„Az arany meg az asszony”

Magyar dalműbemutató az Operaházban

A nagy „magyar Szindbád”, néhai Krudy Gyula tanulságos költői játéka „Az arany meg az asszony” került be­mutatóra szombaton a Magyar Opera­barátok ünnepi előadása keretében. A példázatnak beillő művet a húszas évek­ben sorozatos előadásokban mutatták be az első világháború utáni idők irodalmi színvonalú színpadán, az Apolló Kabaré­ban. A magyar irodalom azóta elköltö­zött nagy vándorának műve, amely közel emberöltővel ezelőtt prózai előadásban aratott emlékezetes sikert, most új életre kelt az operaszínpadon. Kenessey Jenő, a kiváló karnagy-zeneszerző, aki már nem egy figyelemreméltó zenei munkát alko­tott, finom hímzésű, magyaros, tartal­mas, pompásan hangszerelt partitúrába foglalta a középkori történetét: a hajlott korú, vagyonos lőcsei polgár históriáját, aki még a középkor, alchimista kísérletei­től sem riad vissza,, hogy megvédje ifjú feleségét, a háborús világ zsoldos kapitá­nyának vakmerő csábításától. Krudy Gyula egy világbölcs életfilozófiájával vonja le a következtetést művében, hogy az arany sokszor olyan csalfa ragyogása sokszor a legszebb asszonyi mosolynál is többet ér a kapzsi férfinép szemében. Szaniszló király zsoldos parancsnoka ugyanis a bölcs polgár hamis aranyáért hagyja cserben Annát és — mint pénz­hamisító kerül a vesztőhelyre. A néhai nagy író élettapasztalata és gondolat­menete világos: a férfiak legnagyobb ve­szedelme nem az asszonyi mosoly, ha­nem a csalóka arany!

Mindezt nagy művészettel, helyenként egészen meglepő zenei sokoldalúsággal festi alá új egyfelvonásos dalművében Kenessey Jenő. Romantikus líra, számos megkapó zenekép bontakozik ki új mun­kájából, amely egyébként első nagyobbszabású műve a magyar operaszínpadon. Könnyen érthető, hogy Kenessey a nagy magyar zeneköltők példáját követi, hiszen egyénisége, művészete, zeneszerzői és karnagyi munkássága mindenekelőtt ve­lük rokon. Mégis, a zeneszerzés szem­pontjából ifjú művész ennek ellenére sokszor új utat keres és egyéni megoldá­sokat is talál! A mű zenei felépítése mindenesetre értéket jelent a magyar dalmű-irodalomban, épp ügy az egyes szereplő­ket jellemző hangulatosan, finom, motívu­mok s a befejező rész nagy együttese.

A rendezés feladatát Nádasdy Kálmán vállalta, akinek sokszor méltatott, kiváló scenikai tudása mellett még sem sikerült teljesen egyetértenünk az egyetlen képbe foglalt mű beállításában. A főpróba utáni benyomás szerint ugyanis úgy a szerep­lők, mint a nagynevű rendező szinte önmagukat multák fölül! És amint dalmű-újdonságok bemutatójakor már gyakran emlegettük, ezúttal is — kevesebb több lett volna!

Oláh Gusztáv korhű díszlete, Márk Tivadar remekbe tervezett jelmezei fes­tőiek.

A szereplők teljes igyekezettel és hí­ven a gondosan kidolgozott rendezői uta­sításokhoz „túljátszottak alakításukat. A szereposztás sem volt éppen szerencsés­nek mondható! Kétségtelen, hogy Koréh Endre egyre magasabbra ívelő művészi pályafutásának egyik. legtökéletesebb alakítását adta és drámaian meggyőző volt az asszonya fölött őrködő lőcsei hon­polgár szerepében. Osváth Júlia megejtő szépsége szinte látományszerünek tűnt. Olyasvalakinek, aki régi olasz mesterek remekműveinek aranykeretéből lép elő. Hangja megcsendült — akár a pacsirtáé...

Ám a többiek? Minden tiszteletünk és szeretetünk Komáromy Pálé és Laurisin Lajosé, akiknek groteszk együttese azon­ban ezúttal szinte tulrobosztusnak hatott a történelmi költészetet idéző környezet­ben. Milyen kár, hogy annakidején nem sikerült Krudy Gyulát lebeszélni teljesen fölösleges csepűrágó jelenethez való ra­gaszkodásról...

Rösler Endre, a nagy tenorista, szintén „tuljátszotta önmagát Rotharides kapi­tány egyébként sem túlzottan rokonszen­ves alakjában. Gyönyörű tenorja annál szebben érvényesült Kenessey hálás szó­lamaiban. Szabó Miklóst, az Operaház kitűnő jellemszínészét ütődött korcs sze­repére kényszerítették. Ki tudná miért?

Krudy Gyula és Kenessey Jenő műve az említett apró fonákságok ellenére bi­zonyosan nagy sikert arat a közönség körében. Értékes teljesítmény, jelentős alkotás, amely reméljük a további elő­adásokban még korszerűbbé válik, ke­vésbé kirívó élességgel hangsúlyozva a nyers akcentusokat.

A Magyar Operabarátok ünnepi estjén a műértő közönség nagy elismeréssel, tüntető tetszéssel méltatta a zeneszerzőt s a szereplő kiváló művészeket. Az ün­nepi est műsorán egyébként még Bartók: „Fából faragott királyfi” című panto­mimje és a „Pozsonyi majális” került színre nagy tetszést aratva.

DIETL FEDOR

 

(Nemzeti Ujság, 1943/104. /május 9./ 15. p.)