AZ IDŐ KÖLTŐJE

ÍRTA KÁRPÁTI AURÉL

 

Májusban hagyta itt az életet. Sugaras májusban, amikor virágzani kezd a szőlő s a mohos pincék ászokfáin szunnyadó hor­dókban fölérez rá, megborzong az ó-bor. Tavasszal ment el, de kissé ősziesre rozsdásodott, kedvetlen kedvvel. Hajának hajdani bársony- feketéjén sűrűn megakadt már ak­kor az októberi hold ezüstje. Az az ábrándos férfidísz, amely úgy illett hozzá, mint az elporzott pos­takocsi fullajtárjának dolmányá­hoz a sápadt sújtás ragyogása. Nagy, álmodó, dióbarna szeme­tükrén is komorabbra borult oly­kor a szokottnál egy-egy átfutó felhő, ám ő maga — az örök ro­mantika egyedüljáró, kései lovasa — még egyenes derékkal ült nyer­gében. Csojtorján kifogyhatatlan mesék aranyhímje csillogott, míg az ereszkedő alkonyat szellője játékosan pengette húros hangszerét. Palotai álmok, podolini legendák, „nyíri csenden” áthúzó pajkos me­lódiák, szüreti rakéták tűzcsíkjai, téli szánkók andalgó csengőmuzsikái és az elsüllyedt Pest-Buda szí­nes, szerelmes káprázatai szálltak utána. Olyan jó volt látni sudár-délceg termetét, annyi alázatosan meghajlott derék közül nyírfamódra kimagasodva — bíztatónak s egy kicsi elégtételnek is. Jól esett tudni róla, hogy van. Hogy köz­tünk és velünk van, ő, akinek tar­solyában hetven-nyolcvan kötetről írott pergamenje igazabb nemes­levél, mint az a másik, amelyet apái szereztek s amellyel sohasem büszkélkedett akkor, amikor pe­dig hasznos volt az ilyesmi. Társtalanul és függetlenül, valami csendes oppozícióban élt, távoltartva magát a hatalom készséges tollú kiszolgálóinak nyüzsgésétől. Született „baloldali” módjára min­dig inkább vállalta a „belső emigrációt”, mint a megalkuvást. E tekintetben emberi és művészi magatartása önkéntelenül Turgenyevre emlékeztetett.

A kortárs ilyennek látta őt. Szinte vadregényes lovagnak, aki ama bizonyos „kék virágot” hordta gomblyukában és szívében. Öles alakja, amelyet másfélszázad előtt, testőratilla tett volna még daliásabbá, egyforma, örökölt könnyedséggel mozgott, ha gúnyos bók szikrázott az ajkán, vagy dömöckölt acélpenge a kezé­ben. Így járt Krúdy Gyula ne­gyedfél évtizeden át „irodalmunk berkeiben, amelyeken tudvalevő­leg egykét pesti utca, budai borforrás, kávéházi sarok, írói klub­szoba és szerkesztőség értetődik. A Nyírségről indult el egyszer egé­szen fiatalon, majdnem gyerekfővel, a múlt század utolsó évtizedé­ben. A magyar Gascogne-ból jött a fővárosba, omladozó udvarházak tájáról, ahol bolond párbajok és halálos szerelmek emlékét őrzik a családi kapcsoskönyvek szarka­lábú betűi, átlőttszívű gavallérok vére piroslik havas kertek fölött az alkonyati ég peremén, ahol a nyitott kürtőkön régi kalandokat fütyöl a szél a hallgatózó fülébe s az öblös levendula-illatú szobák csendjén nagyapák beszéde vissz­hangzik, mikor az unokák meg­szólalnak.

Kinn, a Nyulak-szigetén, a né­hai palatinus zöldzsalugáteres kastélyában mintha megint otthon lett volna. Őszök és tavaszok tarka ruhába öltözötten táncoltak el az ablaka alatt, a Duna fátyolos messzeségből gabonás-hajók ríkatták panaszos ködkürtjeiket a hosszú novemberi estéken s az első hó szűzi fehérségét reggelre akár­hányszor nyúlcsapás szegte meg. Benn a csipkefüggönyös, nyikorgó padlójú tágas szobában pedig sza­porán futott a papírárkusokat szántó toll. S ezek a sokasodó papírlapok aztán színesebbek let­tek, mint az akvarellel festett biedermeier-városképek, muzsikálóbbak, mint a régi kioszkból nyárestén fölzengő hegedűk, — ha feléledt rajtuk az elmúlt idők megigézett szelleme, aki a kályhában pattogó fahasábok beszédes láng­nyelvei közül ugrott elő. Az író ösztönös mesélő kedvét még in­kább növelte ez a csendes magá­nyosság. Krúdy úgy nézett ki be­lőle a zajgó és zajló világba, mint ablakán kitekintő vidéki remete: ha nem tetszik a kint való élet, össze lehet vonni a függönyt. Az álmok, mesék, ódon történetek ködárnyai úgyis jobban szeretik a meghitt félhomályt. Szomszédjá­ban lakva évekig, hányszor szelte át éjszaka utamat az ablakából ki­hulló rózsaszín fénysáv. Körülöt­tem a megfagyott fák összekócodó ágai pengtek, mint a triangulum s odabenn a lámpavilágnál, mesélő ördögök motollája szőtte fáradha­tatlanul a csodálatos álomszőnyeg selymes-puha szálait földrengető hajnalig, a savanyúvizes- és boros­üveg papírra vetődő árnyékában. Itt és így születtek meg Krúdy Gyula legszebb írásai, Szindbád kései utazásaitól az N. N. párat­lan remekéig.

Ötvenöt éves volt, amikor meghalt s vagy nyolcvan kötet, egész kis könyvtár maradt utána, meggyőzőn dokumentálva Jókai pazarló bőségével rokon munka­kedvét. Nem véletlen, hogy épp Jókait említem vele kapcsolatban. Krúdy egyenesági örököse, talán egyetlen hivatott folytatója volt Jókai múltat-idéző varázserejének és mesélő készségének, — anélkül, hogy valójában mesekitaláló, igazi fabulátor lett volna. Az ő életrekelt álomemberei valahogy maguk szőtték maguk köré a mesefonalak elbűvölően csillámló hálóját. El­múlt korok hangulatát, levegőjét, lelkét, régi tájak varázsát, elsu­hant őszök vérpiros színeit, halott gavallérok hőstetteit, porladozó dá­mák szerelmeit senki sem idézte nála közvetlenebbül és meggyőzőb­ben, nyirettyű-andalgású mondato­kon keresztül. Podolinról, kocsmázó zsoldosokról. De Ronch ka­pitányról, zordon Kemény Zsigóról, a Hét bagolyról, Sóvágó tücs­kéről, az aranykéz-utcai napokról, vagy Ál-Petőfiről mondott álom­ba ringató meséket. Igazi regényt alán sohasem írt, beérte a novellával és rajzzal. De ezek a novellák, mintha egyetlen nagy munka fejezetei, lennének; folytatják és kiegészítik egymást. Gyöngysze­mek, amelyeket csak zsinórra kel­lene fűzni. Ő azonban egy melancholikus mozdulattal mindig elhárította magától ezt a feladatot, ho­lott nyilván sóvárgott utána. Ám nálunk elsősorban sokat kellett „termelnie az írónak. Sokat és könnyen, iramot tartva a minden­nap gondjával. Krúdy ahhoz a ritka-erős fajtához tartozott, ame­lyik győzte ezt az iramot, kedvvel éppúgy, mint tehetséggel.

Prózája a zenéhez áll legköze­lebb. A legkorlátlanabb és legkifejezőbb művészethez, amely egy szűkített szeptim-akkord meg­nyugvást váró zengésével pillana­tok alatt fel tud ébreszteni ben­nünk egy szunnyadó arcot, egy el­múlt szerelmet, egy kedves várost vagy kort, egy egész tetszhalott életet, minden apró, hétköznapi emlékével egyetemben. Hosszan elnyúló, melodikus mondatait szinte kottázni lehetne, annyira zeneileg éreztetik meg a hangulat emelkedő vagy lejtő, kromatikus hangsorát. Magányos cigány tud csak így muzsikálni — önmagának. Mélázó futamaira figyelve, éjfelek és delek kongó óraütését halljuk a rövid szünetekben s a végtelen inga megállíthatatlan lengését lát­juk hajnalból alkonyatba szállani. Az örök időmúlás szomorúságba ringató, félelmes varázsa úgy nyű­göz le bennünket is, akár az írót, aki az eltemetett tegnapokat ébresztgeti egy szüreti éjszakán, ke­zében mély-hegedűvel járva a holdvilágos, ezüstpárákat lehelő őszi dombokat. A múlt megszépít és megnöveszt itt mindent. A tör­ténet olykor szinte mellékessé vá­lik, mert maga a múlt s a múltba felejtkezés gyönyörűsége fontos csak. A hangulat szelíden egymás fölé hullámzó gyűrűje pedig egyre szélesebb körökben fut szét és halk csobbanással ütődik a jelen partjá­hoz a novella végén.

Ezt a hangulatot Krúdynál a lírikus vágyódása szólította életre. A lírikusé, aki elmúlt em­bereken keresztül jut el önmagához s ellágyulását leplezve, könnyedén legyint: nincsenek túlsá­gos nagy dolgok az életben és az emberi szívben. Egy kicsit játék minden és ha a hős komolyan meg akar halni, hát annál rosszabb rá­nézve. A föld tovább forog, ha élesre volt is töltve a pisztoly, a halál meg minden hitelét elveszti azzal, hogy mindnyájunk életébe egyformán beleavatkozik. Egy cseppet bohém, egy cseppet keser­nyés, de becsületes, drágán szer­zett filozófia ez, amelyet valami enyhe irónia mellékzöngéje csak még inkább elmélyít.

S ez a magatartás nála rendkívül jellemző. Krúdy nem volt naiv-romantikus, mint Jókai, aki alakjainak szemszögéből nézte a világot. Ő felette állott a felidé­zett múltnak. Csendes humora mindig megéreztette a közte és hő­sei közt feszülő távolságot. Öntu­datos elfordulás ez: a felnőtt egy tavaszi délelőttön megirigyli a gyermekek sárkányeregetését, de valami restelkedő, férfias szemé­remmel rejtegeti vágyakozó, benső­séges örömét, amelyet a játék láza gyújtott ki benne. Fölényesen mo­solyog hát, megnyugtatva a bá­mészkodókat, hogy az egész csupán szeszély, ingerlő és bujtogató kí­váncsiság. Krúdy sohasem állott be alakjai közé a játékba. Játszott csak velük — a maga mulatságára. Sajnálta és szerette őket, de egy alig leheletnyi gúnyos árnyalattal, egy odavetett ironikus megjegyzés­sel minduntalan elárulta, hogy az ártatlan örömökben itt olyan va­laki gyönyörködik, aki rég túl van az élet apró mulatságain. A kiáb­rándult romantikus fanyar-bús, megértő és megbocsátó mosollyal hajlik játékfigurái fölé. Ahogy az ember a gyerekkorát szereti és éli át újra egy cigarettából felszálló kék füstkarikán elmélázva, titkon érezve a nevetés mögött bujkáló könnyeket s egyszerre látva az élet mindkét arcát: úgy nézte és élvezte Krúdy a múltat. Mintha nem is nagyon sajnálná, hogy már szétfoszlott, de a műértő tekintetével simogatta végig annak minden visszaidézett, drága szépségét, ame­lyen ott ég a múlandóság csókja.

S a paradoxon — minden művészét lényeges jegye — ezen a ponton ütközik ki legvilágosab­ban írásaiból. A múlt, a fátyolon áttetsző, elmosódva fölgomolygó és lágy, krétás színekben kivirágzó múlt nála friss, fűszagú levegővel van teli, forró lélekzetű, szerelem­ittas férfiaktól és asszonyoktól ele­ven. Mert ez a csodálatos álomlátó a legnagyobb realisták közül való. Nem hiába volt kedvence Thackeray és Puskin: írásaiban minden megelevenedett, amihez tolla hoz­záért. A bártfai mogorva háztető­kön évről-évre nő a moha, a le­eresztett zsalugáter mögül kiszálló zongoraszó a kerti szilfák levelét súrolva hal el a messzeségben, a kerítés fölött sétáló pipafüstön ér­zik a muskotály-dohány illata, Hartvig, a hírhedt késmárki kísér­tet a városi levéltárban aktaszá­mot kap s a Csigában beszélgető, kondorhajú ifjú arcát rózsás-piros vérhullám futja el, mikor Júlia asszony vakító-fehér vállára gon­dol. Mert Krúdy mindig a maga életkedvével, a maga lelkével és vérével, egészséges érzékiségével kelti életre a rég-elmúlt halotta­kat, akik most magányosan és csendben hallgatják Pán sípját s az örvendező mély-dobok buffogó hangját fűszeres tavaszi éjszaká­kon, valahol a farkasréti temető zöld pázsitja alatt. Ez már nem álom a múltról, de maga a vissza­idézett idő, a képzeletben feltá­madó valóság. Nemes asszúborok aranyában tündöklik így elmúlt nyarak sárgás napfénye, színével is elárulva az értéket, amelyet át­tetsző mélye rejteget. Mit mond­jak róla még? Krúdy az Idő köl­tője volt. Az elveszett és megtalált időé, holott Proustnak nyilván még a nevét sem hallotta.

A Nyírség sokáig hallgatott ő előtte. Tán Kölcsey óta. Krú­dy minden titkát ismerte ennek a bánatos magyar csendnek s úgy mondta el méla iróniával, költői megilletődéssel és művészi bizton­sággal, hogy aki egyszer hallotta, sohase felejti el. Hallgatni kell hát őt. Elandalodva vigyázni minden szavára. Mint ahogy féléjszakán keresztül hallgattam egyszer én is — a Mélypince zugától egy belvá­rosi kávéház sarokasztaláig — soha meg nem írott bakonyi bujdosásának kalandjait. Mennyi szín, mennyi elevenség s mennyi játé­kosság volt ebben az „igaz törté­netben, amelynek — mint általá­ban a költészetnek — választó- vonala kitapinthatatlan a valóság mentén. Dickens tudott csak így mesélni valaha sör mellett, a foga­dóban.

Most tizenhét esztendeje, hogy eljött érte az utolsó postakocsi. Egy májusi hajnalon, nesztelenül gör­dült oda az óbudai regényes kis ház ablaka elé. A bakján ülő kocsis megfújta koszorúba-hajtott kürtjét és Szindbád beszállott a kopott bőrülésre, mindnyájunk kegyetlen gondossággal fenntartott helyére. Féloldalt hajtott, bánatos-vad, szép cigányfeje, a mindig álmodó, álomtalan-fehéren hanyatlott hátra. Mert nem az élet színével festett „vörös postakocsi volt ez, ame­lyen a hajós annyi kalandos utat tett meg a „tegnapok ködlovagjainak társaságában, hanem az a másik „fekete batár, amelynek kereke az örök éjszaka csendjében gurul nyirkos sírkertek felé. Szind­bád így vágott neki az utolsó ka­landnak, elindulván „a nem ismert tartományba, honnan nem tér meg utazó. Macskafejű kövekkel kira­kott görbe budai utcákon, hajdan híres szőlőtermő dombok hajlatán vágtatott el vele a halál titokzatos, kocsija, mind halkabb, egyre távo­lodó ostorpattogás közepette, míg­nem végleg eltűnt a magyar halha­tatlanság hamar-felejtő, feledtető ködében. Az óbudai vén házak — amelyeknek szobáiban szú-percegése méri az időt — azóta nem lát­ták a bolyongó kedvű, magános sé­tálót. Árva íróasztalán rég elsár­gult a papír, tolla halottan rozsdásodik, fehér cserép-kalamárisában kiszáradt a tinta. Fölötte finom por szállong a napfényben: elfogyott mesék, megszakadt legendák aranypora.

 

(Haladás, 1950/18. /május 4./ 2. p.)