„Az arany meg az asszony” operaházi bemutatója

„A polgár megvédi a házát oly mó­don, amint tudja” — ez lehetne a mottója Kenessey Jenőnek Krúdy Gyula szövegére írt s az operabarátok szombati díszelőadásán bemuta­tott dalművének. Mint a legutóbbi, a múlt évad végén, de mégsem ilyen későn közönség elé hozott magyar operának, a „Bűvös szekrény”-nek, ennek az újdonságnak is irodalmi ér­tékű szövege van. Az irodalmi szö­veg azonban nem teszi könnyebbé a komponista helyzetét. A dráma más és az opera is más. Más, ellentétes erők uralkodnak itt is, ott is. A drámában a cselekményen van a hang­súly, az operában nem magának a cselekménynek, hanem a cselekvők érzésvilágának van döntő fontossága s az akció csak alkalom a lelki emósiók kifejezésére. A sohasem egyé­niségeket, hanem mindig csak sze­mélyi típusokat széles általánosság­ban hangokba öntő opera a törté­nést főfordulataira leegyszerűsítve, egészen vázlatosan érvényesíti. A las­sított fölvételként beállított akció hiá­nyait a zenei képzelőerő pótolja és fokozza jelképes érvényűvé. Látszólag igazuk van az operát gúnyolóknak, amikor nevetségesnek tartják, hogy a kórus hosszú időn át harsogtatja a kórus vízbefullását, de semmit nem tesz megmentésére. Ám a tréfálkozók megfeledkeznek arról, hogy a dolog természete folytán énekelnek újra meg újra ahelyett, hogy cselekedné­nek.

A túlcsúfolt szöveg nem jó opera-tárgy s miután a zenedráma elneve­zés sokakat félrevezethet, helyesebb, ha a műfajt „tragedie lyrique”-nek keresztelő francia elnevezésre gondo­lunk. Az irodalmi drámával szemben álló pólust s ez igen érdekes, éppen Wagner operaformája képviseli a leg­jellegzetesebben. Wagner a zenekövetelményeihez alkalmazott librettóiban fordított arányú a költői lendület és a cselekmény elevensége. Az alakok merevek, a cselekmény hiányos, de így van alkalma arra a muzsikának, hogy a maga hatalmát érvényesítse. Mozartnál meg éppen eltolódik a szö­veg és a zene súlyaránya a muzsika javára, ő azt akarja, hogy a librettó „engedelmes gyermeke” legyen a korlátlanul uralkodó dallamvilágnak. A világ legnagyobb zeneköltője vele­jéig muzsikus volt s az érzelmek és jellemek kifejlesztésére a hangok mű­vészetét épp oly szabatos, sőt sokkal mélyebb nyelvnek tartotta, mint a költészet, melynek nemcsak „engedelmes”, hanem „kizárólag a zene ked­véért írt szavakat” kell szolgáltatnia. Fölfogása érdekesen egyezik Men­delssohn szavával: „A hangoknak legalább oly határozott értelmük van, mint a szavaknak, ha szóval nem is lehet kifejezni őket.” Látszólag szem­ben áll Gluck. Ő míg operát fogal­maz, „el akarja felejteni, hogy zenész”, azonban Gluck sem tesz mást, mint az emberi érzelmek ősi erejű kibontakozását, az igazi érzelmi ka­rakter-típusokat óhajtja a zenei for­mában kifejezni. Hogy a zenei mát is megemlítsük: Strauss Richárd és maga Bartók Béla is az atmoszféra megteremtésére az érzelmi kvint­esszencia létrehozására helyezi a súlyt operáiban.

A latin eszményekre tekintő Ke­nessey eljárása, amidőn szó szerint veszi át Krúdy irodalmi drámáját és prózáját változtatás nélkül adaptálja, emlékeztet arra, amikor Debussy dol­gozza fel és teszi halhatatlanná Maeterlinck ,,Pelleas és Melisande” darabját. Az arany meg az asszony szövege valóban sok zenés tulajdon­sággal ékes, azonban bármily meg-zenésítésre kínálkozó költői anyag, módosítani kellett volna. Gondoljunk csak a János vitéz daljáték formá­jára. Heltai Jenő átköltésében egyet­len Petőfi-vers sem maradt és mégis ez a helyes eljárás, mert ez esetben az a fontos, hogy zenei szempontok­nak megfelelő lüktetésű versek áll­janak rendelkezésre. Így kellett volna most is cselekedni. Dramaturgiailag sem helyeseljük ebbe az operába nem illő dell'arte jelenetet. Ha a publikum egyes rétegeinek tetszik is ez a buffó-epizód, a „Szentivánéji álom” és más, már alaposan kipró­bált motívum lehet hatáskeltő, de nincs semmi belső vonatkozás és ide­gen test marad az akció közepén. Ad abszurdum véve a dolgot, ha már a „Katona története” is helyet kap az „érdekesség” kedvéért, még szenzációsabb, ha magát a régen nem hallott Sztravinszkit zendítik meg, persze, díszlet nélkül.

A tehetséges Kenessey Jenő operája tipikus karmesteri munka. A jól folyó muzsikát derék harmonizálás, színes instrumentáció, az énekhangok megfelelő kezelése és egy komoly, művelt muzsikushoz illő irodalmi tá­jékozottság jellemzi. Bár a kompo­nista „prózát” zenésít meg, csupa zárt számokat írt nyolc jelenetre tagozódó dalművébe. Az egyes jelene­tekben mondanivalóit rondó formá­ban kifejtő szerző alkotása abban az értelembon, ahogy Bartók remeke, a „Fából faragott”, egy hatalmas szonátaforma, „Az arany meg az asszony” maga egy nagy rondó. Kenessey, a hangfestő, részleteket igyekszik kihasználni, de mégsem ír pusztán melodramatikus vagy illuszt­ratív muzsikát.

Átkomponált zenéjében nincs semmi terjengősség, a cselekményt nem terheli meg zenei hosszadalmas­ságokkal. Amikor a fonalat nem ve­szíti el, a tempót is igyekszik bizto­sítani. Ámde Krúdy szerint a művész ott kezdődik, amikor az elbeszélő el­veszti a fonalat és sajátos fantáziálásra indul. Kenessey amikor, mint Aeolus tömlőjéből szertebocsátja asszociációit, nem szabadítja fel saját zenei fantáziáját, elkerüli az atmoszfé­rikus festések lehetőségeit. Kijárása a hallgatót csupán csak megértő jóin­dulatra készteti, de az nem indulhat el vele a lélek mélyebb tudatalatti régiói felé, még csak emocionális emlékeket sem idézhet fel. Sajnos, az igazi túlforrósodás egy pillanatra sem áll be. Nem merülünk a művészetnek abba az álomvilágába, ahol a logika törvényei már nem érvényesek s így aztán a kritikai kontrol rögtön meg­állapíthatja, hol van a drámai törés magában a darabban is. Ha már a hamis arany készítője helyett, bár a két ripacs tanú lehetne, a forgalomba hozót ragadják meg a poroszlók, leg­alább hagynák ki a furcsa lélektani hasadást mutató, de zeneileg kellő­képpen nem motivált Anna felkiáltá­sát: „Eresszétek el, ő ártatlan, a fér­jem a bűnös”, hiszen ez egyenesen kizárja a visszatérést, ami pedig, ha csak formailag is, de mégis bekövet­kezik. Tudjuk, hogy a szürrealista Krúdy nem a kitapogatható valóság síkján mozog, azonban Kenessey, bár konzervatív muzsikus, messze áll a régi lineáris festők szemléletétől. Nála az utak nem vezetnek mindenfelé s az asszociációk játékos csodalovai nem ragadnak tova. Művészetének legna­gyobb értéke, hogy nem akar több lenni, mint ami s ez az őszinteség becsületes. Érdeme, hogy hazai tár­gya ellenére, bármily vonzó is Székelyfonó kísérlete, nem téved a folklore útvesztőjébe, jól tudván: egy tucat népdal egymás mellett még nem válik áriává. Az európai magyar mu­zsika eszményképét nemes igyekezet-tel szolgáló, jó technikai készültséggel felvértezett, szimpatikus komponistá­nak, mint kezdő operaszerzőnek, iránymutatókra van szüksége. Jó nyo­mon halad, amikor Puccini, Debussy, Strauss Richárd, Kodály, de főleg Bartók csapásait követi. Az inkább deklamált, mint énekelt darab érzelmi megállói a kelleténél rövidebb lélekzetű szólók és duettek s a Farkas szekrény-kvartettjéhez hasonló nagyobb kitárulást itt az arany-kvintett jelenti. Kenessey a két oldalról is hullámzó érzéstömeg egybesűrítésére nemcsak a szimfonikus, hanem a vokál-polifónia eszközeit is felhasználja. Bár lelemé­nye nem szárnyal egész magasra, törekvése dicséretet érdemel. Amikor dallamvonal szempontjából háttérbe szorulnak a legutóbbi magyar művek, fokozott figyelemre méltó, hogy Far­kas Ferenc és a hasonló tehetségű Kenessey Jenő nagy kantabilis egysé­gek kialakításán fáradozik.

A darabot a közönség örvendetes tetszéssel fogadta. A siker remélhető­leg arra ösztönzi Operaházunkat, hogy fokozott mértékben késedelem nél­kül hozza ki a hazai szerzők egyéb al­kotásait is. A helyi érdekű darabokból csak úgy nőhetünk ki, ha teret adunk komponistáinknak formanyelvük ki­fejlesztésére. Nagyon helyes, hogy az operabarátok jubiláris évük alkalmá­ból rendezett második estjükön az első kiegészítéseként a mai magyar zenét óhajtották ünnepi légkörben szóhoz juttatni. Szép gesztus, hogy kiadták a darab szövegkönyvét. Áldozatos mun­kájuk szép betetőzése lenne, ha a zon­gora kivonat megjelentetésére is gon­dolnának. A nagyra duzzasztott operai repertoár üzemében remekművekhez szokott közönség pedig helyesen teszi, ha észreveszi, hogy a megvalósítás kü­lönböző fokaiban is lehet találni érté­keket és nemes szórakozást. Az opera­barátokkal karöltve működő Operaház megtalálta a magyar komponisták fel­karolásának módját, most a közönségen van a sor, hogy bebizonyítsa, érdemes a nemzet kultúráját önzetlen lelkese­déssel szolgáló magyar szerzőknek meghozni az operaszerzés áldozatai.

A lelkiismeretesen csiszolt bemutató előadást maga a szerző vezényelte. Az elsőrangú szereplőgárda minden tagja kitett magáért. A főpróbától az előadásig is hatalmasat nőtt Koréh Endre kifejezése. A művész igazán remekelt. Osváth Júlia örömmel hallott biztosabb intonációja megkapóan életteljes alakítás szolgálatában áll. Rösler Endre kulturált, de sajnos nem hősi karakter. A házat minduntalan felgyújtani akaró, de a lélek lángra lobbanásával adós-maradó zsoldos nála csak figura. Szinte már buffoneriai recept Laurisin Lajos és Komáromy Pál együttes sze­replése, de meg kell adni, ízléses munkát végeznek. Idétlen alakot formál a szolgából Szabó Miklós túlbuzgósága. Az Operaház ismert rendezői stílusában aprólékos munkát végző Nádasdy Ferencet kérjük, hogy a vihargép túlzott működtetésétől tekintsen el. Ihletett színpadképet teremtett Oláh Gusztáv, nyíltszíni tapsot is kapott, pedig a közönség egyszer már leszokhatna erről, hiszen így a bevezető zene eset­leg fontos taktusai sikkadnak el.

Érdekes, hogy Krúdy operásított darabját eredeti formájában szintén Márkus László, mint az Apolló kabaré akkori művészeti vezetője mutatta be. Krúdy élete legnagyobb öröme volt a váratlan nagy siker. Véletlenül ke­zünkbe került s a visszaemlékezés csöndes melankóliájával olvastuk a tíz év óta halott költőnek a premier kapcsán írott sorait. Miután az írásból kicsendülő halk és mégis hangzatos meleg gordonkahang sokak szívét fogja megsimogatni, úgy véljük, helyesen tesszük, amikor beszámolónk végén idézzük Krúdy Gyula 1918 októberében papírra vetett s a Színházi Élet-ben megjeleni önvallomását:

„A kis színjáték, amelynek színé­szeiben úgy gyönyörködtem estén­ként, mint a megvigasztalódásban el-múlt szomorúságokért és keserűsége­kért: a színjáték nem azzal a szándékkal készült öt esztendővel ezelőtt, hogy valamikor a színpadi teherpróbát is kibírja. Volt egy nagyon szép és finom folyóirat Pesten, „Századok Legendái” volt a címe és már a há­ború előtt jelent meg, amikor a mai szemnek csodálatos papírosokon, bá­mulatos illusztrációkkal, elandalító finomsággal nyomtatták a jó könyve­ket s folyóiratokat. Egy középkori számot szerkesztett Virter úr, a szer­kesztő és ebben a palástos, arany­hímes s zordon levegőben jelent meg a kis színjáték, mint kiegészítője a középkori hangulatnak. Egy kis síp volt ő a messzi századok kottáiból való muzsikában; egy sujtás a kabáton: egy hang, amely a történelem múlt hangjait utánozza. Talán ezért nem bukott meg a kis színjáték, mert nem annak született.

Én magam csodálkozom rajta leg­inkább, hogy elszökött a fiókomból s felcsapott színésznek. Valamikor ki­tagadtam volna a szökevényt; ma el­lenben meghatottan, szinte álmél­kodva hallgatom a világgá ment gyermekem szavát. Hát ezt is tudod? Tudsz bús és öreg lenni? Tudsz a szívekkel játszani, te papírmaséból való kalandor? A bősz apa megbo­csát elzüllött gyermekének s büsz­kén a keblére öleli.

E boldog békesség persze soha­sem jön létre Beregi Oszkár megren­dítő és orgonahang módjára szárnyaló művészete nélkül. A nagy művész vette izmos karjaiba az árvát s az ő lángoló lelke, izzó művészete sugár­zott életet a dermedt, félholt bolyon­góba. Nem tudom eléggé megköszönni a nagy művésznek komoly és min­denképpen nagyszerű elhatározásait a játék körül. Varázsló volt. aki hol­tat támasztott fel sírjából. Azóta mindig hallom királyi koronázások harsonáiból való hangját, ha a kis színjáték eszembe jut. Hitet és szere­tetet, bizakodást és sok-sok galamb módjára röpködő tervezést köszön­hetek Beregi Oszkárnak.”

Ezek után egy kis transzpozícióval magunk elé idézhetjük, hogy milyen hálás lett volna és hogyan írt volna Krúdy Gyula, ha megéri darabjának operai előadását...

Dr. Gaál Endre

 

(Magyar Nemzet, 1943/105. /május 11./ 6. p.)