TÁJÉKOZTATÓ

 

Krúdy Gyula válogatott elbeszéléseinek 1959-ben indított sorozatát kettős kötettel zárjuk. A két kötetet – amelynek az Utolsó szivar az Arabs Szürkénél címet adtuk – az író életének utolsó hét és fél esztendejében, illetve a posztu­musz publikált elbeszélések legjavából állítottuk össze.

A teljes sorozat így alakul :

 

A kötet címe

Megj. éve

A válogatás tárgyát képező időszak

A fehérlábú Gaálné I.

1959

1894-1904

A fehérlábú Gaálné II.

1959

1905-1908

A szerelmi bűvészinas

1960

1909-1912

Éji zene

1961

1913-1915

A madárijesztő szeretője

1964

1916-1925

Utolsó szivar az Arabs Szürkénél I.

1965

1926-1930

Utolsó szivar az Arabs Szürkénél II.

1965

1931—1933

 

A kötetek időrendi beosztása a válogatás alapvető szem­pontjait tükrözi. Az első és természetesen mindvégig leg­fontosabb törekvésünk az volt, hogy az író novellatermé­séből a legértékesebb alkotásokat mutassuk be. A másik egy objektíve jelentkező tényező, és ezt természetesen szin­tén figyelembe kellett vennünk: a novella nem minden idő­szakban játszott vezető szerepet Krúdy munkásságában. Emellett annak a követelménynek is eleget kellett tennünk, hogy az egyes kötetek anyaga viszonylagos egységet képez­zen és a záró, illetve kezdő esztendők egyúttal az írói fej­lődés kisebb-nagyobb fordulópontjaival is egybeessenek. Az említett szempontok figyelembevételével a sorozat első kö­tetét a hosszúra nyúlt pályakezdő szakasz mennyiségileg ha­talmas, minőségileg azonban viszonylag gyengébb termésé­nek legjobb írásaiból állítottuk össze. A második kötethez már a Szindbád-novellák előfutárjai. A harmadik kötetet emelkedő színvonalat az egyéni témaválasztás és stílustörek­vés erősödése jelzi; ezt a periódust az 1908-as esztendővel zártuk, ekkor írta azokat a zsoldos elbeszéléseket, amelyek már a Szindbád-novellák előfutárjai. A harmadik kötetet szintén négyéves időszak anyagából szerkesztettük – ebben a már teljesen érett alkotót mutattuk be; ezt a periódust a Szindbád ifjúsága és utazásai, valamint az ezzel rokon De Ronch kapitány című ciklus közreadásával zártuk. Az Éji zene című negyedik kötetben a novellatermés szempontjából talán leggazdagabb három esztendő legjobb írásait gyűjtöt­tük össze – az Aranykéz utcai szép napok és a Szindbád fel­támadása zömében 1915-ben írt elbeszélései szinte önként kínálkoztak korszak-zárónak. A következő tíz esztendőben Krúdy meglepően kevés elbeszélést publikált. Erre magya­rázatot regényei szapora egymásutánban következő megje­lenése, valamint publicisztikai tevékenységének nagymértékű gyarapodása és részben az alkotói elkedvtelenedés ad, amelynek az ellenforradalom első éveiben többször is tanú­jelét adta. Ezért A madárijesztő szeretője című kötet tíz év anyagának válogatása, a korszakot a Szindbád megtérése so­rozat megjelenésének évében, 1925-ben zártuk le.

Mellőztetés és betegség nyomta rá bélyegét Krúdy Gyula életének utolsó esztendőire. Mindössze egyetlen novellás-kötete jelent meg hét és fél év alatt, az is saját költségén, mert nem talált rá kiadót. „Valóban, én magam vagyok könyvemnek kiadója – írja erről egy 1932-ben kelt cikkében -, nyomtatója csak azért nem, mert az események nem enged­ték, hogy a könyvnyomtatási művészetet megtanuljam. De viszont megértem a különös korszakot (amelybe Klimius Miklósként kerültünk), mindenkinek arra van szüksége, hogy tíz ujja legyen minden kezén.” A halál előhírnöke, be­tegsége is mind erősebb rohamokkal ostromolja legyöngült szervezetét – minduntalan hosszabb-rövidebb időre munkaképtelenné válik: 1929-ben is több hónapos szanatóriumi ke­zelésre szorul. Mégis hihetetlen erőforrásokkal rendelkezik, munkakedve csak rövidebb időszakokra hagy alább, termé­kenysége valóban fantasztikus: a Három király trilógia mel­lett a Boldogult úrfikoromban, valamint több kisregény ke­rült ki tolla alól: (Szent Margit; Primadonna; Valakit el­visz az ördög; Álarcos hölgy; Krúdy Gyula látogatásai; A kékszalag bőse; Tiszaeszlári Solymosi Eszter; Urak, betyá­rok, cigányok; Így volt 1914-ben [később Rezeda Kázmér szép élete címen jelent meg]; Etel király kincse; Purgatórium; Kossuth-fiúk). Elbeszélésekben is egymást követik a remekművű írások: 1926-30 között az 1931-ben kötetben is kiadott Az élet álom című gyűjtemény, amelyet Osvát Ernő inspirációjára a Nyugat-nak írt; Az egészség és beteg­ség regényéből című sorozat; a Szent Mihály történeteiből című ciklus. A Váci utcai szép napok novella-füzére (amely a halálát követő hónapban jelent meg a Nyíl című regény­újságban) és még számos kitűnő írás, amely kötetünkben jelenik meg először könyvben. Ehhez vegyük még hozzá színes írásainak sokaságát (amelyeknek legjobbjai az élet­mű kiadás egyik következő kötetében jelennek majd meg). Nem hagy alább, sőt egyes esztendőkben még fokozódik publicisztikai tevékenysége, közéleti témájú írásainak több­sége Lázár Miklós hétfői lapjában a Reggelben jelenik meg; legértékesebb darabjait a Pesti levelek című kötetben (Mag­vető, 1963) találja meg az olvasó. Valóban, azoknak van igazuk, akik a különböző legendák és pletykák Krúdyjával szemben az élete utolsó percéig alkotó, és tegyük hozzá: remekműveket alkotó íróra hívják fel az olvasóközönség és az irodalomtörténet figyelmét. Ezt a célt kívántuk mi is szolgálni, amikor hét kötetben bemutattuk Krúdy novella­író művészetének legjava termését. Az utolsó két kötetben közel ötven ív terjedelemben mintegy kilencven olyan elbeszélést publikálunk, amely könyvalakban mindeddig nem jelent meg.

Krúdy utolsó alkotó periódusának novellatermését a zá­rókötetekben – az előző kötetek szerkesztési elveinek meg­felelően- általában a megjelenés sorrendjében mutatjuk be. Kivételt tettünk a tematikailag összefüggő írásokkal és soro­zatokkal – ezeket az elbeszéléseket az időrendből kiemelve, a sorozat első tagjának megjelenési idejét, illetve novella- füzéren áthúzódó történet belső logikáját figyelembe véve adjuk közre. (Pl.: A hírlapíró és a halál; Utolsó szivar az Arabs Szürkénél, A magyar betegség című elbeszéléssel kez­dődő sorozat, amelynek az író Az egészség és a betegség könyvéből alcímet adta, Szent Mihály történetei, A pénteki vendég; Levegőváltozás öröme és szomorúsága stb.) A Váci utcai szép napok címmel 1933 júniusában megjelent kötetünk­ben publikált elbeszéléseit az 1933-as esztendő végére illesz­tettük, noha két darabja már 1932-ben megjelent az Újság című lap hasábjain. Végül egy elbeszélést, amely most került elő az író hagyatékából, és keletkezési idejére vonatkozóan nincs megbízható adatunk, az 1933-as év termése és a Szinbád elbeszélések közé illesztettünk. (Terka, vigyázz az ypszi- lonra.)

Ezúton mondunk köszönetét az író lányának, Krúdy Zsu­zsának, aki a sorozat szerkesztése idején mindenkor a leg­nagyobb készséggel nyújtott segítséget munkánkhoz mind a bibliográfiai tájékoztatással, mind pedig ez esetben kéziratos anyag rendelkezésünkre bocsátásával is.

A másik, az író hagyatékából újonnan előkerült elbeszé­lést, Az óramutató vigyáz az óbudai kisasszonyokra címűt a Szindbád-sorozat végére illesztettük, és így újabb darabbal egészítettük ki azt a gyűjteményt, amelyet Újabb Szindbád történetek címen 1957-ben Kozocsa Sándor adott ki a Szind­bád című kiadvány II. kötetében. Az időrendben összeállított sorozatot további újonnan előkerült Szindbád-elbeszélésekkel is gyarapítottuk; több mint három évtizeddel ez­előtti hírlapi megjelenésüket követően ez most első kötet­kiadásuk (Az orgonista nő szerelme; István napja 1931-ben; Győztél, Kossuth!; A kappanháj története; Hónaposretek kalandjai).

Valamennyi elbeszélés (a már említett kettő kivételével) első megjelenésének évét a szöveg után zárójelben feltüntet­jük; napra pontos publikációjáról pedig a bibliográfiai összeállításból tájékozódhat az érdeklődő.

A Válogatott elbeszélések első kötetében (A fehérlábú Gaálné, 1959) tájékoztatást adtunk a Krúdyra vonatkozó bibliográfiai munkákról. Örömmel állapítjuk meg, hogy az azóta eltelt hat esztendőben a Krúdy-filológia néhány érté­kes bibliográfiai publikációval gazdagodott. Ezek közül a legjelentősebb Kozocsa Sándor gyűjtése, amely a kötetki­adásokra, valamint a Krúdyról szóló irodalomra vonatko­zik, és amelyre – mint erről sorozatunk valamennyi köteté­ben említést tettünk – nagy haszonnal támaszkodtunk mi is abban a kéziratos formában, amelyben az Irodalomtörténeti Intézet bibliográfiai osztálya rendelkezésünkre bocsátotta. A Krúdy világa című kiadványban (a Szabó Ervin Könyvtár kiadása, szerkesztette: Tóbiás Áron) 1964-ben ez az anyag nyomtatásban is hozzáférhetővé vált. Éppen ezért szükség­telennek tartottuk, hogy a jelen kötet bibliográfiájában az író halálát követő évek kötetkiadásait is felsoroljuk; erre vonatkozóan a fent említett gyűjtemény összeállítását java­soljuk áttekinteni.

Ugyancsak értékes bibliográfiai adatokat találhatunk a következő, Krúdy életművét bemutató kiadásokban is: az irodalmi tárgyú portrékra vonatkozóan: Írói arcképek I—II. 1957. Magvető. Szerkesztette: Kozocsa Sándor – A tegnapok ködlovagjai és a XIX. század vizitkártyái című sorozatra vonatkozóan: A tegnapok ködlovagjai, 1961. Szépirodalmi Könyvkiadó, szerkesztette: Gordon Etel – az ifjúsági iroda­lomra vonatkozóan: A lőcsei kakas, 1962. Magvető. Szer­kesztette: Tóth Lajos és Udvarhelyi Dénes – a publicisz­tikai írásokra vonatkozóan: Pesti levelek, 1963. Magvető. Szerkesztette: Tóth Lajos és Udvarhelyi Dénes – az önéletrajzi írásokra vonatkozóan: Vallomás, 1963. Magvető. Szer­kesztette: Kozocsa Sándor. Ezenkívül valamennyi 1957 óta megjelent Krúdy-kiadásban megtaláljuk az adott művek legfontosabb bibliográfiai adatait. Így a különböző kötetek­ből – természetesen a Válogatott elbeszélések gyűjteményét is ideértve – immár összeállítható Krúdy Gyula műveinek megközelítőleg teljes bibliográfiája. Ez az anyag az elkövet­kező években a színes írások, a színpadi művek és még néhány kiadatlan kisregény edíciójával, valamint a vonatkozó bibliográfiai gyűjtés közreadásával fog bővülni. Ez igen je­lentős eredmény; még egy évtizeddel ezelőtt is csak az élet­mű töredékét (és azt is sokszor tévesen) ismertető bibliog­ráfiai mutatókkal rendelkeztünk.

A Válogatott elbeszélések első kötetében, a 642. oldalon a Krúdy által abban az időszakban használt írói álnevekről is tájékoztatást adtunk. Most az ott felsoroltakhoz néhány újabb Krúdy-álnevet közlünk (Gulyás Pál álnév-lexikonának vonatkozó részét néhány újabb adattal kiegészítve): Szigeti Remete, Óbudai Remete, Balatoni Remete, Alföldi Remete. Mélacsai.

 

 

ÚTMUTATÓ A BIBLIOGRÁFIÁHOZ

 

A bibliográfiai táblázat öt oszlopra tagozódik:

Az első oszlopban az írásmű megjelenésének pontos idejét tüntetjük fel. A kötetben az író életében kiadott műveket (az elbeszélésköteteknél a tartalom részletezésével) – a szokásos bibliográfiai felvételnek megfelelően – mindig az adott év elején tüntetjük fel. (Ismételt kiadásnál az elbeszéléskötetek tartalmát csak változás esetén adjuk meg.) A kötetkiadások után – pontos időrendben – a napi sajtóban, hetilapokban, folyóiratokban megjelent regények és elbeszélések felsorolása következik.

A második oszlop az időszaki kiadvány (napilap, hetilap, folyóirat) rövidített címét tünteti fel. (A rövidítések jegyzékét útmutatónk után találja meg az olvasó.)

A harmadik oszlop az írásmű címét tartalmazza. (A gyűjtőcímeket, sorozatcímeket és alcímeket elhagytuk.) Műfaji megjelölést az elbeszéléseknél nem alkalmaztuk; a regényeket és színműveket külön megjelöltük. (R. = Regény, Egyfelv. = Egyfelvonásos, Jel. = Jelenet.) A válogatásunkban megjelent elbeszéléseket mind a kötetek tartalomjegyzékének felsorolásakor, mind pedig az első sajtókiadás helyén kiemeljük.

A negyedik oszlopban azoknak az elbeszélésköteteknek a rövidített címét tüntetjük fel, amelyekben az írásmű akár az író életében, akár posztumusz megjelent. Itt csak azokat az elbeszélésköteteket vettük figyelembe, amelyek még korábban ki nem adott anyagot is tartalmaznak. (A rövidítések jegyzékét lásd útmutatónk után.)

Az ötödik oszlop a megjegyzések rovata:

1. A kötetkiadások tartalomjegyzékének felsorolásánál utal az első megjelenés helyére és idejére.

Megjegyezzük, hogy ebben a kötetben is – az előző kettőhöz hasonlóan, de eltérően a sorozat első, második és harmadik kötetétől – egyszerűsítettük a bibliográfiai felsorolást, és a műveket csak az első megjelenés helyén tüntetjük fel. – Erre az egyszerűsítésre az újraközlések rendkívüli megszaporodása miatt került sor. Ebben a kötetben – hasonlóan az előzőhöz – az ifjúsági írások bibliográfiai adatainak felsorolását is mellőztük, tekintettel arra, hogy időközben a legjobb ifjúsági elbeszélésekből és mesékből megjelent egy válogatás, amely ezeknek az írásoknak a legfontosabb lelőhelyeit is feltünteti. (A lőcsei kakas, Magvető. 1961.)

2. Utal az elbeszélés vagy regény esetleges folytatásának megjelenési idejére.

3. Feltünteti az esetleges címváltozást, illetve utal a variánsokra. (Tekintettel a Krúdy-elbeszélések igen nagy számára, valamint az igen gyakori variánsokra és arra, hogy élete utolsó időszakában mind gyakrabban adja ki régebbi elbeszéléseit címváltoztatással – ezeket az adatokat nem mindig sikerült egyeztetnünk, illetve felkutatnunk.)

4. Közli, ha az írás nem az író teljes nevével (hanem álnéven, betűjellel stb.) jelent meg.

 

 

RÖVIDÍT'ÉSEK JEGYZÉKE

 

a) napilapok, folyóiratok stb.

B. H.

= Budapesti Hírlap

P.

= A Polgár

L. M.

= Lantos Magazin

P. M. H.

= Prágai Magyar Hírlap

Mai N.

= A Mai Nap

P. N.

= Pesti Napló

M. H.

= Magyar Hírlap

Sz.

= Szilveszter

M. M.

= Magyar Magazin

Sz. É.

= Színházi Élet

M. o.

= Magyarország

T.

= Tűzhely

Mság.

= Magyarság

T. V. L.

= Tolnai Világlapja

M. T.

= Mindent Tudok
Az Újság Könyve

Új I.

= Új Idők

M. V.

= Magyar Világ

Újs.

= Az Újság

Ny.

= Nyugat

V.

= Világ

 

b) kötetek

AN.

= Asszony a nagybőgőben (1955)

MSZ.

= A madárijesztő szeretője (1964)

D.

= Dudorászi (1948)

PB.

= Egy pohár borovicska (1948)

ÉÁ.

= Az élet álom (1931)

VSZN.

= Váci utcai szép napok (1933)

 

 

A bibliográfiát Kozocsa Sándornak, az Irodalomtörténeti Intézet Bibliográfiai Osztálya tulajdonában levő, a Krúdy-kötet kiadásokra vonatkozó anyagának, valamint a Krúdy Világa c. kiadványban közzétett tájékoztatásának részbeni felhasználásával állítottuk össze.

 

Meg-

jelenés

kelte

Helye

Cím

Kötet

Megjegyzések

1926

 

 

 

 

 

 

ARANYIDŐ.

 

 

 

 

A TEMPLÁRIUS

 

 

 

 

Két kis regény. Bp., 1926.

 

 

 

 

Grill. 207 (1) l.

 

 

 

 

A Toll Mesterei. 3.

 

 

 

 

MOHÁCS

 

 

 

 

Regény. Bp., 1926.

 

 

 

 

Pantheon. 235 (1) l.

 

 

 

 

Magyar Írások

 

 

(1926)

 

 

 

 

jan. 3.

M. o.

A holtember szakálla

 

 

3.

V.

Nemesi kaszinó

 

az 1925. XII. 20-án

 

 

 

 

a V-ban megj. elb.

 

 

 

 

folytatása

17.

Sz. É.

Primadonna (Reg.)

 

V. 9-ig, 16 folyt.

31.

V.

A gordonkás pisztoly-

 

 

 

 

golyója

 

 

31.

Újs.

Két asszony megbékélésének

 

 

 

 

tanulságos története

 

 

febr. 14.

V.

Régi Magyarország

 

 

márc. 7.

P. M. H.

A titkár

 

 

14.

Újs.

Nagyapócska szeszélyei

 

 

14.

V.

A hírlapíró

 

 

16.

Ny.

Isten veletek, ti boldog

 

 

 

 

Vendelinek

 

 

21.

P. M. H.

A zsebkendő

 

 

ápr. 4.

P. M. H.

Szentgellérti kisasszony

 

 

4.

V.

Három holló (Egyfelv.)

 

 

18.

V.

A svindler lába

 

 

20.

Újs.

A hajnali gavallér

 

 

máj. 9.

Új I.

Ifjú mulatozásaim emlékére

 

 

13.

Újs.

A kancsi ember különös

 

 

 

 

szerencséje

 

 

16.

Ny.

Emeletes lak a Duna mentében

ÉÁ., PB.

 

máj. 30.

Új I.

Finomkodás a Tisza mentén

 

 

jún. 27.

P. N.

A bujdosó költő

 

 

aug. 1.

Ny.

Egy pohár borovicska

ÉÁ., PB.

 

 

 

és következményei

 

 

8.

P. N.

Árnyékkirály (Reg.)

 

X. 7-ig, 14 folyt.

28.

Újs.

Csárdaverő hőstettei

 

 

30.

Sz. É.

A vadász temetése

 

 

szept. 12.

Újs.

A sündisznó

 

 

12.

Mság.

Jellegzetes úriember a ke-

 

 

 

 

resztanyám falujából

 

 

15.

Mság.

Mohács (Reg.)

 

X. 30-ig, 40 folyt..

19.

Új I.

Útinaplómból

 

 

20.

Sz. É.

„A kisasszony”

 

 

26.

Újs.

Asszony a ládában és a

AN.

később: Asszony a

.

,

nagybőgőben

 

nagybőgőben

 

 

 

 

címen

okt. 10.

Újs.

A dióverő édesanya

 

 

nov. 16.

Ny.

Böske, vagy a szerkesztőség

ÉÁ.

 

 

 

pesztonkája

 

 

dec. 5.

Újs.

A hajnali ügyvéd

 

 

ts.

Iv]y.

A fogadósné, vagy az elvará-

ÉÁ., AN.

 

 

 

zsolt vendégek

 

 

19.

M. o.

A másvilági vadász

 

 

25.

Mság.

Az ember, aki mustármag

D.

 

 

 

volt

 

 

25.

P. N.

Miguel, a parádé-rendező

 

 

25.

Újs.

Mária királyné Pozsonyban

 

Az Újság Könyve.

 

M. T.

Ady Endre éjszakái

 

 

 

 

(A honleányok)

 

A Mság. évköny-

 

Mság.

Egy éj a félelem villában

 

ve az 1927. esz-

 

 

 

 

tendőre 84-88 o.

 

 

 

 

 

1927

 

 

 

 

 

 

SZENT MARGIT

 

 

 

 

Mesemondás

 

 

 

 

Bp., 1927. Magyarság. 189

 

 

 

 

(1) l. A Magyarság Köny-

 

 

 

 

ve 1.

 

 

(1927)

 

 

 

 

jan. 6.

Mság.

Kistrafikos, nagytrafikos

 

 

ápr. 1.

Ny.

Akit minden kocsmából

 

A kötetben A ki-

 

 

kidobtak

ÉÁ.

dobott vendég c.-en

3.

M. o.

Függvényesi az ország

 

 

 

 

keresztapja

 

 

17.

Mság.

A szívnek is meg kell adni

 

 

 

 

a magáét

 

 

24.

P. N.

Varjúleves

 

 

máj. 16.

Ny.

A pincér álma

ÉÁ.

 

29.

M. o.

Az asszony kiábrándulása

 

 

jún. 5.

P. N.

A szenvedélyes fürdővendég

 

 

5.

Mság.

Dudorászi, vagy egy haszon-

 

 

 

 

talan ember

D.

 

12.

Mság.

Ludacskai, aki koporsóját

 

 

 

 

eladta

D.

 

29.

Mság.

Az utolsó lengyel kifüstölése

D.

 

júl. 3.

P. N.

A zsebóra

 

 

24.

P. N.

A ferencjózsef kabát

 

 

aug. 1.

Ny.

Utolsó szivar az Arabs

 

 

 

 

szürkénél

ÉÁ.

 

3.

Mai N.

A betegápoló

 

 

10.

Mai N.

A szenvedélyes lóverseny

 

 

 

 

játékos

 

 

20.

Mai N.

A pesti Sobri Jóska

 

 

30.

Mai N.

Sobri Jóska fia

 

 

szept. 3.

Mai N.

Sobri elhagyja gyermekét

 

 

4.

P. N.

Az Aranyszív lovagjai

 

 

13.

Mai N.

Sobri végleg eltűnik

 

 

okt. 4.

Mai N.

Tulipános láda

 

 

11.

Mai N.

A kontrapalatinus

 

 

16.

Mai N.

A csempészek palatinusa

 

 

16.

P. N.

Dunári

 

 

nov. 10.

Mai N.

A cigány nádorispán

 

 

13.

P. N.

Az unalom csárdában

 

 

dec. 11.

M. o.

A szívbajos éjszakája

 

 

25.

Mság.

A hercegnő és az igazság

 

 

26.

Sz. É.

Mennyit nyom egy szín-

 

 

 

 

társulat?

 

 

 

M. T.

Tiszáék

 

Az Újság Könyve,

 

 

 

 

1927.

 

 

 

 

 

1928

 

 

 

 

jan. 1.

Ny.

A hírlapíró és a halál

ÉÁ.

 

1.

P. N.

A lopott csizma Pesten

 

 

14.

Mság.

Tiszavirág

D.

 

15.

Sz. É.

Beteg az én szívem tája

 

 

29.

M. o.

A „Menekült Józsi Bácsi”-

 

 

 

 

nál

 

 

febr. 19.

Mság.

Úriember nem tér vissza

 

 

 

 

a másvilágról

D.

 

19.

P. N.

A Jámbor-testvérek fogadója

 

vö. A patikusné,

 

 

 

 

SzÉ. 1928. XI. 25.

márc. 15.

P. N.

A zsoké és az ördög

 

 

ápr. 8.

Mság.

Cornélia emléktárgyai

D.

 

15.

P. M. H.

A vándorszínész

 

 

22.

Mság.

A Próféta-utca

D.

 

29.

Sz. É.

A lovarnő vizitben

 

 

jún. 1.

Mai N.

Sváb betyárok

 

 

2.

Sz. É.

A nagyasszony ballépése

 

 

3.

M. o.

Macedónia

 

 

júl. 8.

P. N.

A postagalambok

 

 

aug. 5.

P. N.

Az utolsó leányszöktetés

 

 

19.

Sz. É.

Frufru kisasszony

 

 

26.

M. o.

Régi hangulat

 

 

szept. 2.

P. N.

Valakit elvisz az ördög

 

IX. 29-ig, 23 foly-

 

 

(Reg.)

 

tatásban.

okt. 27.

Mai N.

Aki a lábát kártyázta el

 

 

nov. 25.

Sz. É.

A patikusné

 

 

dec. 7.

Mai N.

A nagyorrú táncosné

 

 

 

Mság.

Magányos ember álma

 

A Mság Évköny-

 

 

 

 

ve az 1929. esz-

 

 

 

 

tendőre

 

 

 

 

 

1929

 

 

 

 

jan. 6.

P. N.

Az öreg Krúdy

 

 

15.

Mai N.

Vay Sarolta

 

 

27.

P. N.

Villásreggeli

 

 

febr. 16.

Mai N.

A harminchármas

 

 

24.

P. N.

Mámori Arabella

 

 

márc. 1.

M. M.

Egy kis fiú egyedül marad

 

 

3.

M. o.

Borkereskedelem

 

 

31.

Mság.

Vége a betyáréletnek

 

 

31.

P. N.

Zörgőci és Nyújtózi

 

 

ápr. 7.

M. o.

Talált tárgyak

 

 

13.

Mai N.

Zoltánka

 

 

18.

Mai N.

A cél-lövő

D.

 

21.

Mság.

A magyar betegség

 

 

23.

Mai N.

Geszteréd pusztulása

D.

 

28.

Mság.

Kutyaharapást szőrivel

 

 

28.

Új I.

Gavalléravatás

 

 

máj. 12.

Mság.

„Kérem a kezét...”

 

 

26.

P. N.

Alkonyati elbeszélés

 

 

jún. 1.

M. V.

A kékvári kísértet

 

 

2.

Mság.

Az almás módozatai

 

 

9.

Mság.

A rákleves

D.

 

16.

Mság.

Delikatesz

D.

 

26.

Mság

Festett király (Reg.)

 

VIII. 14-ig, 41 folyt.

júl. 15.

I,. M.

Ráday Gedeon

 

 

16.

P. N.

A kínai közmondás

 

 

aug. 18.

Mság.

Toronyzene

 

 

20.

P. N.

Hamis váltók lovagja

 

 

25.

Mság.

Hogyan kell utazni?

 

folyt.: IX. 1-én

szept. 15.

Mság.

Az öreg Korányi professzor

 

 

 

 

tanácsa

 

folyt.: IX. 22-én

dec. 1.

P. N.

A gyászjelentés

 

 

8.

Új I.

Mesemondó-ház

 

 

21.

Mság.

Cziróka és Maróka

 

 

25.

Mság.

Ncm szabad az Öregúr

 

 

 

 

becsületét elveszteni

 

 

25.

B. H.

Podmaniczky Frigyes első

 

 

 

 

szerelme és menekülése

 

 

29.

B. H.

P. Frigyes egyik utazása

 

 

 

Mság.

A has ezereqyéjszakája

 

A Mság. évkönyve

 

 

 

 

az 1930. évre

 

 

 

 

 

1930

 

 

 

 

 

 

BOLDOGULT ÚRFI-

 

 

 

 

KOROMBAN

 

 

 

 

Regény. (Végh Gusztáv

 

 

 

 

borítékrajzával.)

 

 

 

 

Bp., 1930. Athenaeum 310.

 

 

 

 

Athenaeum Könyvtár. I. 7.

 

 

 

 

FESTETT KIRÁLY

 

vö.: Mság. 1929.

 

 

Regény. Bp., 1930.

 

VI. 26-tól VIII.

 

 

Franklin. 254 l.

 

14-ig

 

 

Király-regények.

 

 

(1930)

 

 

 

 

jan. 5.

P. N.

Anna bál

 

5 folyt.-ban: I. 5.

5.

13. H.

Álarcos hölgy (kisreg.)

 

és 19-én, fcbr. 2.

 

 

 

 

és 23-án és márc.

 

 

 

 

9-én.

 

M. o.

„Szegény lánynak nem sza-

 

 

 

 

bad hazudni”

 

 

Meg-

Helye

Cím

Kötet

Megjegyzések

jelenés

 

 

 

 

kelte

 

 

 

 

(1930)

 

 

 

 

jan. 5.

Új I.

Egy régi fogadó és vendége

 

 

18.

M. H.

Szarvasvadászat

 

 

febr. 6.

P. N.

Eliz

 

 

9.

Új J.

Jöjj vissza a másvilágról

 

 

márc. 2.

P. N.

Sugár út

 

 

15.

L. M.

Özvegy Julianna kalandos

 

 

 

 

élete

 

 

ápr. 2.

B. H.

Krúdy Gyula látogatásai

 

folyt.: IV. 15., VI.

 

 

(Kisreg.)

 

15. és VII. 5-én

8.

P. N.

Úriasztalnál

 

 

20.

B. H.

A főlövészmester

 

 

22.

Mai N.

Vidéki táncmesterek

 

folyt.: IV. 24-én

máj. 4.

P. N.

A bálkirálynő

 

 

jún. 8.

Mság.

A Sugár-út meghódítása

 

folyt.: VII. 15. és

 

 

 

 

VIII. 6-án

8.

M. H.

Kossuth Lajos követ-

 

 

 

 

választása

 

 

29.

P. N.

Az első Habsburg (Reg.)

 

VII. 30 -ig, 27

 

 

 

 

folytatásban

júl. 6.

B. H.

Pollux

 

folyt.: VII. 8., 9.,

6.

Mai N.

Kacsapecsenye

 

10., 11-én

20.

Mság.

Koronázási emlék

 

 

 

 

IV. Károlyról

 

 

26.

Mság.

Annabáli románc

 

 

aug. 3.

P. N.

A királyné óbudai kovácsa

 

 

10.

Mság.

János király választása

 

 

15.

P. N.

Lenke-napja az aszódi

 

 

 

 

kastélyban

 

 

31.

M. H.

Zokogva fütyülni

 

 

31.

Sz. É.

Az óbudai szépségkirálynő

 

 

szept. 28.

M. H.

Régi hölgy a Kékszalagban

 

 

28.

Sz. É.

A főherceg lovagjai

 

 

okt. 5.

P. N.

Nők kincse

 

folyt.: X. 12 -én

12.

M. H.

Így élünk Óbudán

 

 

okt. 12.

Mság.

Az államfogoly

 

 

26.

M. H.

A gyalohintó titka

 

 

nov. 7.

Mai N.

Az éjszaka királyfia

 

 

9.

P. N.

Az államfogház hölgye

 

 

dec. 25.

M. H.

Zöld ász

 

 

25.

Mság.

Szalónok hőse

 

 

 

 

 

 

 

1931

 

AZ ÉLET ÁLOM

 

 

 

 

Elbeszélések. Bp., 1931.

 

 

 

 

Szerző kiadása. 254 l.

 

 

Tartalom:

 

A hírlapíró és a halál

 

vö.: Ny. 1928. I. 1.

 

 

A pincér álma

 

vö.: Ny. 1927. V.

 

 

 

 

16.

 

 

A fogadósné vagy az el-

 

vö.: Ny. 1926.

 

 

varázsolt vendégek

 

XII. 15.

 

 

A tetszhalott

SZM.. MSZ.

vö.: Ny. 1925. I. 1.

 

 

Emeletes lak a Duna

PB.

vö.: Ny. 1926.

 

 

mentében

 

V. 16.

 

 

Böske, vagy a szerkesztő-

 

vö.: Ny. 1926.

 

 

ség pesztonkája

 

V. 16.

 

 

Zöld ász

 

vö.: M. H. 1930.

 

 

 

 

XII. 25.

 

 

A kidobott vendég

 

vö.: Ny. 1927. IV.

 

 

 

 

1. Akit minden

 

 

 

 

kocsmából kidob-

 

 

 

 

tak címcn

 

 

AZ ELSŐ HABSBURG

 

vö.: P. N. 1930.

 

 

Rcgénv. Bp., 1931.

 

VI. 29.-től VII.

 

 

Franklin. 160 l.

 

30.-ig, 27 folyta-

 

 

Király-regények.

 

tásban

 

 

 

 

 

(1931)

 

 

 

 

jan. 4.

M. H.

A szőke nő és filkója

 

 

11.

P. N.

A kékszalag hőse (Reg.)

 

III. 25-ig, 62 foly-

 

 

 

 

tatásban

febr. 6.

Mai N.

Százesztendős emberek utcája

 

Szigeti Remete ál-

 

 

 

 

néven

márc. 1.

M. o.

Tiszaeszlári Solymosi Eszter

 

VII. 7-ig, 101 foly-

 

 

(Reg.)

 

tatásban

máj. 6.

Mai N.

Százesztendős emberek

 

 

 

 

búcsúja

 

 

10.

P. N.

Szent és csacsi

 

 

jún. 7.

M. H.

Az „Éj Mester” szerelme

 

 

11.

Mai N.

A vadevezős megtérése

 

 

12.

Mai N.

Az óbudai karnagy

 

folyt.: VI. 13-án

28.

M. H.

A királyok érzékenységéről

 

 

29.

P. N.

Kötéltáncosnőt szeretni

 

 

júl. 5.

Mai N.

Búcsúfia

 

Óbudai remete ál-

 

 

 

 

néven

5.

P. N.

Légtornászok völgye

AN.

 

10.

Mai N.

„Balatoni szívhalászat”

 

Balatoni remete

12.

Sz. É.

Az orgonista nő szerelme

 

álnéven

19.

M. H.

A hercegnők menekülése

 

 

aug. 6.

Mság.

„Bulyovszky”

 

 

7.

Mai N.

Budán mindenkinek van

 

Óbudai remete ál-

 

 

egyenruhája

 

néven

9.

P. N.

Váci utcai hölgytisztelet

 

 

20.

P. N.

Egy jótékony szív élménye

 

 

23.

Sz. É.

István napja 1931-ben

 

 

25.

Mai N.

„Valamikor a babája voltam”

 

Óbudai remete ál-

 

 

 

 

néven

szept. 15.

P. N.

Előhang egy kispörkölthöz

 

 

okt. 23.

Mai N.

Litánia és tánciskola harca

 

 

nov. 2.

Mai N.

Boulanger

 

 

8.

Sz. É.

Győztél, Kossuth!

 

 

15.

Mság.

Miért járják a rókatáncot?

 

 

27.

Sz. É.

A csárdás diadala

 

 

29.

P. N.

„Granadai éji szállás”

 

 

dec. 25.

Mság.

Lovagvár a Váci utcában

 

 

25.

Sz. É.

Urak, úrfiak és válogatott

 

 

 

 

cigánylegények a disznó-

 

 

 

 

toron

 

 

 

 

 

 

 

1932

 

 

 

 

jan. 1.

P. N.

A féktelen szenvedély

 

 

 

 

történetéből

 

 

10.

Újs.

A cinkotai bádogos

VSZN.

 

17.

Újs.

Egy pár ritka szép harisnya

VSZN.

 

 

 

eltűnése Károly-király

 

 

 

 

koronázásán

 

 

márc. 30.

P. N.

Markovicsné balkeze, bal-

 

 

 

 

lába, baloldala

 

 

ápr. 24.

P. N.

Egy rókavadász elbeszélése

 

 

máj. 10.

P. N.

Májusi csodák

 

 

15.

rf. H.

Egy régi párbaj

 

 

jún. 5.

Újs.

A herceg, aki farkas lett

 

 

 

 

 

 

VII. zt-ig, z4 foly-

23.

Mság.

Urak, betyárok, cigányok

 

tatásban

 

 

(Kisreg.)

 

 

26.

M. H.

Aranykeblű Kecseginé Kállai

 

 

 

 

kettőse

 

 

26.

Újs.

Garibaldi

 

 

júl. 3.

P. N.

Születésnapi kalandok

 

 

10.

Újs.

A számozatlan fiákker

 

 

 

 

regénye

 

 

17.

Újs.

A régi honvéd huszárok

 

 

 

 

kalandja

 

 

24.

Mság.

Az agarak öregapja

D.

 

31.

M. H.

A fertálymágnások pokol-

 

 

 

 

bajutása

 

 

31.

P. N.

Krucsayné, a lefejezett

 

 

 

 

asszony

 

 

aug. 14.

P. N.

Jó és rossz napok Szindbád

 

 

 

 

életében

 

 

20.

Újs.

A jó étvágy titkai

 

 

28.

P. N.

Az ál-Andrássy Gyula

 

 

szept. 8.

P. N.

Az úriember, akit lóvá tettek

 

 

11.

Mság.

Országos Bccsületbíróság

 

 

11.

Sz. É.

A színházi papa

 

 

18.

P. N.

Az úriember, akinek szőlő-

 

 

 

 

virág szaga volt

 

 

okt. 2.

Újs.

Az úriember, aki nagybőgő-

 

 

 

 

nek nézte az eget

 

 

9.

Újs.

A budai ember

 

 

23.

Újs.

Szent Mihály Bergengóciában

 

 

nov. 6.

Mság.

A szürke Nyilasi

 

 

13.

Újs.

A vadpecsenye kalandja

 

 

27.

Mság.

A budai gavallér

 

 

29.

P. N.

A szemüveges hölgy

 

 

dec. 6.

P. N.

A balkéz felől levő nő

 

 

11.

P. N.

Szindbád elmegy deszkát

 

 

 

 

árulni

 

 

11.

Újs.

Nézd meg az anyját, vedd el

 

 

 

 

a lányát

 

 

25.

M. H.

Hogyan vernek meg egy

 

 

 

 

asszonyt?

 

 

25.

Újs.

Jászai Mari térítése

 

 

28.

P. N.

Mit mutat a szívfotográfia?

 

 

 

 

 

 

 

1933

 

 

 

 

 

 

VÁCI UTCAI SZÉP-

 

1933. június 29-i

 

 

NAPOK

 

szám

 

 

Elbeszélések. Bp., 1933.

 

 

 

 

Révai. 22 l. Nyíl regé-

 

 

 

 

nyek. III. 26.

 

 

Tartalom:

 

 

 

 

 

 

Selyemlopás a Váci utcában

 

 

 

 

Egypár ritkaszép harisnya el-

 

vö.: Újs. 1932.

 

 

tűnése a koronázáson

 

I. 17.

 

 

Lovagvár a Váci utcában

 

vö.: Mság. 1931.

 

 

 

 

XII. 25.

 

 

A cinkotai bádogos

 

vö.: Újs. 1932.

 

 

A kaméliás hölgy szín-

 

I. 10.

 

 

vallása

 

 

 

 

Egy Váci utcai illatszertár

 

 

 

 

hatása

 

 

 

 

A Nemzeti Tanács amazonja

 

 

 

 

 

 

 

(1933)

 

 

 

 

jan. 8.

Mság.

A Lövölde-bál után

 

 

8.

Újs.

Mindenkiben két ember lakik

 

 

10.

P. N.

A marhahús barátja

 

 

22.

Újs.

Becsüljük meg szegény em-

 

 

 

 

bert, mert nélküle nem ér-

 

 

 

 

ne semmit a gazdagság

 

 

29.

Újs.

Petőfi Zoltán utazásaiból

 

 

febr. 2.

Újs.

A batyubál igaz története

 

 

5.

P. N.

Miért állt az óra a vendég-

 

 

 

 

lőben?

 

 

12.

Újs.

Téli utazás Lök és Dob

 

 

 

 

között

 

 

19.

Újs.

A kappanháj története, vagy

 

 

 

 

a csacsihasú ember

 

 

márc. 12.

Mság.

Verseny a holdvilággal

 

 

12.

Újs.

A koránkelő ember története

 

 

ápr. 1.

Ny.

Levegőváltozás öröme és

 

 

 

 

szomorúsága

 

 

16.

Újs.

A pénteki vendég

 

 

23.

Sz. É.

Hónaposretek kalandjai

 

 

máj. 14.

M. H.

A szívalakú hegy titka

 

 

14.

Mság.

Kis Dániel napja

 

 

14.

P. N.

Petőfi Zoltán Pesten

 

 

14.

Újs.

Az újságolvasás történetéből

 

 

jún. 1.

Tűzhely

Ne legyünk rosszak!

 

 

4.

Mság.

Karpelesz megjárta kísértet

 

 

 

 

korában

 

 

4.

Újs.

A vén szamár születésnapja

 

 

11.

P. N.

Így volt 1914-ben (Reg.)

 

VII. 29 -ig, 40

 

 

 

 

folytatásban; 1944-

 

 

 

 

ben és később

 

 

 

 

Rezeda Kázmér

 

 

 

 

szép élete címen

 

 

 

 

jelent meg.

 

 

 

 

 

1934

 

 

 

 

jan. 27.

Mság.

Purgatórium (Reg.)

 

II. 23-ig, 22 folyta-

 

 

 

 

tásban

aug. 19.

P. N.

Etel király kincse (Reg.)

 

X. 4-ig, 38 foly-

 

 

 

 

tatásban

 

[Barta András]

 

(Utolsó szivar az Arabs Szürkében. I-II.
Bp. 1965, Magvető. 561-582. p.)