Emlékezés Krudy Gyulára

 

Ma, május 12-én van tizen­hat éve, hogy meghalt Krudy Gyula. Ismét körülállják az egyszerű sírt a régi jó barátok — ha más nem, hát ők feltét­lenül tudják, micsoda gazdag­ságot takar örökre ez a hant. Aztán természetesen vannak fiatalabbak is, akik szeretettel, kábultan és élvezőén járnak reá a ritka és foszladozó könyvekre, amelyeket, csak úgy mellékesen, ez a csodála­tos és különleges egyéniség hátrahagyott. Igen, mellékesen írt, régi úriemberekhez és élet­művészekhez méltón: de éppen ez benne a nagyszerű, ez volt Krudy művészete.

És mi volt ennek a művészet­nek titka, rejtelme, mely ma még jobban megborzongat, mint akkor, mikor apró tárcákban, novellákban, laza és mégis dúsan csillogó és mély­séges érzelmességű írásokban pazarolta önmagát? Ez a titok, ez a rejtelem, mely ma még jobban világít felénk, mini ak­kor, mikor élte duhaj, izgalmas és ritka sorsát: maga az élet... Nem a nagybetűvel írt tetszelgő és pompázatos polgári «Élet», esztéták, sznobok és finnyások mohó élete, hanem egyszerűen és gyönyörűen a félmúlt, örök­re elsüllyedt Magyarországé... És e mellett természetesen titka volt ennek az embernek az a valóság is, melyet ma az irodalomban programszerűen annyit emlegetnek, a mi sajá­tos és szomorúságában is édes és izgató magyar valóságunk... Lehetett-e másként megismerni, megérteni, felfogni ezt a pusz­tuló és méla magyar valósá­got, az élet és a lét, a termé­szet, ember, ódon házak, régi kis városok, hófútta mezők, tanyai házak, csapszékek, hin­tók, betyárok, úrlovasok, ga­vallérok, kereskedelmi utazók, álmatag delnők és egyebek Fe­renc József-kori hervadozó va­lóságát, mint ahogy Krúdy Gyula  élt?

Ez a titáni férfiú kávéházak­ban és csapszékekben tanyá­zott; sokat éjjelezett és ivott; végigélte mindazt a hanyatlást, azt az úri pusztulást, mely osztályának, a szétomló dzsent­rinek sorsa volt. Közben pedig figyelt, mindent halkan és hí­ven megfigyelt. Ismerte Ma­gyarország és a magyar embe­rek minden titkát, borokat, éte­lek és ízek receptjeit, korcsmá­rosnék érzelmeit, kártyacsaták részleteit — micsoda elsüllyedt, különös világ! Valóságos en­ciklopédiája a hajdani Magyar­országnak. Minden különlegesebb akarózás, nagyképűség és tetszelgés nélkül milyen lélek-rajza az összes magyar embe­reknek. Tudott ódon szobák nyelvén, cimborája volt minden garabonciásnak, öreg templo­mok, sírok, régi fák suttogták el neki, egyetlen becsületes ba­rátjuknak, összes intimitásai­kat, és ez több volt, mint min­den tehetség, hideg művészet.

Igen, elpazarolta, szétélte gyönyörű, erőteljes életét — ez maga is művészet volt, a leg­érzékenyebb rezonancia, ahogy tudott a korcsmák gőzében, kávéházak ködében, leányszobák aromájában olvasni és érteni. Fél kézzel írt, persze — fontosabb volt neki az élet, mely ennek a komoly, nagydarab, hallgatag embernek odaajándé­kozta minden gazdagságát. Csakis neki... Ezt jól tudják barátai, akik a sírgödör körül most is csodálják a bővelkedésnek és titokzatosságnak ezt az összességét. Ők közelről látták ennek a rejtelmes embernek, a magyar valóság és a magyar dekadencia e különös finom és egyben ragyogóan szép, erős kereszteződésének minden moz­dulatát. Mi, fiatalabbak, akik már csak írásait ismertük, in­kább ízlelgetjük írásai ritka és kényes zamatját, persze, hogy elmerengünk a nagyszerű és mégis ködösen árnyalt látvá­nyon, mely egyedül a nagy orosz realistákhoz és Puskin­hoz méltó, kiknek különben olyan odaadó híve volt, ahogy Krudy írásai megmutatják az elsüllyedt Magyarországot — abban az állapotában, ahogy már túljutott Jókain és Mikszáthon! Nekünk mindebből el­sősorban a művészet és az ösz­tön, a megérzés és a megelevenítés csodája maradt.

Élet, hulló és gazdag élet és művészet, csodálatosan érzé­keny és pontos, a mellett meg merengő művészet csodája volt ez a férfiú — minderre gon­doljunk kegyelettel ezen az év­fordulón. És esti pincézések so­rán álljunk meg hűséggel az ábrándos és egyszerű óbudai ház előtt, ahol szegényen és tékozlón lakott és meghalt csendes egyszerűségben, meg­bújva, mint halálukkor a nagy, régen diadalmas vadak: éppen alkonyat van, lila felhők úsz­nak a latinos, antik szabású óbudai dombokon: egyszerű harangok szava cseng a párás levegőben.

Gogolák Lajos

 

(Magyar Nemzet, 1949/109. /május 12./ 5. p.)