Karinthy Ferenc

EZ-AZ

Podolini álmok

 

A szepességi városok — Késmárk, Lőcse, Szepesváralja, Olaszi — megannyi uj­jongó meglepetés, várak és várfalak, szellős-meghitt főte­rek, melyeknek alaprajzát Nagy Lajos vagy Zsigmond idejében mérték ki, árkádos városházák, reneszánsz, patricius-palotácskák, gótikus templomok, harangtornyok, ahol már a hosszú lengyel zálogság alatt is kongathat­tak: idáig nem jutottak fel a törökök, itt a Magas-Tátra tövében, havasok ölén szunnyadó városkákban minden úgy áll, ahogy Szegeden, Bu­dán, Pécsett is állhatna, ha nincs az a százötven eszten­dő hendikep...

Ragaszkodtam hozzá, hogy ugorjunk át Podolinba is, megéri a kitérőt, főként per­sze Krúdy miatt, aki ott járt az algimnáziumba, s erről a kisvárosról írta egyik első regényét, a Podolini kísértetet. Azután is sokszor, visszaidézte a »Kárpátok alatt, mély völgyben« fekvő Podolint, ahol a »vöröslő napsugár ara­nyos port szórt le a csipkés ereszű háztetőkről és a torony úgy állott, a piac közepén, mint egy piroskabátos gene­rális. A bolthajtásos kapuk alatt, erkélyes ablakok között lilaszínű árnyak bolyongtak és a Poprád úgy villant elő egy utcafordulónál, mint egy ezüstöt termő szántóföldszalag...« Visszajárt ide Szindbád is, aki valamikor »pi­ros szoknyában ministrált« a templomban, a legjobb valcer-táncos volt a tánciskolá­ban és névaláírását is ott­hagyta a torony falán, majd huszonöt esztendő múltán, »megnövekedett, széles vállú, deresedő« férfiúként jött el újra, a Krakkói kalaphoz címzett fogadóban szállt meg, ahol minden délben sört csa­poltak, s régi iskolatársaival, a körorvossal, elhízott család­apákkal, a színészhajlamaiért büntetésből ide száműzött igazgató-pappal együtt ismét fölkereste a tánciskolát, hogy megtekintsék a hagyományos létramászást, melynek során a lányok, de még az öregasszonyok is versenyt kapasz­kodnak át a szárnyas, két­ágú létrán, és »egyiken, sincs ám nadrág«. Itt találkozott az egykori kisdiák volt szerel­mével. a podolini takácsnéval, s gondolom, idevalók a holdvilágos álomregény, az Útitárs felvidéki X városkájá­nak érzéki asszonyai és leá­nyai is, a kerítő Hartvigné és Eszténa, aki szeretője miatt a jeges folyóba ugrott... Épp ezt a pörkölt dió szagú, friss kalács illatú, mesevárost hagyjuk ki, ahol »a vas­tag hóréteg alatt régi emele­tes házikók húzódnak meg egymás mellet, mintha fáz­nának a hidegben«, és a to­rony havas sisakján fekete varjak és csókák sétálgatnak?

Már az út is csudás, ahogy a fehér-szürke Lomnici-csúcs alatt, a befagyott Poprád men­tén kanyarog; errefelé vihette a sárga kabátos öreg Budeusz tanító furmányos szekerén a »német szóra« felküldött al­földi kisfiúkat, így kiáltozva a falvakban, városokban: — Kinek kell magyar gyerek, vegyetek magyar gyereket! —, s itt csilingelt el Szindbáddal a három ló vontatta csengős szán, míg a pisztránghalak »a jég alól kipillantanak a folyó­ba vágott lékeken«... A hegy­oldalon parányi falucska, Toporc nevezetű, az útjelzőtábla tanúsága szerint — el­tart egy darabig míg rájö­vünk, hogy ez volt Toporc, Görgey Artúr szülőhelye, és a közeli Görgővel együtt család­jának ősi birtoka. S egyszer­re kibomlik, megvilágosodik a felvidéki téli hadjárat egész stratégiája, a bányavárosoktól a Szepességen át Kassáig: a táj meghittsége, a gyerek­korból ismerős hegyek folyócskák, utak és hágók, ez volt, csakis ez lehetett az a terep, melyen a visszavonuló, szétzüllő sereget egy hideg-logikus konok akarat újjá­szervezte és elvezette a branyiszkói bravúrig, a szabad­ságharc e váratlan, a lanka­dó, hátráló ügyet ismét táma­dásba lendítő fordulatáig.

De már itt is vagyunk: ez hát Podolin. Az aprócska, szürkén sorakozó házak közt behajtunk egész a főtérig... Hm, ez volna az? Igen, ez lesz az a templom, középkori eredetű kétségkívül, bár kis­sé ormótlan, jellegtelen, fes­tése is lemállva, oldalán a zömök harangtorony: ennél is láttam már szebbet, kecse­sebbet... Körüljárjuk, várva a révületet, de csak a szél zúg föl barátságtalanul a Poprádról, átnyargal a sivár, kiet­len-üres térségen; az egyfor­ma homlokzatú, kissé kopár házak előtt csámpás szemetes­vödrök. Rövid sétát javaso­lok, találomra bevágunk az egyik utcába, földszintes, seszínűre vakolt házacskák, alig látunk embert, az ablakok is zárt-sötétek, mintha nem lakna mögöttük senki, itt-ott szűk, borús sikátorok nyílnak. Omlatag gőzmalom, odább autójavító műhely, és már vége is, megint az ország­út, mellette behavazott futballpálya... Na gyerünk vissza, ezért kár volt idejönni.

Illés Endrének van egy pompás útirajz-esszéje Civitavecchiáról. Derűs, kedves, szí­nes tengerparti olasz városka, de Stendhal, aki nyolc évig tisztviselősködött ott, magá­nyában, honvágyában száraz-fullasztó, forró, elviselhetetlen mészkőpokolnak írta le: Pá­rizs iránti szerelmében meg­rágalmazta ezt az ártatlan, el­bűvölő madárfészket... Krú­dy, úgy hiszem, az ellenke­zőjét tette Podolinnal: az if­júság, idő, távolság bűvöle­tében ódon-sejtelmes, csillogó tündérvárossá, amolyan felvi­déki Veronává vagy Avignon­ná építette át az unalmas, jelentéktelen szepességi helységet. Emezt itt igyekszem mihamarább elfelejteni — ar­ra a másikra szeretnék ez­után is emlékezni, a költő varázslatára.

 

(Magyar Nemzet, 1965/14. /január 17./ 13. p.)