Joós Ferenc:

ÚJ KÖNYVEKET LAPOZGATVA

Soha annyi magyar könyv nem látott egyszerre napvilágot, mint amennyi mostanában kínálgatja a műveltség és szépség kincseit az ol­vasók egyre növekvő táborának. A demokrácia egyik csodája ez: meg­sokszorozódott könyvtermés és meg­sokszorozódott olvasóközönség. A fővárosi és vidéki könyvkiadók egy­mással versenyezve bocsátják ki a sajtó alól a szebbnél szebb és érté­kesebbnél értékesebb könyveket. Vágyakozva állunk meg az ünnepi díszbe öltözött könyvkirakatok előtt. Miért nem tudjuk az új könyvpiac minden kincsét magunkhoz váltani! Ha nem is mindbe, jól esik legalább egyikbe-másikba belelapozni, hogy lássuk, micsoda világot tud föltárni előttünk. Az alábbiakban néhány különösen kedvünkre való könyvre szeretnénk felhívni a figyelmet.

[…]

Krúdy Gyula »Írói arcképek« cí­mű, a Kozocsa Sándor páratlan türelmű bibliográfusunk által össze­gyűjtött két testes kötetet megtöltő írás szintén irodalomtörténeti vonat­kozású. A tudományos irodalomtör­ténetírók szemszögéből talán nem elég szakszerűen mutatja be a gyűj­temény közel másfél évszázad ma­gyar íróit, mégis azt kell monda­nunk, hogy irodalomtörténetünk szempontjából hézagpótló a munka, amelynek egyes darabjait sárguló újságlapok, folyóiratok hasábjairól gyűjtötte össze Kozocsa Sándor. Így könyvbe gyűjtve először kerülnek az olvasó kezébe. És bámulatos! Ezek az író kezéből egy-két napi életre szétszóródott forgácsok, így együtt döbbenetesen egységesen hatnak. Hatásuk élményszerű. Valahogy mélyebb, mint a tudomány szabá­lyai szerint írót és művet elemez­gető dolgozatok. Krúdy nem száraz adatokat közöl, hanem utolérhetet­len művészettel elmuzsikálja az író életének és műveinek hangulatát. Jobban magunk előtt látjuk a Krúdy-elbeszélte írót, mintha a leg­részletesebben ismernők minden rajzi adatát és életművének teljes megnyilvánulását. Irodalomtörténet ez a könyv és mégsem az, több an­nál: varázslat. Hogyan éri el ezt a hatást Krúdy?

Apró írásainak hőseit, az írókat koruk társadalmába és hangulatába állítva vetíti elénk. Nem vonja le megállapításainak következéseit. Ép­pen csak a szemünkbe tükrözi az el­múlt idők valóságát. A tükör visszaverődő fényénél magától értető­dővé válik, hogy azokban az elmúlt, szépen elmesélt időkben miért kel­lett az írónak barátok, ismerősök vendégeként lakástalanul bolyong­nia, miért kellett a főpincér kegyé­ből kávén tengődnie, miért kellett öngyilkosságba menekülnie, miért kellett minden tiszta szerelemről le­mondania, míg a lap- és könyvki­adók művei közvetítésével vagyont szereztek maguknak.

Az első kötet Kármántól Kiss Jó­zsefig villanásszerű tárcaírásokban követi a magyar irodalom útját a XIX. századon át. A század elején élt írókat nem ismerheti közvetle­nül, csak irodalomszeretetével ra­jongja őket körül. Köztük két kecs­keméti is van: — Jókai és Petőfi kecskeméti kapcsolatait ezúttal fi­gyelmen kívül hagyva — Losonczy László, aki kecskeméti születésű is és Bulcsu Károly. Mindketten a ref. kollégium tanárai és koruk emlege­tett költői voltak. Losonczyról »A három Zoltán« költője címen emlé­kezik meg. (I. kötet, 165. old.) Bulcsu Károlyt meg úgy mutatja be, mint akinek nevére túlélő kortársai asz­taltársaságot alapítottak. A Krúdy Gyula-i hangulat szivárványszíné­ben olyanok ezek a kis portrék, hogy szeretnénk együtt letelepedni a ven­déglői asztalhoz valami, csak ott kapható étel- vagy italkülönleges­ségre és közben hallgatni a beszéd melegen áradó folyamát.

A kötetek minden darabja külön-külön érték, de növekszik becsük, amikor Krúdy személyesen ismert kortársai köré fonja bűvös meséinek fonalát. Ezek a visszaemlékezések élménytartalmuknál fogva forrásul kínálkoznak a tudományos irodalom- történet művelői számára is. Az első kötet egy része is ilyen visszaemlé­kezés, de a második kötet, amely

Ambrus Zoltántól Móricz Zsigmondig ad képet a századforduló és a XIX. század elejének magyar író­világáról, már egészen az. Ez az a kor, amelynek irodalma még csak itt-ott van feldolgozva és így széles­körű áttekintésével — hiszen Krúdy korának minden írójával személyes kapcsolatban állott — egészen hé­zagpótló. E nemben kiváltképp a kötet két, szinte kisregénnyé széle­sedő darabja válik ki. Az egyik az »Ady Endre éjszakái« (II. követ 76— 230 old.), a másik »Bródy Sándor, vagy a nap lovagja« (II. kötet 231— 432. old.). Mindkettőben a főszerep­lőkön kívül felvonul az egész korukbeli pesti íróvilág és ennek a világ­nak minden mellékalakja is. Mind­ezt Krúdy szavain keresztül meg­ismerni olyan élmény, amit senki sem mulaszthat el, aki az igazi iro­dalmat szereti.

A könyvet a Magvető adta ki jó papíron, kifogástalan nyomdai tech­nikával, fénykép- és rajzillusztrá­ciókkal. A fényképek közt főképp Adyra vonatkozó kevésbé ismert ké­pek is vannak. Kár, hogy az illuszt­rációk elosztása aránytalan. A könyv több szereplője is megérdemelt vol­na legalább egy-egy képet. Egy má­sik baja a könyvnek az ára: 70 Ft. Ennek az aránylag kevés példány­szám (5000) lehet az oka. Ez bizo­nyára nem lesz elég a jelentkező igények kielégítésére. — Az össze­állító Kozocsa Sándort ötletéért és annak kiviteléért dicséret illeti.

[…]

 

(Kiskunság /Kecskemét/, 1958/augusztus. 48-52. p.)