Írja Kristóf Károly

Templom-utcai szép délután

»Sóbálványa lettem
Hazám dúlásának
Szeretett jószágim
Csűreim, táraim
Bús pusztulásának.«
(Ady, Krúdy Gyulának küldte...)

Fogadjunk, hogy a város lakosságának java része nem tudja, hol van a »Gőzhajókormányosok temetkezési egylete«. Megmondom. A »Gyógyfűáruda« közelében. És ha még így sem tájékozódnának, elmesélhetem, mindkét intézményt Óbudán vettem észre, mikor leszálltam a villamosról a Flórián téren, majd elbarangoltam a legvidékibb fővárosi tájak felé. Azokon az óbudai kövezetlen utcákon mendegéltem, amelyeknek gyalogjárója igen keskenyre van szabva s két ember csak szorosan egymáshoz simulva mehet tovább. Ijesztő, sántikáló öregasszonyok bújnak ki a kapuk alól, búsuló vénségükkel integetnek. Nem óhajtok idegen tollal kérkedni. Az utóbbi mondatok Krudy Gyulától származnak. Mint ahogy ő írja le helyettem most: Tarkabarka, vidékies boltokkal cifrázott, idegenképű, alig fővárosi arculatú emberek jövésével-menésével mozgalmas ez a tájék.

De éppen Krúdy Gyula otthonát készülök meglátogatni, valahol a Templom-utcában a kocsmai romantika birodalmában, amelytől az ember nyomban kijózanodik, ha firtatja: mi történt 44-ben a Vörösvári-út, Lajos utca, Flóriántér közötti szakaszon. Utcáin rémült tekintetű szerencsétlen üldözötteket hurcoltak a téglagyár felé. Az óbudai téglagyár egyik épületének homlokzatán ma is virít a kómikus felírás: »Vigyázz testi épségedre...«

Ha a halottak beszélni tudnának...

Meggyilkolt patriciusok

Friss meleg szellő éri arcomat a Mátyáshegy felől. Jólesik, hiszen a Beszkárt-Pullmannból öt perccel ezelőtt vetettem gyűlölő pillantást a Bécsi-úti nyilasházra, ahol karácsony szent estéjén Mazán testvér gumibottal verte ki a szemfogamat. Azóta sem tudtam jóízűen meginni óbudai kiskocsmában hosszúlépést. Krúdy Gyula nyomában keresem most a megbékélést ezzel az akkor veszedelmes városrésszel, mely a svábok és volksbundisták melegágya volt. A zárkózott, fröccsöző Óbuda ódon házai vérről mesélnek...

Még emlékeznek az öreg korcsmalátogatók a határutcai Fischer vendéglőre. Hol van az már... A családból alig maradt valaki. Egész Óbuda ismerte a jótékonyságáról nevezetes Baron-családot. A Vörösvári-úton laktak. Szegény ember nem ment el tőlük üres tenyérrel. Ama bizonyos október 15-én otthon voltak, mert a lányuk vakbélgyulladásban feküdt. Jöttek a nyilasok. Dörömböltek. A fiú nyitott ajtót. Lelőtték. Baron is kiszaladt a kapuba. Lelőtték. Az asszonyt is. A leányt is. Betegágyában.

A bécsiúti Weisz vendéglőben itták meg évtizedekig kupica pálinkájukat reggelire (fél ötkor) fiakkeresek és sráfkocsisok. Weisz bácsit elvitték... A mulatós pestiek sok hajnali órát töltöttek a Bródy-ban, a koronatéri kávéházban. Az egyik fiú van meg, nővérével. Bátyját, két nővérét elhurcolták. Meghaltak. A lajos-utcai híres Sipos vendéglő akkori főnökét, Kugler Ferencet, (ismert angolbarát volt) légitámadás ölte meg. Milyen sokan hiányoznak...

Nemrég akasztották a leggonoszabb nyilasvezérek egyikét, az óbudai fatelepest, de házának homlokzatán ott díszeleg még a neve... Minek? Talán »tisztelik« az emlékét?

Akiket tisztelnek

Mert igazánból, szívből és lélekből két embert tisztelnek Óbudán azok, akik nem szédültek meg és tisztességesek voltak. Az egyik Leiner Mihály óbudai plébános. Hős volt. Segített a bajbajutottakon, az üldözötteken. Élelemmel, papírokkal, menedékkel, lelki vigasszal. Bátor volt és merész, mert csak Istentől félt. Szeretik is ám itt mindannyian, a tisztességesek. A másik lelkipásztor, akit körülrajonganak, Mohr Henrik evangélikus esperes. Száz keze volt a nyilas időkben s befogadta azokat, akiknek nem volt hová menekülniök. Ez volt tegnap délután az én egyéni közvéleménykutatásom eredménye.

Szindbád tanyáján

Templom-utca 15. Ebben a házban lakott Krudy, az író. Ez volt Szindbád tanyája s mielőtt csengetnék, bámészkodom, nézegetem a rozzant építményt, amelyet meglegyintett, a bomba és megkopasztott az utolsó évtized. Ablakok helyett barna deszkák unatkoznak az ablakrámákban. Kopott, mélabús a homlokzata, mint a vendéglői asztal záróra után, ha leveszik az itallal, mártással leöntött terítőt.

Öregasszony nyit ajtót. Az új házmesterné. A régiről, uráról azt mondják a környékbeliek, hogy »vén-részeges«-nek nevezte a nagy írót, persze azért, mert Szindbád gyakran csak reggel jött haza, de így nem járt az öregnek kapupénz. Mérgében aztán szemétdombnak nevezte ki a kertnek azt a részét, ahol az író pihenni szeretett. A kaputól balra levő lakásban lakott Krúdy Gyula. Szobája beomlott. A város javíttatja meg a háztetőt, (már csaknem készen van), meg a szobáját. A bedeszkázott ablakok miatt koromsötét van, nem látok belőle semmit. Ott halt meg. Budapest poétája, Buda és a régi esztendők rajongója.

Bitte ... kommen Sie herein... — invitál a lakás mai bérlője, olyan Krudy-féle vén sváb anyóka, barátságosan, vendégszeretettel... Egyszerű bútorokkal telezsúfolt szoba, ebből nyílik a helyreállítandó lakásrész. Műemlék, mert Krúdy lakott benne. Addig marad meg, amíg felépül az óbudai híd, mert ez az utca és ház benne van a sávban... Lebontják... Ódivatú szekrény ... album az asztalon, rojtos takaró ... lim-lomok... Meghalt hozzá tartozók daguerrotyp-képe a falon. Mintha valami régi miseruha darabkája is előtűnne a sarokból... Ezek a bútorok sohasem voltak újak... De innen ment a magas, botos Gyula bácsi, az örök gyermek, mulatós örökifjú-gavallér kocsmaportyázásaira. Előbb a szomszédba, a Kis Tücsökbe, azután Kéhlinéhez, meg a többi »stammhelyére«, hogy a szeszből erőt merítve színesítse fantáziáját a remekművek alkotására...

— Van itt valami emléke az író úrnak? — kérdezem a kendős házmesternétől.

Nincs ... a régi lakónévjegyzék elégett az ostrom alatt... Aztán meg ... tizenöt év, sok idő...

Nem érzek levendulaszagot az udvarban, de amint kilépek ismét a Templom-utcába, érzem, hogy pörköltet főznek valahol, amelynek nemes illata mágneses erővel húz az egyik romantikus kiskocsma felé...

 

(Világ, 1947/611. /június 15./ 9. p.)