A vörös postakocsi

ŐSBEMUTATÓ A VÍGSZÍNHÁZBAN

Krúdy Gyula azonos cí­mű regénye – amelynek folytatásos közlését 1913 Vízkeresztjén kezdte meg Kiss József A Hétben – vá­ratlan sikert hozott. Annyi pénzt ígért, hogy kiadására a jó szimatú Singer és Wolfner cég vállalkozott, háromszor egymás után. Az epikus változat Horváth Klára és Rezeda Kázmér tönkrement szerelmét si­ratja. A szerződés nélküli színésznő Alvinczi Eduard nagyúri eleganciájának igé­zettjeként mond búcsút ne­héz sorsú barátjának. Szép szavak helyett a szépnek hitt életet választja. Törté­netének háttere az ékszer­rel és erkölccsel kalmárkodó hölgyek és urak világa, amelyet Krúdy éles gúny­nyal jellemez: „Az egész Pest egy nagy nyilvánosház.” A színdarab ezt az egyszerre jelképes és szó szerinti örömtanyát csak a harmadik felvonásban állít­ja nézői elé. Egyébként is, alaposan eltér az eredeti­től, nem dramatizálás, ha­nem önálló mű. Hősnője Alvinczi unokahuga és szerelme: Esztella. Neki kell választania az öregedő férfi szerelme és az ifjú Re­zeda szalmaláng vonzalma között. Horváth Klára nincs a darabban, és a fővárosi élet színhelyei, ízei és szí­nei is kiszorultak. A Balaton-part csendjében, a füre­di Anna-bál táncos forga­tagában poroszkál a szomo­rú történet.

 

A vörös postakocsi szüle­tése idején irodalmunk a színpadot is meg akarta hó­dítani. Napirendre tűzte a dráma korhoz igazodó köl­tészetének kivívását, olyan művek alkotását, amelyek a századelő legfontosabb kér­déseit fogalmazzák át. Sti­lizáló gyakorlatával a való­ság felszíne mögé hatoló drámatípus egyik darabja Krúdy műve is. A tekintélytisztelet kritikátlan túlzá­saitól idegenkedő óvatosság természetesen nem éri be puszta minősítéssel. Érthe­tő, hogy bizonyítékot köve­tel. Mit tud az író a világ­ról, lélek és társadalom konfliktusairól, az embe­ri természet és a történelem csapdáiról, a vágyak és a szorongások gyökérzetéről? Arról a valóságról, amelyet szóra bír. Vajon stílusa ösz­tönös remeklés csupán, ter­mészeti vegetációhoz ha­sonlítható áradása a meta­foráknak és a jelzőknek? Vagy pedig a látomások szavaiban szüntelenül munkál a századforduló válsá­gait élő Magyarország él­ményvilága, tapasztalati anyaga? A vörös postako­csi titkaihoz ez a feltevés visz közelebb. Ez teheti ért­hetővé a színmű párbeszé­deinek – és alakjainak – kettősségét: rokonszenv és irónia párviadalát.

 

Alvinczi Eduárd monda­tait a gőg és a gyöngédség ellentéte formálja. Élete mérlegét vonja meg a bú­csúzó nagyúr, és érzi, hogy számadása nem éppen ked­vező. Sziesztázó párduc, erős is, gyenge is, mikor mihez van kedve. Férfias és álmatag, tettvágyó és lusta, emésztő ellentétek megtes­tesülése. Színpadra fárad­tan lép, szeme már csak az elszálló füstre nyílik. Pe­dig tudta valamikor, ho­gyan kell világfordító esz­mékkel barátkozni. A ter­vek befulladtak, a tétlen­ség kudarca csinálhat filo­zófiát: „Nem ér az élet sem­mit lombos jegenyefák nélkül.” Vagy: „A kalendá­rium is csal, mint az embe­rek.” Eduárd aforizmái az önjellemzés találatai, emel­lett távlatuk van. Nem karikíroznak; de kifejezik a viszony kettősségét, amely Krúdyt hőséhez – és mo­delljéhez Szemere Miklós­hoz – köthette. Alvinczi kétarcú ember, aki hullásá­ban is tud hódítani, tiszte­letet ébreszteni. Ezért hall­gatjuk szívesen bókjait, szo­morú számvetését, hangfo­gós búcsúját: „Az élet eliramodik, asszonyom. Ezen az őszön ismét eszembe jut minden, amit szerettem, s amiben csalódtam, az élet...

Rezeda úr csalódott, elvá­gyódik, de nem tudja, ho­vá. Magatartásának panaszmuzsikája nem idegen Krúdytól. Mégis elmon­datja a világ lármás, fecse­gő nyüzsgését megvető ár­nyalat bírálatát. Csak Esztellát vállalja, aki a népben – mintha Móricz Zsigmondra hallgatna – a jö­vendő aranybányáját tiszte­li. Viharra vár, változásra, amelyből boldogság, tisz­taság születhet. Az önfel­áldozó szerelem angyala, aki Rezeda úr árulása után magányába zárkózik. Szól a postakürt, és Esztella el­mondhatja a vörös kocsi fáradt utasának: „Ott aka­rok ezentúl élni, ahol te. Örülni az esti harangszó­nak, télire rendbehozni a kamrát, s vigyázni akarok az álmodra... Tudtam, hogy eljössz, és megmentesz.” Ez a szómágia, a pár­beszédek és monológok ér­téke nem mérhető pusztán jelentésükkel. A vörös pos­takocsi nyelvi anyagának nemcsak hangzása, hanem színértéke is van. Darvas Iván a pasztellzöldre és a halványsárgára asszociál. Lehetne talán más színeket, vagy árnyalatokat említe­ni, az viszont kétségtelen, hogy Krúdynál a szó kép­pé olvad, színes képpé, amely látvány és a han­gulat finomságait egyesíti.

A nézőt erről a színpad­ról olyan hatások is érik, amelyek alig-alig kötődnek a színházhoz. A szokatlan élménynek ez a rétege a közönségtől, a rendezőtől és a színészektől egyaránt erő­feszítést kíván. A vörös postakocsi méltó színpadra-költése valóságos kötéltánc, amely egyetlen rossz moz­dulatért zuhanással büntet. Minden gesztus és hang­súly, kellék és jelmez, sőt, minden egyes díszletelem is felelős a sikerért. Azért, hogy Krúdy iróniája el ne sikkadjon, és közben egy el­süllyedt világ vonzerejéről is hírt adhasson az előadás.

A Vígszínház tegnap esti premierje – Kapás Dezső rendezése – ebből a nehéz feladatból sok mindent szé­pen megoldott. Az együttes teljesítményének értékelé­sére visszatérünk.

Dersi Tamás

 

(Esti Hírlap, 1968/270. /november 16./ 2. p.)