„Én írónak készültem…”

Jegyzetek egy készülő életrajzhoz

„Én írónak készültem: semmi más­nak”, írja az ötvenesztendős Krúdy Gyula, s ennél jellemzőbbet, tömö­rebbet nem mondhat magáról.

*

Tizenhárom esztendős korától, ötven­öt évéig, haláláig szakadatlanul dol­gozik. Legnagyobb szenvedélye, élet­eleme az írás. Betegség, bor sem gá­tolhatja. Egyszer betegágyában, ami­kor gyengeségében a ceruzát is alig tudja tartani, írja le a következőket: „Istenem, mi lesz velünk, ha nem tudok többé írni.”

Kora hajnaltól, délig görnyed egy­szerű íróasztalánál. Apró, lila tintás gyöngybetűivel, hegyes tollal, szinte javítás nélkül rója a sorokat. Néha-néha megáll, karjait, ujjait tornász­tatja. Papírszipkából szívja ki tudja hányadik Stambul-cigarettáját. Jókai napi teljesítményét — napi tizenhat oldalt, egy ívet szabott ki magának; Hogy is alkothatott volna egyébként több mint százhúsz kötetet. Még mindig megszámlálhatatlanul sok no­vellája, újságcikke, körülbelül tizen­öt-húsz regénye hever szétszórva, sárguló újságokban, kiadatlanul. Köztük olyanok, mint Podmaniczky Frigyes élete, „A Kossuth-fiúk” és „Tiszaeszlári Solymosi Eszter”, me­lyek hű történelmi korképei az ak­kori Magyarországnak.

*

Rengeteg embert ismert. Pestén és vidéken, a társadalom minden réte­géből. Nagy tehetsége volt másokat beszéltetni, meséltetni, miközben ma­ga csak hallgatott, alig-alig szólt. Túlzás nélkül állíthatom, hogy min­den érdekelte a világból. Szerette az ízes, érdekes történeteket. Maga is jó előadó, de csak igen-igen ritkán volt beszédes kedvében.

Gyermekkorában főleg nagyszüleit meséltette, akik jól ismerték a Krú­dy- és Radics-családok történetét, Krúdy Kálmánt, a szabadsághőst, „úribetyárt”, a negyvennyolcas idő­ket, hisz maguk is részt vettek a ko­máromi vár védelmében. Idősebb Krúdy Gyula a Soroksári úti Hon­véd-menhely parancsnoka volt. Itt kitűnő alkalom kínálkozott az öreg hadfiakkal elbeszélgetni, a régi di­csőségről. Sok-sok elbeszélés, regény születése köszönhető nekik. Legis­mertebbek az ifjúság számára írt „Veressipkások”, „Hazám tükre”, s a legendás nagybácsiról szóló „Álmok hőse”. Később Kálnay László nyír­egyházi ügyvéd és író, s Dálnoki Gaál Gyula nyugalmazott vándor­színész tanítgatják. Családja számá­ra érthetetlen, hogy a gimnazista Gyula mit beszél óraszámra a két öreggel, ők pedig a régi-régi Nyír­ségről, az ott élt családokról, elmúlt agarászversenyekről, s bálokról, és a magyar vándorszínészek regényes éleiéről mesélgettek. Mikor a Fel­vidéken diákoskodik, többször fel­megy a havasokra a juhászokkal be­szélgetni. Fiatalkori élményei végig­kísérik egész életén, s vissza-vissza térnek írásaiban.

*

Ismeretségi köre szétágazó: írók, Színészek, festők, kocsmárosok, pin­cérek, zsokék, lócsiszárok, könyv­ügynökök, trafikosok, tyúkszemvá­gók, virágárusnők, borbélyok, hotel­portások, konfliskocsisok, a Szvetenai utcai hullamosók, rendőri ripor­terek, cigányok, artisták, ismert és ismeretlen emberek légiói mondják el neki naponta a híreket.

Az „Otthonban” már a ruhatáros szolgál egy-két csemegével, nem­különben a köréje sereglő fiatal új­ságírók. Egyik kortársa szerint a be­számolókat egy Buddha nyugalmá­val, szótlanul hallgatta végig, majd a végén csalhatatlanul megjegyezte: itt és itt lódítottál. S mindig igaza volt. Mikor a Margitszigeten lak­tunk, valamennyi szigeti alkalma­zottat jól ismert. Sokat beszélgetett a Csév községből itt dolgozó napszá­mosokkal, söprögető asszonyokkal. Volt egy-egy nyájas szava a nagy bajuszú lóvasút-kocsishoz és a ra­gyás arcú trafikosnéhoz is. A ker­tészek megmutatták neki a kiásott csontokat, koponyákat. Ennek a ha­tására több novellában és regény­ben foglalkozik a sziget egykori la­kóival. Okos Gyuri bácsi, a Kisszálló portása pedig, aki valaha Arany Já­nos csizmáját tisztította, sok érdeke­set mond el a tekintetes úrról, nem is sejtve, hogy milyen nagy szerepe lesz Arany János megörökítésében.

*

Krúdy Gyula, Templom utcai házának ablakában,
egyik óbudai szomszédjával beszélget.

Amikor Óbudára költöztünk, több­ször részt vett a helyi társadalmi eseményekben. Temetéseken, eskü­vőkön élvezettel beszélgetett az egy­szerű kisemberekkel életükről, prob­lémáikról. Rövid ott-tartózkodásunk után, már kitűnően ismeri Óbuda múltját, jelenét, ügyeit, bajait. Cikk­sorozatot indít a Mai Napban „Az Ódonságok Városa” és „Mit várnak az óbudaiak az új hídtól?” címmel — a helyiek nagy örömére. Itt történt, hogy egyszer egy leírhatatlanul ko­szos kintornást tart két napig ma­gánál, aki a vele megesett történe­tekkel szórakoztatta. Ezek közül többet megírt. Például „Az óbudai karnagy”, „A százesztendős emberek utcája” stb.

                                             *

Sok levelet kapott naponta. Ezek a legkülönbözőbb természetűek vol­tak. Meghívók, számlák és szerel­meslevelek között akadtak, melyek valamilyen történelmi tényről, csa­ládtörténetről, figyelemreméltó ese­ményről informálták. Irodalmi „Ál­moskönyvének” megjelenése után, garmadával kapta az álomfejtést kérő írásokat, melyekben gyakran egész élettörténetek tárultak fel, nem egy esetben izgalmas anyaghoz juttatva az írót.

Történelmi munkái előtt, hónapo­kig bújja a könyvtárakat, múzeumo­kat. Temérdek egykori iratot, köny­vet, újságot átnéz. Jól ért latinul, ez hasznára is van. Különösen a Szé­chényi Könyvtár és Szakács Andor híres könyvtára tesz nagy szolgála­tot. 1924-ben kezd II. Lajos korával foglalkozni, hogy 1926-ra. az év­fordulóra elkészüljön Mohács című történelmi regényével.

Notesz állandóan van nála, amely­be csak egy-két jellemző szót, mon­datot firkál. Jegyzeteket is készít. Ezek azonban egész egyéniek, rövi­dek, csak ő ismeri ki magát ben­nük. „Az utolsó szivar, az Arabs szürkénél” című novellájához is csak néhány megjegyzést írt egy papír­lapra. Ezeknek egyike: „a veres ba­juszú kocsmáros, aki azelőtt konfliskocsis volt”. Szeret tervezgetni. Ha­gyatékában sok érdekes irodalmi terve maradt. Például összeállította „A vörös postakocsi” köteteinek sorrendjét is.

*

Kora ifjúságától mindvégig szen­vedélyesen olvas. Igen szerette az oroszokat, Puskint és Turgenyevet a legjobban. Az Anyegint állandóan magával hordta, s rajongott érte. Dickens is a kedvencei közé tarto­zott.

Halála előtti hónapokban Heinét, Rilkét, T. Mannt, Csehovot, Balza­cot, Poet, Galsworthyt, Turgenyevet, Maupassantot, Kiplinget, Goethét s Vas Gerebent kölcsönzött ki a Fő­városi Könyvtárból, olvasókönyvé­nek tanúsága szerint.

*

Hogy mennyire szerette a magyar irodalmat, írótársait, egy nemsokára megjelenő kötete: „Krúdy Gyula írói arcképei” is bizonyítja majd.

*

„Én írónak készültem” — írta a költő, kinek hivatásszeretete, szorgal­ma, s állandó, közvetlen kapcsolata az emberekkel — például szolgálhat a ma íróinak, utódjainak, akiknek így vall: „Az ország legszegényebb emberei: a magyar írók” című írásá­ban: „Az írónak még akkor is van látnivalója, tapasztalnivalója, mulat­tatója a körülötte komédiázó életben, amikor más halandó már csak be­hunyt szemmel akar ülni, miután előbbi helye kicsúszott alóla.”

Krúdy Zsuzsa

 

(Esti Budapest, 1956/30. /február 4./ Irodalmi melléklet, 2. p.)