Utóirat könyvekhez

Egy csodálatos magyar regény

1.

Nem az a jó könyv, amelyet »az ember nem tud letenni«. Hanem az, amelyet az ember olvasás közben kénytelen letenni, mert fel kell ugrania, fel s alá járkálnia egy darabig a szobában. Az a jó könyv, amelyből ki-kipattan egy szó, torkon ragadja az embert és arra kényszeríti, hogy számot vessen e szóval és most, azon nyom­ban, számot adjon önmagának életéről. Az a jó könyv, amelyet az ember ki-kiejt a kezéből, mert egy-egy mondatára úgy el­fogja a szívdobogás, mint ha párbajoznia kellene vagy házasodnia. Azok a jó köny­vek, amelyek egy hasonlatukban elfújják a felhőket az emberi lélek tájai felől és az olvasó visszafojtja lélekzetét, mert nádast lát farkasokkal és sárguló kukoricást buj­dosókkal. Az a jó könyv, amelyet az ember papírszeletkével jelöl meg egy-egy oldalán, hogy felolvashasson belőle egy-egy részt, olyan részt, amelybe első, halk olvasásra belesápadt. Az a jó könyv, amelyet az em­ber hirtelen mozdulattal a karja alá csap, és kalap, felöltő nélkül rohan ki vele a Margitszigetre vagy fel a Guggerhegy galagonyabokrai közé, mert a könyvből olyan erős lehellet áradt, hogy a tüdő nem bírta ki a szobában.

2.

Egyheti könyvtermés van az asztalomon: három tekintélyes kis torony. Van köztük olyan, amit az ember »nem tud letenni«, mert nem egyebek álcázott detektívregényeknél és van közöttük olyan, amit az ember a harmincadik oldalnál kiejt a kezé­ből és aztán már lehajolni sincs érte kedve. És van egy, amit olvasás közben le-le te­szek, olyan könyv, amiről az előbb írtam. Nem új könyv, mai író talán nem is tud ilyet, vagy ha tud nem mer. A két világ­háború között, ama fülledt békében, mely már sárga jegyeket hordott a homlokán, írta a legcsodálatosabb magyar író: KRÚDY GYULA. A könyv címe HÁROM KIRÁLY és ez foglalja össze Krúdy három történelmi regényét: a »Mohács«-ot, a »Fes­tett király«-t és »Az első Habsburg«-ot.

3.

Különös a helyzete Krúdy Gyulának a magyar irodalomban. Életében afféle jó, de bogaras tárcaírónak tartották. Halála után újra kezdték olvasni köteteit, de egyelőre nem a »nagyközönség«, nem az a bizonyos nyájas olvasó, hanem maguk az írók. Krúdy az írók és a leendő írók írójává lett. Valóságos Krúdy-szekta alakult. Egyre újabb és újabb, porladó Krúdy-köteteket fe­deztek fel és szavait, mondatait, bekezdései­nek lejtését a szekta tagjai úgy suttogták egymás fülébe, mint holmi vajákos verseket. Márai csodálatos regénye, sokak szerint legszebb műve, a »Szindbád hazamegy«, meg­indította a Krúdy-reneszánsz második sza­kaszát. Ma már egyszerre két legnagyobb kiadónk jelenteti meg műveit, de az olva­sók szívében még mindig nem foglalja el megérdemelt helyét. Még mindig valaho­gyan túlságosan »irodalmárnak« tartják, pedig, ha van valaki, aki igazán az életet írta meg a mi nyelvünkön, akkor Móricz Zsigmond mellett Krúdy Gyula az. Csak egyszer kel belekóstolnia annak is, aki okkal, ok nélkül viszolyog tőle, és a követ­kező héten már az új olvasó is beáll régi Krúdy-köteteket vadászni az antikváriu­mok oldalkamrácskáiban.

4.

A »Három király« a Mohács előtti és utáni Magyarországot mutatja be. »Mutatja be«? Az embernek az ujjai már ön­kéntelenül rászaladnak az írógépen efféle kritikusi klisékre. Nem, Krúdy nem mu­tatja be a kort, Krúdy nincs megilletődve a történelmi regény méltóságától. Krúdy megelevenít egy darab magyar életet s ez történetesen a mohácsi csata körüli ma­gyar élet. Krúdy hű a történelmi tények­hez, de még hűségesebb az Úristennek ah­hoz a különös teremtményéihez, akit úgy hívnak magyar ember és akit senki sem tudott annyi ízzel s annyi bájjal, annyi szeretettel s oly tárgyilagosan papírra vetni, mint éppen ő. A trilógia mind a há­rom kötete izgalmas regény, olyan a sodra, mint a tavaszi folyóké. Még a történetnél is izgalmasabbak az emberei és még emberei­nél is izgalmasabb az, amit Krúdy Magyar­országról, a magyar sorsról, a magyar élet­ről mond. Vegyük elő este a könyvet s azokra a kérdésekre kapunk feleletet, ame­lyekkel napközben viaskodtunk.

5.

Még egy szó, amely furcsán fog hatni az alábbiak után. A »Három király« a nők könyve. Nemcsak azért, mert főalakja Mária királyné, II. Lajos özvegye, hanem azért is, mert Krúdy olyasmiket mond el asszonyokról, leányokról, konyháról és éte­lekről, főzési titkokról és hódítási titkok­ról, a sültekbe való húsok készítésének módjáról és a gulyásba való húsok kiválo­gatásának fortélyairól, azokról az asszo­nyokról, akik a hímzőráma fölé hajolnak s azokról, akik másvalami fölé, hogy ezeket az oldalakat a férfiak mosolyogva olvas­sák, az asszonyok elszoruló szívvel és gyö­nyörűséggel, mintha az ő tulajdon titkai­kat beszélné ki holtában ez a nagy darab, iszonyú férfi, akinek feje olyan vala, mint a bölcs és kegyetlen keleti nagyuraké.

Boldizsár Iván

 

(Film Színház Irodalom, 1943/44. /október 29-november 4./ 27. p.)