Könyvismertetés – Doktori értekezések 1938-39-ben.

 

3. Kelemen László: Krúdy Gyula. Szeged, a szerző kiadása, 1938 8-r. 182 l.

Napjaink irodalmában egyre többször halljuk Krúdy Gyula nevét, de nem az olvasók emlegetik, hanem az írók. Egész csoportjuk vallja Krúdyt mesterének; hatását sok jelben láthatjuk is.

Kelemen László doktori értekezése az első összefoglaló dolgozat Krúdy szerteágazó, iránynélküli munkásságáról. Mint első dolgozatnak, az anyag­rendezés, az útkeresés sok nehézségével kellett megbirkóznia, de tegyük mindjárt hozzá: feladatát jelesül elvégezte. Dolgozata ugyan a mai irodalomban élő Krúdy-arcképpel indul, de fejezetei fokozatosan tanúsítják, hogy szemlélete mindjobban mélyült, s higgadtabbá, történetibbé vált. A disszertáció jórészében vázlat, de megírását érezhetőleg elmélyedt munka előzte meg, s ezért nem érezzük hiányosnak, egyes megállapításai pedig komolyak, megfontoltak. A bevezetésül adott életrajz még sok adattal bővül majd, de amit Kelemen kiemel belőle, az már is elég Krúdy munkásságának megértetésére. A bevezető életrajz után «Krúdy világa» címmel írói fejlődésének áltekintését adja, összeszedi a Krúdyt megvilágító irodalmi és miliőbeli motívumokat. Talán kissé lírai az így választott forma, de Kelemen szervesen, tárgyilagosan föl tudja fűzni az alkotások sorát erre a szálra. Két fejezetben — a szer­kezetekről, s Krúdy nyelvéről, meg stílusáról — csak vázlatot ad, az utóbbiban itt-ott iskolás kezdetlegességeit is érezzük, de bizonyára megtalálja az alkalmat még hiányainak pótlására. A dolgozat végére csatolt összegezés pontos megállapításokat sorol egymásmellé, Krúdy dekadens impresszionizmusának minden jegyét összegyűjti. Mint minden megállapítását, ezeket is szigorú tárgyilagossággal. Végeredményben: Kelemen disszertációját — egy kitűnő iskola nyilván jelentős dolgozatát — a Krúdy-irodalom komoly útmutatójá­nak tekinthetjük.

Kenyeres Imre.

 

(Irodalomtörténeti Közlemények, 1940/1. 91. p.)