Szemle

VALAKIT ELVISZ AZ ÖRDÖG ÉS MÁS KISREGÉNYEK

Krúdy Gyula kisregényei.Alföldi Magvető, Debrecen, 1956.

Krúdy szinte negyven esztendeig írt — és halála után nehány eszten­dővel, mégis „felfedezték”. Életében voltak népszerű könyvei és voltak alig olvasottak. El kellett süllyednie a kornak, amelyben élt, hogy ismerjék és szeressék. 1938-tól szinte Krúdy- reneszánszról beszélhetünk. Minden újonnan megjelenő műve: könyvsiker. Minden vele foglalkozó cikk, tanul­mány — vitát kavar. Alig van 1940- től népszerű, ún. nemes-ponyvasorozat, hogy valamilyen Krúdy mű ne le­gyen benne. Hol újságcikkeit gyűjtik kötetbe, hol pedig Adyról írott álom­képeit adja ki a Fehér Holló. Megje­lentetik még az Álmoskönyvét is, amelyet hosszú őszökön írt, egy visszhangos budai házban —, ahogy egy kis önéletrajzi cikkecskéjében mondja. Most, hogy Kozocsa Sándor már egy évtizede készül az „összes művek” kiadására, és Perepatits Antal részle­tes könyvészetet állít össze Krúdyról — minden új kötete csak mélyíti, szí­nezi irodalmi tudatunk Krúdy-képét.

Szokatlan és furcsa író. Sajátos álomvilágba visz, a félmúlt és a fél álom világába. Egyszer talán „tudós szerzők” vaskos értekezéseket írnak majd a „Krúdy-hangulatról”... Igen, ez a megmagyarázhatatlan létezés az ébrenlét és az álom között, talán már a legkorábbi műveiben is ott van. Va­lami elomló, mesével és halk rezdülé­sekkel átszőtt „történés nélküli törté­nés” — ez a Krúdy regény vagy no­vella. (Talán „beszélyt” kellett vol­na írnom, mintha ez jobban illenék az ódon tájak és emberek krónikásához...).

„Mennyit szerettem volna írni, ami igaz! Semmit sem írtam, csak szín hazugságokat” — vallotta 1916-ban, az Aranykézutcai szép napok elősza­vában.

„Színhazugságokat írt, de nem ha­zudott” — mondja Szauder József a bevezetésében. „A levitézlett és levitézlő magyar uralkodó osztály élete maga volt az a „színhazugság”, mely­ről egy életen át írt — ironikusan, mert tünemény-világ volt, s nosztal­giával egy rég-volt, erősebb, igazi emberségű világ iránt” — olvassuk a bevezetésben.

A forradalomkor, 19-ben, azt mond­ta: „új történelmet kell írni”. És a bukás után sem tántorodott el ettől a hitétől. A „történelmi osztály” sem­mittevését és korszerűtlenségét — Mikszáth és Móricz mellett — talán ő ábrázolja a leghívebben. De ezt a világot „a kísérteties-tünemény jelen­ségek áttetsző ködébe burkolta”. „Irályát”, egy kissé talán már az iro­dalom-történetnek, Szauder így hatá­rozza meg: „Szivárványszínekben tün­döklő, mutatós rothadást tárt fel írá­saiban, de ezt a letűnt életformát so­hasem kendőzte valami átokká, „örök” magyarsággá”. Találóan írta valaki Krúdyról, hogy a „magyar romlás vi­rága” volt. Egy süllyedő világ eláb­rándozó, álmatag krónikása.

A Valakit elvisz az ördög kötetben egy régi (1909-ből való) s elfeledett finom kisregenyét a Régi szélkakasok között címűt — adja a kiadó. És há­rom jelentős, kései, de a legjobbakkal vetekedő kisregényét. (Valakit el­visz az ördög — 1928; Etel király kincse — 1931; Purgatórium — 1933).

A címadó regénykében, Alvinci Eduárd — a Szindbádhoz hasonló, jel­legzetes Krúdy-hős — a „történelmi osztályt” akarja megmenteni, — de mondanunk sem kell — az álmodozás­nál nem jut tovább. A regény, ahogy Szauder mondja: „álnév alá rejtőző álvilág”.

Az Etel király kincsében, „Szabolcs vezér” — „egy úriember a XIX. sz. és a XX. sz. elején” — Attila király kin­csét szeretné megtalálni. A Nyírség­ből — az író szűkebb pátriájából — Miskolcra megy, „ahol többet álmod­nak, mint máshol”. Mesék, végtelen régi történetek és hajnaligtartó boro­zások után, a „harmadik honfoglalás” nem sikerül — az „élősdi” úriembere­ket ki kell váltani a kocsmából. A mese végtelen kanyarokkal bonyoló­dik, terjeng. Nagy kitérőkkel szövi az író a történetet óbudai házakról, sző­lőkről, szerelmekről és kiskocsmáik­ról. „A cselekmény irreális és nem egy­szer fantasztikus szövetébe rengeteg részletkéje tapad az álom és való közt lebegő életnek; züllés és halálrakészülődés: ennyi a jelentése az Etel király kincsének” — mondja a kötet bevezetője.

A Purgatórium a híres Szindbád utolsó vallomása. A halálosan beteg ember, aki félig-meddig az író máso­dik énje — vall mindenről, ami életé­ben foglalkoztatta. Szindbád halála: a magára maradt különb ember pusz­tulása. Szinte lélektani remekmű, aho­gyan az író a haldokló tudatában atomizálódó világról ír.

Krúdy, mint igaz ember és igaz író, az igazságot kereste — és mert megoldást nem talált korában — me­nekült e sajátos álomvilágba, amelyről most ezt a tetszetős kötetet kaptuk.

FICZAY DÉNES

 

(Igaz Szó /Tîrgu-Mureş-Marosvásárhely/, 1957/3. /március/ 474-475. p.)