A fiatal Krúdy Gyula

 

A Szepesség városaihoz a történelmen kívül romantikus emlékek fűződ­nek: Igló, Lőcse, Késmárk, Podolin láto­gatott iskolavárossá fejlődött, évszázados diáktanyák, serdülő szerelmek és nyelv­tanulások színhelyévé váltak. Közülük is kiemelkedik Podolin, a várost övező he­gyeivel, ódon templomaival, a középkor történelmi emlékéből megmaradt várost­védő falaival s a hozzájuk fűződő bájos meséivel.

Podolinba sereglettek a napégette al­földi fiúk, s addig gügyögtek-gagyogtak a kis cipszer gyerekekkel, amíg kölcsönösen el nem sajátították egymás nyelvét. A szepesi iskolák faji, feleke­zeti különbséget sohasem ismertek, sze­retettel ölelték magukhoz az idegeneket. S ezt a kis városkát szemelte ki a Krúdy-gyerek édesapja a fia számára német szóra, de azért is, mert a korához képest nagyon magas növésű Gyuluskát féltette a nyírségi poros levegőtől. Az orvos, aki­vel megvizsgáltatta, fenyvesekkel övezett magaslati levegőt ajánlott, s az öreg Krú­dy a Szepességet választotta fia letelepe­désére és iskoláztatására. Ismerte ezt a gyönyörű vidéket. Néhány év előtt utazta be ezt az országrészt és a sok szép város közül Podolin nyerte meg a tet­szését. Meglátogatta a híres takácsmű­helyeket, ahol kitűnő asztalneműeket, ágyterítőket és elnyűhetetlen vászon­anyagot szőnek színes mintákkal, mezei virágdísszel s a letűnt történelmi korszak egyes eseményeinek jelképével. A lakosság szorgalmas, nem él tunya ember közöttük s mindenütt a rend és a tiszta­ság uralkodik.

Mindez eszébe jutott Krúdy Gyula édesapjának, nem felejtette el, hogy a Kárpátok koszorújának legszebb ékes­sége a Szepesség, és nincs szebb folyó a Poprádnál, amelynek ezüstvizében piszt­rángok szökdécselnek s meg is lehet fog­ni őket fortélyos ügyességgel. Azonkívül megismerkedett Budeusz bácsival, az öreg tanítóval, heringes salátát evett vele egy takaros kiskocsmában, néhány korsó sör leöblítésével. Budeusz bácsi csere­gyerekekről beszélt neki, szinte szóno­kolva mondta, hogy nagyon sok magyar gyerek kerül „német szóra” a Szepesség-be s a cipszer-szülők a sajátjukat kül­dik „magyar szóra” cserébe. Az öreg ta­nító emberemlékezet óta foglalkozik Podolinban magyar gyerekek elhelyezésével, de Késmárkra és Lublóra érkezőket is vállal s már a felkai vasúti állomáson várja őket; néha harminc-negyven fiút is hozott számára a vonat.

Nagyon mulatságos utazás volt az. Az ország különböző tájékairól összegyűlt fiúk felverték lármájukkal az országutat. Az öreg Budeusz is tréfakedvelő ember volt, nem gyakorolt szigorú fegyelmet, azt akarta, hogy a gyerek ne féljen a ta­nítójától és a tanulástól. Jókedvű, egész­séges gyerekeket akart felnevelni. A fiúk már az első nap megszerették.

Podolinban a községháza előtt várták a helybeli asszonyok Budeusz tanító sze­kerét és kiválogatták a nekik való fiút. Nem közönséges elszállásolás volt ez ab­ban az időben. A szepességi asszonyok úgy szerették a hozzájuk került magyar gyerekeket, mintha valósággal édesanyák lettek volna. Vigyáztak rájuk, nevelték őket és keservesen megsiratták, amikor elmentek tőlük.

Pompás vásári lárma kerekedett, ami­kor Budeusz uram ősz elején beállított a szekerével. Az asszonyok körülvették a kocsikat és végigtekintették a fiúkat. Leghamarabb az apró, nyápic gyerekek keltek el, mert a derék asszonyságok anyai gondviselésüket akarták bemutatni a süldő diákokon.

A fiatal Krúdy Gyula azonban nem egyedül került Budeusz bácsi szekerére, édesapja vele utazott Podolinba és be­íratta a második gimnáziumba, majd Wittkó takács ajánlatára német szóra, cseregyerekként elhelyezte Klebák fő­jegyző családjánál, a főjegyző pedig An­tónia nevezetű kislányát küldte magyar szóra, Krúdy szüleihez Nyíregyházára.

Wittkó Irma

Krúdy Gyula első, podolini szerelme él és Budapesten lakik, meglátogat­tam s kérésemre hajlandó volt Krúdy Gyulával kapcsolatos emlékeiről beszélni. Elmondta, hogy most nyolcvanhárom éves (szellemi üdesége ellentmond beismert korának), özvegyasszony, tudja, hogy Krúdy Gyulából híres író lett, s a visszaemlékezés mosolyával mondja el a következőket:

— Tizenhat éves koromban ismerked­tem meg Podolinban, szülővárosomban Krúdy Gyulával. Szigorúan nevelt, ko­moly leány voltam s eleinte vonakodtam a hevesvérű, fiatal Krúdy Gyula udvarlá­sát elfogadni, pedig nem is tudtam, hogy nálam két évvel fiatalabb, mert magos és eléggé fejlett volt, azt hihettem, hogy idősebb nálam. Szüleim sokat adtak az erkölcsre, nem engedték meg, hogy egy iskolába járó gyermek, ha mégolyan nyurga is, komoly szándékkal udvaroljon nekem. Tudtuk, hogy Krúdy Gyula csere­gyerekként került Podolinba. Édesapja hozzánk akarta adni ellátásra, de az én apám takácsmester volt, nem találta kör­nyezetünket alkalmasnak egy tanuló diák számára, ezért Klebák főjegyzőt ajánlottuk nekik, aki szívesen magához fogadta cseregyerekként, Antónia leá­nyáért.

Krúdy Gyula emlékezésem szerint há­rom esztendeig (1890—1893) tanult a podolini piarista gimnáziumban, és ha­marosan vezetője lett a pajkos, de- na­gyon kedves diákoknak. Ezt a vezető sze­repet nemcsak magos termetének, hanem eszének és behízelgően kedves modorának köszönhette. Mi, leányok, minden lépé­séről értesültünk, jó kémszervezetünk volt, kis városunkban a hír gyorsan szárnyra kelt, összedugtuk a fejünket és elpletykáztunk mindent, amit félfüllel hallottunk. Ha a tanárok nem is, de mi tudtuk, hogy Krúdy Gyula több diáktár­sával a Faykis-bodegába jár sörözni suttyomban, mert ez tiltva volt a tanuló­ifjúság számára.

Én a tánciskolában ismerkedtem meg vele, a bátyám mutatott be neki s többé nem tudtam a nyakamról lerázni. (Vagy nem is akartam?) A megismerkedés pil­lanatától nem engedett ki többé a kezé­ből, más táncost nem engedett a köze­lembe, de az is igaz, hogy ő sem táncolt mással, csak velem. Persze tánc közben és a szünetekben hevesen udvarolt, adta a felnőtt férfit, szépen tudott beszélni, helyesebben: szépeket tudott mondani, én pedig csak mosolyogtam és leintettem a heveskedéseit. Az első tánciskolái talál­kozásunk után virágot küldött nekem, de a házunk küszöbét át nem léphette, ezt a szülők szigorú erkölcse tiltotta, akik nem is tudták, hogy találkozásaink alkal­mával mindig ezt suttogta: „Maga az én első szerelmem!”

Egyik alkalommal a podolini ifjúság próbabálba készült. Nagy esemény volt ez a mi kis városunkban. Ilyenkor min­den serdülő leány a jövőjéről ábrándozik, álomlovagjára gondol, aki a nyilvános bál után megjelenik, megkéri a kezét és feleségül veszi. Hiszen a báloknak ez volt a tulajdonképpeni fő céljuk. Én, a tizen­hat éves korommal persze még ilyesmire nem gondoltam, csupán a készülő báli­ruhámnak örvendtem és annak, hogy a legjobb táncossal, Krúdy Gyulával fogom a mazurkát, polkát, keringőt, francia né­gyest és a rezgőcsárdást járni. Ebben biztos voltam és abban is, hogy egy egész világért sem fog kiengedni a kezéből.

Midőn a próbabál után kitűzték a nyil­vános bál időpontját is, egy délelőtt, leg­nagyobb meglepetésemre megjelent ná­lunk Krúdy Gyula egy hatalmas csokor virággal, a bátyám hozta el előzetes szü­lői engedély nélkül, meghívta villásregge­lire. Szüleim kedvesen, vendégszeretettel fogadták, és mégis észrevettem arcukon, hogy nem helyeslik bátyám eljárását, de szemrehányást a vendég távozása után sem tettek neki.

A bál lezajlott és utána letelt Krúdy Gyula podolini tartózkodásának határ­ideje is. Három esztendő hamar elröp­pen, de a podolini lányok — azt hiszem közöttük én is — nagyon sajnálták Krú­dy Gyula végleges távozását. Elvesztet­tem az irigyelt jó táncosomat és ha ma furcsán hangzik is: titkos udvarlómat. Később, néhány évtized múltán, jólesően olvastam egyik novellájában megemlé­kezését rólam:

Wittkó Irma! A ködből, régi álmokból egy feketeszemű, feketehajú lányka alakja bontakozik ki, aki rövid szoknyában szaladgált a Poprád partján és — milyen bohó a képzelet: nagyon szerette Irma a diákot. Egyszer, — talán éppen pünkösd volt —, megcsókolta a kertben és leányos nagylelkűséggel ígérte, hogy örökké fogja szeretni. Vagy talán nem is így volt az egész? Csak egy kis diák álmodta ezt, aki akkoriban lépett abba a korba, amidőn minden kis diák­nak kell szerelmesnek lennie? Lehet, hogy csak a képzelet — ez a hazug me­semondó, — hiteti el vele, hogy a leányka észrevette lángolását, vonzalmát, „első szerelmét”. Boldog, boldogságos ifjú kor, amikor szeretni is még úgy szeretünk, ahogyan nekünk jól esik. A képzelet segítségére siet a valóságnak és rózsaszínűvé teszi azt, amit éppen akar. De a csillogó, har­matos, nagy szemek most itt utaznak vele együtt, és amint az ismerős tájra te­kint, látja az egykori mezőket és földe­ket, ahol a háziasszony a cselédség élén szorgalmasan dolgozott. Amott egy csűr — szakasztott Wittkóéké —, ahonnan Irma estefelé az aratólányok élén hazafelé jött és mezei virág volt a keblére tűzve. Igen, igen, most már világosan emlék­szik, hogy jóformán mindig csak az ab­lakból látta a barna házikisasszonyt, aki talán észre se vette a tanulgató kis diá­kot és azt a csókot, azt a „bizonyos csó­kot” a leányhoz hasonló fivér kapta egy­szer. Maradj, maradj még bűbájos em­lékezés. Maradj itt te édes félszeg, gyá­moltalan „első szerelem”.

Wittkó Irma ma is szépen fűzött borí­téklapok között őrzi Krúdy Gyulának ró­la írt sorait, nekem is, megmutatta, sőt na­gyon gyakran olvasgatja is. További ér­deklődésemre elmondta, hogy húsz éves korában férjhez ment Csallóközy Jenő podolini gimnáziumi tanárhoz, akit 1921-ben halálra gázolt egy budapesti villa­moskocsi. Azóta özvegyen él, de nem egyedül, mert hét gyermeket szült, akik közül három meghalt.

Kérdésemre, hogy Krúdy Gyulával ta­lálkozott-e podolini ismeretsége óta, ezt felelte:

— Krúdy Gyulát nem láttam többé, ő nem tudta, hogy Budapestre költöztünk, különben biztosan felkeresett volna. Én azonban figyelemmel kísértem írói pá­lyafutását, minden megjelent könyvét megszereztem és többször elolvastam. Ne­kem különösen az a könyve tetszett, amelyben rólam ír meleg szeretettel. Saj­nos, özvegységemben már nem tudtam a szép gyermekkori múltat visszavará­zsolni, csak a tisztes távolból gondolhat­tam reá. Halálhíre szörnyen megdöbbentett; mélyen fájlaltam...

Bokor Imre

 

(A könyvtáros, 1959/6. 445-447. p.)