Szindbád feltámadása

 

„De jó volna ötven esztendő múlva élni... Egy holdas estvén egyszer elszökni a kriptából... a városba besétálni. – Milyen a divat, és mit játszanak a színházban?”

Gordonkázás

 

1 Csaknem hatszor tíz esztendő is elmúlt azóta, hogy A vörös postakocsi írója ezeket a sorokat apró, lilatintás betűivel papírra ve­tette. A negyvenedik életévé­hez közeledő Krúdy Gyula si­kerei és népszerűsége csúcsán, 1916-ban, mind többet gondol­kodott, írt a halálról; gyakor­ta föltette magának a kérdést, vajon mi marad fenn munkáiból az utókorra? Ek­kortájt születtek az Aranykéz­utcai szép napok elbeszélései és a harmadik Szindbád-ciklus, a Szindbád feltámadása darab­jai. Mintha már akkor fel­fejlett volna benne, hogy a következő félévszázadban vál­takozóan a hanyatlás és a föl­támadás, a mellőztetés és az újrafölfedeztetés sorsa vár munkáira.

Mit tapasztalna a Nyírség, a Szegesség és a pesti, szigeti, óbudai utcák vándorkalando­ra, ha – mint egykor elkép­zelte – „sírbolt-szagú szalon­kabátban” végigsétálna az ő Andrássy útján? Ma talán elő­ször a régi Japán-kávéház he­lyén működő Írók Könyves­boltjának kirakata előtt álla­podna meg, ahol egy szép könyv címlapjáról öregkori arcképe és legkedveltebb al­teregójának, Szindbádnak neve tekintene vissza rá. Tehát az emberek még nem feledték el az ezeregyéjszakabeli hajós történeteit, aki fekete selyem papi öltönyben vagy a közép­kori zsoldosvezérek pazar bi­valybőreiben jelent meg az álarcos bálokon és siheder fiú­ként, óangliai királyfiként, száz– avagy háromszáz eszten­dős életunt ifjúként mindig kifogástalan eleganciával mu­tatkozott régi házaknál, régi barátoknál, régi nőknél? – ­Így lépne be a boltba. A vá­laszból megtudhatná, hogy írá­sai ma népszerűbbek, ismertebbek, mint eddig bármikor. Évenként három-négy könyve jelenik meg nagy példány­számban, és el is fogy azon­nyomban. Mind többet írnak tanulmányokban, emlékezések­ben róla; színdarabja, A vörös postakocsi százon felüli soro­zatot ért el a Vígszínházban, ahol most a Rezeda Kázmér szép életéből készült színpadi játékot próbálják; a számára ismeretlen dobozban, a tele­vízióban sűrűn jelennek meg műveinek átdolgozásai; a rá­dióban nem múlik el félév egy-egy átdolgozott írásának sugárzása nélkül, és Huszárik Zoltán Szindbádját méltán em­legetik jelenkori filmművésze­tünk legbecsesebb alkotásai között.

Mindezt meghallgatva Gyula úr bizonyára kicsit kóválygó fejjel hagyná el a könyvesüz­letet, hogy a közelben egy kis­vendéglőt keresve, eltűnődjék az idők múlásán és az írói sze­rencse forgandóságán. Efféle helyiséget azonban nemhogy az Oktogon környékén, de az egész városban is alig találna – visszavonulna hát örök nyugvóhelyére, így a mi tisz­tünk elgondolkodni: vajon Szindbád legújabb feltámadása mennyi örömet és milyen két­ségeket kelt bennünk, mai örökösökben?

2 Rövid visszatekintés elevenítse fel, hogy Krúdy az 1913-1918-as évek nagy sikerei után mind íróilag, mind egzisztenciálisan válságba került. A művészi hanyat­lásból nagy regényeivel (pél­dául: Napraforgó, N. N., As­szonyságok díja, Mit látott Vak Béla..., Hét bagoly, Há­tom király, Boldogult úrfiko­romban) és a többi között Az élet álom elbeszéléseivel hamar kilábalt, de anyagi helyzetében, erkölcsi meg­becsülésében csak nagyrit­kán mutatkozott némi át­meneti javulás. Halála után hét évig egyetlen kötete sem jelent meg, majd 1948-ig mindössze tizennégy. Ekkor rövid időre újra feltámadt; egy év alatt kilenc kötet jelzi a megnövekedett érdeklődést. Ezután, két ifjúsági elbeszélés­től eltekintve, újra a „hallga­tás” következik. Végre 1954-­ben a Hét bagoly és a Boldo­gult úrfikoromban együttes megjelenése már egy új Krúdy-reneszánsz hajnalát jelzi, de az igazi éledés 1957-ben a Szépirodalmi és Magvető Ki­adó gondozásában megindított „életműkiadás”-sal -kezdődött. Nem egészen két évtized alatt a válogatott művek 33, és az egyéb kiadványok mintegy to­vábbi 30 kötetében az író va­lamennyi jelentős regénye, el­beszélése, színpadi írása, port­réja, publicisztikai munkája és rajza, karcolata megjelent. Mindez nagyjából ismeretes, akárcsak az, hogy ezekben a kiadványokban számos elfele­dett, csak régi újságok sárgult lapjain található írás vált hozzáférhetővé a Krúdy-rajongók mind nagyobb tábora számára.

A legutóbbi években azonban egy másfajta Krúdy-rene­szánsz is kibontakozott. Egy­re több a róla szóló emlékezés, és a kiadások szaporodá­sa következtében a legkülön­félébb átdolgozások, adaptá­ciók kerülnek a közönség elé. Itt az alkalmas pillanat: ér­demes számot vetni, vajon ezek a memoárok és átdolgozások mennyiben válnak a Szindbád írójának hasznára?

3 „Nekem mindegy, hogy jót vagy rosszat írnak, csak írjanak rólam” – mond ta egyszer egy író, amikor vé­leményét kérték a kritikáról. Nem is olyan régen, úgy más­fél évtizede, a Krúdy-rajon­gók kicsiny és megszállottnak tartott tábora még úgy vélte, mindegy, mi jelenik meg ked­venc írójuktól, mit írnak róla az emlékezésekben, hogyan dolgozzák át műveit, csak az a fontos, minél többen ismerkedjenek meg életével, mun­káival. Így keletkeztek körü­lötte a hamis legendák, ezért is tartották sokan érthetetlen­nek, megközelíthetetlennek, mi több, unalmasan egyhúrúnak. A közvélemény áthangolódása a már említett életműkiadás 1957-től folyamatosan megje­lenő kötetei mellett Zsurzs Éva 1965-ös A hírlapíró és a halál című tévéjátékának és főként Huszárik Zoltán 1970-es Szindbád-filmjének köszönhe­tő. Persze, a modern európai irodalom mind nagyobb be­áramlása könyvkiadásunkba, a jelenkori költészet népszerűsé­gének fokozódása, és általában az asszociatív típusú művészet térhódítása főként az ifjúság körében szintén kedvezett Krúdy befogadásának, és va­lójában nehéz volna röviden összefoglalni mindazt, ami oda vezetett, hogy ma már szigo­rúan válogatva fogadjuk mindazt, ami Krúdy és Szind­bád neve alatt jelenik meg.

Mint általában a művészet­ben, Krúdyt illetően sincs oly mércénk, amellyel biztosan meghatározhatnánk, hogy mi méltó és mi nem méltó a ma­gyar próza mesteréhez. Néhá­nyan úgy vélik, hogy legelső­sorban is minden művének megjelentetésére kellene töre­kedni. Ismeretes azonban, hogy Krúdy a legtermékenyebb ma­gyar író volt: valamennyi írá­sa csak a most zárult életmű­kiadás négyszeresében férne el. A napi zsurnalisztika őrlő­malmában – főként ifjú hír­lapíróként – sok olyasmit is írt, amit később maga sem vett fel köteteibe. Ezeket nincs értelme előásnia régi újságok­ból – csak írói hitelét ronta­nánk. Igazi értékei a gondos válogatásban mutatkoznak meg, nem pedig az olyan eset­leges és alkalmi kiadványok­ban, mint például A szobrok megmozdulnak című gyűjte­ményben.

Sokkal nehezebb megjelölni, mi dönti el, hogy egy-egy át­dolgozás Krúdy szellemében, valóságos értékeinek jegyében született-e, vagy sem. Talán könnyebb lesz megmondani, mi az, ami távol esik látomá­sos lírájától, prózájának köl­tői szárnyalásától.

Nem is kell különösebb fi­gyelemmel olvasni Krúdyt, hogy észrevegyük: írásainak két kulcsszava két hasonlító szócska, a „mint” és a „mint­ha”. („Alkonyodott, mint a fá­radt szív.” – „A ködös mezőségen vándorcigányok rejtélyes tüze fénylik, mintha valami nagy munkára készülődnének e vadmadárhangú, szenve­délyes hajzatú, lihegő életű, különös idegenek...”) E ta­lálomra kiragadott két mon­dathoz hasonlót ezerszámra idézhetnénk tőle, és ugyancsak könnyűszerrel találhatnánk példákat regényeiben, elbeszé­léseiben hősei legjellegzete­sebb gesztusára: a fáradt, le­mondó, ironikus legyintésre. Leírásai a metaforákban, em­lékezései a látomásokban, alakjai a valóság feletti lebe­gésben, hőseinek szenvedélye csak a feszültséget feloldó iró­niában teljesedik ki. Ahol mindez hiányzik – például a néhány hónapja a televízióban látott Kárpáti kaland című egyfelvonásos előadásából, vagy nemrégiben a Boldogult úrfikoromban rádióváltozatának rendezéséből – ott a hang, a szó formázhatja ugyan Krúdyt, de a szelleme távol marad.

4 Talán azért oly nehéz megidézni szellemét, irodalmunkban egyedülálló szellemiségét, álomalakját, álomalakjait, mert maga is annyiszor és oly változatos formákban jelenítette meg ön magát hőseiben. Ugyanakkor – valahányszor megkérdezték erről – hevesen tiltakozott, hogy azonosítsák Szindbáddal, Rezedával, vagy Nagybotossal. Milyen volt hát valójában? – ­tesszük fel újra és újra a kér­dést és megpróbáljuk – mint ezt Szabó Ede tette könyvében – feleleveníteni a legendák és hamisítások homályából írói, emberi portréját.

Ehhez nyújt segítséget a közelmúltban megjelent két em­lékezés, Krúdy Mária Szind­bád gyermekkora és Krúdy Zsuzsa Apám, Szindbád című könyve. Már az is szinte való­szerűtlennek tetszik, hogy a száz-háromszáz esztendős álomlovag egykor gyermek, naiv diák volt, mint ahogy nehéz őt, a pesti éjszaka vándorát családapának elképzelni. Az első házasságából származó leány, az 1973-ban elhunyt Mária, töredékes kéziratát hiá­ba egészítette ki igyekezetes gonddal Majtényi Zoltán, ez az ifjúságnak szóló elbeszélés csak halovány képet fest a múlt század utolsó harmadá­nak Nyíregyházájáról, a családról, és az ifjú bontakozó tehetségéről; jobbára a már is­mert adatokat ismétli kissé di­daktikus, mesélő formában.

Remekmű, az Asszonyságok díja, köszöntötte a második házasság egyetlen gyermekét az író kedvencét, Zsuzsát, aki most apja emlékéhez méltó könyvvel örvendeztette meg az olvasókat. Kellő szerénységgel a háttérbe húzódva, korábbi emlékezéseit új színekkel gazdagítva elevenítette fel a maga margitszigeti és óbudai gyermekkorát, apja tündökletes életét, alakját. Szépítés nél­kül ír Krúdy nyughatatlan bo­hém természetéről, könnyel­műségéről és nagyvonalúságáról, mely éppúgy művei forrá­sa volt, mint az a szinte felfog­hatatlan munkakedv, munka­erő, amely a napi négy-öt órai írás mellett a kávéházi, kocs­mai beszélgetéseket és a könyvtári kutatómunkát egy­aránt „nyersanyagként” fogta fel, és örökbecsű alkotások hoz vezetett. Kommentárok, levelek, dokumentumok, Krú­dy-írások sorakoznak gondos szerkesztésben, Krúdy Zsuzsa könyvében, amely, – ez a legkevesebb és egyben a legtöbb, ami elmondható róla – mindeddig a legértékesebb és legszínvonalasabb hozzájárulás a Szindbád írójáról szóló emlé­kezés-irodalomhoz.

5 Krúdy itt jár közöttünk: És egyre több ol­vasót hódít. Nincs századunk­ban még egy szépíró, akit átdolgozásokban, emlékezések­ben oly sokat idéznének meg, mint őt. Ezért is érdemes talán éppen most megállni feltámadásának „új hullá­ma” idején, és számot vetni e szellemidézés fény– és árny­oldalaival.

Barta András

 

(Magyar Nemzet, 1976/9. /január 11./ 11. p.)