Kiküldött munkatársunk telefonjelentése

Sikerrel mutatták be a Szindbádot Velencében

Tegnap este – az idei velencei nemzetközi filmfesztivál második napján – mutatták be a magyar versenyfilmet, Huszárik Zoltán Szindbádját. A Palazzo del Cinema hatal­mas nézőtere zsúfolásig megtelt, s a Lido elegáns közönsége, s a világ min­den tájáról összegyűlt szakemberek meleg taps­sal köszöntötték a sorok között helyet foglaló ma­gyar delegációt, és Huszá­rik Zoltánt, a film rende­zőjét.

Mi, magyarok, izgalom­mal vártuk a vetítést. Érthető. Hisz Krúdy vilá­ga – egyedi, sajátos, ne­hezen hozzáférhető világ. S így óhatatlanul is fel­merült az aggódó gondo­lat, vajon az olasz közön­ség mit ért meg a századforduló nagy írójának „üzenetéből”, s miként reagál majd a film lágy-halk érzelmi hullámzásai­ra. A vetítés után felcsat­tanó taps, a zsongó be­szédfoszlányok arra en­gednek következtetni, hogy filmünk megérde­melt sikert aratott. Per­sze – ahogy mondani szo­kás – mindez még önma­gában nem jelent semmit. Ugyanis ma délelőtt mu­tatják be majd filmünket a „félelmetes sajtónak”, s ezt követi a konferencia is, amelyre Huszárik Zol­tán ugyancsak izgalommal készült.

Egyébként az idei ve­lencei filmfesztivál zsú­folt programot ígér. A há­rom hivatalos vetítéssoro­zatban (az esti főprogram­ban, a kritikusok, továbbá a fiatal művészek „műso­rán”) huszonhét ország egy-egy filmje szerepel. Megszámlálhatatlanul sok információs – szekciós – és retrospektív vetítés is helyet kapott a napok „menetrendjében”. Legér­dekesebb talán a Chaplin- sorozat, amely a nagy al­kotóművész valamennyi eddigi filmjét tartalmazza. Ugyancsak érdekes ese­ménynek ígérkezik a szov­jet filmművészek „kerek- asztal”-beszélgetése – er­re a jövő hét elején kerül sor a fesztiválpalota egyik konferenciatermében. .

A „hivatalos menet­rendben” szereplő filmek közül eddig az amerikai mű, a KabaréBob Fosse alkotása – érdemel említést. A következő na­pok műsora azonban több szenzációt is ígér. Talál­kozhatunk például Durras, Godard, Ken Russel leg­újabb filmjeivel is. Az előzetes hírek szerint iga­zi élménynek ígérkezik Petrovics jugoszláv rende­ző alkotása, a Mester és Margarita, mely Bulgakov híres regénye nyomán ké­szült. (Egyébként külön vetítéssorozat idézi a ju­goszláv dokumentumfilm­művészet legújabb, leg­frissebb eredményeit is.) Az olasz filmművészetet Tuzii alkotása, a Minden vasárnap reggel képviseli.

Hadd említsem meg még a fesztiválnak a Szindbádon túlmenő ma­gyar vonatkozású esemé­nyeit is. A kritikusok in­formációs vetítésén kerül műsorra a Holt vidék, Gaál István alkotása, amely pár héttel ezelőtt Karlovy Varyban elnyer­te a Nemzetközi Film­klubok díját. Ugyancsak levetítik Szemes Marianne Érted haragszom című kisfilmjét.

Gantner Ilona

 

(Népszava, 1972/198. /augusztus 23./ 2. p.)