Krúdy Gyula
1878—1933

 

Krúdy Gyula 1878. október 21-én született Nyíregyházán a birtokos középnemességnek abból a rétegéből, mely kivette részét 1848-ból. Elődeinek sorában találjuk Klapka tábornok egykori adju­tánsát, Krúdy Kálmánt is, aki tizenhétszer tört ki a komáromi vár­ból, erősen rászolgálva a „komáromi hős” jelzőre. A szabadságharc bukása után, szegénylegény módjára, a legkalandosabb életet élte, csínytevéseiről Mikszáth írása is megemlékezik. Az író nagyapja, ugyancsak Komárom lelkes védője, a szabadságharc után a pesti Honvédmenház parancsnoka. Édesapja jómódú nyíregyházi ügy­véd, aki egész életében zsinóros magyar ruhában jár s 48-as prog­rammal kétízben is képviselőjelölt.

Az apa a tehetséges, koraérett fiútól sokat vár; középiskoláit a szülővárosi gimnáziumban végzi, igazi képzettségét azonban olvasmányainak köszönheti. Erről az időről egészen beérkezéséig legjellemzőbbek saját sorai: „Én írónak készültem: semmi másnak. Azt sem mondhatnám, hogy bajaim voltak emiatt szüleimmel, vagy más atyámfiával. Nem sajnálták tőlem a kőolajat se, amelyből késő éjszakáig literszámra égettem. Azt hiszem, hogy nem igen törőd­tek különcködéseimmel, amely abban is nyilvánult, hogy inkább szerettem magamban lenni, mint korombeli fiúkkal, vagy lányokkal. Két öreg ember, két öreg korhely, két kötnivaló vén huncut, legjobb nyíregyházi barátaim: Kálnay László, az első eleven író, akit meg­ismerni szerencsém volt és Dálnok Gaál Gyula, aki arról volt neve­zetes, hogy ő volt az első magyar vándorszínész, aki öregségére nyug­díjat kapott. Voltaképpen előbb említett barátaim vezettek be az irodalomba is, kedvessé, mulatságossá, romantikussá meszelgették előttem az írói pályát. Már tizenöt esztendős koromban a közeli debreceni napilapokba küldözgettem mindenféle elbeszéléseket, amelyeket ki is adtak, miután azt hitték, hogy ezeket a beszélyeket nagyatyám írta, aki ugyancsak Krúdy Gyula néven a Szabolcsmegyei 1848/49-iki Honvédek Elnöke volt és meglehetős tekintélynek örven­dett szakmájában.” Krúdy 19 éves, mikor Pestre kerül, Pest ebben az időben az újgazdagok városa, Gombamód, egyik napról a másikra hatalmas gyárak és vállalatok ütik fel a fejüket, a liberális konjunk­túra egyre jobban eluralkodik. Pest az író számára most olyan jelen­tőségű, mint Ady számára Párizs volt. Teljes lendülettel veti bele magát a kínálkozó életbe, az ifjúság mohó vágyával fürkészi minden titkát. Sorra járja a város kiskocsmáit, kávéházait, szerkesztőségeit; érintkezik írókkal, züllő és nem züllő gentrykkel, bérkocsisokkal, utcanőkkel, mindazokkal, akiket a kapitalista nagyváros forgataga feléje sodor. És kialakul benne a századforduló fővárosának képe színes történéseivel. Elég gyorsan meghódítja az Ország-Világ, a Fővárosi Lapok és az Egyetértés közönségét, tárcáit szívesen látják. Egy év múlva megnősül, de csak a két évtized elmúlásával kötött, második házasságában boldog. Most már családjáért is rengeteget kell dolgoznia, hogy megélhessen; anyagi körülményeiben szinte haláláig sem áll be enyhülés. Az 1906-ban megjelent regénye, A podolini kísértet országszerte ismertté teszi nevét, ettől kezdve jelentősebb alkotásai — számos elbeszélés, ifjúsági mű, néhány színmű mellett — a Szindbád-sorozat novellisztikus visszaemléke­zések, A vörös postakocsi, Hét bagoly, Boldogult úrfikoromban című regények, a Mohács, Festett király és Az első Habsburg regénytrilógia, élete utolsó éveinek nagy, legrealisztikusabb alkotása. Három évtize­det meghaladó írói pályáján számos újságnak munkatársa: két­ezernél több közleménnyel. 1919-ben, a forradalom idején Gárdonyi­val, Móricz Zsigmonddal együtt szerkeszti a parasztság részére kiadott Néplapot, 1921-ben Szigeti Séták címen rövidéletű fürdőújságot.

 

Krúdy Gyula otthon

 

Írói termékenysége ellenére, életének zaklatottsága évről-évre fokozódik. A huszas években egyre többet betegeskedik és kiadóival is sok baja támad; az Athenaeum lefoglalta magának évtizedes mun­kássága jelentős részét és nem volt hajlandó többszörös felszólításra sem abból új kiadást adni, nem akart tőle újabb könyvet venni. „Mégis csak munkáimból élek! — írta elkeseredetten az Athenaeum-nak 1926-ban. — De nem hajlandó a fentebb felsorolt könyvek kiadói jogáról sem lemondani, anélkül, hogy a legcsekélyebb kárpót­lást adná ezért nekem.” Az immáron akkor évekig húzódó nézet­eltérés orvoslására a peres eljárást is kilátásba helyezte: „Ezzel talán többi írótársamnak is használok” — vélekedik a kapitalista könyvkiadást jellemzően. Itt azonban nemcsak az írói kiszolgálta­tottságról van szó; az alkotás utolsó évtizedében a Krúdy-mű kezdi „divatját múlni”. „Hát megértem — írja a Reggel 1928. augusztus 21-i számában — hogy alig harminc esztendő munkája már valami történelmi patinára is szert tehet, mert véletlenül oly időben jött a világra, amikor akkorát fordult az idő fölöttünk, hogy az anyaszívek alatt pihegő magzatok egy másik országban jöttek a világra, mint ahol fogantak...” Halálosan beteg és még remekműveket alkot: halála évében, 1933-ban az említett regénytrilógia utolsó részét; nehéz szenvedés közepette május 12-én meghalt.

Világnézete. Eszméi

Krúdynak nincsenek döntő társadalmi élményei. Művei alig érintik a realizmus talaját, az író kora társadalmának tagja, de szelleme, lelke az elmúltat idézi. Osztályhelyzete a középnemesség író­jává avatja s bár a kúriát a családi birtokkal együtt már elragadták a kapitalista iparmágnások, ő továbbra is meg akarja őrizni azt a füg­getlenséget, melyet elődei számára a földbirtok biztosított. Világa rokon Jókai, Mikszáth és Eötvös Károly világával, csakhogy míg Jókai a 80-as évekig még illúziókat táplált erről az osztályról, Mik­száth pedig bízik — bár nem végig — megújhodásában és Eötvös egyenesen követendő példaképnek állítja kora társadalma elé: Krúdy tudja, hogy végérvényesen letűnt, csak visszaálmodni lehet. A kapitalista társadalomban gentryvé alakult középnemes idegen számára. A korkérdésektől elfordulva, életszemléletét visszavetíti a múltba, kevés olyan írása van, melyben az álmok, ábrándok, hangulatok világából kibontakozik és az igazi életet figyeli. Lelke a századvégi romantikából táplálkozik és soha nem lesz köze Tömör­kény István, vagy Thury Zoltán kritikai realizmusához. Ez a roman­tika játékosan stilizáló művészet, regényes pózokban való tetszelgés, különcködés, melyet már — mint életrajzából láttuk — ifjúságában magáévá tett; innen hőseivel való lelki rokonsága, a Vörös postakocsi álomtájak felé utazó figurái. A kapitalista Magyarországon idegen író saját képére és hasonlatosságára megteremti ábrándjainak országát, a XIX. századon jóval vissza követi társadalmi osztályát, legtöbbször íróin, költőin keresztül. „Emlékszel a régi magyar köl­tőkre, akik minden baracklekváros hangulatát, krémes uzsonna-tereferéjét, teliholdas éjszakai ábrándozását, Anna-bálos muzsikáját papírra vetették az egykori magyar életnek? Akik még így látták a saját szemeikkel Magyarországot, amint ezt mi már csak kalendáriu­mokból, regényekből ismerjük ... emlékszel a régi magyar literatúrára, amelyből érzelmesen szálldogált az erkölcs és barátság menta­illata, muskotály-dohány füstjeként, halkan karikázott az öregek bölcsessége, tisztességes szándékú szerelmesekre dobta aranypén­zeit a császárfürdői platánokon át a napsugár ... emlékszel a régebbi magyar költőkre, akik mindig csak jónak és szépnek írták hazájukat?” Ez Krúdy országa, jelenéből az emlékezés pallóján jut oda. Hőseit innen hívja életre s, ha elmondták, lejátszották sorsukat — mely sohasem papírosszerep: az álom olyan szuggesztív erővel bír, hogy az olvasó saját álmának véli — visszamerülnek örök álmukba. Ezek a hősök mindamellett jóétvágyú, vérbő, egészséges lények, józanság­gal, életerővel, a boldogság, szerelem vágyával. Az író pontosan látja a valóság és az illúziók közötti határvonalat, az olvasó érzi, hogy saját múltjáról van szó, melyhez köze van. Arról sem lehet szó, hogy az író visszavágyik, vagy fel akarná támasztani a múltat: csupán be akarja mutatni elmúlását, szépségét és a hanyatlás feltartóztathatatlanságát.

Krúdynak van történelemszemlélete, igazolják 1919-ben megje­lent írásai: A kápolnai földosztás, melyben határozottan állást foglal a parasztság földhözjuttatása mellett. A gyermekkori hősök bukása címűben pedig így ír: „A régi hősök — szinte a gyermekkor messziségéből — úgyis megbuktak mind a háború alatt. Megbukott a régi társadalom, amely, most a háborúban végkép összekeveredett; megbuktak az „urak” és „parasztok”: többé tán sohasem halljuk e szavakat; megbukott a szolgabírák országa, a kortesek tanyája, az agitátorok ostoba lármája; megbukott a ficsúr figurája a vármegyén, vagy a pesti aszfalton, a párbajhős, a krakéler gavallér; tiszteletre­méltó uzsorás és a gazdag leánykereskedő; a „jó üzletember”, akit csaláson kaptak és a nagykeresetű ügynök, aki jövedelmező üzlete­ket szállított; megbukott az erkölcstelenség, a könnyelmű asszonyok kócsagtollas kalapja, amely után irigyen nézett a szegény munkás­leány. Új világ jön a régi helyén ... Mélységes titok a jövő társada­lom képe, csak annyi bizonyos, hogy a gazságoknak körülbelül végük van.”

Elbeszélő. Elbeszélés

A mű, melytől Krúdy pesti írói elindulását számítja, egyben első könyve; az 1897-ben megjelent Üres a fészek című novelláskötet. Erről írja idézett önéletrajzában : „Egy furcsa kis könyvem jelent meg az Ország-Világ című lap ajándékköteteként. Valamiképpen eljutott a Budapesti Hírlap szerkesztőjének kezébe. Másnap az újság­ban mutatványt közöltek a könyvecskéből a tárcarovatban. Az iro­dalomrovatban pedig tíz sort írtak róla. Tíz sorsdöntő, végzetes, dicsérő mondatot. — Hát nem maga a szabolcsi öreg honvéd? — kérdezte Csajtay úr, amikor estére beállítottam a szerkesztőségbe. De már nem lehetett visszacsinálni a dolgot. Pesti író lettem.” Bátran toldhatnánk e sorokhoz: elbeszélő lettem; ehhez sokban hozzájárultak a korcsmái, kávéházi törzsasztaloknál székelő irodalmi vezérek s nem utolsósorban Eötvös, a vajda. „A „vajda” helyet adott az asztalánál az Abbázia-kávéházban és a kedvemért bort ivott. Csendesen nevetett az anekdotáimon... a kávésnak figyel­mébe ajánlott, mint régi barátját” — olvassuk Krúdyt a Hét bagolyban.

Miként az írói asztalnál anekdotázó, ötleteiről, témáiról beszél­gető „vajdának”, később Krúdynak, „Gyula Bácsinak” is keletkezett ilyen asztala és légió, anekdotákkal, emlékekkel megtűzdelt elbeszé­lése. Ez írói termésének legjava, még színművei is dramatizált novellák. Számos ifjúsági elbeszélésnek is szerzője.

Hol e novellák színtere, kik a hősei? A nyírségi gentry, a szepességi polgár és Pestnek társadalma egész rétegeződésében.

Az utóbbi kézművesek, iparosok, kisemberek hétköznapjait, az éjszaka kártyásokkal, szerencsejátékosokkal, pincérekkel, utca­lányokkal telített életét, ifjú és öreg kortárs írókat s önmagát bemutató zsánernovellákban bontakozik ki,

Krúdy novelláinak olvasásakor az anekdoták sokasága, a foly­tonos visszaemlékezések miatt úgy érezzük, hogy az egyébként meg­szokott, egységes, zárt novellaforma felbomlott. Az elbeszéléseket tulajdonképpen az emlékező személye, az egységes hangulat, a lírai áramlás fogja össze.

Mindebből fakad sajátságos stílusuk is: a képgazdagság, a hason­latok bősége, a szinte muzsikáló mondatok. Az író úgy formálja, olyan szavakból, jelzőkből és jelzőértékű tulajdonnevekből — pél­dául Rezeda Kázmér — mondatait, hogy azok az anekdotákból, emlékekből, hangulatokból szőtt elbeszéléseknek pontos kifejezői legyenek. Innen a nyelv finom árnyaltsága, színessége. Nem hiány­zik e stílusból a francia ízű irónia sem.

Felszabadulásunk után könyvkiadásunk az író 70-ik születési évfordulójára három novelláskötettel elevenítette fel emlékét: Aranykézutcai szép napok, Egy pohár borovicska, Dudorászi.

Aranykézutcai szép napok. Bp. 1948, Hungaria. Major Henrik fametszeteivel. 170 l.

Tulajdonképpen negyedik kiadás, az első 1916-ban került a közönség elé. „Előhangja” is az író munkája: „Ők voltak az írók — a régiek — manapság semmit sem tudunk. Írom ezt negyvenedik évem felé, midőn több, mint húsz esztendeje apró betűkből tengetem-lengetem életemet.” A régiek azért, mert megírták életüket, érzel­müket, örömüket, szenvedésüket, így Turgenjev, Maupassant, Kisfaludy; ő nem merte. „Talán be is zárták volna egy toronyba miatta.” Ezért nem sokat ér egész műve — mondja halk iróniával. E sorokban benne van az az elkeseredés, amit haladó íróink a vér­gőzös években a háború iránt éreztek. „Valóban rendkívüli jó ter­mésnek kell lenni, vagy derék kártyajárásnak, hogy Magyarországon az új könyv vevőre akadjon” — írta Nemzeti ideál Pesten című elmélkedésében. 1915-öt írtak akkor s a könyv csupán az otthonmaradt, gondtalan gazdagok „luxuscikkévé, vált”.

A kötetben levő 26 novella költő-, álmodozó- és álomhőseivel, hősnőivel, biedermeier ízű líraiságával, távoli szerelmek feltámasztá­sával ugyancsak békésebb korszakot kívánt volna széles körben való elterjedéséhez. Valamennyi az ifjúság és a szerelem szimbóluma, középpontukban a szeretett nő áll. Nincs is meséjük talán, csupán hangulati történésük.

Múló évek az Aranykéz-utcában címűnek Estellája, az arany­művesné, az ifjú, gondokkal küzdő írótitánnak, Károlynak szerel­mese száz darab császári aranyat ad egy erszénykében szívszerelmének. Károlyt végtelen boldogság fogja el: büszke és meg­alázott volt egyszerre, főleg gazdag. És gazdag lesz mindig, mert ezentúl csak szomorkodnia kell, hogy drága, imádott asszonya segítségére legyen. Ennyi a történet. Ezen belül azonban ott járunk Pest-Budán: ülünk a Csigában, az egykori Vörösmarty-asztalnál, a színházban, ahol nagy élveteg szemek tapadnak az íróra a páholysorokból, a táncteremben finom bókok röpdösnek felé a „drága ajkakról”; tanúi vagyunk a juharfák alatt váltott titkos kézszorítások­nak, Estelia lobogó szerelmének. És mindebből megérezzük, hogy a szerelemben legnagyobb érték az aranyos ifjúság.

Egy Aranykézutcai éj emléke folytatni látszik a fenti novellát: Károly tekén nyert és írásaiért kapott aranyait Estellának adja; a gazdag kedvesben olyan érzés ébred, hogy szerelmese eltartja, ami végtelenül boldoggá teszi. Károly azonban egy játszma alkalmával mindenét elveszti és adóssága arra készteti, hogy éjjel belopódzék Estellához, elrabolja nekiadott aranyait. Újra visszamegy a tekézést folytatni. Most álomképbe burkolózik a történet: Károly ágyában arra ébred, hogy Estella áll előtte, „egyik kezében imakönyv — amint vasárnapi miséről jött — a másikban a megtalált üres harisnya, ahonnan eltűntek az aranyak. Az arcán végtelen bánat... — Estela! — kiáltott Károly kétségbeesve. De az asszony csendesen eltávozott. Gyönge gyöngyvirágillat maradt utána”. — Újra csak hangulatok, illat és színek.

Ilyen a Rozáli-sorozat is: Rozáli téli szíve, melyben tovatűnt, nagy szerelmeire emlékezik öregkorában; Rozáli Bécsben az öregedő Rozáli utolsó, testet nem öltött fellobbanása egy álomlovag iránt, kit Bécsben vél megtalálni: az utolsó szerelmi álmodozás szimbó­luma; Rozáli öngyilkossága és Rozáli halála szerelmeinek utolsó emlé­kezéseit zárják magukba. A sóhajok, az álmok, érzelmek és elmúlások gyengéd kezelésébe az író egy csepp iróniája is vegyül: ez óvja meg a hétköznapi szentimentálistól.

A vadmacska Emlékijét a nők nem hagyták rendes, becsületes életet élni; nyugtalanították, csalogatták, hazudtak neki. Egy miatt különösen bánkódott, csavargott, a hidakról hosszan a vízbe pil­lantott ... Nem is lehet az más, mint maga az író. Mennyire szerette volna családja körébe visszahozni! Szép nő volt? — kérdi tőle leánya. — A legszebb, de már elfelejtettem — hangzik Emléki válasza...

Álom és emlék: ebből áll az egész kötet, melynek csodája végig lenyűgözve tartja az olvasót.

Egy pohár borovicska. Bp. 1948, Budapest Székesfővárosi Irod. Int. 248 l.

A Vázsonyi Endre által szerkesztett Pesti könyvtár sorozatban jelent meg. A kötet 16 novelláját régi újságokból, folyóiratokból, írói kézirathagyatékból válogatta össze a kiadó, hogy először jelen­tesse meg azokat könyvalakban.

A címadó novellában egyéb sem történik, minthogy Kalkuttai végigeszik egy hatalmas ebédet Zsanet asszonynál. A negyven esz­tendős kishivatalnok és az özvegy valószínűleg házasságra lépnek s mindketten megtalálják számításukat: Kalkuttai kitűnő konyhát, Zsanet eltartóját kapja meg. Kalkuttai azon Krúdy-figurák közül való, akik sokat, végetérhetetlenül szeretnek és tudnak enni; talán azért teszik, mert másra nem képesek, egy óvatlan pillanatban kisza­kadtak az alkotó, magasabbrendű élet televényéből. „Madár! Jómadár!” — kiált lelkesedéssel ez a Kalkuttai, mikor a ropogósra sült szárnyast teszi eléje Zsanetje s titkon bablevesre gondol, amely­ben gyenge oldalas és különösen jó kolbászféle úszkál, galuska is van a levesben ... Mikor felhajtja a fenyőillatú borovicskát, egyszerre Poprádfelka jut eszébe, ahol fiatalkorában mindig havasi gyopár­bokrétát vásárolt, melyet a kalapja mellé tűzött... Kalkuttaihoz néha még kísérteni jár régi ifjúsága, vele a differenciáltabb érzelmi élet. Az élet tényeit visszatükröző novella ne tévessze meg az olva­sót: Krúdy ennek ellenére sem lett igazán realista, nem lett későbbi éveinek sem a jó gyomrú Kalkuttai az ideálja, vagy a konyharemekeket asztalra varázsló Zsanet; talán inkább egyik főbb művészi értéké­nek, humorának elmélyülését kell az ilyen típusú novelláiban látnunk.

Utolsó szivar az Arabs Szürkénél a kötet egyik legmulatságosabb, novellája. A hírlapíró megsérti a Kaszinót s ezért párbajt kell vívnia az ország legjobb céllövőjével, a szolgálatonkívüli huszárezredessel. Az ezredes, a mágnáskaszinó tagja, osztrigák, tengeri rákok fogyasz­tója úgy érzi, hogy a párbaj délutánjára el kell felejtenie magas tár­sadalmi állását, baráti körét és megszokott életmódját, le kell eresz­kednie ahhoz a kis hírlapíróhoz, annak feltételezett szokásaihoz, mint­egy kiengesztelésül azért, hogy este agyonlövi. A feltételezett élet­mód a hírlapíró vörösterítékes, kiskocsmái életében csúcsosodik ki az ezredes elméjében s ő is végigcsinálja a tepertős, „perkeltes”, söröskancsós étkezést egészen a párbaj pillanatáig. A párbajban pedig ő marad a terítéken. A novella középpontjában, a vendéglői életkép és étkezés idillje mellett, az az elérzékenyülés áll, amely által ez a kapitalista társadalomtól egymásnak vadított két, idegen ember sajnálja és megérteni igyekszik egymást.

Petőfi Zoltán utazásaiból, Petőfi Zoltán Pesten Krúdynak kedves, visszatérő témáit tárja fel; fájdalmas együttérzéssel eleveníti meg e novellákban a költő özvegyének és fiának elhagyatottságát, szomorú, kallódó sorsát, árvaságukat. Szinte drámai erővel ábrázolja korukat, kortársaikat, életüket; nyoma sincs annak a sűrűszövésű álom-ködképnek, mely korábbi történeteit fogva tartja, az olvasó el tudja hinni, hogy Szendrey Júlia és Zoltánka így is élhetett.

A hetvenötesztendős Kálnay László címűben gyermekkori barátjának emel kedves emléket.

A Hunyadi, vagy egy különös fiatalember is ilyen: az író ebben Bródy Sándor fiának, Hunyady Sándornak irodalmi pályakezdését meséli el.

A kötetet ismertették:

Laurentius. Magyar Nemzet. 1949. 19. sz.

Esti Szabad Szó, 1949. 7. sz.

Dudorászi. Bp. 1948, Révai. 158 l. (Révai könyvtár 18.)

E kötet 1926—1932. évekből való, 16 kiadatlan novellával ismer­teti meg a közönséget.

A címadó, a főhős nevét viseli; az elszegényedett, pusztuló nemes szomorú világa Dudorászi hanyatló sorsa. Bepillanthatunk régi, fényes élete romjai mögé: a hajdan nagyszerű udvarház hosszú évek óta új kévét nem látott nádtetőjében most verébcsalád lakik, zsindelyén moha terem. A háztájék kopár, megkopott, akár a gaz­dája, aki szinte örülni látszik a pusztuláson. Nem öregszik egyedül... Az élet álom, mondogatja a vén semmirekellő s álmát nem zavarja semmi és senki. Időnként ugyan átlátogat hozzá nála is öregebb orvos-barátja. Rossz a szíve, mondogatja neki a barát, mikor megvizsgálja és a temetővel biztatja. Dudorászi mosolyog: ő nem halhat meg, ki intézné akkor hitelezőivel ügyeit, mely semmittevése miatt úgy fel­szaporodott, hogy halomszámra hevernek az arról szóló írások. Az orvos-barát minden látogatásakor magához veszi valamennyit és megígéri elintézésüket. Dudorászi nagyot nevet rajta: mire dolgavégezetten visszatér a barát, újabb íráshalom várja megint és kitol­hatja a halál terminusát. A nemesi osztály idője lejárt: tudja ezt az író Dudorászija is, ezért nem kell sajnálni. Ezt fejezi ki az elmúlás mekóliájába szőtt aranyos derűvel Krúdy.

Ludacskai, aki koporsóját eladta — ebben az író régi szepességi élményeit támasztja fel — postamester volt és a podolini piacon lakott saját, emeletes házában, özvegyi sorra jutva, még felesége halálakor saját koporsóját is megvásárolta és azóta is háza emeletének egyik szobájában őrizte. E koporsó körül forog az egész történet.

A megözvegyült postamesterhez új, fiatal postáskiasszonyt helyeznek; Ludacskai szerelemre lobban iránta, érzését úgy akarja legyűrni, hogy áthelyezteti a postáskiassszonyt. Ugyanekkor eladja féltveőrzött koporsóját is, pedig úgy látszik bánatában nem­sokára tényleg szüksége lesz rá.

E két novella jellemzi az egész kötetet, valamint az élete utolsó szakaszában alkotó írót is: a cselekmények itt már megszűntek lírai költeményekkel azonosaknak lenni; itt a próza már nem nyűg, de természetes velejárója a jól kiépített történetnek. Egyik-másik téma a polgár kisvilágának típusait is tükrözi, ábrázolásában nagy helyet kap a derű. Miért járják a rókatáncot? Fogynak a kövér emberek is ilyenek. A művészi igény ezekből a novellákból sem hiányzik.

A kötetet ismertették:

Kőszegi Imre. Világ. 1948. 371. sz.

Laurentius. Magyar Nemzet. 1948. 163. sz.

Irodalom:

Gellért Oszkár: Kortársaim. Bp. 1954, Művelt Nép Könyv­kiadó. 330. l.

Kelemen László: Krúdy Gyula. Szeged 1938, Magyar Iro­dalomtörténeti Intézet. 132 l. (Értekezések a Szegedi Tudomány­egyetem Magyar Irodalomtörténeti Intézetéből. 17.)

Mátrai László: Krúdy realizmusa. — Magyarok. 1948. 25 —27. l.

Pelyvás-Ferenczik István: A magyar irodalmi impresszio­nizmus és Krúdy Gyula. Debrecen 1942, Ref. Kollégium Tanár­képző Intézete. 58 l. (A Debreceni Ref. Kollégium Tanárképző Intézetének dolgozatai. 25.)

Perkátai László: Krúdy Gyula. (2. kiad.) Szeged 1938, Délmagyarország ny. 131,1 l.

Prohászka János: Krúdy Gyula stílusa és nyelve. — Magyar Nyelvőr. 1949. 11-17. l.

Remete László: Krúdy és a proletárforradalom. - Irodalmi Újság, 1953. 23. sz.

Schöpflin Aladár: A magyar irodalom története a XX. század­ban. Bp. 1937, Grill Könyvkiadó. 198—201. l.

Sőtér István: Krúdy Gyula. — Irodalmi Újság, 1953. 22. sz.

 


 

(Nagy magyar elbeszélők. Ajánló könyvismertetések a szépirodalom tanulmányozásához.
Összeáll. Az OSZK Bibliográfiai Osztálya. Szerk. D. Szemző Piroska.
Budapest, 1955, OSZK. 96-104. p. /A mi íróink 5./)