Írói arcképek

 

Krúdy Gyula

 

(1878-1933)

KZsAkvt58_6

 

Nyíregyházán született. Apja, nagyapja fiskális, anyja szegény hentesmester leánya volt.

Nagyatyja ifjú korában hősiesen küz­dött az 1848-as szabadságharcban, s be­csülettel vette ki részét a komáromi vár védelmében. Nagyanyja, Radics Mária, férjét követve, markotányosnőként ápol­ta-gondozta a katonákat. Kossuth, Dam­janich, Garibaldi, Klapka nevét, a veres­sipkások hírét a kis Gyula nagyszüleitől hallja először, tőlük tanul meg értük lel­kesedni, hazáját már akkor forrón sze­retni. (Hazám, tükre, Előre, Az utolsó ve­ressipkás c. ifjúsági kötetei – ennek ha­tására íródtak.)

Nagybátyja a legendás Krúdy Kálmán, aki Mikszáthot is megihlette. Kálmán, szépszál honvédtiszt volt, aki a szabad­ságharc bukása után; amikor bujdosni kényszerült, betyár lett. Betyár lett, mert bosszút akart állni az árulókon, hitszegőkön. Az így szerzett pénzből (egy fillért sem tartva meg magának) támogatta külhonban sínylődő honfitársait.

Krúdy Gyulának mindvégig ideálja maradt híres rokona. Sokat foglalkozik vele, s róla írja Az álmok hőse c. regé­nyét.

Gyulát az apai előrelátás juttatta el cserediáknak Podolinba. Edződni, a vilá­got jobban megismerni és németül ta­nulni küldte oda elsőszülöttjét, akit ez a környezet oly mélyen megkapott, hogy itt-tartózkodásának három éve és szepes­ségi utazgatásainak élménye egy életen át végigkísérte.

Középkori, történelmi témáit, alakjait, hangulatait többnyire innét merítette. A podolini kísértet, A podolini takácsné, Utazás a Szegességben, Tizenhat város tizenhat lánya, A szabadság csillaga, Az arany meg az asszony, a Kárpáti kaland, megannyi Szindbád történet, novella, tárca színhelye a Felvidék.

Tizenháromesztendős korában jelenik meg első írása nyomtatásban. Az ötödi­kes gimnazista Krúdy állandó munkatár­sa az Orsova c. lapnak, s megalapítója a Nyíregyházi Sajtóirodának. Néhány isko­latársával együtt szorgalmasan küldi a híreket Pestre. Hetedikes, nyolcadikos gimnazista korában igen gyakran közlik novelláit a helyi s a debreceni lapok. Rossz tanuló, csak az irodalom érdekli. Napjai írással és olvasással telnek. Már korán tanúságot tesz riporteri tehetségé­ről. Ezért Gáspár Imre a Debreceni El­lenőrhöz szerződteti. Ő az ország legfia­talabb színikritikusa.

Debrecen után Nagyváradon kb. fél évig a Szabadság főmunkatársa és kor­rektora.

1896-tan, a Millennium esztendejében érkezik a fővárosba, s ettől kezdve Bu­dapest írójának vallja magát, anélkül, hogy szeretett Nyírségéhez hűtlenné vál­na. (Legnagyabb regényei: A vörös posta­kocsi, Asszonyságok díja, Hét bagoly és Boldogult úrfikorombanPesten ját­szódnak.) Alig néhány heti itt-tartózko­dása után a szakmabeliek zöme már tud létezéséről. Először a Képes Családi La­pok, Ország Világ, Magyar Szemle, Sza­bad Szó, Egyetértés, Budapesti Hírlapnál veti meg a lábát, csakhamar munkatársa lesz a Fővárosi Lapok, Magyarország, Pesti Napló, Divat Szalon, Magyar Hírlap, Magyar Újság, Új Idők, Művész Vi­lág, Előkelő Világ, Magyar Géniusz c. la­poknak. (Kevés olyan újság volt Magyar­országon, ahová az évek folyamán ne írt volna.)

Rengeteg munkája közben mulat, kár­tyázik, iszik, lóversenyezik és párbajozik, mint egy regényhős. (Regényeit valóban átélte, alakjait élőkről formázta.)

Kortársai szerint „Gyula bácsi mindent tudott”. Honnét volt hát ez a hatalmas tárgy-anyag és adatismerete? Legfőbb forrásai: olvasmányai, kutatásai, megfi­gyelései, levelezése és ismerőseinek elbe­szélései. Ismeretségi köre szétágazó: írók, festők, pincérek, zsokék, trafikosok, borbélyok stb. mondják el neki naponta a híreket. Jó barátságot tartott egy időben a Szvetenai utcai hullamosókkal is, akik elmesélik neki, milyem nevezetesebb ha­lálesetek történtek a városban.

Amikor A tegnapok ködlovagjai c. kö­tete megjelent, az egyik kritika megál­lapítja hogy Krúdy a jövendőnek írt a múltról, s nincs még egy magyar író Jó­kain kívül, ki olyan lelkiismeretesen je­gyezte föl népének, hazájának szokásait, ételeit, tájait, aki olyan sokat tud a ma­gyar vidékek életéről, házairól, divatjá­ról, nyelvszokásairól, mint Krúdy.

Az író pályája az 1910-es években, A vörös postakocsi és a Szindbád novellák megjelenése idején kezd felfelé ívelni. Ettől az időtől megbecsült, divatos, orszá­gos hírű író, kinek neve legkedvesebb hősével, Szindbáddal fonódott össze. Egymásután jelennek meg kötetei. Élete szakadatlan, szorgalmas munkában telik. Így lehetséges, hogy 54 és fél éves ko­rára többet írt, mint Jókai, vagy Móricz. Novelláit, elbeszéléseit kb. 4000-re be­csülik, s 45 regényt írt. Számos kiadat­lan, ismeretlen kézirata van még, köztük olyanok, mint a Tiszaeszlári Solymosi Eszter és A Kossuth fiúk c. történelmi írásai.

Újságírói működése 1916-tól válik mind jelentősebbé. Cikkeinek, tárcáinak szá­ma egyelőre felmérhetetlen. Következő könyvem Krúdyval mint újságíróval fog­lalkozik, azzal az újságíróval, aki bebi­zonyítja, hogy ő nem az élet realitásaitól elvonatkoztatott, csak lírát és romanti­kát jelentő alkotó. Szinte mindenre rea­gált, a biatorbágyi vonatszerencsétlenség­től a jelentősebb színházi eseményekig. Legszívbőljövőbb témája azonban a ma­gyar irodalom, a magyar író ügye, baja, sorsa.

Számtalan cikket írt a forradalom mel­lett. Móricczal együtt szerkeszti a Nép­lapot. Ezért a Tanácsköztársaság bukása után, a hivatalos irodalom képviselői, élükön Pekár Gyulával, igyekeznek Krú­dyt elszigetelni, tönkretenni.

Ettől az időtől kezdve haláláig egyre nagyobb harcot folytat írásai megjelené­séért – az életükért. Utolsó éveinek küzdelme emberfeletti!

Ellenségei mellett azonban sok jó em­bere volt. Lényének szuggesztív vará­zsa bűvkörébe vonta környezetét. Feltű­nően kevésszavú szerény; magáról, mű­veiről sohasem beszél. Pénzre, rangra, címre fütyül, csak szívének kedves em­berekkel barátkozik. Jóindulatú, gaval­lér, kedves, de nem közlékeny. Igazi ba­rátja talán sohasem volt. Szerette Ady Endrét és társaságát, különösen Révész Bélát, Cholnoky Viktort, Szini Gyulát, Bródy Sándort és fiait, Kárpáti Aurélt, Szép Ernőt, Juhász Gyulát, Kosztolányi Dezsőt és Szakáts Andor, Várkonyi Ti­tusz újságírókat.

Krúdy életében legjobban, legszenve­délyesebben – írni szeretett. Megjelenítő leírásai, hasonlatai, jelzői, sokszínű lírája, életszeretete, s az, hogy a legkényesebb témáról is a naturalizmus veszélyét elke­rülve írt, sok hívet szerzett számára.

Álomszerűsége, zeneisége, képgazdagsága – egyedülálló. Simogató, muzsikáló hangja azonban ne tévesszen meg ben­nünket, súlyos mondanivalókat takar az. Hatvany Lajos állapította meg róla igen találóan: Krúdy, biedermeierbe csoma­golt bomba.”

A készülő, s talán az idén, apám 80-ik születésnapjára megjelenő kötetem célja és feladata: Krúdy Gyulát, az embert, bemutatni a mai olvasóknak.

Krúdy Zsuzsa

 

(A könyvtáros, 1958/6. /június/ 443-444. p.)