ŐRÁLLÓ/Könyvekről

Krúdy Gyula:
Boldogult úrfikoromban

Franklin-kiadás

A kiadói reklám Giraudoux és Virginia Woolf nevét emlegeti Krúdy Gyula regényének új kiadá­sával kapcsolatban. Az olvasó e pár­huzamot erőltetettnek tartja. Néhány évvel ezelőtt szűkebb irodalmi körökben megindult egy bizonyos fajta átértékelési folyamat Krúdyval kapcsolatban, emlegették regé­nyeinek újszerű formáját, prousti időszemléletét s valami láthatatlan kapcsot fedeztek fel közte meg az európai regény egyidejű megújítói között.

A Boldogult úrfikoromban egy sokkal igazabb és valószerűbb ro­konság összefüggéseire mutat rá, mint az a bizonyos híres európai rokonság, amelyet vajmi kevés adat bizonyít. Megbízhatóbb képet ka­punk, ha Krúdyt a magyar hagyományok világába állítjuk be és a mikszáthi vonalon keressük meg helyét irodalmunk fejlődésében. A ma­gyar íróknak ősidőktől fogva ked­venc forrásuk az adoma, melynek kuriozitása egyképpen érdekelte Jó­kait vagy Mikszáthot s amely vég­eredményben csírájában ott lélek­zik Krúdy valamennyi írása mé­lyén. Krúdy a felvidéki élet regényes anekdotáiból merít, néha egész történetre valót, néha csak néhány soros élcet. Ami benne új, az nem annyira a modern regényforma ösz­tönös megérzése vagy a prousti em­lékezés kényelmes kígyózása, mint inkább a romantikus látás, mellyel a régi tárgyakat, alakokat ósdi ra­gyogásukban és kopott patinájuk­ban csillogtatja meg, mint az olyan ember, aki maga is tisztában van vele, hogy egy muzeális világ ér­tékrendjéhez tapad a cinikus-bána­tos nosztalgiája. Krúdy valóban laudator temporis acti, de ezt a szerepét öntudatosan alakítja, anélkül, hogy rabja volna az emlékezésnek, vagy vissza akarná állítani az el­múlt idők avitt romantikáját. Ez a romantika korszerűtlennek tetszett azokban az években, amikor Krúdy élt és regényeit írta, hiszen az a kor is romantikus volt, a Krúdy meg­látta ködlovagok egyike-másika még itt járt a magyar társadalomban. Krúdy mostani felfedezése már az új és „tárgyilagos” kor emberének vágyakozását leplezi le a békés, vi­lágháború előtti idők iránt. Mert is­merjük be, ha valaki, hát Krúdy va­lóban ismerte ezt a letűnt világot minden ferencjózsefi könnyedségével, epikureusi kényelmével, bohém gazdagságával együtt. Céltalan vol­na azt vizsgálni, megfelel-e a valóságnak ez az általa megrajzolt tár­sadalmi kép, valóban olyan szép számmal adott-e ez a kor lump vi­lágfiakat, bumlizó különcöket és ábrándos kisasszonyokat. Krúdy írásművészetét nem a valóság mérle­gén kell elkönyvelni: romantikus idillizmusa szép akkor is, ha festett világot ábrázol, mint ahogy való­színű is, hogy sok ebben a regényvilágban a mesterséges fény, a líraian elnagyított jellemvonás. Krúdy egységes, hangulatos világképet tudott teremteni a maga ifjúságának távoli világából, abból a vi­lágból, amely nem ismerte a modern élet súlyos gondjait, csak a maga szórakozásainak, regényes képzeletének és különc szokásainak élt a katasztrófa bekövetkezéséig. Mai szemmel nézve is sok hangulati érték van ezekben a regényekben, habár a Szindbádokat, a Podolini Lajosokat, az egykori alszolgabírákat, a pesti kocsmák különböző hercegeit és lovagjait egy pillanatig sem érezzük testi valóságú lények­nek, — szavaikban, modorukban, különc felfogásukban együttesen mégis egy régi világot őriznek meg számunkra, egy biedermeier világot, amelynek legfőbb szakértője, kala­uza, ínyenc kóstolgatója mindörökre Krúdy Gyula marad.

A Boldogult úrfikoromban nem regény a szó eseményes értelmében. Ebben nem kell feltétlenül forradal­mat látni, Krúdynál minden műben kevés szálból szövődik az esemény; vagy egyáltalán elakad a történés. Annál erősebben élnek a régi színek, ízek, illatok. Kiadós evéseknek, jóízű ivásoknak vagyunk tanúi, egy minden életcél nélküli, csak az érzékeinek élő bohém világ elevenedik meg előttünk, mint egy furcsa bábszínházban. A regény végefelé a tájékozatlan olvasó is érzi, hogy az író nem eseményt akart elmondani, a regény csak alkalom volt ahhoz, hogy egy sor különcöt mutasson be az elsüllyedt pesti életből. A pezsgő­től, ételmaradékoktól bepiszkított asztalok gargantuai oltára fölött a halál angyala suhogtatja kaszáját és a nagy evés-ivások befejezéséül a Király-utcai kocsma vendégei úgy távoznak el sorban, mint a közép­kori Haláltánc-képek áldozatai. Az alakok anachronisztikusak, de mennyire meglepő, hogy Krúdy stí­lusa semmit sem öregedett az idők folyamán. Átértékelt íróink majd mindegyikénél kísértetiesen érezzük a stílus maradiságát; Krúdyt ez a vád nem érheti. Lomha mondatai, virá­gos és érzéki képekkel tűzdelt stí­lusa olyan elevenen él, mintha most írta volna le az író, sőt életességben, tisztaságban, derűs kiegyensúlyozottságban feltétlenül messze megelőzi a mostani urbánus írók nyelvét, mely sokszor nehézkes és fárasztó.

Krúdyt valóban érdemes volt újra felfedezni. Regényeiben egy darabka magyar múlt üzen, regényesen és idealizáltan, de a költői igény és a zárt írói világkép minden szép eré­nyével. Olvasmánynak is többet ér­nek, mint sok mai írásmű.

Kovács Endre

 

(Magyar Élet, 1944/5. /május/ 29. p.)