MAGYAR JAKOBINUSOK

Krúdy Gyula regénye

 

A Népszava könyvkiadó új ki­adásban adta ki Krúdy Gyula, kis Martinovics-regényét. A kis regény csupa báj és közvetlenség s mégis az az érzésünk, hogy Krúdy Gyula erőszakot követett el magán, ami­kor Martinovics-féle összeesküvés történetét dolgozta fel regé­nyében. Nem azért, mintha szem­ben állt volna a magyar felvilágo­sodás mozgalmával, a magyar ra­dikalizmussal, hanem azért, mert történelmi regényt kellett írnia, ragaszkodnia kellett apró tények­hez, bizonyos időbeli sorrendhez s emiatt munkája nem igazi Krúdy-mű, hanem némileg írói dolgozat, egy feladat megoldása.

Krúdy csodálatos íróművészete csak részletekben, a félmonda­tokban érvényesül. Egyébként sokszor iskolás leckét mond fel, s olyan hangnemben ír, mintha a legközepesebb magyar írók sorába tartoznék. Ez egyébként érthető is. Krúdy világa kötetlen és szabad, az ő remekműveiben, a Szindbád- regényekben, a novellákban, a hosszabb elbeszélésekben összeke­veredik múlt és jelen, ha azonban köti őt a történelmi pontosság, elveszti a vezérfonalat s ilyenkor igyekszik eleget tenni az iskolás értelmezésű követelményeknek, vagy pedig megpróbál író is lenni.

A „Magyar jakobinusok” e ket­tős magatartás eredménye. Még így is kitűnő a munka, csak éppen nem Krúdyhoz méltó. Krúdy igyekszik kiszabadulni a vaskos történelmi realitás ólomnehezékei alól. Ódon hangulatot próbál köríteni a történéshez, úgy ábrázolja Martinovicsék korának Bécsét, mintha az már a XVIII. század végén is ódon Bécs lett volna. Könyve ilymódon felemás alkotás, mégis szívesen és szívdobogva ol­vastuk végig, mert erről a korról, minden írói gyöngéi és hibái elle­nére is Krúdy Gyula adta a leg­tökéletesebb képet. S a Martino­vicsék korának mégis csak ez a legszebb megjelenítése.

Krúdy stílusa szétfolyik, ára­dozó, mederbe nem fogható. Itt azonban igyekezett realisztikusab­ban fogalmazni. Ennek sajátos hát­rányait figyelhettük meg, de van­nak még sajátosabb és meglepőbb erényei. Valami feszültség van mondataiban, ezekben az egyéb­ként iskolásán megfogalmazott mondatokban. Szeme éles: meglátja az osztrák abszolutizmus al­jas fogásait és a magyar rebellió ezernyi gyávaságát. Kitűnően áb­rázol egy kort, amikor az emberek már ki akartak szabadulni a sö­tétségből, de csak messziről sejtették a világosságot s amikor a tomboló reakció vak elfogultsággal próbált kiirtani minden megmoz­dulást, minden szabadságmozgal­mat. A mozdulatlanságnak és az új élet sarjadásának kitűnő regénye — számos hibája ellenére is Krúdy Gyula könyve, amelyet mindenkinek el kell olvasnia, aki meg akarja ismerni történelmünk egyik döntő korszakát és meg akarja ismerni egyik legnagyobb írónkat.

Kelemen János

(Esti Szabad Szó, 1948/151. /július 4./ 6. p.)