Irodalmi szemle

Írta: Féja Géza

Krúdy Gyula

Krúdy Gyula prózája tiszta zene. Ezért olyan lazák a regényei, ha egészben nézzük őket. Gondoljuk el, hogy valaki végigmuzsikálja magányos napjait. Fölszállanak benne az emlékek s nyomukban tarka egymásutánban zen­gik a húrok az elmúlt napokat, vígan, búsan álmodozón, így keletkeznek Krúdy Gyula regényei. Olyan muzsika az övé, amelyet a magyar vidék életének zengései teremtet­tek. Megtaláljuk benne a tücsökdalt, az aratók nótáit, szüreti mámorok kurjantását, a kályhában búgó téli sze­let, országút melletti korcsmák harsogását és poros bú­csúsok zsolozsmáit.

Krúdy Gyula a mesebéli magyar utazó, úgy tetszik, hogy ennek az országnak minden zeg-zugát bejárta, a pa­lotákat és kúriákat, hiszen feledhetetlen krónikákat írt a „tegnapok ködlovagjairól”, mintha egy egész évszázad reá bízta volna titkait. Ismeri a falvakat és a tanyákat, a népszokásokat és babonákat, a vidéki ünnepnapokba és hétköznapokba, az aratásba és szüretbe elosztott poézist és szépséget. Olyan tökéletes miniatűröket írt néhány esztendeje róluk, hogy igazán érdemes volna összegyűj­teni.

Különösképpen jártas azokon a helyeken, ahol az em­berek vigadni szoktak, elrúgják álarcaikat, vallomásokat, meséket és legendákat húznak elő szívük lelakatolt sarkai­ból. Újabban még gasztronómiai novellákat is ír, konyhák és korcsmák ízeiről, illatáról, örömeiről, és csömöréről mesélget.

Legújabb könyve a „Boldogult úrfikoromban”, fá­radtabb írásai közé tartozik. Eredeti, tarka kedélye itt sem hagyja cserben, de távolról sem elsőrangú munkái közül való ez a könyv.

Krúdynak is válogató, gyűjtögető kritikára volna szüksége s egy igazán jól rostált gyűjteményes kiadásra, hogy egy darabban élvezhessük.

[...]

 

(Előőrs, 1930/17. /április 26./ 5. p.)