 

 

ger és Wolfner.

 

 

 

 

207 (3) l. Ösz-

 

 

 

 

szegyűjtött

 

 

 

 

Munkái.

 

 

 

 

FRANCIA

 

 

 

 

KASTÉLY Re-

 

 

 

 

gény. (2. ki-

 

 

 

 

adás.) Bp.,

 

 

 

 

1914. Singer és

 

 

 

 

Wolfner. 191

 

 

 

 

(1) l. Össze-

 

 

 

 

gyűjtött Mun-

 

 

 

 

kái.

 

 

 

 

ANDRÁSCSIK

 

 

 

 

ÖRÖKÖSE

 

 

 

 

Regény. (3. ki-

 

 

 

 

adás.) Bp.,

 

 

 

 

(1914.) Magyar

 

 

 

 

Kereskedelmi

 

 

 

 

Közlöny. 224 l.

 

 

 

 

Világkönyvtár.

 

 

 

 

I. 28.

 

 

 

 

A regényen kívül

 

 

 

 

a köv. két

 

 

 

 

elbeszélést tar-

 

 

 

 

talmazza:

 

 

 

 

Az ura várja

IFJ.

vö. Egy. 1897.

 

 

 

 

IX. 23.

 

 

A pajzsos ember

 

vö. Élet, 1913. I.

 

 

 

 

5. Mari, a tél

 

 

 

 

leánya c.-en

 

 

ANDRÁSCSIK

 

 

 

 

ÖRÖKÖSE

 

 

 

 

Regény. (4. ki-

 

 

 

 

adás.) Bp.,

 

 

 

 

1914. Singer és

 

 

 

 

Wolfner. 221

 

 

 

 

(1) l. Összegyűj-

 

 

 

 

tött Munkái.

 

 

 

 

A regényen ki-

 

 

 

 

vül az alábbi

 

 

 

 

három elbeszé-

 

 

 

 

lést tartalmaz-

 

 

 

 

za:

 

 

 

 

Hunszív

 

vö. Mikszáth Al-

 

 

 

 

manach az 1909.

 

 

 

 

évre és Élet,

 

 

 

 

1910. XII. 4.

 

 

Az elátkozott

 

vö. P. N. 1903.

 

 

ház

 

III. 31.

 

 

Az a bolond

 

vö. Mikszáth Al-

 

 

Zathureczky

 

manach az

 

 

 

 

1910. évre

 

 

PALOTAI ÁL-

 

vö. M. F. 1913.

 

 

MOK Regény.

 

VII. 1.-IX.

 

 

Bp., 1914. Sin-

 

16-ig folytatá-

 

 

ger és Wolfner.

 

sokban

 

 

218 l. Össze-

 

 

 

 

gyűjtött Mun-

 

 

 

 

kái. A regényen

 

 

 

 

kívül a köv.

 

 

 

 

9 elbeszélést

 

 

 

 

tartalmazza:

 

 

 

 

Egy régi uraság

 

vö. M. F. 1914.

 

 

pesti utazása

 

II. 1.

 

 

A folyóparton

 

vö. P. N. 1912.

 

 

 

 

V. 21.

 

 

Rumfy Artúr

DR.,

vö. Új I. 1912.

 

 

 

SZB.

XI. 17.

 

 

Francia négyes

 

vö. Új I. 1913.

 

 

 

 

VII. 20.

 

 

Árvalányhaj

 

vö. Új I. 1913.

 

 

 

 

VIII. 17.

 

 

Roncsy úr

 

vö. Új I. 1913.

 

 

 

 

IX. 21.

 

 

Zoltán estéje

ZÓ.,

vö. M. F. 1912.

 

 

 

SZB.

VI. i.

 

 

A százgalléros

ZÓ.,

vö. M. F. 1912.

 

 

 

SZB.

XII. 1.

 

 

Régi pesti fa-

SZU.

vö. M. F. 1912.

 

 

metszet

 

III. 1.

 

 

MÁKVIRÁGOK

 

vö. Vas. Ú. 1913.

 

 

KERTJE Elbe-

 

I. 5.-II. 23-ig

 

 

szélések. Bp.,

 

folytatásokban

 

 

1914. Franklin.

 

 

 

 

240 l. A kötet

 

 

 

 

a címadó kisre-

 

 

 

 

gényen kívül

 

 

 

 

még az alábbi

 

 

 

 

tíz elbeszélést

 

 

 

 

tartalmazza:

 

 

 

 

Holdas este Fü-

 

vö. M. F. 1913.

 

 

reden

 

V I. 1.

 

 

Farkas-rét

 

vö. P. N. 1913.

 

 

 

 

VII. 20.

 

 

Tempe-völgy

 

vö. Újs. 1913.

 

 

 

 

VII. 20.

 

 

Szerenád

 

vö. P. N. 1913.

 

 

 

 

VIII. 1.

 

 

Ferenc Jóska

 

vö. Újs. 1913.

 

 

 

 

VIII. 3.

 

 

Vallomások régi

 

vö. P. N. 1913.

 

 

dolgokról

 

VIII. 9.

 

 

A cukrász-bolt

 

 

 

 

A silbak

ESZ.

vö. Újs. 1913.

 

 

 

 

X. 19.

 

 

Esti órák

ESZ.

vö. Újs. 1913.

 

 

 

 

X. 12.

 

 

Régi ház

ESZ.

vö. Újs. 1913.

 

 

 

 

X. 26.

 

 

A VÍG EMBER

 

 

 

 

BÚS MESÉI

 

 

 

 

Elbeszélések.

 

 

 

 

(Az 1901. évi

 

 

 

 

kötet újraki-

 

 

 

 

adása bővített

 

 

 

 

tartalommal.)

 

 

 

 

Bp., 1914. Sin-

 

 

 

 

ger és Wolfner.

 

 

 

 

220 l. Össze-

 

 

 

 

gyűjtött Mun-

 

 

 

 

kái. Az 1901.

 

 

 

 

évi kötet teljes

 

 

 

 

anyagához

 

 

 

 

A szakállszárítón

 

 

 

 

c. (1906) kö-

 

 

 

 

tet elbeszéléseit

 

 

 

 

csatolták, kivé-

 

 

 

 

ve az Ócska

 

 

 

 

házak c.-t.

 

 

 

 

SZINDBÁD

 

 

 

 

UTAZÁSAI

 

 

 

 

Elbeszélések. (2.

 

 

 

 

kiadás.) Bp.,

 

 

 

 

1914. Singer és

 

 

 

 

Wolfner. 186 l.

 

 

 

 

Összegyűjtött

 

 

 

 

Munkái.

 

 

 

Tartalom:

Megegyezik az

 

 

 

 

1912. évi első

 

 

 

 

kiadással.

 

 

 

 

A PODOLINI

 

 

 

 

TAKÁCSNÉ

 

 

 

 

Elbeszélések.

 

 

 

 

(2. kiadás) Bp.,

 

 

 

 

1914. Singer és

 

 

 

 

Wolfner. 221

 

 

 

 

(1) l. Össze-

 

 

 

 

gyűjtött Mun-

 

 

 

 

kái.

 

 

 

Tartalom:

Megegyezik az

 

 

 

 

1911. évi első

 

 

 

 

kiadással

 

 

 

 

ELSŐ SZERE-

 

 

 

 

LEM Elbeszélé-

 

 

 

 

sek. Bp., 1914.

 

 

 

 

Athenaeum.

 

 

 

 

54 l. Modern

 

 

 

 

Könyvtár. 426

 

 

 

 

-427.

 

 

 

Tartalom:

Első szerelem

 

vö. Újs. 1913.

 

 

 

 

IX. 7.

 

 

Sneider Fáni

 

vö. P. N. 1913.

 

 

 

 

XII. 27.

 

 

Betyár

 

vö. Újs. 1913.

 

 

 

 

XII. 21.

 

 

A silbak

MK.

vö. Újs. 1913.

 

 

 

 

X. 19.

 

 

Esti órák

MK.

vö. Újs. 1913.

 

 

 

 

X. 12.

 

 

Régi ház

MK.

vö. Újs. 1913.

 

 

 

 

X. 26.

 

 

Zenélő óra

 

vö. Vas. Ú. 1913.

 

 

 

 

XII. 28.

 

 

Mitskei és Mats-

P.

vö. Újs. 1913.

 

 

kási

 

X I. 30.

 

 

Éji zene

 

vö. P. N. 1913.

 

 

 

 

XII. 21.

 

 

PÚDER Elbe-

 

 

 

 

szélések. Bp.,

 

 

 

 

1914. Singer és

 

 

 

 

Wolfner. 223

 

 

 

 

(1) 1. Össze-

 

 

 

 

gyűjtött Mun-

 

 

 

 

kái.

 

 

 

Tartalom:

Púder

 

vö. P. N. 1914.

 

 

 

 

I. 1.

 

 

Az átszúrt szív

 

vö. P. N. 1914. I.

 

 

szerenádja

 

13.

 

 

A fehérkutyás

 

vö. P. N. 1914.

 

 

dáma

 

I. 18.

 

 

Kisvárosi álmok

 

vö. P. N. 1914.

 

 

hőse

 

I. 25.

 

 

Szentanyám

 

vö. Újs. 1913.

 

 

 

 

XI. 23. Anyám

 

 

 

 

c.-en

 

 

A hóember sze-

SZB.

vö. P. N. 1912.

 

 

retője

 

XI. 22. A hó-

 

 

 

 

ember felesége

 

 

 

 

c.-en

 

 

Mitskei és Mats-

ESZ.

vö. Újs. 1913.

 

 

kási

 

XI. 30.

 

 

Reggeli imádság

 

vö. Újs. 1913.

 

 

 

 

XII. 7.

 

 

Falusi éjtszakák

 

vö. Újs. 1914. I.

 

 

 

 

18.

 

 

Árnyékból szőtt

SZB.

vö. P. N. 1912.

 

 

vendég

 

XI. 1. A színész

 

 

 

 

estéje c.-en

 

 

A kéményseprő

SZB.

vö. P. N. 1912.

 

 

 

 

XII. 25.

 

 

A kártyások

FG.

vö. Újs. 1907. I.

 

 

 

 

11. A lyukas

 

 

 

 

tallér c.-en

 

 

Régi templom

 

vö. P. N. 1913.

 

 

Tabánban

 

VI. 21.

 

 

Minden órának

 

vö. P. N. 1913.

 

 

virágát

 

V. 3.

 

 

Souvenir, –

ZÓ.,

vö. P. N. 1912.

 

 

Pesth

SZB.

XIL 18.

 

 

Kornél regényei

 

vö. P. N. 1913.

 

 

 

 

V. 17.

 

 

Szilvafa hamva

 

vü. P. N. 1913.

 

 

 

 

V. 30.

 

 

A hőstett

 

vö. P. N. 1913.

 

 

 

 

IV. 5.

 

 

Nagybotos Viola

 

vö. P. N. 1913.

 

 

 

 

IV. 26.

 

 

Márciusné dél-

 

vö. P. N. 1913.

 

 

utánja

 

II I. 8.

 

 

A kapcabetyár

 

vö. P. N.1913.

 

 

 

 

III. 19.

 

 

Kláránsz utazása

 

 

 

 

Dombey

 

vö. P. N. 1913. I.

 

 

 

 

1.

 

 

Budai este

 

vö. P. N. 1913. I.

 

 

 

 

10.

 

 

Borbála

 

vö. P. N. 1913. I.

 

 

 

 

19.

 

 

A kártya nem

 

vö. P. N. 1913. I.

 

 

hazudik

 

29.

 

 

Amádé téli lo-

 

vö. Hét, 1914.

 

 

vaglása

 

VI. 7.

 

 

Félix grófnő

 

vö. Új I. 1914.

 

 

 

 

V. 10.

 

 

Jeromos bátyám

 

vö. Új I. 1914.

 

 

 

 

III. 15.

(1914)

 

 

 

 

jan. 1.

P. N.

Púder

P.

 

4.

Újs.

Rózsakertiné bol-

 

 

 

 

dog estéje

 

 

11.

Énújs.

Ferenc József

 

 

 

 

egerei

 

 

13.

P. N.

Az átszúrt szív

P.

 

 

 

szerenádja

 

 

18.

Énújs.

A zöld hintó

 

 

18.

P. N.

A fehérkutyás

P.

 

 

 

dáma

 

 

18.

Újs.

Falusi ház

P.

 

25.

P. N.

Kisvárosi álmok

P.

 

 

 

hőse

 

 

25.

Új I.

Toporci este

 

 

31.

P. N.

Téli tetőn

 

 

febr. 1.

Énújs.

A legjobb céllövő

 

 

1.

M. F.

Egy régi uraság

PA.

 

 

 

pesti utazása

 

 

1.

Újs.

A felvidéki utas

 

 

7.

P. N.

Éjjel az Orosz-

 

 

 

 

lánban

 

 

8.

Énújs.

A holló-lomnici

 

 

 

 

püspök

 

 

15.

P. N.

„Öld meg”

 

 

15.

Új I.

Egy régi színda-

 

 

 

 

rabból (Jel.)

 

 

15.

Újs.

Nők zenéje

 

 

21.

P. N.

Múló évek az

ASZ.

 

 

 

Aranykéz utcá-

 

 

 

 

ban

 

 

márc. 1.

P. N.

Egy aranykéz-

ASZ.

 

 

 

utcai éj emlé-

 

 

 

 

ke

 

 

1.

Újs.

A kis kovács

 

 

1.

Vas. Ú.

Az öreg báró

 

 

 

 

lelke

 

 

15.

P. N.

A nők könyvéből

ASZ.

 

15.

Új I.

Jeromos bátyám

P.

 

15.

Újs.

Bánatos utazás

 

 

28.

P. N.

Fáj

ASZ.

 

ápr. 5.

Új I.

A nemzet szerel-

 

 

 

 

mese

 

 

26.

Újs.

Szegilongi

 

 

máj. 10.

Új I.

Félix grófnő

P.

 

17.

P. N.

Szerelmi levelező

 

 

24.

Újs.

Lujza utazásai

 

 

30.

P. N.

Róza útja

 

Részlet A vörös

 

 

 

 

postakocsi c. re-

 

 

 

 

gényből

jún. 7.

Hét

Amádé téli lo-

P.

 

 

 

vaglása

 

 

7.

P. N.

Szerafin

ASZ.

 

7.

Újs.

A felvidéki úr

 

 

 

 

hazugságai

 

 

13.

P. N.

Blanka

ASZ.

 

21.

Újs.

A néma útonálló

 

 

28.

P. N.

Fehér holló a

ASZ.

 

 

 

tornyon

 

 

júl. 16.

M. F.

A boldogtalan

 

 

 

 

utas estéje

 

 

12.

P. N.

Mezei lak

 

 

19.

Énújs.

A sárga csizma

 

 

19.

P. N.

A zöldharisnyás

ASZ.

 

 

 

 

 

19.

Új I.

Egy kalandor

 

 

 

 

kalandja

 

 

19.

Újs.

A templomi éne-

 

 

 

 

kesnő szíve

 

 

23.

Új I.

Tivoli

 

 

aug. 2.

P. N.

Az álmoskönyv-

 

 

 

 

ből

 

 

16.

Énújs.

Porubszky uram

 

Gyula bácsi aláír.

 

 

macskái

 

 

20.

M. o.

A kis fácántol-

 

 

 

 

las kalap

 

 

23.

Énújs.

Adamecz, a

 

 

 

 

gyorsfutár

 

 

30.

Énújs.

A kótaji török-

 

 

 

 

sáncok

 

 

szept. 6.

Énújs.

A juhászok öreg-

 

Gyula bácsi aláír.

 

 

apja

 

 

6.

Újs.

Johanna esti

 

 

 

 

vendége

 

 

13.

. Énújs.

A tutaj-kutya

 

Gyula bácsi aláír.

20.

. Énújs.

A nyíri pajkosok

SZSZ.

Gyula bácsi aláír.

20.

. Újs.

A varsói posta

 

 

27.

. Énújs.

A harangodi

 

Gyula bácsi aláír.

 

 

ezermester

 

 

27.

Új I.

Szeréna

 

 

okt. 4.

Énújs.

A Kerek-rét

 

Gyula bácsi aláír.

4.

P. N.

A madridi dal

ASZ.

 

4.

Új I.

A 42-ős mozsa-

 

12 folytatásban,

 

 

rak (R.)

 

XII. 20-ig

7.

M. o.

Krisztina őszi

 

 

 

 

ismeretsége

 

 

11.

Énújs.

Magyarország

 

Gyula bácsi aláír.

 

 

aranykertje

 

 

18.

Énújs.

A folyók gyű-

 

 

 

 

lése

 

 

25.

Énújs.

Balkáj Pál csiz-

 

Gyula bácsi aláír.

 

 

mái

 

 

nov. 1.

Énújs.

A régi torony

 

Gyula bácsi aláír.

1.

M. F.

Őzike, hűtelen

 

 

 

 

menyasszonyom

 

 

8.

Énújs.

Pipera, a torony-

 

 

 

 

mászó

 

 

15.

Énújs.

Aki a medvékkel

 

 

 

 

birkózik

 

 

15.

P. N.

Ősz Pest körül

 

 

22.

Énújs.

Utazás Debre-

 

Gyula bácsi aláír.

 

 

cenbe

 

 

29.

Énújs.

A Poprád kutyái

 

Gyula bácsi aláír.

dec. 5.

Újs.

Piros első uta-

 

 

 

 

zása

 

 

6.

Énújs.

Görgei diákjai

 

Gyula bácsi aláír.

13.

Énújs.

A gárdista

 

Gyula bácsi aláír.

25.

M. o.

Az apa megveri

 

 

 

 

leányát

 

 

27.

Énújs.

A vitéz szűr-

 

 

 

 

szabó

 

 

 

 

 

 

 

1915

 

 

 

 

 

 

A 42-ŐS MO-

 

vö. Új I. 1914.

 

 

ZSARAK Re-

 

X. 4.-XII. 20-

 

 

gény. Mühlbeck

 

ig

 

 

Károly rajzai-

 

 

 

 

val. Bp., 1915.

 

 

 

 

Singer és Wolf-

 

 

 

 

ner. 181 (1) l.

 

 

 

 

PEST 1915-BEN

 

 

 

 

(Cikkek a Pesti

 

 

 

 

levelek c. soro-

 

 

 

 

zatból.) Bp.,

 

 

 

 

1915. Dick

 

 

 

 

Manó. 220 l.

 

 

 

 

A ZENÉLŐ

 

 

 

 

ÓRA Elbeszé-

 

 

 

 

lések. Bp., 1915.

 

 

 

 

Franklin. 48 l.

 

 

 

 

Magyar

 

 

 

 

Könyvtár. 806.

 

 

 

Tartalom:

A százgalléros

PÁ.,

vö. M. F. 1912.

 

 

 

SZB.

XII. 1.

 

 

Zoltán estéje

PÁ.,

vö. M. F. 1912.

 

 

 

SZB.

VI. 1.

 

 

A tábornok ba-

 

vö. M. P. 1913.

 

 

rátja

 

III. 16. Az áru-

 

 

 

 

ló barátja c.-en

 

 

Souvenir de

PÁ.,

vö. P. N. 1912.

 

 

Pesth

SZB.

XII. 18.

 

 

Az ábrándos Áh-

SZB.

vö. Hét, 1912.

 

 

rándi útja

 

XII. 29.

jan. 1.

P. N.

Férfi-mese

ASZ.

 

3.

Énújs.

Törpe Balog

 

Gyula bácsi aláír.

6.

M. o.

Találkozás egy

 

 

 

 

régi hölggyel

 

 

10.

Énújs.

A túróczi vitéz

 

Gyula bácsi aláír.

17.

Énújs.

A podolini sas

 

Gyula bácsi aláír.

24.

Énújs.

Pogányok a Ba-

 

II. 14-ig folyta-

 

 

konyban

 

tósokban

24.

P. N.

Csali-mese

 

 

24.

Új I.

„Éltem és szeret-

 

 

 

 

tem”

 

 

29.

M. o.

Szindbád fel-

SZF.

A SZF.-ban Az

 

 

támadása

 

éji látogató c.-

febr. 7.

P. N.

Egy álmodozó

 

en

 

 

urasághoz

 

 

16.

M. o.

Bánatiné, a té-

SZF.

 

 

 

vedt nő

 

 

23.

M. a.

A titkos szoba

SZF.

 

28.

Énújs.

A kis rikkancs

 

Gyula bácsi aláír.

márc. 1.

M. F.

A postakocsi

 

 

 

 

éjjeli utasa

 

 

3.

M. o.

Az ecetfák pi-

SZF.

 

 

 

rufása

 

 

11.

M. o.

Éjjeli vendégség

SZF.

 

14.

Énújs.

Kárpáti sas

 

Gyula bácsi aláír.

14.

P. N.

A kalandos öreg- ASZ.

 

 

 

 

úr

 

 

17.

M. o.

A felejthetetlen

SZF.

 

 

 

bók

 

 

21.

Énújs.

Szent Péter őr-

 

 

 

 

mester szakálla

 

 

28.

P. N.

Séta tavaszkor

 

 

28.

Új I.

Jégkirályné ke-

 

 

 

 

ringő

 

 

ápr. 10.

M. o.

A mesemondó

 

 

 

 

asszony

SZF.

 

11.

Énújs.

Podolini diákok

 

 

 

 

 

 

Gyula bácsi aláír.

17.

M. o.

Albert új állás-

SZF.

 

 

 

hoz jut

 

 

23.

M. o.

Érzelgős utazás

SZF.

 

25.

Énújs.

A zöld ház

 

Gyula bácsi aláír.

máj. 1.

M. o.

Az érzelgős utas

 

 

2.

P. N.

Eszterfi Eszter

ASZ.

 

9.

Új I.

A bánatok házá-

 

 

 

 

nak úrnője

 

 

13.

M. o.

A gyermekek

SZF.

 

 

 

szeme

 

 

16.

P. N.

Mária története

 

 

26.

M. o.

Az enyém

SZF.

 

jún. 5.

M. o.

Vörös ökör

SZF.

 

6.

P. N.

Setétke

ASZ.

 

6.

Énújs.

A kék csóka

 

 

10.

M. o.

Marabu

SZP.

 

16.

M. F.

Zsigmond utolsó

 

 

 

 

szava

 

 

16.

Újs.

Egy magyar tör-

 

 

 

 

ténete

 

 

19.

M. o.

Zöld fátyol

SZF.

 

20.

Énújs.

A kis szürke tá-

 

 

 

 

bornok

 

 

20.

Új I.

A szív körül hi-

 

 

 

 

degülő vér

 

 

21.

Új I.

Utazás Magyar-

 

 

 

 

országon

 

 

26.

M. o.

Rozina

SZF.

 

27.

P. N.

A szobor kísér-

 

 

 

 

tése

 

 

29.

Újs.

A névtelen nő

 

 

júl. 11.

P. N.

Ne vigyél tanút

 

 

 

 

Budára

 

 

11.

Új I.

Hová lesznek a

 

 

 

 

regényhősök

 

 

30.

M. o.

Margit nem jött

 

 

 

 

el

 

 

aug. 7.

M. o.

Sírontúli bolond-

SZF.

 

 

 

ság

 

 

8.

P. N.

„J.”

 

 

13.

M. o.

Szökés az életből

SZF.

 

20.

M. o.

Szökés a halálból

SZF.

 

22.

P. N.

Ne jöjj vissza a

ASZ.

 

 

 

másvilágról

 

 

28.

M. o.

Szökés a nőktől

SZF.

 

29.

P. N.

Rozáli őszi szíve

 

 

szept. 12.

P. N.

Rozáli téli szíve

ASZ.

 

15.

Új I.

Beleznainé szo-

ASZ.

 

 

 

morú éjszakája

 

 

22.

M. o.

Kláránsz rossz

 

 

 

 

útra tér

 

 

26.

P. N.

Rozáli Bécsben

ASZ.

 

okt. 7.

Újs.

Czinke a je-

 

 

 

 

zsuita lépcsőn

 

 

10.

P. N.

Rozáli öngyil-

ASZ.

 

 

 

kossága

 

 

10.

Új I.

A budai öreg úr

 

 

18.

Újs.

Unghi estve

 

 

24.

Énújs.

Czékus az „an-

 

Gyula bácsi aláír.

 

 

gyalok” had-

 

 

 

 

nagya

 

 

24.

P. N.

Rozáli halála

ASZ.

 

nov. 14.

P. N.

Vadlúd kisasz-

ASZ.

 

 

 

szony

 

 

28.

P. N.

Pesten lakott egy

ASZ.

 

 

 

fuvolás

 

 

28.

Új I.

A sárkányfejű

ASZ.

 

 

 

ház

 

 

dec. 4.

Újs.

Emléki utolsó

ASZ.

 

 

 

kalandja

 

 

5.

Énújs.

Barátfalvi öcsém

 

Gyula bácsi aláír.

19.

P. N.

Nagybotos csatá-

ASZ.

 

 

 

ja Angyalkával

 

 

30.

Újs.

A vadmacska

ASZ.

 

[Barta András]

(Éji zene.
Magvető, 1961. 595-622. p.)