Krúdy Gyula emlékezete

 

HUSZONÖT ÉVE halott Krúdy Gyula. Szindbád, kedvenc hőse, nem jönne zavarba s ez alkalommal talán visszatérne a másvilágról, körülnézni. Vajon mit üzenne vele az író, az élők­nek, könyvei új olvasóinak, a fiatal­ságnak? Talán azt, amit 1916-ban, egyik könyve előszavában keserűen, két­évtizedes írói pályája vallomásaként kimondott?

„Mennyit szerettem volna írni, ami igaz! Semmit sem írtam, csak színha­zugságokat... Az igazi, az egyetlen, a legkedvesebb könyvem azonban nem jelent meg nyomtató műhelyben. Amit magamban gondoltam, amit egyedül­valóságomban láttam, amit gőgös elvo­nultságomban kinevettem, vagy sajnál­tam. Az emberek hiányoznak a köny­veimből, akiket mindenkinél jobban is­merek, ugyanezért leírni nem merem őket. Nőket, férfiakat, gyermekeket: én tudom. Miről álmodnak, miről gondol­kodnak? Mit cselekednek saját akara­tukból és mit a végzet szándékából, mint a kocsi, amely lejtős úton elindul és beleszalad a cukrászda kirakatabla­kába... Ha én leírnám, hogy mit él­tem és mit éreztem, és körülöttem érez­tek: talán egy toronyba zárnának.”

Krúdy Gyula művészete abban az időben, amikor ez a vallomás megszü­letett, úton volt a valóságból egy meg­szépítő, elzsongító, különös álomvilág­ba. Az író hőseivel együtt, Szindbáddal, Rezeda Kázmérral, Nagybotos Violával, Alvinczi Eduárddal, s nők, „drága jó nők, asszonyok és szüzek, grófnék, ke­reskedőnék és félbolond zsidónék” sere­gével vörös postakocsin utazott egy so­hasem volt, szivárvány-ködös szép ha­zugságba. Menekülés volt ez, az egyet­len lehetőség, az egyetlen védelem Krúdy számára az elől, azzal szemben, amit - látott, tapasztalt, tudott.

Embernek, írónak szuverénebb, füg­getlenségre törekvőbb alak nem sok van nála a modern magyar irodalom­ban. Még élő kortársai, ismerői ajkán lassan egy egész legendavilág keletke­zik a gőgös és korlátlan „rablólovagról”, aki tudott lenni meleg, bölcs cimbora, s cézári merészséggel keresz­tülgázolni svihákságon, pimaszságon. Dzsentrinek született, a Nyírség züllő, tönk szélén álló kisurai közül jött Pest­re, az irodalomba. Sem életformájában, sem pedig írói világában nem haladt túl e halálra ítélt osztályon s a belőle kihulló, kallódó embereken. Csupán azzal, hogy ő művész volt, nemes lé­lek, aki nem tudott süketen és fásul­tan porbahullni, hanem eszményeket keresett, szépséget s illúziókat, ha már egyébre nem tellett. Ez az alapja an­nak a romantikának, amely a Palotai ál­mok, a Francia kastély és a Vörös pos­takocsi világában kivirágzik. Kétségte­len, ha ebben a megszépítő, elzsongí­tó, finom és mindinkább tartalmatlan romantikában folytatódik Krúdy művé­szete – ez az út zsákutca lett volna.

MI LEHETETT e gondolatok meg­érlelődésének alapja Krúdy életében? A háború? Regényei, novellái mit sem mutatnak abból, hogy mi történik ide­haza és a csatatereken; hősei egész más életszférákban szeretnek s szomor­kodnak. De tárcáinak, cikkeinek tanúsá­ga szerint a művészt már megrázta az a szenny és szenvedés, amit a háború zúdított az életre s az emberekre. S 1918-ban, a forradalom idején - az az író, aki sem azelőtt, sem később nem politizált – könyvet ír a Kápolnai föld­osztásról s felfedezi a népet, amelyről romantikus útjai során mindeddig meg­feledkezett. A forradalom – epizód volt Krúdy életében, mégis mély nyomokat hagyott szívében. Cezúrája volt egy életnek s egy látásmódnak, vége az ösz­tönös és naiv illúziókergetésnek. A há­ború és a forradalom azt jelentette, hogy mindaz a tudás, élmény és tapasz­talat, amelynek birtokában volt – íté­letté formálódott: „Meg kell semmisí­teni Magyarország történetét 1867 óta. Ez volt a legaljasabb korszaka a ma­gyar nemzetnek.”

Realistává nem lett, még e felisme­rés birtokában sem, Krúdy Gyula. A mélyebb, a teljesebb valóságot, az igaz­ságot keresően is megmaradt romanti­kusnak. De milyen romantikusnak? Kü­lönös, egyszerű, soha meg nem ismétel­hető művészet az, amit a húszas és a harmincas évek Krúdyja teremtett. Egy olyan osztályról s egy olyan életről mondott éneket, amely önmagában, a maga valóságában vált az élettől ide­genné, időszerűtlenné.

Az anakronisztikus valóság – világ­irodalmi példák, Gogol és Scsedrin bizonyítják – a legkiválóbb anyaga a sza­tírának. Krúdy illúziókkal telített kor­szakában is tudott ironikus lenni, az élet ferdeségein, silányságain gőgös fin­torral kacagni.

Művészetének érett korszakában iróniája megkeseredik, megsötétíti a szenvedély, a kiábrándultság. Hogy kevésbé ismert példákra utaljunk, lapozzuk fel a háború vége fele írt kis­regényeit. A Bukfencet, melynek hős­nőjében, Gyöngyvirágban az író „az ifjúság romlatlanságát” dicsőíti, miköz­ben a züllött pesti életről, nagyvárosi leánykereskedelemről, a „zöld zsalugá­teres ház” titkairól ír szinte a nagy an­gol szatirikusokéval vetekedő erkölcs­rajzot. S Az útitársat, melyben egy kis­város szerelmi életének fülledt és gya­nús légkörébe vezet bennünket. Tisztes­séges, apácaképű polgárasszonyok vis­szataszító szemérmetlenséggel „szeret­nek” itten, örömleányok gyakorlottságá­val vetkőződnek s adják oda magukat a kósza és cinikus idegennek.

KRÚDY LEGNAGYOBB MŰVEI, a Hét bagoly s a Boldogult úrfikorom­ban légkörében is ott bujkált ez a sza­tíra. Mégis, Krúdy művészete távol áll attól, hogy szatirikus legyen. Sokkal inkább komor, megrendült hangulatok­kal, lírai fájásokkal telített haláltánc­ének. Egy pusztuló, felbomló osztály életének, élő-halottságának, belülről meglátott, átélt, hátborzongató látomá­sa. Irodalomtörténeti közhely, hogy Krúdy alakjai valóságosak, de mégis megfoghatatlanok, áttetszőek, mint egy kísértet. Valóban Krúdy nem alkotott jellemeket a szó klasszikus, a realizmus törvényei szerinti értelmében. Józsiás a költő, az őrült Szindbád, az elpusztít­hatatlanul sorvadó Rezeda Kázmér s a Boldogult úrfikoromban búsongó asz­taltársasága – csupa-csupa ködalakok. Árnyakból szőtt kifejezői egy osztály, egy életforma céltalanságának és a ben­ne eláradó életképtelenségnek,, felesle­gességnek. Krúdy világa szűk, témái különc, különös témák; a realistákat mindig izgató közélet színterei, alakjai teljesen hiányoznak belőlük. Mégis, a feleslegesség kimondásával, közvetve a társadalom, a nemzet egészének életé­hez méri és e szerint marasztalja el ezt a széthulló világot. A forradalmak alatt szerzett, öntudatosított közéleti írói fe­lelősségtudat jelentkezik mind ez ideig nem nagyon értékelt, kiváló történeti regényében is, a Három királyban. Krú­dy élete végéig tervezte, hogy Shakes­peare királydrámáihoz hasonló ciklus­ban dolgozza majd fel a nemzet törté­netének nagy fordulatait. Ennek a cik­lusnak első, megvalósult része ez a tri­lógia. A történelem, a Mohács körüli idők sötét, pesszimisztikus szemlélettel való idézése: válasz Krúdy korára, amelynek sötétsége, silánysága s a re­gényben megírt nagy vereség között lát­ja, keresi az összefüggést.

Krúdy a valóságot élte és írta – ezért oly erős írásainak a realista ol­dala. De ez a valóság egy túlélt, ha­nyatló valóság volt, amelyből képtelen volt kiszakadni s amellyel együtt hul­lott és szenvedett. Ezért oly komor az ő művészete és végső soron ezért ro­mantikus.

S hogy mindennél több is van Krúdy művészetében humor is, bölcsesség s életszeretet is, bánatnak és keserűség­nek dacos tagadása is?

ÉLETÉT ÉS MŰVÉSZETÉT nem lehet csupán egy osztályhoz való hoz­zátartozásával magyarázni. Ez az egyéniség – elválaszthatatlan a mű­től. A regényektől és novelláktól, amelyek a ma olvasója számára mást s többet jelentenek, mint kicsinyes szó­rakozást, öncélú szépelgésre való alkal­mat, breviáriumot üres lélektelen ábrán­dozáshoz. Folytathatatlan, egyszeri nagyságú művének igazi értékelője a mi korunk, amely végleg elsöpörte azt az életet, amelyről Krúdy circumdedéruntot mondott, dalt, amelynek sötét zenéjét, fájdalmas színeit az a letűnt világ igazi értelmében soha meg sem közelítette.

DIÓSZEGI ANDRÁS

 

(Népszabadság, 1958/111. /május 11./ 10. p.)