Ahol Ady tanyázott

Hotel Meteor, most VII. kerületi TanácsIBUSZ a kávéházban, ahol Ady verseket írt

Rövid ideje, hogy új helyén működik a VII. kerületi Ta­nács: a Lenin körút 6. szám alatt. Reggeltől délutánig nagy a sürgés-forgás. Milyen gyor­san, könnyen elérhető most a tanács az erzsébetvárosiak szá­mára. Főútvonalon van, a Nemzetinél s nem keskeny kis utcában, kopott bérházban.

Gondol-e arra a lakásgazdál­kodási osztályba, az „egészségügyibe, az oktatásiba”, ipari, pénzügyi, népművelési, vagy éppen testnevelési csoport szo­báiba belépő ügyfél, miféle ház volt ez régebben? A szegedi szabadtérre jegyet váltó mű­vészetrajongó tudja-e, kinek a nyomában jár, amikor a pult­hoz lép az IBUSZ utcai irodá­jában? Aligha. Ki emlékezik már a Meteor Szállóra, vagy a földszinten és az udvaron lé­tezett Meteor Kávéházra!?

„Kis tanya volt a Meteor az amerikai felhőkarcolót imitá­ló New York mellett” — írja róla Krúdy Gyula — Ady Endre útját követve. Igen, Krúdy szerint Ady Endre, amikor időnként elhagyta a Há­rom hollót, s a többi tanyák bűvkörét, a Meteor Kávéházba járt: „Ady, hogy valamelyest közel legyen az akkori irodal­mi centrumhoz: kortestanyáját a New Yorkkal szemközt levő Meteor Kávéházban ütötte fel.

Tágas, üvegtetős kávéháznak írja le Krúdy a Meteort, az Erzsébet körút 6. szám alatti Ady-tanyát, ahol Reinitz Béla és Zuboly is felbukkantak, ők tartották az összeköttetést a New Yorkkal. Nem szívesen jártak a Meteorba: kellemet­lennek érezték ezt a főként szerződésnélküli artistákkal, éjjeli mulatóhelyek tündérei­vel teli helyet. „Félbemaradt színészek, hangjukat vesztett énekesnők, elcsapott komiku­sok, kivénült dalénekesek” ül­tek Ady körül a Meteor aszta­lánál s Vilmos, a főpincér is fülelt, midőn barátai elújsá­golták a költőnek, hogy megtá­madták a Kisfaludy-társaságban. Ady Endre ott írta pél­dául ezt a versét: A harcun­kat megharcoltuk. Gyáva ka­kasként fut az ellen...stb.

Az ügyes-bajos dolgát inté­ző hetedik kerületi lakó nem sejtheti, ha éppen felér a ta­nács harmadik emeletére, hogy az egyik szobában Ady lakott „leginkább boros palackok tár­saságában, amely palackokat azután reggel cipőjével együtt a küszöbre helyezte”. Krúdy maga is sokat járt a Meteor­ba, rendszerint ott várta be, amíg jelentették neki, hogy megjött a közeli lapkonszern főszerkesztője. Akkor aztán felkerekedett s megpróbálta — hátha sikerül felvenni valami pénzt a túloldali háztömb redakciójában.

Elsárgult pesti útikalauzok­ban még fellelhető a Meteor Szálló és Kávéház neve. Hotel Meteor, 120 szoba, 4 koronától felfelé. Lift és fürdő, auto­mobil, elektromos világítás. Igazgató: Rendes Izidor. Grand Café Meteor, telephon 72—97, Tepli József kávés... A kávéház 1906-tól 1920-ig működött, aztán tönkrement a kávés.

Kristóf Károly

 

(Esti Hírlap, 1960/177. /július 28./ 2. p.)