Krúdy Gyula és Nagy Lajos emlékkiállítás

A Petőfi Irodalmi Múzeum új szerzeményei

A Petőfi Irodalmi Múzeum a közeli napokban emlékkiál­lítást rendez Krúdy Gyula ha­lálának 25. évfordulójára és Nagy Lajos 75. születésnapja alkalmával. A két emlékkiállí­tást a múzeum dísztermében rendezik meg. Közben termé­szetesen megszakítás nélkül nagy erővel dolgozik a mú­zeum gárdája a József Attila- és a Nyugat-emlékkiállítás elő­készítésén. Ez a két nagymé­retű kiállítás a tavaszi hóna­pokban nyílik meg.

Az utolsó időkben számos, irodalomtörténeti szempontból értékes emléktárgyat szerzett meg a múzeum. így a múzeum birtokába került a Bihar me­gyei Ugra község lelkészének hagyatékából egy íróasztal, amely mellett Petőfi dolgo­zott utolsó útja előtt, amidőn Erdélybe ment, hogy csatla­kozzék Bem hadseregéhez. Li­geti Miklós két reliefje Petőfi­ről és Jókairól is a múzeum birtokába került. Osváth Er­nő 25 éves jubileumára a Nyu­gat szerkesztőségétől ka­pott emlékérmét — amelyet Beck Ö. Fülöp készített — megszerezte a múzeum. Rend­kívül értékes régi magyar könyvkiadványok egész sorát is megszerezte a múzeum. Így Decsy Sámuel Bécsben 1790- ben megjelent könyvét a ma­gyar nyelvről, Révay Miklós 1787-ben Pozsonyban megje­lent verseinek és drámáinak kiadványát, továbbá Toldy Fe­renc 1827-ben kiadott művét Vörösmarty epikus munkáiról.

K. J.

 

(Esti Hírlap, 1958/38. /február 14./ 2. p.)