Kisvárosi beszélgetés Krudy Gyuláról

 

 

Losonc, február 17.

A kisvároson a vasárnap hangulata leng. Kiürültek az utcák, s ha egy-egy járókelő feltűnik, kimért léptekkel ha­lad tova s a pihenő nap nyugalma és elegánciája sugárzik róla. Az éttermek­ben társaságok sö­röznek. Elmaradha­tatlan vasárnap déli szórakozás ez vidéken. Az összetartozó társaságok hosszú asztalt ülnek körül, töpörtyüspogácsát rágcsálnak s a férfiak korsót, a fiatal leányok pikolót isznak. Ha ilyenkor valaki az árvaszéki ülnök után érdeklődik, minden járókelő tudja, hogy kinek a társaságában söröz. Az idő­sebb urak természetszerűen még jobban összetartanak s az ő asztaluk már évtizedek óta a nagy ablak mellett áll. Innen kilátás nyílik az utcára, a déli korzó kö­zönségéré, amikor szinte adott jelre bené­pesül a főutca és mindenki sétál hatvan, vagy kilencven percet ha kell, ha nem kell...

Fehér abrosz mellett üldögélünk Krudy Pállal. Fehérhajú, fehérarcú, kedves öreg úr, a városban mindenki csak úgy ismeri: a tanácsos úr. Hatvanhat éves múlt, de a vidék konzerváló ereje róla iskolapéldát mutat. Tekintetéből fiatalos vidámság, sugárzik és egész lénye fáradhatatlan. Hiányzik róla az öreg emberek lassúsága, vontatottsága. Nagy barna szeme erősen hasonlít Krudy Gyuláéhoz, aki unoka- testvére volt. Egy esztendőben, egy hó­napban születtek. Az író 1878 októberben Nyíregyházán látta meg a napvilágot, a tanácsos úr pedig a nógrádmegyei Ludányban.

— Hatvan éve élek Losoncon — mondja csengő hangon és szavaiból büszkeség árad. Megírhatod az újságban, hogy nem kívánkozom Pestre, én a kisváros rajon­gója vagyok és példámon okulva, sok fővárosi öregember átadhatná a helyét, meg a lakását a rászoruló fiataloknak.

A megszállás éveiről beszélgetünk. Krudy Pál Losonc pénzügyi tanácsosa volt s az árvánmaradt város polgársága őt állította Losonc élére, hogy a megszál­lókkal szemben védje meg érdekeiket. Rövid polgármestersége után nyugalomba vonult s egy újságkiadóvállalat élére állt. A felszabadulás őt is az országépítés mun­kájába szólította. Csodálatos szeretettél, meleg szívvel és buzgósággal intézi hiva­tala ügyeit.

Elborongó kedélyét szomorkás humor szövi át s ilyenkor nagyon hasonlít az íróra.

— Gyula unokatestvérem volt. Ha utam Budapestre vezetett, gyakran összejöt­tem vele s ilyenkor sokat „beszélgettünk”... Gyula vendégszerető lévén, bi­zony hajnalig tárgyaltunk meg egy-egy eseményt és másnap alig tudtam felkelni. A pesti éjszaka varázsában külön élmény volt szegény Gyulával együtt virrasztani... Gyerekkorunkban már az egész családot bejárta a gond, hogy Gyula nem akar apja nyomába lépni, pedig jól bevezetett ügyvédi iroda várt volna reá. Nem akart jogász lenni! Negyedik gim­nazista kora óta lapot szerkesztett. Maga írta, sokszorosította és árusította diák­újságát. Jól emlékszem arra a kedves esetre, amikor testvére, Krudy János kincstári jogügyi fogalmazó leérettségi­zett és apja negyven korona zsebpénzzel útnak indította Pestre, hogy nézzen körül. János megérkezett s a pénznek bizony egy nap alatt a nyakára hágott. Szállás és kenyér nélkül maradt, haza sem tu­dott utazni. Elbokázta az utolsó fillért is. Besomfordált hát az Erdélyi-borozóba. Gyula akkor már „császár” volt Pesten és a borozóban ült órákszám, nap-nap után.

Hogy kerültél ide, — kérdezte cso­dálkozva az író.

Leérettségiztem — válaszolt bánato­san János —, de elfogyott a pénzem... Éhes vagyok... Haza se tudok menni! ...

Krudy Gyula elgondolkozott, szeretet­tel végignézte bajbajutott fivérét, de máris intézkedett.

Add ide azt a plakátot a fogasról! — szólt Jánoshoz és rövid gondolkodás után gyorsan írni kezdett a plakát fehér há­tára. Fél óra múlva pompás kerek no­vella született meg...

No, most eredj X. szerkesztőhöz, mondd neki üdvözlöm és a negyven koro­nát hozd el.

János szívdobogva sietett a megadott címre, ott szívesen fogadták, elolvasták a kéziratot s egy okosarcú, szivaros öreg bácsi negyven korona helyett száz koronát tett Gyula címére borítékba.

Az Erdélyi-borozóban megterült az asz­tal és hajnalig iddogáltak. Gyula akkor átadta a száz koronát Jánosnak ezen szók­kal:

Tessék a pénz, fizess Te s a maradé­kot tedd el!

— Jó testvér volt, — fejezi be emléke­zését Krudy Pál — régi vágású úr, olyan, amilyen ma már talán nem szüle­tik. Emléke sokszor eszemben jár s meg­nyugszom, ha ellapozgathatok tömérdek írása között.

HEGEDŐS GYULA

 

(Nemzeti Ujság, 1944/39. /február 18./ 4. p.)