UTÓSZÓ

 

Krúdy Gyula a magyar irodalom legszínesebb emlékezője. Prózája: az emlékezések lírája. A hagyományok és a legendák éppúgy felébresztik történelmi atmoszférát teremtő képzeletét, mint a „hősi” személyek ködbevesző sorsfordulatai. Ennek a múlton-merengő szemléletnek kristályosodási folyamatát tükrözi a török világba plán­tált regénytrilógia: a „Három király”.

Függelékbe tettük a részben Dobzse Lászlóról szóló „Árnyékkirály” c. regényét, melyet úgy mond el, mintha egy szemtanú-kortárs feljegyzéseit foglalná össze. A tragikus örökséget folytatja a „Mohács” II. Lajosa. A „Fes­tett király”-ban Szapolyai János alakját kelti életre, akit a kortársak a „kegyetlen” jelzővel tiszteltek meg, „festett” nevét viszont azért kapta, mert ha katonái közé ment, vadszőlő-bogyóval kente be arcát, hogy félelmetesnek lássák (egyébként még „Tótkirály”-nak is nevezték); az első Habsburg nem más, mint Mária királyi özvegy bátyja: Ferdinánd.

Az író történelem-szemléletére igen jellemző nyilatko­zata: „a történelemben megtaláljuk a puszta tényeket, de a többit bízzák a tudósok mindenkinek: költőnek vagy vándorlegénynek a fantáziájára”. Ilyen felfogással alkot­hatta, és alkothatta ilyenné a „Három király” című regé­nyét, mely méltó párja Móricz Zsigmond nagyszabású tör­ténelmi körképének, az „Erdély”-nek. Regényirodalmunk­nak ez a két történelmi remeke, majdnem egyidőben író­dott. Íróik a történelemben arra az izgató kérdésre ke­restek feleletet, hogy mi lesz a magyarsággal a sorsdöntő húszas években? Mindketten a mából a múltba menekül­tek, s Krúdy a mohácsi magyarság, Móricz az erdélyi feje­delemség képeinek festegetésében merült el. Nem ok nél­kül jelölte ki a regény helyét egyik kritikusa Móricz Zsigmond „Erdély”-e mellett: „dúsan szálazott, szövevényes mintázatú történeti gobelin, tele különös alakokkal, ame­lyeket históriai pletykák, romantikus legendák és hétköz­napi realitások sűrű fonadékai vesznek körül. Időben és térben Krúdynál szokatlan egységbe komponált egész. Helyenként mégis olyan zsúfoltan gazdag és buja, szeszé­lyes indázatot vető, mint a trópusi erdők mélye. Kép képre halmozódik, akárcsak Flaubert Salammbô-jában”.

Krúdy képzeletében egyszerre merülhettek fel a nagy történelmi kép körvonalai, csak a megírás időpontja húzó­dott el 1930-ig. Majdnem egy évtized alatt érlelődött ki benne a mű s kapta meg végső szövegezését.

Megírásának fonalában a történelmiség sorrendjét kö­vette. Először az „Árnyékkirály’’ jelent meg a Pesti Napló 1926. évfolyamában (aug. 8. és okt. 7. között). Könyvalak­ban most jelenik meg először.

A „Mohács” a Magyarságnak ugyancsak 1926. évfolya­mában jelent meg először (szept. 15. és okt. 37. között). Könyvalakban a Pantheon cég 1926-ban adta ki. A kiadó csak 15 íves regény kiadására vállalkozott, ezért volt kény­telen Krúdy az „Árnyékkirály” és a „Mohács” című re­gényeket összevonni, mégpedig úgy, hogy az első regény öt utolsó fejezetét (XXIV.) egybeolvasztva, mint „A ki­rály íródeákjának jegyzetei”-t, a „Mohács” végéhez fűzte.

A „Festett király”-t először a Magyarság 1929. év­folyama (jún. 26aug. 14-ig) közölte. Könyvalakban 1930-ban a Franklin Társulat adta ki Király-regények sorozatá­ban. A könyvben levő Utolsó fejezet „János király válasz­tása” ott jelent meg először.

„Az első Habsburg” a Pesti Napló 1930. évfolyamában lát először napvilágot (jún. 29. és júl. 30. között). Könyv­alakban 1930-ban a Franklin Társulat adja ki Király-regé­nyek sorozatában.

A Franklin Társulat egyébként a „Mohács”-ot, a „Fes­tett király”-t és „Az első Habsburg”-ot 1943-ban „Há­rom király” címmel Nagy Magyar Elbeszélők című soro­zatában újból kiadta. Ez volt a három regény 2. kiadása.

A „Három király” a trilógiának immár 3. kiadása.

Kozocsa Sándor

 

(Három király.
Bp. 1958, Magvető. 739-741. p.)