Színház

Az arany meg az asszony

Magyar újdonság az Operaházban

Szinte még meg sem száradt a tinta Ke­nessey Jenő operájának „Az arany meg az asszony”-nak a kéziratán, máris előadta az Operaház ezt az egyfelvonásos zenedrámát. De helyesen is tette, mert csak így lehet ösztönözni, buzdítani a tehetséges, fiatal magyar zeneszerzőgárdát arra, hogy az eléggé szegényes operairodalmunkat érde­mes műveikkel gyarapítsák. Kenessey Jenő, Krudy Gyulának egy majdnem elfeledett, hajdan nagy sikerrel játszott színművét választotta megzenésítésére és ki is hasz­nálta a szövegkönyv valamennyi lehetősé­gét, hogy a zenedráma keretébe foglalva hiánytalanul adja vissza a megzenésített próza minden drámai mozzanatát a muzsi­ka érzelmi és indulati motívumokat felna­gyító eszközeinek a segítségével.

Kenessey technikai felkészültsége elsősor­ban a hangszerelésben mutatkozik meg. Már az első taktusok téli hangulatával megfogja a hallgatót. Ebből a csendes, szinte elmélázásra hangoló kezdetből fo­kozza fel a drámát egészen a főszereplő katona kivégzését szimbolizáló lassú, gyász-indulószerű melódiáig; majd ejti vissza a kibékülés hangulatát ecsetelő, mindenben megnyugvó hajnali harangszó záró akkordjáig. Hangszinfestő készsége elegánsan könnyed. Nem dolgozik sem rikító szinek­kel, sem pedig a csak hangszinfestésre tö­rekvő harmónia „pacnikkal”. A drámai mondanivalókat egyéni hanggal, egyéni szinkereséssel igyekszik kifejezni. Zene­kultúrája a francia muzsika szellemében gyökeredzik, de nem vazallusa a gall szel­lemnek. A lekötöttség ellen tiltakozik a magyar motivumokat, ritmikát és melódia-fordulatokat tükröző zenevilág.

Kenessey zenéjének rokonszenves voná­sa, még az is, hogy mindég és minden kö­rülmény között harmonikus benyomást kelt a hallgatóban. Modern zene, de nem szertelen.

Az operának, két kiemelkedő drámai csúcspontja van. A katona történetét el­mondó ballada és az arany csábító, min­dent elértéktelenítő hatását megéneklő kantátává fokozott ötszólamú tétel. E két kiemelkedő részben domborodik ki az al­konyattól hajnalig lejátszódó dráma lelki indítéka. Nevezetesen; az öregedő férjével elégedetlen asszony lázadozása, aki hogy otthonról menekülhessen az útjába akadó legelső szélhámossal is összeadná magát A katonában látja a menekülést, a feloldást, de a katona önmagával is békétlen, ki­egyensúlyozatlan lélek, aki szinte eladta magát az ördögnek. Amikor azután arra kerülne a sor, hogy végre örülhet a régen várt szerelmi boldogságnak, eldobja magá­tól azt, mert az arany varázsa magához ra­gadja elkárhozott lelkét.

A családi háromszög problémának ez a nem konvencionális beállítása feloldást nyer a normális befejezésben, amikor is a csábító katona mielőtt szétdúlta volna egy nyugalmas polgárcsalád életét, elnyeri büntetését. A morál, miként a férj mondja feleségének: „A polgár megvédi a hazát oly módon, amint tudja. Én kereskedő voltam, tehát mindenhez értek. Meg kell ismerni a vevőket, az embereket. Lásd egy marék hamis aranyért eladott a katona. De én nem adnálak az egész világért”.

A zenedrámát Nádasdy Kálmán rendez­te. Nádasdy rendezése minden szereplőt a maga helyére állított. Oláh Gusztáv sö­tétzöld alaptónusu díszlete megnyugtató keretet ad a drámának. A színpadképből a fáradt, de jómódú öregedésében is erőtel­jes kereskedő bölcselkedése sugárzik és lelkünkbe a hamisítatlan tizenhatodik­századbeli polgári gazdaság képét vará­zsolja. Márk Tivadar kosztümjei kifogás­talanul, stílusosan illeszkednek a színpad egységéhez.

A szereplőkről a legjobbat mondhatjuk. Az előadás főpillére Koréh Endre, aki Wolfgang mester szerepében művészi pá­lyájának egyik legragyogóbb állomásához érkezett el. Mélyenzengő, hömpölygő hang­jával, s pompás játékával ábrázoltjának egész lelkivilágát feltárja a néző előtt Osváth Júlia szép hanggal mintázza a csa­podár, kikapós fiatalasszonyt. Szerepének őszinte átélésével méltóan állja meg helyét Koréh mellett. Rösler nagy lendülettel énekli a zsoldoskapitányt. Olykor bizony túl is lő a célon és csak az opera közepe felé, a ballada részénél talál magára. Komáromy és Laurisin együttese a groteszk magasiskolája. Hisszük, hogy európai szín­padon egyedülállók e szerepkörben. Alakí­tásuk nyíltszíni tapsot kapott. Szabó Mik­lós egy félkegyelmű szolgát énekel szép­hanggal, de enyhe túlzással.

Az előadást a szerző Kenessey Jenő vezényelte s így valóban hiteles tolmácsolásban hallhattuk a szépen kidolgozott egyfelvo­násos operát. „Az asszony meg az arany­nak” a bemutatón nagy sikere volt. Remél­hetőleg a Kenessey-Krudy opera sikere ki­hat a jövőre is és sokkal sűrűbben fogunk résztvenni magyar zenedrámák bemutató­ján.

Gábri László

 

(Magyarság, 1943/104. /május 9./ 14. p.)