ADY ENDRE ÉJSZAKÁI

 

Csodálatos kis könyv jelent meg a „Fehér Holló” kiadásában. Krúdy Gyula néhány írását tar­talmazza a régi pesti éjszakai életről, a Három Hollóról, a „kakasos házról”, az egykori New-york-kávéházról. Különös alakok, örökre eltűnt árnyak kavarognak ebben az álomszerű világban: Zuboly, Révész Béla, Reinitz, az „Esperes”, Cholnoky Viktor, s még annyi sok más alakja a régi Pestnek, ennek a forrongó, hol Párist, hol Bécset utánzó város­nak, amelynek jónéhány évre volt egy királyi látogatója is: Ady Endre. De csak látogatója s nem polgára.

Ady alakja Krúdy írásaiban álomszerűén úszkál a kocsmák, bordélyházak, kávémérések gőzé­ben. Aki irodalomtörténeti segédforrásnak használja a könyvet, ugyancsak csalódik majd. Az igazi Ady jelenik meg ezekben a sorok­ban, de nem a hűs irodalomtör­ténet Ady ja. Krúdy valami csodá­latos könnyelműséggel és tündéri felelőtlenséggel sokkal nagyobb fi­gyelmet szentel Jolán asszonynak, vagy „Diogénesz-Blau-nak s a Vörös Grajnának, mint a „Vér és arany” költőjének. Csak a légkört eleveníti meg kísérteties hiteles­séggel, önkínzó nosztalgiával, de így még inkább kirajzolódik Ady rettenetes magányossága. Ady eb­ben a környezetben vidéki nemes­ifjú, debreceni kollégista, kárhozott nagyváradi újságíró. Mind­végig idegen marad Pesten s még­sem tud elszakadni tőle.

Krúdy nem született íródeáknak, krónikásnak. Nem lehetett Ady fullajtárja, mert tehetsége egyen­rangú volt az Adyéval, szemléle­tükben pedig milliónyi volt a rokonvonás. Úgy ereszkedtek le a pesti életbe, mint korhely ember a gőzfürdőbe. De Krúdyban több volt a türelem, a nyugalom, a ki­várás, mint gőgös és ingerlékeny társában. Ebben a kis könyvben apró villanásokon, tömör képeken át életre támad az a régi Magyarország, amelynek Ady legnagyobb ostorozója. Krúdy Gyula pedig legnagyobb álmodozója volt. Az ostorozó, biblikus költő néha gyer­mekien könyörgő szavakkal fordult mostoha hazájához, az álmatag prózaíróról pedig azóta kide­rült, hogy nagyon is ismerte a valóságot; csak félszemmel álmo­dott: másik szeme mohón legelt a való életen... A Szilágyság és Nyírség — Ady és Krúdy között — nem volt nagy a távolság. Ady messzibbre — Krúdy mélyebbre tekintett: mindketten a valóságot kutatták — a titokzatos Magyarországot, a kavargó ma­gyar társadalmat, az eltemetett népet. Soha még két lángész ilyen csodálatos módon, ennyire cinkos közelségbe nem került egymáshoz, mint Krúdy Gyula felejthetetlen könyvében. Az „Ady Endre éjsza­kái” örök emlék az elsüllyedt régi Magyarországról, a múltba merült Pestről, a rejtelmes magyar vidék Adyjáról s az elmúlt világ legna­gyobb varázslójáról: magáról Krúdy Gyuláról.

Kelemen János

 

(Esti Szabad Szó, 1948/38. /február 15./ 7. p.)