A magyar múltból.
A cseszneki vár romjai

A magyar múltból.
A Rákóczi-várkastély Sárospatakon

 

 

„Rákóczi népe”

 

A ruszin nép ...

Semmi zaj, semmi fény, semmi pompa nincs az életében ennek a jó, egyszerű és üde lelkű népnek.

Ha a múlt századokba vissza­nézünk, azt látjuk, hogy olyan indulattalanul, különösebb becsvágy nél­kül éltek, hogy az már népmesébe illő. Mert ugyan, hogy lehet azt el­képzelni, hogy ez a nehéz körülmé­nyek közt élő árva nép szinte angya­lian szelíd és jóindulatú s egyben hű­séges is maradt az ő szívében?! Nem volt magyar szabadságmozgalom, amelynek ne álltak volna melléje ezek a „Rákóczi földijei”. A szegény­ség tette talán olyan tüzessé és áb­rándossá őket, hogy a szabadságnak elég volt a szent szavát hallaniok, — mindegy, ha nem is ők mondták ki! Ez a derék s gyermekesen naiv nép ég és föld között élt, a Kárpátok magasában, ahova már csak Isten lát el. Mit csinálhattak egész életükben, mint azt, hogy figyelték a fenyőfa nö­vekvését, ezt a gyönyörű fát, amely a természet összes előnyét magába szíva megteremtette nekik a legki­sebb és majdnem egyetlen jövedel­met a sudárrá nőtt törzsekkel.

Szerették ezeket a fenyveseket és figyelték finom susogásukat. A ruszinok a fenyőkkel társalogtak és nekik ontották ki szívük minden tit­kát. A sok-sok fenyő nőtt, növe­kedett napról-napra, rügyeket dobott ki gallyai hegyére, hogy levelezze­nek s az élet és a megélhetés ősfor­rását megadják szegény népüknek. A ruszin fejsze éles sikoltással vágott bele minden törzsbe száz és száz esz­tendőn át minden alkalommal, hi­szen szívbéli szeretettel voltak irán­tuk. De mégis csak vágták, csak dön­tögették a fenyőt az északkeleti őserdőkben, ahol az „ezeresztendős fáknak az alkonyi homályban olyan alakjuk van, mintha fiatalkorukban megcsodáltak volna egy medvére va­dászó Árpád királyfit, akinek az arca egy fa kérgébe vésődött...”

Ami a kormányzat szociális gon­doskodásából rájuk jutott, azt meg­hálálták, mint alföldi aratók; Egán Ede, tragikus sorsot ért kormány­biztosuk és Bartha Miklós őszinte szociális, körültekintő helyzetfelvé­tellel, komoly vezércikkekkel siettek segítségükre. De hogy az irodalom figyelme önkéntelenül is feléjük, valamint a szlovákok felé fordult, — az már szinte magától értetődött.

A szlovák érzelmesség, az édesen enyhe kedélyvilág, a mélabús lágy­ság és szíves áldozatkészség először Mikszáth Kálmánt bűvölte el. Az ő elbeszélései minden érdekes foglal­kozásukat szinte minden falujukat belopta a magyar olvasók szívébe, — „irodalmi földrajzkönyvet” készített ő erről az egész tájról s aki az isko­lában elfelejtett a geográfia-órának tájékára menni, ezekből az elragadó írásokból mindent kárpótolhatott. Mikszáth és később Krúdy Gyula győzött meg bennünket arról, amiről ezer esztendő alatt a megénekeltek életükkel tettek bizonyságot. Vég­érvényesen bevonult az irodalomba ez a sajátosan egyedül való táj.

Krúdy Gyula már egyenesen atyai aggodalommal gondolt kedvelt ru­szinjaira és szlovákjaira. Gyakran megesett vele, hogy hajnalban, a szokásos gőzfürdő után, amikor a kávéház füstjét kigőzölte magából. lebírhatatlan sugalmak alapján ki­kocsizott a Keleti pályaudvarra és jegyet vett Munkács felé. Utazását szlovák nemesek és ruszin kocsisok vidámították. Ungvárnak Budapes­tet utánzó villanylámpái és a Gyön­gyösi Társaság műkedvelő urai, kul­túraterjesztő vándorszínészei kava­rogtak ilyenkor szeme elé, fenyőt és borovicskát fuvarozó szlovák szeke­resek, fát döntögető ruszinok. Akkor még a délutáni pesti expressz éjfél­kor elérte az országhatárt... Krúdy a legutolsó napszámost is magyarul szólította meg. Az arcok pírja fel­éledt a magyar szóra s úgy fogadták, mint egy újonnan jött nagyobb test­vért. Ez a barátság az ő könyveiben, felolvasásaiban és személyében a távoli Nagybudapest követét látta. A pezsgő pesti magyar irodalom és mű­vészet kézzelfogható üzenetét látták benne megtestesülve, ezért fogadták megkülönböztetéssel. Finoman for­mált tenyerét a gazdagok kezében is tarthatta, de ujjait bedugdos­hatta az elesett nép szikkadt bor­dái közé. Álomszerűén éles hal­lással, kényes fülével kihallgathatta itt az élet apró, nehéz lélegzetvéte­lét. Különös műszerei voltak erre. Élményt gyűjtött közöttük arra, hogy majd sok cikkben hasznosíthassa be­nyomásait. Készséggel figyelte a busafejű alföldi diákgyerekek mago­lását, akiket idevetett az élet vala­minő fordulata, vagy az itt meg­húzódó rokonságuk. A begyes kis-asszonykák tüntetően ropogtatták itt a magyar szót a skatulyányi kis állomásokon. Ott téb-lábolt egyik­másik kisvárosuk korzóján, végig­hallgatta a sétálgató hölgyek friss pletykáit s ezzel is nagyobbította különös ismeretanyagát és megraj­zolta a századvég és a századelő asszonyainak rokonszenves csalafinta­ságát. Rajtakapta a kisbírót egyik istenhátamögötti falujában, hogy amint dobol, nyájasan harsány magyar dobolás után szlovákul is ki­kiáltja a közigazgatás újdonságait, — ha kinek netalán szüksége volna rá, mert nem értett vala mindent ebből az ázsiai, kemény magyar idiómából.

Krúdy mindenben társa volt Mikszáthnak s együttesen kihasználták a felvidéki tájban és emberben rejlő lehetőségeket az irodalom számára. A lakosság sorsa magától is kíván­kozott itt az írói feldolgozásra, a sok-sok változat, a száz és száz egyéni sors, — nem kellett itt már sokat kerekíteni a mesén, amelyet az élet maga tett olyan irodalomba kívánkozóvá ezen a tájon és ezek között az emberek között. Krúdy tulajdonképpen soha sem törekedett csattanóra, történeteit sosem vezette a végkifejlés felé. A részletekkel, a mértaniasan kemény foltok eldobá­sával foglalkozót”, — inkább elbújt stílusának mesterien opálozó fel­legei mögé. Szerette, — persze, hogy szerette, hiszen vérbeli író volt — a rikítóan egyéni sorsokat, furcsa személyiségeket, a magyar glóbusz sajátos, bűvös és magányos figuráit, — de a tucat-életek titkát kiszűrni is csodálatos érzéke volt!

Mikszáthnak áradó élet kellett, terjeszkedő életek, sok külterjes bonyodalom, — Krúdy pedig a nyö­szörgő kisszerűségek végezetét be­tűzgette az eseménytelen ruszin életek ismétlődő szürkeségében. Itt legfeljebb annyi a fény, mint a meny­nyit egy felleges nyári éjszaka el­bír a szentjánosbogárkák szárnyán. Mélységes megindultság jellemzi írásait, testvéri együttérzés, egy búskomoly magyar úr búbánata; férfias segítő szándéka. Ahogy a ru­szinok magyarimádatáról szól, a férfias testvérszeretet gordonka­szaván beszél. A fenyőről, a fenyő­ről ír annyit és annyit, hogy már egész fenyő-hitregevilágot épített ki a ruszin népképzelet mintái szerint. Hiszen ez a nép hálás az élettelen tárgynak is, ha az segítségére van, — hát a fenyőfát hogyne vinné mon­dái világába! Mélységes megtisztu­láson zubogtatja át érzelmeinket minden sora, amit a ruszin testvé­reinkről írt. Ha most élne, biztosan vállalt volna már egy ruszin test­vérfalut!

ERDŐS JENŐ

 

(Uj Idők, 1944/30. /július 29./ 104-106. p.)