Irodalom

Az orosz irodalom útja Magyarországon

Írta Komlós Aladár

[…]

Mi kevésbbé orosz például, mint Krúdy alakjai, e magánosan sóhajtozó és merengő hősök, s hol látható mégis erősebben az orosz írók szerelme, mint nála? Az érzelmes és szép orosz élet bűvképe, mely az orosz irodalom magyarországi hatásának e má­sodik korszaka fölött lebeg, az ő műveiben tükröződik legéleseb­ben. Az ő hőseinek lelkében az orosz írókért való rajongás épp­oly fontos vonási, akár az élő ismerőseikhez fűző kapcsolataik. „A vörös postakocsidnak hősei közt például ragályszerűen hó­dít az oroszimádat. Horváth Klára színművésznő arról álmo­dozik, hogy orosz diáklánynak kellett volna születnie, akkor

Gorkijnak lehetett volna a szeretője, vagy egy nihilistának; még a régi regényalakok is, Turge­nyev hősei, vagy Oblomov mind érdemesek arra, hogy egy nő be­léjük szeressen. „A furcsa álmo­dozó életük, végtelen, havas tér­ségeik, vasútjaik, melyek meg­állás nélkül mennek át akkora térségeken, mint Magyarország, a trojkák, a hagymafejű templo­mok”. Louise-asszony Iljics Ivánnak nevezi öreg barátját, Bonifác Bélát, a betegeslelkű vi­déki költőnőnek Reviczkyt, Tom­pát és Turgenyevet rendel, Re­zeda szerkesztő úr pedig Byron vagy Puskin verseivel udvarol a nőknek. Őt diákkorában egy mű­velt fiatalasszony ismertette meg az Anyéginnel. „Anyégin! Tán csak azért volna jó mégegyszer ifjú tanulónak lenni, hogy az elhagyott liget padján, kivésett női szívek és névkezdőbetűk kö­zött először olvassuk ismét Anyégin Eugent! Moszkvába utazni és a balettnek tapsolni. Tatjána levelét venni és a Néva-partján sétálni! Mindnyájan Anyéginek vagyunk ifjú ko­runkban! És ugyan Lensky bús sírhalmán ki nem könnyezett? Berta jól választott. Az Anyé­gin olvasása egyszerre új világ csodáit nyitotta meg Rezeda úr előtt: elhatározta, hogy életcélt választ, költő lesz, hírlapíró, Puskin Sándor, – és mindezt egy éjszaka, midőn égő homlok­kal és szinte túláradó szívvel olvasta az orosz költő összecsen­dülő sorait. Másnap Rezeda úr bátran és könnyes szemmel fogta meg Berta sárgakesztyűs kezét:

– Tatjána! – mondta.

Az asszony megsímogatta az ifjú nedves szemét:

– Örülök, hogy felébresztettem önt, fiam...

– Szeretem.

– Tehát már szeretni, hódí­tani, bátornak lenni is megta­nult Anyégintől, kedvesem? – felelt mosolyogva az asszony”.

[…]

 

(Irodalom–Tudomány, 1946/6. /augusztus/ 59-68. p.)