Visszhang

Egy Krúdy-kép ürügyén

Az Élet és Irodalom augusztus 19-i száma közli Krúdy fényképét, mint amely „valószínűleg abban az évben ké­szült, amikor az író érettségizett”. Épp az előző napokban jártam a nyíregyházi Jósa András Múzeumban (jobb propa­gandát és több támogatást érdemelne ez a nagyszerű régé­szeti gyűjteményével kitűnő intézmény), s ott láttam e fény­kép eredetijét a szerény irodalmi kiállításon, amelynek egyik kis szobáján Krúdy osztozik Móriczcal. A felirat a fiatal író képének jelzi, több fénykép sorában. Előtte az érettségiző diák. az ifjú vidéki dendi mulatságos öltözékében, utána a fiatal házas férfi, a sor végén pedig az utolsó év megrok­kant. kiégett kora-aggastyánja, akinek fájdalmasan bezárult arca oly rokon a csúcsai kertben készült utolsó Ady-kép tragikusan üres tekintetével. Ha e néhány fénykép közé il­lesztve szemléljük a lapban közölt képet, vagy összehason­lítjuk azzal a kettővel, amelyet A fehérlábú Gaálné c. no­vellagyűjtemény (1959) két kötete élén látunk. 1896. és 1907. évi jelzéssel, nyilvánvaló, hogy a pörgekalapos kép nem ké­szülhetett 1895-ben (Krúdy akkor érettségizett), hanem jó­val későbbi, valószínűleg a 900-as évek elejéről való. Ezt a múzeumbeli képről talán pontosabban is meg lehet állapí­tani.

Azért tesszük szóvá ezt a csekélységet, mert mint az Ady-ikonográfia nem egy esete is mutatja, téves adatok igen könnyen megrögződnek, s könyvről könyvre öröklődve, kiál­lításokon válnak hamis köztudattá. Jobb tehát helyesbítés­sel elejét venni az ilyen tévedéseknek.

Hasonlóképpen járt egyébként Krúdy szülőháza is. A nyíregyházi rádió épületén (Vöröshadsereg útja, egykor Kállói utca) emléktábla jelöli a Krúdy-ház helyét. Ezt mondja az író szülőházának A magyar irodalom helyi ha­gyományai c. könyv is (1955), holott az igazi szülőház a 8. szám alatt áll – jelöletlenül. Úgy látszik, Nyíregyháza iro­dalmi emlékeivel tréfát űz a sors, mint a vitatott hitelességű Bessenyei-hamvak és szobor esete is mutatja.

K[rúdy]. M[ária].

 

(Élet és Irodalom, 1960/35. /augusztus 26./ 2. p.)