Új Krúdy-életműkiadás

Beszélgetés az író leányával

Születésnapok közelednek, nevezetes évfordulók. Ady Endre, Móricz Zsigmond, a Nyugat-nemzedék több tagja a közeljövőben lenne száz esz­tendős. A Krúdy-centenárium 1978-ban lesz, az előkészüle­tek azonban már megkezdőd­tek.

– Apám művel igen nép­szerűek – mondja Krúdy Zsu­zsa. – Könyveit régen elkap­kodták már az antikváriumok­ból is, rongyosra olvasták a könyvtárakban. Az új életmű­sorozat most indult meg a Szépirodalmi Kiadónál. A hu­szonnégy kötetből már kettő: a Régi szélkakasok között és a Palotai álmok, meg is jelent. Barta András szerkesztő, aki a korábbi kiadásokat is gon­dozta, tárgyilagosan és szigo­rúan válogatott a kéziratban fennmaradt, a kötetekben és a folyóiratokban megjelent mű­vekből is. Mindketten temér­dek kiadványt – alig hozzá­férhető folyóiratokat, már sár­guló lapokat böngésztünk át. Valóban, se szeri, se száma az elfeledett novelláknak. Utazá­sok a vörös postakocsin cím­mel pedig most jelennek meg először az apám hagyományoz­ta sorrendben azok a regényei, amelyekben Alvinczi Eduárd és Rezeda Kázmér járják az országot az ócska batáron. Apámnak e kívánságáról fak­szimile tanúskodik a kétköte­tes gyűjtemény (A vörös pos­takocsi, Őszi utazás a vörös postakocsin, Nagy kópé, Velszi herceg, Rezeda Kázmér szép élete, Kékszalag hőse) elején. A mintegy nyolc-tíz év alatt megjelenő teljes sorozat az életmű – ötven-hatvan re­gény, tizenöt színdarab, több ezer novella és cikk – színe-javát kínálja.

Marad-e még kötetben ki­adatlan Krúdy-mű?

– Például, A magyar köz­társaság almanachja, amely az őszirózsás forradalom és a Ta­nácsköztársaság idején írott cikkeit tartalmazná, azaz tar­talmazta. Történelmi érdekes­sége ugyanis, hogy a fiatal ha­talom leverése miatt zúzták be a már kinyomtatott antológiát. Az előfizetési felhívás, a cím­lap azonban nem semmisült meg, sőt az előszó és a tarta­lomjegyzék kézirata sem. Ám a folyóiratokból így rekonst­ruálható kötet azóta sem talált kiadóra.

Vannak-e Krúdy-fordítások?

A vörös postakocsi meg­jelent már németül, angolul, bolgárul, csehül, fordítják ro­mánra és szlovákra is. A Szindbád pedig angolul és ha­marosan már lengyelül is ol­vasható. Krúdy-sorozatot ter­vez a francia Gallimard ki­adó ... A Petőfi Irodalmi Mú­zeum megbízásából dr. Gedényi Mihály készíti a mintegy húsz ív terjedelmű Krúdy-bibliográfiát. Olyan monográfia azonban még nem született, amely tüzetesen feltérképezné a hatalmas és gazdag munkás­ságot. Apám egyéniségéről, életéről ma is anekdoták ke­ringenek, amelyek hol több, hol kevesebb igazságot tartal­maznak. Legendák járnak szájról szájra kalandjairól, párbajairól, így például arról, hogy konflison utazott Balatonfüredre. Ha pénze volt, va­lóban konflist bérelt. Persze nem vitette magát hetedhét­határon túlra.

Hanem haza, a Margitsziget­re...

– Tizenkét évig élt a szige­ten. Az Asszonyságok díja, a Boldogult úrfi koromban is itt született. Még sincs Krúdy-szobor a művészsétányon. Még Zelk Zoltán is méltatlankodott az Utókor című versében ezen a furcsaságon.

Készülnek az emlékműsorok?

– Szerencsére ez a nagy életmű nemcsak a kerek év­fordulókon ihleti meg a művé­szeket. Nemrégiben Kapás De­zső rendező újra Krúdy-művet vitt színpadra a Vígszín­házban, a Rezeda Kázmér szép élete című összeállítást. Hu­szárig Zoltán filmje, a Szind­bád nemzetközi sikert aratott. A televízióban Makk Károly munkája, A hírlapíró és a ha­lál vár adásra, a rádióban pe­dig az Apám, Szindbád című emlékezésem és az Őszi versenyek rádióváltozata, mindket­tő Török Tamás rendezésében és Latinovits Zoltán főszereplésével. Az Őszi versenyekben, ez a szenvedélyes és zseniális színész egymaga játssza el, mégis jól megkülönböztethe­tően az írót és az elcsapott zsokét. Mind a két szerep a mellőzéstől szenvedő apámat rejti.

Krúdy Gyula prózája szinte a muzsika dallamosságát, rit­musát, hangulatát idézi fel.

– Az ötvenes években Kenessey Jenő megzenésítette Az arany meg az asszonyt. Annak idején elő is adták e lő­csei históriát Osváth Júlia és Rösler Endre főszereplésével, nagy sikerrel. Kenessey Jenő befejezte halála előtt apám egyik novellája, a Balerinák ihlette balettzenéjét is. Kevés a magyar opera. Ezek a művek talán megszólalhatnának az évfordulón.

Milyenek voltak az egykori születésnapok?

– Élénken emlékszem az „utolsó boldog születésnapra”, amikor ötvenkettedik évét töl­tötte be. Apám állította össze az ünnepi fogásokat. Még a konyhában is lábatlankodott. Csupán néhány vendéget hí­vott óbudai otthonunkba. Nyu­godt, vidám, beszédes volt, pe­dig különben szófukarnak is­merték. Mindig szívesen hall­gatott mulatságos, érdekes, emberi történeteket. A társa­ságban inkább beszéltette az embereket maga alig szólt.

Még a pálya örömeiről, a műveiről, a vágyairól sem?

– Szerény ember volt. Nemigen bizakodott az utókor becsülésében sem.

(bogácsi)

 

(Magyar Nemzet, 1976/268. /november 12./ 4. p.)