HÁMOS GYÖRGY:

Álmoskönyv-esztétika

Az olvasók nagy tömege valószínű­leg azért kedveli olyan mértéktelenül a művészeti alkotások strukturalista elemzését, mert nem érzi kiszolgáltat­va magát a kritikus szeszélyének, meg­bízhatatlan ízlésének, baráti elfogult­ságának. Az ilyen kritika a legtudományosabb módszerrel készül, a mű­alkotás szerkezetét vizsgálja (ennek mindenki utánanézhet), s abból in­dulva ki, hogy a szerkezet magában hordozza az alkotás jelentését sőt ér­tékét is: egyszerű logikai vagy mate­matikai levezetéssel bizonyítja be a már annyiszor csalódott. olvasónak, hogy a számítások alapján jó vagy rossz műről kell-e beszélnünk. E so­rok írója – szemben a tömegekkel – nem bízik e számítások csalhatatlan­ságában. Gyanakvása abból fakad, hogy ahány ilyen strukturalista elem­zést olvasott eddig, valamennyiben jelentős vagy tekintélyes művészek alkotásairól derült ki – hosszadalmas és. bonyolult levezetések segítségével –, hogy azok bizony értékes művek. Olyasmi még soha nem „jött ki” e másodfokú egyenletekre emlékeztető műveletekből, hogy tekintélyes alkotó – gyönge művet alkotott.

Mélyen elgondolkodtatott, hogy az egzakt tudomány is ennyire tekintély­tisztelő. Egy egyszerű kísérlet viszont megnyugtatna a strukturalista mű­elemzés megbízhatóságát illetően. Ad­janak egy ilyen – formulákkal bizo­nyító – esztéta kezébe egy rendkívül neves és egy sókkal kevésbé neves alkotótól származó művet – a mű szerzőjét gondosan eltitkolva előle. Nosza, mutassa ki tudományosan – a motívumrendszerekből, a benne foglalt szavak ismétlődéséből, a képek szerkezetéből –, hogy melyik a gyön­ge és melyik a kiváló műalkotás. Amíg egy ilyen, nagyon egyszerű kí­sérletsorozatot el nem végeznek: ne­kem mindig régen megboldogult ma­tematikatanárom jut eszembe, aki a legpontosabb végeredménnyel szol­gáló matematikadolgozatra is rossz jegyet adott, ha a levezetés hibás vagy éppen csacska volt. Arra gyana­kodott szegény, hogy ilyen esetben az ügyeskedő diák a helyes végeredményt kimásolta egy másik dolgozatból.

Most is ő jutott eszembe, amikor a Filmkultúra legutóbbi számában egy tizennégy oldalas – táblázatokkal, mértani ábrákkal, sok x-szel és y-nal ellátott – elismerő tanulmányt olvas­tam Jancsó Miklós már annyiszor méltányolt filmjeiről, s különösen a legkomolyabb folyóiratainkban már több mint egy év óta szüntelenül elemzett Égi bárányról. Nem kíván­hatja senki egy fiatal és modern esz­tétától, hogy ismerője legyen a húszas években annyira elterjedt, s különö­sen a kiscselédek körében igen nép­szerű álmoskönyveknek. Magam is so­kat forgattam – különösen szerelmek idején – e bájos álmoskönyveket, melyek a jel és jelentés összefüggéseit (jóval megelőzve a szemiotika és a strukturalizmus elterjedését) már olyan világosan látták. Az álombeli jelek valóságbeli jelentéséről talán senki nem tudott olyan sokat, mint az álmatag, drága Krúdy Gyula, illetve egyik hőse, az öreg Fonnyadi úr, aki­nek ajtaján kis cédula hirdette: „Itt lakik Fonnyadi, író és álomfejtő.” Hadd idézzek a Hét bagoly című re­gényből egy nyúlfarknyi részletet, an­nak bizonyítására, hogy a legmoder­nebb tudományok gyökerei is milyen messzi múltakba nyúlnak vissza.

Azt mondta volt Leonóra Szomjas Guszti úrnak: „Olyan szomorúságot éreztem, hogy a legtöbb álmoskönyv szerint: másnap nagy örömnek kel­lett volna rám következni. De hazud­nak az álmoskönyvek, csak a nők bu­títására vannak kitalálva. Ne higgye, uram, hogy a fokhagymaszag vagy egyéb büdösség: pénzt jelent. Ne higgye azt sem, hogy szeretőt lábravaló­ban látni: hűtlenség. Én ugyanis hal­va láttam kedvesemet, amelynek a legjobbat kellene jelenteni. Boldog szerelmet, ha igaz. Íme, a következ­mény.

– Keveset értek az álmokhoz – fe­lelt az öregúr. – Rendszerint fogfá­jással szoktam álmodni.

– Nem jó. Halál a családban.

– Nincs is családom.”

Magam sem tudom, hogy az Égi bá­rány egyetlen rövid részletének há­romoldalas strukturalista motívum­elemzéséből hogyan is jutott eszembe a hajdani álmoskönyv. Még nosztal­giát is éreztem utána. Benne ugyanis a jel és megfejtése között a legmeghatóbb a képzelet játéka volt. Csak a kiválasztottak, mint például Fonnyadi úr, jöhettek rá arra, hogy a fokhagymaszag vagy egyéb büdösség: pénzt jelent. Éppen ezért volt szükség álmoskönyvre. De miért van szükség a modern motívumelemzésre? Az em­lített tanulmány több oldalon át is­mertetett filmjeleinek megfejtéséből – helyhiány miatt – csak keveset közölhetek. De belőlük is látható, hogy a tudomány hideg józansága már-már feleslegessé teszi az ihletett álomfejtőket. Íme néhány szimbólum, és az ő, nem egészen váratlan tartal­mi jelentésük:

„A katonák eldobált puskái gúlák­ban égnek. Előtérben munkások ül­nek. – A forradalom pillanatnyi győ­zelmének és a békének motívuma.” (Lehetne ugyan a fegyvergyári mun­kások ülősztrájkjának motívuma is, de ehhez nem értek,) „Lány galam­bokkal. – Ártatlanság-, védtelenség-, békemotívumok.” „Hegedű és ga­lamb. – Költészet, öröm, békemotí­vum együtt...” Amikor a szimbólu­mok értelmezésében idáig értem, hir­telen vágy fogott el, hogy magam is megfejtsek néhányat. Nagy örömöm­re sikerült is. Azt írja a szerző: „Pisztoly közelről.” Szavamra mon­dom, anélkül, hogy megnéztem volna a megoldást: ugyanarra jutottam, mint az irodalomtudós: „Fenyegetés, erő­szak, halálmotívum.” Kérem olvasói­mat, most kíséreljék meg velem együtt a szimbólumok megfejtését: „Gitár és pisztoly együtt.” Gondolkoz­zunk csak, mit jelenthet ez. Ugye, már meg is van: „Költészetmotívum és pusztításmotívum együtt.” Láthatjuk, nem kell mindjárt megijedni a strukturalista elemzéstől meg a motívu­mok megfejtésétől vagy a szimbólu­mok lefordításától. Megy az, mint a karikacsapás. „Meztelen női mell, ga­lambokkal.” (Borzalmas lehet.) A megoldás azonban szinte gyerekjáték: „Ártatlanság, termékenység, élet, sze­retet és békemotívum együtt.” (Hol ál­dás, ott béke, hol béke, ott Isten, hol Isten, ott bánat nincsen. Konyhai li­nóleum falvédő.) Remekül belejön az ember: „Kadét rálő a lányra. Vajon mi lehet emögött? Úgy van: „Erő­szak-, gyilkosságmotívum.” Örülök, hogy sikerült önöket, aránylag rövid idő alatt, bevezetnem a strukturalista műelemzés titkaiba. Már meg sem kérdezem, minek a motívuma az, hogy „A kadétot lelövik”. Úgyis tudják, nem lehet az más, mint „Erőszak-, ha­talom-, gyilkosságmotívum.” De vall­ják be őszintén, hogy e jelrendszer közzététele előtt nem is sejtették vol­na: ha valakit lelőnek, az bizony erő­szakot és gyilkosságot jelent.

Legfeljebb eggyel marad adósunk ez a páratlanul gondos és találékony kritika: nem ad választ arra, hogy ha egy filmben (amint egy hatalmas munkával elkészített táblázat tudo­másunkra hozza) kétszer, háromszor vagy négyszer fordul elő: a hajsza, a foglyok vallatása, a meghunyászkodás, a tömegpánik, férfiak egymás meg­érintése, női összesimulás stb. – mind­ez jót jelent-e vagy rosszat. S hogy vajon az a film a szebb-e, amelyik­ben a férfiak kétszer érintik meg egymást, a nők viszont négyszer si­mulnak össze? Vagy éppen ellenke­zőleg: az a maradandóbb alkotás-e, amelyikben az arány ennék a fordí­tottja? Vagy netán az, ahol férfiak nőkkel simulnak össze – kétszer, há­romszor, esetleg négyszer? Nem sze­retném, ha elterjedne rólam, hogy visszasírom a múltat – de Fonnyadi úr régi álmoskönyveiben mindeme kérdésekre határozott választ nyer­hettünk. S mint láthattuk, még arra is: mit jelent a szeretőt ruhátlanul, ám cipőben látni. A meztelenségről ez a tanulmány is említést tesz: jelentése azonban jóval bonyolultabb, mint né­hai Fonnyadi úrnál volt. „A sokat emlegetett és körülheherészett női meztelenség is – olvashatjuk – a több értelmű motívumok közé tarto­zik: jelölte már a Szegénylegények­ben az emberi élet kiszolgáltatottsá­gát..., jelöli újabban a jóságot, sze­retetet..., jelöli a védtelen s mégis sérthetetlen humánumot, a békét, a békés forradalmat... s bizonyára sok mindent fog még jelölni Jancsó és Hernádi eljövendő filmjeiben...”

Nem akarom ezt az aránylag vidám kis írásomat komor jóslattal befejez­ni, de ha a remélhetőleg egyre szapo­rodó nézők számára a női meztelen­ség csak ezt fogja jelenteni: ez a nép sajnos ki fog pusztulni.

 

(Népszabadság, 1972/178. /július 30./ Vasárnapi melléklet 8. p.)