Tóbiás Áron

KRÚDY VILÁGA

Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, 730 old.

„Talán mindenütt voltam. Bálban és temetésen. Erdőben és vízparton. Bűnben és erényben. Sokat utaztam. Most elfá­radtam... – idézi Tóbiás Áron mottója Krúdy sorait, megadva ezzel könyvének alaphangját. A szerző a Tolsztoj Emlék­könyv kiadása után, amely 30 ország 120 írójának vallomását tartalmazta, ez újabb könyvvel Krúdy Gyula életének és munkásságának állított emléket. Nem egyszerűen irodalmi monográfiát akart ezzel az olvasó kezébe adni, hiszen ez nem is a főváros könyvtárának feladata, hanem Krúdy világát akarta bemutatni, főként budapesti és Budapestről szóló munkásságára figyelve. Hat részben szá­mol be Krúdyról és koráról, dokumentu­mokkal hitelessé és személyes visszaemlé­kezésekkel érzékletessé téve az ábrázolt korszakot.

A könyv hangsúlya a korra és világra esik, amelyben Krúdy is élt, s az ő ka­lauzolásával tekint be az olvasó minden­hova, Ferenc József palotájától a ne­mesi udvarházakon át a ferencvárosi és óbudai kiskocsmákig. Tóbiás könyvének műfaja vegyes műfaj. Memoár, filológia, erkölcsrajz, történelem találkoznak benne, olykor némi dilettáns ízzel, s pró­bálják megoldani együttes módszerükkel a feladatot. A könyv anyaggyűjtése azon­ban mindenképpen hasznos, érdekkeltő és nem egyszer irodalomtörténeti fontos­ságú. Krúdy Gyula életének és művei­nek nem egy problémáját tisztázza, és a részletek alaposabb ismeretével ajándé­kozza meg olvasóit. Különösen érdekes a Kései beszélgetések című ciklus, amely magnetofon felvételeket tartalmaz. Ezek a tanúvallomások Krúdyról és koráról, kortársaknak, köztük íróknak és művé­szeknek nyilatkozatai Tóbiás körültekintő szorgalma híjján kétségtelenül jobbára veszendőbe mentek volna az irodalomtörténet számára.

Amit joggal kifogásolhatunk, az a könyv belső felépítése, szerkezete. Az egyes fejezetek és alfejezetek anyaga egymást keresztezi, a felosztás önkényes, s a kiválasztott részletek – nagyrészük Krúdy és mások megjelent műveiből – olykor teljesen feleslegesek. Mégis az új anyag összegyűjtéséért, a könyv hőse iránti odaadó szeretetéért és fáradozá­sáért hálásaknak kell lennünk a szerző­nek és a könyv kiadását lehetővé tevő Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár igazgató­ságának.

Katona Jenő

 

(Könyvtáros, 1964/11. /november/ 692. p.)